ۥ-1@-8O RL $L $$L $L $L $L $L 2L L L L L L L L L 42M N N N N N N N N "N "N "N ?N N N N 4O 'N $L N N  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI BIBLIOTECA ELEMENTI DI BIBLIOTECONOMIA INCORPORA MSDraw \* unisciformato I servizi all'utenza nelle biblioteche dell'Universit a cura di Antonella De Robbio maggio 1997 INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformatoINCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformatoINCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformatoINCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformatoINCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato INCORPORA SmartDraw.1 \s \* unisciformato .A!:.ci   C (`?? ????>? ? o~?|~vy|y~gq}0q8|?|^< 8x~3 ' xw y |?~?~ws@q??s>w??烾 C(B3#;?|8! ;??f99|9 p|9|0g9g9xpc~9xw{8p0 301@=0q808y=`@88<891x@90A|>!<ys9?~><1?yuqs8?x=rs|xǀc ]?{1>@?88p?x8'Ϡ`pLJ?sp??|>388y0@s8|c?<ss3y xxl'1}`@F7?31xO?d x?. 0|| cHMs?| | 9>p? x q?~OÏH7?3ϣx?31xx? ?q f I|x|wo0NJo>~<<Jo? ?F ݰFp ϰs=g # p8sӘ /1?8'ß9>mFÏ 3"2?`F` >1͎220ppD9 3??0DF쓉 3? ?F 7 ?0DFi< 3pF c3;D@<vc3~:߂~8`D,\0?>=pZ G쓈0>?3>|O"Gpx?!b?Gθ |?`@)`G߈zp ?d}s G?HGC >~牀E |z9.o㙀E̻~#> 9O4GE̗ 3>c?Ð O?= GMO? ӈ >0G 0?>O~G ̷'>%ÞO?/G <B%njx OGs!ǀ?G?|%O~ Gx cC%Gψ w& ?G; ?< p<! ؎>89w?7|pq=80ȏ>89 %?>>8yA89:~09 |1=?>p"?9 x>09 x0p!2?4|~21  0?0~s a@-<~r c0<=<5>~p 8$r<<~r!0 78|8>~w!. p0>u:>~d3?O~z <g!nq~>awÿ?!<?|q @3 o '?Gg?sr'G?qmJOy qa?|C17?CHaCa<?9? aa<?s?Ga?3O!4a; ?;3F@> 99#` p};!98@ p83 ߼9 cl3{'xgd|Ng3'v0?"'?0~[###' =ߏ G'3?`<@`{$>&<Lap?@@}d~> `<>3>~ĀFs ? 0yG???.?ǀ?NC?~~?F8?Gs?,>9?>c |pO`=1g yf<?s@c<o?q9sc???|xyϹ 38@3|pa?'/8<= ?a?qHtg7E1$p??_?@Z{:1".9 =:&MrEdMicrosoft DrawZ&MrEdXX SystemSG@@&MrEd  !  @ @ @@@@@``@``@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` `@ ` ` @ @ @ @ @@@@@@ @ @@ @ @@@@@@@@@@`@`@@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``@``` ` @` ` `@`@@`@`@````@``````@````@````@````@``@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@45:C P! (Pp@ @ @@@@@`@```@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` @` ` ` @ @ @ @ @@@@@ @@ @ @ @@@@@@@@@@`@@`@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`@``` `@ ` ` `@`@@`@`@```@```````@````@````@````@```@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@($$$$$$$$$$$$$((H$I$$$$$$H$$HHHHHI$$HI$$$$$$$HHHIIIIHHIIHH$$$$$$$I$$HIIDDH$$H($IHH$$HH$I$$II$$IH$$$$I$$$$$H$$$$$ $DD$HH$$IIH$HD$$I$$ H$$I$(H$IImm$HH$$IH$$$H$DHD$$D$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ $$$ $$$ D$ @d@`d IlHH$$$$$HHHH$$$$$I$IH$HHHHIH$$$HH$I$$hH$HH$HHH$HHHHH$$$H$HHH$HH$HHHHHD$$HHH$$HH$$$H$$H$$$$$H$$$$$HhhhhhhhhlH ($$$$$MIII$$$$(HIIIIIIIIHI($$$$($IH$HHHHHH$H$(($$$$I$HHHHIIIHIHHHH$I$H$$$HI$$$$HIi$I$$IIHII$$HH$IH$$HIIH(HI$$$$$$$$$$HI$$D$$D$DHH$II $$mH$$$$$ $H$$H($$IHII$HH$$HH$I$I$$$$DHDD$$$$$$D$$$$ $ $$$$ $$$$$$$ @`@ddD hllhllhhlHhhhlmD$$$$$$$HHHI$$H$$HIH$HH$HII$$I$$$H$HhH$HHDHHH$HHHH$H$$$HH$HHHHHHHHHH$DHH$$$H$$Hm$H$$H$$$H$$$$$$$$$hhhhhhhhhlH$D$$$$$$II$$$(IIIIIIIIIIIH(H$$$$$H$HHHHHH$HH$$HHHI$$HHHHHHHIHHHHH$$$$$$IHIH$mHDIm$HHHHMIHH$(HHHI$IHHH$ImH$$H($$$$$$HHH$HDIDH$$H$$IH$$H$$$HH$$H$$$I$$$$$HIHI$$H$HH$$HH$$HH$$DDD$$$D$$$$$D$$ $D$$$$$$$$$ @`@dD DhllhhhhhlhhhhhhhhhhhhhhhhhHDDDHDHhmhmhHhHHDHhhDDHHHhhlmmm$$$$$$I$$H$$HI$$$$$H$HH$HmHII$$I$m$$H$HH$HHHHHH$HHH($(($$HH$HHHHHHHHH$$H$$HH$$$($HHHH$HH$H$$$H$$$$hhhhhhhlhhH$$$$$$$$$$IIH($$HIIIIIIIIIIII(($I$$$$HH$HHHHI$$IIHIIH$$($HHHHHIHIHH$$HH$$$I$$HH$$mIHHHHHHMIHI$HmHII$$H$$IIHHmH$$M($$$$$HH$HiDH$$H$$IIHHH$$I$$HHI$$$$$$IH($$$$H $H$H$$H$D$$$$$$$$$D$$ $$$$$$$ D$$$$ $ `d@`dD hhhllhHDDDDDDhhhD $$DD$ DHD$ $ $ $DHHHH $$$$$$H$IHH$$$HH$HHI$HI$$IMm$HHHHHHHHHHH$$HH($($$$$$$HHHHHH$$D$HHH$HH$$$$H$HH$$$H$$$$H$H$$ hhhhhhlhhhhH$$$$$$($II($$$$IHIIIH(IHII$$II$$$$$(HH$H$IH$HHHHIH$$H$$HHHHIIHIHIHHHH$$$$$$$I$$HIHHi$DimIII$HHIHII$HH$HIHIHHH$$H$H$$H$$HHHH$DIH$$D$HH$$H$$HH$H$$$H$$$$$$$$($$HHHI$$$$$$$$$$ $$$$$ $ DD$ $$$ $$H$$$$$ dd@dd $HDhlhHDhhhDHHD $HlhH $D$$$I$$$I$I$H$HI$IIH$mm$IH$II$mIII(IH$H$HH$H$HHH$HHHHHH($(H$DHHHHHHHHDH$DH$HHHD$$H$H$$$$$$HHH$$$$$$$$HDhllhlhhhhhH$$$$$$$$III(($($(HIII$I(H$III((((($(H$($HH$$$$$I$$$$HIHHHHHI$HHHIH$$$I$$HH$$$$IHHHIH$IIH$(II$HmHHm$HI$$HHHm$$$$I$HI$$$$$HHI$$H $$$HH$$$$$$HI$DD$$$$$$H$$$$$H$I$HDH$$H$$H$D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ d@dd HlhH hhH$DHHH$HlhH$$$$I$$$$$$H$$H$I$mI$I$ImmI$IHHI$$I$I$$m$HI$H$H$$HHHHHH((($$HHHH$$HHDDHHHHHHHH$$$$$$H$$$$$$$$H$HH$$$$$$$HhlllhllhhhhhhD$$$$$$$$$$$MIH((H((HIIIHIHII(III(($IHHHH$$HHHI$$HH$H$$DHHHHH$IHIIHH$$I$I$$HHH$I$$I$I($$$DH$H $H$HH$HH$$$$I$$H$$H$$$H$H$$$HH$H$H$HD$$$$$$$$ HDDD$ `d@`d $lhm hhH$DlhH$HlII$$$$H$$$$II$$$$HHHH$HHHHH$H$$H$$$$$$$D$$$$$$$$$$ $$$$$$$$H$$hhlllhllhhhhhhH$$$$$$H$MIII($$IIIII(MI$IIH(HHHIHH$HHm$$HHH$$I$$HDiIIIHH$I$$HH$$HmIHH$$$ $$$H$H$$$$I$$IHH$$$$$$$$H$$D$H$$D$$$$DH$$ @d@@ddD lmm hhh$Dmlh$HlmI$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$$$H $$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$HmlllllllllhlhhhH$$$$$MII(II$III($$MmIII($$$IHI(HHH$H$H$$H$HHHHHI$HH$I($$$I$II$HHHHHIHHH$$$I$H$IHHI$ H$$HH$H$H$H$$H$H$($H$$$$$$$H$$$HHH$$$$$HH $i$HH$$$ $ d`@@@d@ hlmH HH$ llh$HmmH$$ $$$$$$$$I$$$$$$$$$I$($$$$H$$$$$$$H$$$$$$$$$$$D$$$H$$H$$$H$$$mHH $lmlhllllHllhhhlhHD$$$$$$HH$$$$HHHMIHMII$IIH$$IImIIIII$$$$$$H$IIII(I(((($H$H(H$$H$HI$H$I$Hm$$$H$$II$IH$$$$$H$HI$$$$H$H$HHH$$$$$$H$$H$$$H$I$$$$$$ $$$ `dD`d `@@ DllHHm$ $llm$hmmH $$$$$$H$$H$HHH$$$$($$$$III$$$$$$$$$$$$I$$$$H$$H$($H$H$HH$$$$$$$$H$$($$$$$$$$($mlllllhll$hlhhhhD $$$$$$$$H$HH$$$H$$$($IIIII(I($($IIIIHIII$($I$$(II$IIHI$($$HIH$$$$$HHmH$$HHH$$$$$$HIIIH$$$IHI$$$$$$H$i$H$$$$ $$ $ @`@@`d@@@d DllHHm$$DlmmDHmh $$$$$$$H$$(H$H$H$I$$$Im$IHH$H$$$HH$HHHH$$HH$$HH$$(HHHH$HH$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$mhlllllhhll$$DhhHD $H$$$$$HHHHH$$H$$$(I$IH$(($$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$H$$H$$$$$$$ H$H$H$I$$H$ $$$ @ @`@d $llh DH$ $hmmHHh $ $ $$$I$H$HIHHH$H$$$$$$IHH$$$$$$HHH$$$HH$IH$(H$H$$$$H(H$$H$HH($H$$$H$HH$H$$$$H$$HHHlllllllH$HhHHIH$$$$$HHHH$$$(H$$$III((H(($$$$$(($$H$$HHIHHHD$HH$HIIHIH$$$H$I$IIIHHH$$HHHHD$D$$$$$$$$$$$ $($$$$$$$$$D$$$$HH$$ `D @`dD Hmm$Dh$$ hHHmm $$$$$$$I$HH$HH$HH$mI($$$$I$II$Hm$H($H$(I(H($$$$MH$MHH(HH(H$$H$$HH$$H$(((H$$$($$$$$$$H$$ HmlllllllllmmhHH$$$$I$$$($(H$$H$$$$$$($IIMIIIIIHIHIIHHIH$I(IHIHIHI$$$IIH$HIIIIIHHH$$I$HIHH$HH$HHHHHH$H$H$$$$$$H$$$$$$$H$$H$$HH$$I$$$$$IDHDD d @`dD HlmHDHH DmmHhml$$$$$I$H($I$HH$H$$H$H(HIHH$$IHH$(H$H($$HI(HHHHH$HH($$$HH$$$H$H$$$$$$($H$$$$$$$$HlllmmlHH$H$H$$$HH$H$$$$H$$(($HHIIIMIII$(HHII$$$$I$HIIIIHII(I(IIII$$$IHIIIIHIIIHH$HIIIHHHHI$$$$mH$IHHHIHHHH$IIHIHHHH$H$$$$$$$$$$$$$H$$H$HH$H$$$$HH$D$$$I$D$$IH$H$$ @D @`D DDDdD $lmH$HH $Dmmm hml$$$$$$$$$$H$$H$$I$H$$$HHH$H$$$$IH$($$H$$I$HHH$H$HH$$HH$H$$($$(HHH$$H$HH$($$$$$$$hllll($$$ $$$$$$H(HH$$$H($$$($$$I$IIII$$(HH$$$(($IIH$IMI$$$$IMI$($$HHIIMIHHHI$HH$HHIHIIH$$$HII$HHHIHHHHHHHHHH$$H$H$$$$$$$H$$$$H$$$$$HH$$$$$HIH$$$$$$D$H$DI$$$$ @`dD @Ȩ`d @@@DD$$lmI$ HHH$lmm$ hmm $$$$$$$(HH$$$$$($$$$$$I(HH$H$$$H$HH$HH$$HHHHHH$H$H$$(HHHH(H$$HHHH$$$$$$$HHllhhHH $H(H$$H$$H$$H$$$$($$I$$$$$IH(H$I$II$HII(I$$III$H$H($IIII$IIHMIIMMmmmH$H$$IHHH$HII$IIH$HmHHHI$$HHH$H$HHHH$$$$$$$$$$$$H$$$$$$HH(H$$ $$H$$HHH$DDDDHD$HII$$ ```dD @@d $$lmm$ HhH Dhm$ Hmm$$$$$HH$HHH$$$$$HmH$$H$H$H($$$$H$HMH$$$$H$H$H(H$HHHHHHH$HH$H$$$$$$D$lllllllllHH $I$$$$$$H$$$$$$H$($$$$$$H$$$$($III$$I$$II$HI$m$$ImH$IIHIHHHHHHH$HHHHHH$$H$$$$$$$$$HH$$HHH$$$$$$$$D$H$$$ DHd@ddD @Ȩ`Ĥd@ ddhm$ DhH $hmDHmhH$$$$$$$$$$$$$$$H$HHHI$H$$H$HHH$(H$($$H$HH$HH(H$$H$HH$$HHHHHHHHHHH$H$$H$$$$H$HllllllHHHHH$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$($H($HIIIIIH$$$$$HI$$$I$ImI$$Im$$mIHIIHIIHIHHH$$I$HI$HH$H$HH$$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHH$$$$$$H$$$HD$DHHHDH H$H$d@d@`D @` dDHmHDhH$$$$$DhmHHmmDH$HHHhmmHIIH$ $$$$$$$HH$HH(H$M$I$m$HHH$$H($$$$I$HI$HI$HH$H$$HH$$$$$$HHHHHHHHH$HH$$HHlllllH$$$$$$$$$$$$$$$(($HII(I$$($($$$III$IH$I(MI$IIH($I(m($mI($IIMIm$Mm((mHMI$HMHHmIHIIHHIIHH$$IIHHm$$$I$$mH$HHHIIHmIHHIHH$II$HIH$I$DH$H$$H$$$H$$$$$$$$$$$$$H$HD$$$$$$HHHHH H$$$$H$H$$$$$$$HDHD$IHIDiHDD $$$ dd@dĤd`dD `d@@ @`@$lmmDhH$$HHHmHiDDhmH D$ HlDDHHhlllllhH$ $$$$$$(($$H$IHH$I$$$$$$$$$$$$HllllllDIIIHII$IH$(I$HH(I(II$mHIm$II$M$$mIM$III$MmHMm$HmmHmI$I$HI$HII$ImIIHHHH$IIIIII$ImIHII$I$$$$mHHmH$IIHII$$I$mH$I$$$D$$$$$$$$$$H $$HHIHHHH$$D$$H$$$$$I$$$$$$$I$HHD$DDHIDH$$$$ D dȨ@ @@@@D @`Ȩd@dDddDmm$ $hH$HhHhHHHhhlm $$ $Hl$$$ DhmmmhD$$H$H$HI$M$$$$$$$$$$$$($$$$HH$H$$DDhl$$$$$$$$$$$$IIHI$(H$I$I($IHII(II(m$mm$mI(IIIMI$M$MH(MMImI(mMHmI$MIHmI$IIHIII$IHHH$HIIm$IIIm$III$mH$IH$ImHHHHIHHIH$IHIHID$$DH$$$$$$$$$$ $ $H$IHIHHH$$DHD $$$$$$$$$$$$D$$$H$$D$D$H$$$$$ d@@@@@D `d dd lm$ hhH hhhhhhHhhhm $$$$$ Hl$ DhmmhD $H$H$HHHI$(H$H$$$$$$$$H$$$$HH$HH$H$$$$$$$$$Hhll$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$IHII(I$II$I$(H(IHIm$Im$mI$m(I$m$I($II$IMIIm(mIHIM$MmImI((H(HmI$IH$$$HIIIHI$mmmHIIHmI$IH$H$mHHII$$$H$IH$I$$$$$$$$$$$ @d@ @ @D @dȨd @dd HmI hHHhlhhhhDDHhm $D$$$Hl$DHhhH$H$$$HHH$I$$$HIHH$mH$I$$$H$H$$$$m$$$$$H($HH$$$$$H$$$H$mllll$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIII(I$II$I$IHHI$IM$Im$mI(I$I$Hm$m$IIMmHmH$IH(I$HmImII$$$$$H$$$$$$$$$$$HHHHH$$HHHHH$$$HHH$m$$$ $$$$$$ $ $$ d d D$ ddȨD d@ DmI hHHhlhhhh$$Hlm$ HDH$HHhlm$H @DHHD$I$I$$$HI$$$$IM$$$$$H$$HMI(H$HH$H$H$HH$$$$H$$$I$$$mlhl$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$HI$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$H$HHHI$IIHmH$$HIImmmIIHImHHHH$$II$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$D$D$$$$HHH $$$$$$ @Ȥd ddD @Ȩ@@@dD $mm$IIIhhhH$HhlmmHDDhmm$ hlmH $$ $$$$$$$H$$($$($I$$H$H$$$$$$$HHHM($m($HH$H$$MHHH$$HIHHmmmlll$$H$H$$$$IHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI((H$$$)$II$I$$IH$IM(mIIIIIH$$H$HH$HHHHI$$$HImmHmiIImmH$mIH$mmmmIIImH$HH$$$$$H$$$$HD $H$$$$$$$$$$ D$$$$$$$$ $DDHIimHHHH $I `ȨDdd@@ @ȨȨd@@dȨD m $hHD HH hhH$$$$$$($$$$H$$$$$H$H(H$H$$$$$$$$$H$M$HH$((H$HH$(($$$$$HmlHH$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$$(III$$$$I$$H$$(II$$$$($$$$$$IIIIIHHIIIIIIIIIIIHIMMIIIIIIHHHHHII$$$HHH$$$$DIHImmmIimHIImmmmHmmImmIIIH$$$$HI$$H$$$ $$ D$ $$$$$$$$$$$$$$$D$$$$$$$DDIimmmmmmmiHD$Dh$H $ Ȩ dddD @`ȨȨh@@D hmD hhH hm $HlH$$$$$H$$$$$$$$I$$$$$$$H$$H$HHH$$H$$$$($H$HI$I$$((H$$HH$hhllllll$I($H$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$HH$(II$$$$$$$IIIII$$$$)$$($II(IIIIMIImImIHI$HIIIIIHHIIH$$$$HHIH($H$II$$$$$HHHIImmiiIImmImmHHHmIHmmmIHHIHmI$$$$$$$D $$$$$$$$H$$$$$$$$H$ HHmmmmmmmmmHDDmmm $HHHDH$ @Ȩ@ @h@DD `Ĩ`@@ȤdD dlH llhH$$$HI $$$$$$H$$$$$H($$$$$$$$m$($M$$$$mH$$H$m$HM($$H$IH$$$$$ HlllHH$I$$$$$$$$$$$HH$$$$$$$H$HIII)(I($$$I$$(mmI$$$$$$$$I($$(IIMIIIMm(mmHIIH$$HIHHH$HH$H$$IHIIH$ImI$$$HDHIHHHmmIHImImmImmIIImmmmmmH$HmH$I$$H$H $$$ $D$$$$ $$Immmm$DlmhmmmhDHDDDhhmmmDDH$$@@ @dddd@ @`Ȩ@`ddD Dhlm$ hliD hmH$$HlD$$$$$H$$$$H$HHHH$$$$HHH$H$HH$I$$$HHHH$HHHHHI$$I$HH(($$$$ $ll$$$H$($$$$$$$HH$$$$$$$$$$HHIIIII$III$(($$$ImI($$$($$I$I$$H$I$IMImIm(ImmIII$IHIIIIIH$HH$iH$IIIHH$HHHH$H$H$HHHHHHH$ImIHmmHmIHI$Immmmm$$mI$I$H$$HI D$$$ HD$$ immmD DmmHhmmmmmhDD$DmlhHHhH$ $ Ȩd @ddD@@``Ȩdd hlm$ Hlm$ hmH$$Hl$$$$($($$$HH$HH$$$$HHHHHH$H$HH$(($HHHH$IH$$HI$HH$H$$$$$$HH$$$I$II$($$$I$($$$III($I$$IHI$(IHI$I$ImmmH$mmmmIHIIImIIImmHH$HmHIIII$I$HIHHIm($H$IHII$HHmmImmIimHI$HHImmmI$mI$Im$H$$I $ $HIHimmmmhHhHhDHhhmmmmhhhhH$ $ Dd@@`ddD``ȨȨ``D hmH hlhHhmmH$Hl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHH$$$$$(H$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$$$II$$$$$(I$IH$$$($HIIIIII$$Hm$$ImmmmImmImmIIHImmIHmImmII$IH($$(IM$$I$HIHHHmHIImmimImmIH$H$ImmI$Hm$ImHDH$$ $$$HD$$HIIimmmi$mmmmhmllHhlmDHhllmhhlhhhh$ $ hȤdd`ȨȨȨd hmH hllHHmH$$Hl$$$$$$$($$$$HHHH$$$$$($HH$$$$(HHHH($HH$$HHIII$$$$$$$$I$$$$$$$$(II$I(H(II$(I$$I$I($I$IH(ImmIIIIMHH$$mMmmmmmmmmmmMMmI$HIHHim(IIIHHH$$$IH$HHHHI$I$ImImmmmmImmmImmIIImmHImmHHI$HHHI$$mImmhhmmmmmmmmIimmmmmhmHhlhHHllhh dȨȨȨd Hllh hllhHllm$$ HlD$$$$$$$H$($$$HH(HH$H$$(H$$(HHH$$HHHHHHMH$$$HHII$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$II$I$(I$($(I$$I$$$$$mIIIIIII$ImImmmmmmmmmmImmmmHIHHHHHHHI$I$HD$I$HHH$IIHImmmmmmmmmmmImmmmimmImIImmIIiIIH$HmDmmmlllmmmmmmmmlhlhhhhhhlllhi$ `ȨȨȤȨdh $llm$ Hlll $hm$$HlD$$$$$$$$$H$$$H$$$$H(H$H$($H$HHHHHHHHHHmHHH$$$HHHHI$$$ $$$$$(II$(($I$$I$$I$IIIII$$$IIIHIII$I$$I$$$$HIIIIIIIIIIHI$HII$I$$$$$ $ $ $$ $$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$DmmmmmmDhhhlhmi$ ȨĨȨȤȄȨddD lllH Dlll $$hmH$HlDI$$$$$$$$$$$$$HHH$H($H$$H$$$$$$(HHHHHHHHLHHHLLHH$$HHHH$m$($$$ DhD $$$$$HII$$)$I$$I$)$$$IH$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$H$I$I$$$HHIIH$HHH$I$$mmmlmHDmhllhhhhhH$ `ȨĤd`ȨȨȨdd hlH Dhll$$$$$hlmi$HlH$$$$$$$$$$$H$$(HHHHH($$$$$IH$$HHHH(HHHHHHHHLHHHHHHH$HII$(($$DdhD$$$$$$$$$I$$$$$$$$$I($$$$I($$$H$mmIII $$$$$HDDDII I$$IIm$HIIH$$HmHImIHI$HImi DmmmmmHHHhHhH$$$$ @dĤĤd@ @Ȩdd HllH$$DhhlDHH$hl$$HlllD$$$$H$$$$$(H$$$H$(HHHH$($(($$$m($$$HH(HH(HHHHLHHm(HHHHmI$)I$ImrMDddhhhD$$HH$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)()II(II$$$$$$I($$HHH$$($HHHIIID$H$DIImmmmmmmmiIIIm$ $$ I$HI$mmI$H$H$HHIi$IIHimDHmmlmhDDlmH $$$HDdȨd@ @Ȩ``dD$lllD$$$DHllH$HH$HlH$$$Hll$$$$H$$HH$$$$H$H$$$$HH($$$$$$$$$$$$$HLHHH(mHHHHm(HHIHHmII$ImQ$$$ihD@@DDhH$$$$$$)I$$$)$$$I$$$$$$$$III)$)I)($(())$$$$$$$$$$(IH$$$I$iHIII$IIimmmmmmmmiIImm$$$$$$I$M$I$II$$I$$I$mHHII$ImmmmmlHHDlmmD $$ HmDĤȨ @Ȩ`d@@@dd hlH$ DDDhlH $HH$Dlm$H$$HhlmH$$$$$HH$$$$(HHHHHHHHHHHHHHHH($$$H$$$H$(H$HIHIHHH$$m$MImH$)IMrr$DD hhIH $II$II$)I$$$$$$$$I$I$$($$$$$%))$$$$$$$$$IIH$H$iHHHHi$immmmmmmiIImm$$$$$$ $II$Im$IHII$IHIIHIIimmmlmH$DhmmH $$ DDHdĤd@ @Ȥd@ dhD Hlmi$ H$Dhll$$$$DlmDH$$$ Hhlm$I$$$$$$$$$H$HHHHHHLLHHHHH$H(($$$$($H$I$HHHHHHH$HHHIIm$MIMmmrr($$$$$hhhhh$ )$$$)$$$$$$$$$$$II$II$$$$$$$$$$$$$((IMIIm$H$$m$HHHhmmiimmmmmmmimm$$$$$$m$II($IHII$$H$m$DmmmmhhhHDlձH $$$ Hh@ĤȨ@@@ @`ȤddD @d@ $lli$ HH HlD$H$$Dlhl$H$$$ hhHl$$$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$($H($$$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)mmmqrM(I Dhhhhh$)I$I$$I$$$$)$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$(HI(m$H$$($hH$imHHHmHlmmmmmH$H(I$II$II$$$HI$HHmmhhllh$ $hm $$$ DD`Ĥ`Ȩ@@@dddd@`Ȥdd@d@ llm HD$hH$H$ hhhH$$$DhHH$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$H($$HI)mmmMq)M$$ dhhhD$$$$$$$$)$$$$I$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$I$IIII$$$$HhH mHHHmmmmmmH$$$$IH$IH$$I$$mHhmHHhhhhhD$ hձm D$DD$ $i@ȤdȨ @dddȨd@dddD llm h$$$Hh $HH hhH $$$$$hHH$$(H$$$$$$$$HHHHH$($HH$H((($$HHHHHH(HHHIH($MIMqqrMIm$$$$ hhhhD$$$$$%$$I$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$I$I$(III$$I$HH HHHHHmmmmI$$$$$$I$II$$$$m$lhhhhhhhllh$ hh $HD$ hiHi@ĤȨ@ dȨhD@@@dd@ hlHHHH $$DH$Hhh $$$DhhhH$HHH$$$$ hHH$Hm$$I$H$H$(HHHH$($$$(HH(HHHHH$HHHHHHHHHHHHHHlHHHH$$ImrMqIM$$$$ hhdD $$$%$$$II$$$II$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I($$IIHI$$$IM$HHHHm$mmHHmIm$$$H$HD$$ HhlllHhhhhh$HDH$D DhH $D$$ $ Hih`Ȩ`Ȩ @dȨ``dd ddD $hHhlH $DHhh hlHhHH lh$$D$$$$$(H$$($$$H$H$H$HHHH($HH$LHH((HHHHHHHl$HHHH$($$$$m)ۖMMM$$$$$H($$$ Dhhhh $$$$$$$I$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HimH$iH$Hqm$IhhHhhhhD hD$D$ H $$$$$$DD$$ DmHHm dȨd`Ȥ @dȨd@@@dȨd `D hlllD hhH$lHlhH lh$H$$$$$HHII(H$$($H$$H$H$H$HHHH($$mH$mH(H$$HHHHLLHLHHl$(H($H$MMIM)$$($$H$$$$$$ dhhh $$$$$mmmHHHHmmmm$$mmHlHmD Hh$ $HDH$$$$ DlmD DD HmH$D$$ DDhd@Ȩd`Ȩ@ @Ȩ@ ` `d hlll$$hhH HHm$H $lHHH$$ $$$HHH$H(H$$(H$H$HH$mHHHHHL$$m$$$$$HHHH$HHHH$$HH($$$rMrmMM$$$$$$$$$$$$ hhh$$$$$$$$$mmhmmmmmmI$$mHmlmD $D$D$DHHHHim$ DmmH$$ DmIH$$$ @Ĥd`ĨD @dȨ `@ @d HhlH$lhH$HHlm$H $lhmHH$H$$$H$HHHH$$I$H$$HH$HHH$HH$HHHm$$H($$$$$$$HHHH($$HM$MImrqI$$$H$$$$$$$$$$H$$ hhD%%$I$$$$I$$$I$$$$$$I$%$$$($$$$$$$iihmmmmmmmmmHm$$$Hmmmm$ $$HHHHHHHH$ HHmm$$$ $mmiH$$ @@@@Ĥ```Ȥd @d`@ `d @d@ DHhHHllh$HH lmH$$HH$$l$$$$$$$$$HI$H$$$H$HHHHHHH$$HHHHHmH$qI$$$((HHH$HMHI)ImqrmM$$$$$$$$($$$H$$$$$$($($H$$ Dhhh $$$$$$$$$$$$I$$$$$HImimmmlmmHi$I$mHHHh$ $HHHHHH$$ $m$$DHHH D dĨ`@Ȩd ddd@`Ȩd `ĤD@dD $hhH HllH $D$ lmHH$$hH $H$$$$H$II$H$H(I$$$H$HH$H(HHHH$MHI($$$(H$$$H$HHII(mM$$$$$$$$$$$(($$HHHHH$$$$$ @d@@dhhd $$$$I$$$$$$$$$I($$$$ImmimmmmhD$IimmlHHhmD HmHH$HHD$$$ $$HֶmiHmhddȨ@dȨd @d@`d@ @ĤD @d$$hmDHllH $$$mI$$ll $$HH$$$$IMI$H$HHHHHHH$IHHHHH$HImm$$$H(H($$I$(MmMmq$m$$$$$$$$$$$$$($$HHHH($$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$imimmmmHlHm$ImHmMimlH$HiH$HHHHHH$$$$$$$$HֶmmȨ`@`Ȩ@ dDd`Ȩd@@d @@d$ $hm$lllH$$$mH$$m$$ $$$$$$$$$$$$MrImmm$$$$$$$$H$$$$$$$$$HHHHHHH($($$$$$$$$$$$$$$I)$I$$$$$$$HmH$$HHHimIImmmHmmmHDHmD$HmH$ $H$$$$$HֲdȨ`@@Ȩ@ @dD@`d@`d @D Hlh $mml$$$$llHH$$H$D$$$$$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$$MrmIMr$)$$$$$$$MM(HH$$$$(($$HHHHHHH(H$HH$$$$$$$$$$$$I$$$I$$I$$HmIH HHHhhH$ImHmmmlHDDlmH$ mmH$$HH$H$ Hhd@@ȨD @dddd```d@ @@ HlH $ll$$$llH$Hm$$$D$$$$$$H$$I$$$IHH$HH$$$$m$IIHH$M$$$H$$qmM)MrM)$$$$$$$H$H$HD$$$$((($$HH(HHH$HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$HHI$$mHHhmm$mHHlllHD$lHD$mH$$$$H֭@Ȉ@@Ȩd @d@@`Ȅ```d$ hlHDmlH$$$HH$$$$$I$$$$$$$m$$$Hm$$H$H$$I($$$HIH($ImM$HI((MqMM)r$$$$$$$$$$$H($$$$(HHLHHHHHH$$(HHHHHHH(H$($$$$$$$$$$$H$$mHHmmmmmH$iHHHllHDHmHI$$$hmHH$$$$HHmֲѱ͈@`Ĩ@ @@@`dddddȨdD@ĤI$ hl$HmmH$ $lHDlD$$$H$H$$$$$H$H$I$$IHHH$H$H$H$I$$$$HIH$mI$$(IHI$qMMmrqrm$$$$$$$$$$(Hm$$(HH(HH($HHH$$$$HHHHHH(H((($$($$$$$$$$$mimmI$$$mmmmlllH$$mD$$mH$ $II $$mDD@dd @ȨD @@ddd`d@`Ȥd@@ȨD lh$Hlm$$ hl $H$$$$$MH$$$m$$m$H$H$$H$H$$H$$($$$HIHMIH$($MM$mMrrrMMM$H$$$$$HI$$$$$$$$$HHH$$$HHH$((H$HH$HH(HH((((HH$$$$$$$$)$$$$H$Hmm$llmlmhH$DmDD$$mm$ $m$$ $Hm@ dȨ @ddddd`d@`Ȩd@`Ȩh $ll hmm$$ hl $mH$$($HHH$H$H$(I$H$H$$HH($$$$$HH$$$H$HH$ImHH((qIm$(qMrMI$$$$$$$$H$$H$(H$$$$$($$H$$$H(((HHH$HHHH(($(HHH$$$$$$$$$$$$$$H$mmmmI lllmlH$HH$$D hHlm$$H$ $ DhmmD dȨ@ dd`d@d@`Ȩd``ȨD $mHlm $hlm$ $lmhD$HHHHH$$$H$$HHH(($$$$$$($H$$$$$H$HmI$m$mHI$mMMr$$$$$$$$$$$$$$HH$$(($$$$$$$(H($$$$$$H$$($HHH($HHHHHH$$$$$$$$$$$$H$$m$IHmmlhmmDDhH$$$iHhHHl$$$ $$$$$$ HHhmhh$ @Ȩh@@@d@@@@d@@@```Ȥ@Ȩ HmHlm$hm$ $hh$$$HH$$($$(H$I$(H$H$H(($$($H$H$$H$mM$MIII$$IMMMMM$$((($$($$$$$$$$HIMH$$$$((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH$$$$$$$$$$mHmm$Hm$lhlhhmDHHmmmlhHhllm $D$D$H$$ DHhD `Ȩ @`d @DdddDD@@``Ȩd``ȨddD lm$mm hm$ I$mHl$H$H$H$H($$$$$$H$$$$$$$(qrr)$$(HHHHH((((($$$$$$$$$($((((((HHH(H$$$$$$$$$$$$(H$($$(HH(H$($$$$$$$$$$$mHmD$$$llhmhmH$m mlmlhm$$$HHHHH$$$ @`Ȅ @ȨD @DDd@@@@Ȩd@`ȨdD $lm$$mmh hmH H$mHlH$$$$$$$H$$$$$H$$I(m(Mr$$(($($$$(((HHH$$H(H$$$$$$$$$(($$(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$($$(H$$H$$$$$$$$$$HHmIHm$lhlmhhH$imm$$Hmh$$H$ @Ȩ@@dȨȤD @@@@@@Ȩd`Ȩdd@ $$lm$mmH$hmH $$hlH$$$$$($$$H$HI($$$$$$$H$$$($$$MmIIM$MmM$$(HH((HHHHHHHH($HH(($$$$$$$(H((((HH($$$($$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$HH$$$$$$$$$Hmmm$$DlmHD$$HHHllmlmH$$$H$ `Ȩ@@@ȨȤd@ Ȉ`ȨȨd $lH$mlH$HmH$mlllL$$H H$H$(H$$H$($$$H$H$$$$$$M($M$$$I$mmIqrqI$$$HHHHHH(((HHHHHHHHHHHH$(($$((((HH((($$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$HlmH$ImHH$$I$$l DmHlm$ $ @Ĩ @@ĈhD `Ȩd`ȤD DHD$llH hlqHlHl$$$H$H$($$$$$$$$H$H$H$HH$m$HHH$M$M$(IHI$Mm(q(($$$(HHHHHHHHHH(H((H(HH(HH$$H$$((HHH($$($$($$$$$$$$$$$$$$$($$$$$H$$$(($H$$$$$H$$$$Hm$$II$mHH$HI $HH($m$ `Ȩ `ȈhD @Ȩd`ĨhD HH mm hlmH$llm$$I$H$$$$$$$$((H(H(M$m$$H$HM$Hm$HM$((ImmIM(($$(HHHHHHHHH(H($((H$$HH($$HH((HHHHHHH$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$HMHH$H$$$$$$$HmmD$mhmHDHDH m $mm$$mm $ @ @`ȨhD Ĩd`ȨD HH Hi hlmm$mlhH$$H$D$$$$$$$$H$($HHH$HHIHHH$Mm$mmMmmm($$$(HHHHH((H($$$((HH$$((((H$(H((((HHHH$$$$$$$$$$$$$$$$H($$$$$$$$$$$(HH$mHH$$Hmhlmh$Hm$$hmHHHHH$$mH$Hmm` @`ȨhD `ĤdD@Ȩd H$ HD HlmlmHH$$$H$$$$$$H$H$H$HHM$HIH$HH$IHHm$II$Mmmq(($$$(HHHH$(H$$$$($(H$HH((((($H(((($HHH$$$$$$$$$$$$$$$$(H$H$$$$$$$$$$HHH$$$H$$$$$$$$II$Hmmhmi$$H$mHDm HmDHHHh DmHmH$$hm$ $$ @ dȨDDD @Ȥdd@`Ȩd@ $D $hmHHHm$$$$H$$$$H$$$$H$(HmHHHH$HH$ImmMmIIMMmM($$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$H$$((($$$$$$$$$$($$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$IH$$$$$$$$$$$IIIIHHHm$m$iii mmhhHhHDHm hmHHHHI Dml(H$mH$ `ɨD `Ȩddd$ @dd @Ȩd $$ Dlm$H$HI$$$$$$$IMH$((HHHHHH$$$$$$$$(($((($$$$((($$$$$($$H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$(H$$$$$$$$$$$(($II(IIIIIIII(IHHIIIIIH$HmmHHhmlhm$$DmmmmmmID immmmH$hhmmm hhHh$HHHH Hmm$$$$mI$ `ɤ@ @`ȨdD @`Ĩdd@`Ȩ@ $$ DhHhm$$D$$H$$$$$$$$$$$$HH$$($$(Mmm($$HHHHHHHH$$$$$$$$$$$((($($($$$$$(($($$H(($H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$(HH$$$$$$$$$$$$$$(((IIIIIIIIIIIIIII$$(I(HHIIII$$Hmmm($$$ $HmHHD$Hllmmmm$$$ iHmHDmmlimH$mH$HHHHmhmmq($hHHmֶiD$ `Ĩdd$D@@`Ȉd@ `Ȩddd``Ȩ@@ $ $ Dm($D$$$$$$$$$$$$H$I$$$$IHm$$$$$IIMHm$HHHHHHHH($$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$($$($)$(II$$$$$$$(IIIIIIIIIIIIIII$$(I$HHImIIHHImHm$HmH$HmmH H$HmlmmhmH H$DH H$$$$$HmHHhD$DDHmmDhmqH$$DֶHH @`ȨiD@Ȩd@`iiDD@Ȩddd@Ȩ`Ȥ@DD @ D $DhH$I$$$H$H$$$$$($$M$HI$$$$(mmm$mqqm$HHHHHHLHH($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$H$$m$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$)IIIIH($I$)I$$$$$$$$$((IIIIIIIIIIIIIII$$$$HIMI(hHHmiHm$HmmDHmiHH$$Hmmlllllllmmm$$hmlm$(m H $ $HHHHmhHHHDHmHlmmmqq($$ $ֶmHD`Ĥh @Ȩd@d@ @`Ȩd@d`Ȩ@ `ȤdddD @dD H H$$li$$$H$H$H$$$$$$$$$$$I$$mmmIIqmq$$HHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(IIIIII$(($$$II$I$$$$($((IIIIIIIIHIIIIII$$I$$$HHHm$HHHm$$$$Hh DHhmlllllmmmmHDmmmmhmhmmH$mHi$$mh$$$HHmm DmmHHmq$$ֶ`Ȩ@`Ȩd@@@@ @`Ȩd@@@Ȩ@ @Ȥdd @dD dhD $lm$$$$$$H$$$HH$$$$$$HI$HH(M$$$qqqI$HHHHHHHHHHHHH$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$$$$H$mM$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(I)((I(($$))$($$$(((((H$HIIIIIMII$((II$$I$HHHmHm$mmm m$HDHmmllmllmhmmlHDhhlhmq$mHD$$HHDH$$Hmm HHDHmqq$ hնխ@ȤĤȨ@ @dȨ@@@Ȩ@ @@ȨD d dhd hmm$H$H$$H$$$$H$$$$($I$$m$I$mqqr$$$HHHHHHHHHHHHH((((HHH$$$$$$$$$$$$$$$$Hmm$$$$($$$$$$$H$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIIIIHIIH(II$(IIH(((HI(IIIIIIIIII$$$$$I$I)%$mH$m$$HHm$$HHHH HHlmmmlmllmmmHHhhHhhmlhmhmlhImhlmHH$$ $H$ $Im Dmmmmm$ hֶѨȤȤ` @Dddd`Ȩd@ @@Ȩ @@Ȩd@ dh $$ ddD HmIH$$$$$$$$$H$$$$$$$I$$$HI$II$($()$$$$HHH(HH$$HHHH(($$$$(($$$$$$$$$$$$$$$m$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)((IIIIHH$$HI$$$($(H$($$$$$$$$($I$mm$H$mH$mD$HHDH HHHHHllllllllHllmlHlmlmlMhm$$$ H$HH $$m Hllmmmm$hֶѨȈdd``Ȩ@@@@Ȩd @`ȨD @`h $@dD $$$$ DiI$$$$$$$$HHH$$$$$$$H$$$$$Lm(H(HHHHH(H$(HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$mm$$$m$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$)$(IIII($II$$$$$$$$$$$$($$$(m$$$H$$I$Hm$$Hmm$$mm (H$Hm$imHHHHlmmllllhmlmmm$HDDm$ mqI ImH$m hllmmmDm̨Ȩ@@@`ȨdD@@Ȥdd @@Ȩd@ $ @D dhD $$ $$I$ H$$qm($$HHHHHHH$$(HHHH(($($$$$$$$$$$$$$$$$$$mm$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$IIII)II$$$$$$$$$$)($$$$$$mHHHH$MI$mIm$I$mmii$$Hhmm$mmHHHlmmmllhmm$$H$$ i $$DmmM$$$mmH$ H Hlllmmm HՌѨȨ@ `ȨdD @Ȩh ȨȨhhdD @@D DdhD $$$Dm$$$$HMm($$$HHHH$HH$H(H$HH(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIII$$$I$$$$mm$(()I(($$$$$$$$H$$$ImmmmmmmHmmm$ mm$$mmm$$ H$HmmmlHllllhhmmmH$mm$ $m(H$$ mmm$$D HmmmmmM$HȨd@ @Ȩd @Ȩ dȨhdDD@@`dd ddhdD$ $$H$H$$H$$$$$$I$IH$ImI$$((H(HHHH($$$((HHHH(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)III)$$$$$H$(H$$$$$$$$$$$$($$$HHH$$mmmm$$$I$$lmHDm$$H $mHmmmmlllllm Hm$$$HhH$m$DHmm$m$ DmmmmmIDhȀȨd@@d @`ȨH @dȨdD @dhDD$$$DD $$$$$$$$H$H$HmmI$$HHHHHHH($$$H$(HH(H(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IMII)$$$$$$H$$$$$$$$$H$HIIIHH$mm$$$$H$ $HmHml$$ DHHhlmmmmlhll$mHHH$DHmhHI$mmm$$Hm HmmmmmDhȤȨd@@d @@Ȩ @@``Ȩ@@D@ Dddddh$$DH$$$$$$($$H$HHI$$qqI$$(HHHHHHHH$HHH$($HH(((($($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$IMII$$$$$$$$($I$$$)$$$$$$$$$($$$$HHIIHH$H$m$$H$DmH$$$HHHHDHHlmhlhlm$HH$hhm$ hmmmm$$$$m HmmmmmdȨ@ @@`Ȩ @Ȩ @``Ĩdd @@ @dD$$$$$$$$$$$$m((mqMH$$(HHHHHHH$$$$H$$HH$($((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)$$$$($$$$I$IIII($($I($($IIIH($$HH($$Hmm$$HHmH Hm$H$HmmmlHlhllmllllllH$$DmmmmHmm$$HmmDD$$ hmmmmm ȨDdD @Ȩ `Ȩd@@@@d@d```@@```` `dD$H$HHH$$$H$m$$MI$($$HHHHHH($$mH$HHHH(((H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$$$$$$$IIIIIII($((I($($HHIHH$$$$$HH((($$m$$H$$HHhliH$ h HmmmlHlHhllllH$ h$ $ImH$m$$m$$$$ Dmmmm @Ȩ@D @Ȩd Dhddddd@@@``@ @dȨ@$$$($$MqI$$$$$((HHH$$H$HHHHH((((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$III$$$($IMIIII$$H(H((((IH((($($$$$(H((H$$$mIH$$$$DH$$ mmhhhHllml DmH h$$ $HIHHhm$H$H m $mmmm Ȩ@ @Ȩh @dȨȨȨ`@@ Ddhh @@$$$$HmqڶqH$$$$H(HH$m$Hmm$$$HHH((((HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$%$$$$)III)()ImIII(H$($((IH(IH((HIH($$$$(((($$mH$$$I $mD$ mlHhHHmlm$$ hD m$ HDHDiiH Dhm$D DH$m mi$ @Ȅ@ `ȨhD @`Ȩd$ d @Ȩ $H$$$$$$$$$mmq$$$$(HHH($($$lHHH$($$$$H(HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)%)$$$$$$$III$I)IIII(IIH$I$$$II$II$HHH($$$$$(((($$$mmI$$illlhm Dm$ Dlm$DHlmhHHHHHiHlH$ @Ȩd @Ȩdd@@@@@@dȨDD dh @dȨD$$I(I$$I$$($$$$$(($HHl$$qH$$$$H(HH($$$$$$$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$$(III$IIIIII$IIH$($$$II(IHHHIH($$$$$(($$$$mmmhh$hHHl lllmmHHHHhm mmHmlH$ @Ȩ@ @ȨdD @`ȨhD @dhD @ȨhH(HM$$$H$Imqm$$$($$$$$($HHH$H$q$$$$H$HH(H((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$(($III(IIIII($$HH$$(H$IH(I($HHH(($$$$$(($$$$ml$HDHlHHh$$$mhllllH @Ȩd@ @@Ȩdh @@`@`Ȩd@ @@ @ȨH $H$$$$H$HMm$$$$$($$$H$($H$m$$HH$HHHHH((($$$HHH$H$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMII((($(I$$$)$IIIMIIIIH($((H$((($IHH($((HH(($$$($$H$$HHmDl$Dlhhhmlh$$$HmHmmhlH$ @Ȩ@ D @ dȨdhD D @@@``Ȩ@ @ @ `Ȩh$ H$$mI$$$$$(mLHH$$$$$H(($$$$L$$H$($HHHH$HH(($(($$$(HHH$$$$$((($(HHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(MII((($((($$I(((IIIIIHHH$H((H$($$HHHH$((HI((($$$HH($$H$ DmlH$hhhhhlHhmDlllm @Ȩd @ @ȨddDDD@ @@`@@@@@d@``ȨȨdD@`d@@ @`̨D $HIIm$$mIH($$$$($$$H$$H(($$$$$$($$$$HHHH$(HHHHHH$$$$$$$$$$$$$($(HH((((HH((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III(($$HI($(I(HHIIIIIHH((((HH$($$HHH(HHHIIH$H$$(HH((HHI$q DH hhllDl $D$DlmhhhlhH $$ mm$Hmli @Ȩ@ @@d@@dDdD@@@`Ȩdd@DD @@h @ȨȨd@ @Ȩdd DimmHmH $$$H$$$HHH$$HIHH$$HHHH($HH$$$$$((H$$mH$HHHH$$$HH$(($($$$$$$$$$$$$($$$H$(H((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MII((((II($(H((IIIHHH((H$((HI$($$$(HHHIHHIH($((HHH(HHHI$qm$$DhhlhhllHH$$lh $DHmmhlhhhH $$ m $Hmmmmi @Ȭd @ddddddd``Ȩ`@DDD d@ @`ȤD @``ȨhD DiD$ im DI$$H$H$$MH$$($mM$$((HHHH($HHHHHHHHH($$H$HHHHHHHHHHHH$(($$$$$$$$($$$$$$($$$$$$H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI(((HIIIIIHHHHHH($(HH((H(H($$$($HHHIIIHIH($$$$(H(HHHI$mmHiHmhlhlhhhhhh$$DDhD$ $$m$ $$hmhlhhhH $i $mmlI @ȈD@dd``dȨd@DDD @`Ȩ` @``ȨdD @`ȨdD dhD dmH@HH$$H$$I$$H$$$$$HH$(H$HHH(HHH$$(HHHHH$$$H$HHHHHHHHHHHH($H$($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$IIIIIIIIH(II((HHHH((((H((HHH$$(H$HH$(HH$I(($$((HH(($HHmm$$$$D$DHhHHHH $DmmI HmDmh$HH$DmmDHmmmmmm$ @̬d@dddd`dd`ȨdDD@DD@@@@@``d @Ȩd @Ȩd Dhh$ hֶHhhm$HHmH$$$$$$$$$$$$(H$$(HHHHHHHHHH$HHHHHMHHH((HHHHHHHHHHHHH((H((($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$($($$$$$$$$$$IIIIII(II$I((((((H((((H((HHHH$$$$($($HH$H(($$$HH$($$(m$D$D$$$$$ $DD$$$ Dl$mhDmHHlD Dmhlll$ @d̨@dd@dhD@ȨddDDdddD @`@ ``Ȩ @ȨdDD$ dD HhhI$H$$H$(H$$($HmHM$$$$IHH(HHHHMLH(HHHHLH$HHLHHHHHHHHHHHHHHHI(HHH($$$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$HHHm$$($$$$$$$$$$IIIIII$(($$IH(((((H(((H(HHHH$$($I$($$$(HH$$($(HH$(H$mI$ $llll$mhHmm Hmmm$ $mhllm$ @d̈D`ȨddD@@`ȨddD@ `d@ ```ȨD @dDDD D$ hmmDhm$IIHH$$$$H$$((II(($HHHH$$HHHHHLHHHHHHHHHHHH($H$H$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HHHLH$H($$$$$$$$$$$$MI((I$$$$IHI(((HHH(((H((HHHH$$$$($$H($$I(($$$($HHHHH($mlm$ $$$$$$$$$hllhhHHhm hhHh$$Hhhlhm$ @dȨ@dȨd@ @Ȩd@`d @d`Ȩd @`dhD hmmHH$hH$$$$$$$HHH($HHLHHHHHLHHLHHHHHHHHH$$$$($$(HHH$$$($$$(($$$$$$$$H$$m$$$$$$$($ImMIIIH(((IIH((HHHH(($$$($((($$$$$HH$$$$$HH$$$$$($H(H$$H $DHHImmi$$lllmhDhlHI$$$HHHDlHHD @Ȩ@`Ȩd@ @@dȨd@dh @Ȩ`Ȥ@@ @@$DhH D$$Hmm$$$$$mH$I($mI$LlHmHHHHHHHHHHMIHHHHHHH$$H$$HH($($$$$$H$$($$$$$$$$$H$m(($$$$$$$$mmmMII(((I(II(HHHHH($$$($$($$$$$$$H(($($((H$$$$$$(HHH$$m$$HimmmmI $lllhH$HlH$i$ mhmm$HhHH$ @dȨdȨ`dD @@Ȩd@@`h @Ȩ````dȨD $ @ddD $$HD$$$$$H((($I$$$$H($I$$$($$I$HH$$HHHHHHHHLMHHH$(HHH(H($$HH$H$$$$$$$$$$$$$$l$m$$$$$$$$$$$(mmmMMI((((($I(H((H((((($($H$$$$$$$HH(($$HH($$$((HHH$H$$mmmm $$$$Iimmm$ $lllhhHhllDH hHHm$hHHI @ȨȨ`d@@@@d`Ȩd@@@@dd@ `Ȩ```dd @`ddH $$$m$$$$$mH$$$H$$II$$$$$I$H$$$$$$HHHHH$$$$$$$HHH$HHH$HH$($$$$$$$$$$H$L$$$$$$($$$ImmMMIIH((($(((($$((((($$$$($$$$$HHH$(HHH(($$((HHHH$$$ $$$$Immmm$ $Dlllllllm$ $HHDDHHHI ȨĤȨddDD Ȩ@@ @`@``dD @Ȩ @@dd @d`@H HD$$I$$$I$I$$$I$I$H$$$IH$H$$$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$ $mmlHH$$$$$$$$$$$$HlHH$$$$$$$$$$$IH$HIH(($$(((($$(((($$$$$($$$HHHHIII$$$$$$$$HmmH$$$$HHHmm$Dhllllllhhhlm$$mH$HHHhI ȨȨȤȨ`d @@@@Ȩd @@hd @ȨȨ @@@dddh D $$$$$ $$H$$ $HHH$$$$llH$$$HHHHH$$$$$$$$$$$$HI$HHHH((((((($$$H(($$$$$($$$HH$$$$$$$HHIImmmֶM)$ $ m$$HllllmllllH$$$mmHHHHhI dȨȤȨdd@@@dȨ$ @hD ȀȨ @dh dD $$$$$$$$($$$I$$H$HmlllH$$$$$H$$$$$$$$$$$H$$$$$$$IH$$((((((((H($$((($$$$$H$$MH$$H$$$$$$HHImI$$$ $$i%)%%%)) Dm$ HhlllmhhH$HmmlHlHhhI@ȨȤȨd@@@`Ȩh @h @ȨȨ@ @Ddh DD $$$$$$$$$II$$HH($IIHll$$$$$$$$HH($$$$$IIHHHH((((((H($$$$$$$$$($$$qm($$$$$$(($$$$$$HHhmiHim$ $%)N)))*% $mmI hllmlhlh$$$$hmmlHlhhhI ȨȤȨdddd`Ȩd @ $ `Ȥ``Ȩd $ Dd`D $III$ $$$mH$$m$I$$$$ImI$I$HllH$$(HHHH($$$$$$ImI((((((($$$$$$$$$$H($I$HH$$$$lmmmm$$$$$ $m$%)))****%%$ $mlllmmh $hllhlmHlhI$H$$$mllmHH ȨȨ̨d $ `Ȥ``Ȩ Dd@d $IHI$$m$$$$m m$$I($$$II$mHI$I$$$($$$$$HHH$$$$ImI(HH(($$$$H$(m$mmmmmdh $DH$ %))*.***%%% $mlHlllmmHlHmD$llmmHH dȨȨd ȨȨ@ @dddd $I$$$$I($$M$IHI$$$$$$lLH$$HmM$((($$$$$$HH$$$Dm$$$HHmmi$Dhdh HhhH$)*******%%% mHhhHDhh$mH HHllHH ȨȈdD `ȨȨd @@@ $$$$$$HH$mMHH(((($$$MmHHH m$IIIIH($$$$$IDIH$ $$$h$)*******%%%% mhm Dm$$hmmllhHHHD dȨȨ̨hH @ȨȨD$(mmHH(((($$$HH$$$$(HIHHH($$$$(IHHI$ ͨɩhD$hD%)******) hmH $H$$Dllll$llhhhlHD dȨȨȨD dȨ$$$IM(((((($$$$$$$$$$IHH$$$$(HHHHHHH($$(HHHiD@Ȩ̩ DD$h$****)ihmmD HHH $HlllhllhhhHhllI @ȨȨ̨D @Ȩd$$$$$$$HmmHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$H($HHIIHHIIMIIMmMmMmmqImmmM$$$$HImMMmIMIIM$$$$$$$IIH((((($$$$$((($$$(($$$HH$$(HHHHHHH(($$$HHHHmH h̨@ D $hD**.)$$miI$HHH DHhhHhlhH$HHHlhH @Ȩ̨D @`Ȩ@ $HIIHH$HHH$HHHmMImmmmImmmIImMmImmmmmmImmmmqmmmmmImmmm$H$HmmmmmmmmmmmmMMIHIIIHHHH$IIH$HIImII$$II$$$$$$$$III(HMI((((((($((H($((($$$($$$$($((HHHHHHH((($$$HHLLH$D d@dDiD $li mMIIM%*$IihmmmmhD$ $HH$HhHhllHHHhlhHH$D @ȨȨȨ̬D @Ȩh $$$$$$$H$$$$$$qmH$IHHH($((H((($$$$$$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH($$$$HHHMH$hhd@h i$Hl $qmIIm)* $H$mH$$$ iHHHHhHHH$$$HhmhHhHH dȨ̨Ȉh `ȨD $$$M(($$MIHH$$(((($$$$((($$$$($$$$$$$$$HHHHHHHHH($($$$$HHMH(mH@ Hmmm DhD$mmIMm)*) m$$DmhHD$$$ $HmH$m $$DHH$ HHhHHHHHHH DȨ̬ȬD @Ȩd $$$$$$$$$$$HHHHHHmlHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$HHHHHHHHHIHHH$$HHHHHHmMHHHHHHHHHH(IIHIHHIIIMMMMMMHHHHHHHHHHHhHiiIIIIH$$$$$$$HmIHH$(HH$$$$$(H$$$$H$($$$$$$$(HHHHHHHHHH($$($$HHHH(qm DmH$hhhD$ $$ mmImmI))))$mmmmmhHH$$$ $$HmmHIH $HD HHhhHlHHHHh$ @ddȨȨd`d̨D `Ȩh HhhlmmmmmhmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmllmmlmmmllllmmlHmmmmmmmmhmmmllllHHHHlHHHhhHHHhHHH$$ImIHH$(HH$$H(($(($$$$$$$$$$$$$$$((HH(HHHHHH$$H$HHIHHHq d DmmH$D $H$ rI*)I$mmhI $HHmm$ $$HDDhhHHHhhhhHHD @d̨Ȩ@ `Ȭ @Ȩ $hllllhhhlllllllllllllllmmllmmlm$$$$D$HllllllHlllhlhhllhhHHH$$$HmmIIH$HHH$$(($$H($$$$$$$$$$$$$$(($(H(HHHHH($$$$(HHMHHHIDhh hm $D lD HrmmmI$$$ HmmmmH$$$ DH$ $DHH$DhhhlDDDD dȨ @`Ȩ @Ȩ hllllllhhhhllhhhhlhHlhH$DHhllllllllllmllllllllmmmH$ $hllhllllhhHHlhHHhH (m$$(MmIIHH(HH($$$$$$($$$$$$$$$$H($HH(HHHHHH($$$(HHHHH$hmDD@@@Di$$miH HhlH$$HmmHHH$$$ $HmڱmH$HD$$$$$$hHhlhhHHD `Ȩ @@Ȩd @ȨȨ llllllhhhlhhllhlllhllHHmmmlllllllhllmmllmlllmmH$$$$$$ HlllHhhllhHHHHHhD MqI$(ImMIH((HH($$$$$($$$$$$$$$$$$HH$((H(HHHHH($$$$HHHMH$lhDDDHmDHm$ $mI$$$$$$DimHH$$$$$HH$$DDH$$HHhH$ @̨@Ȩ ȨD @ȤȨ$lDllhhllllhHD$$$DHlH$$HHhlhhlmhHmllllhHHDDHHHlllllmHHmmImllhHHHHH$$$$ImmmrI$(MIHHHHHH($$$$$H($$$$$$$$$$H$HH$$$(HH$HHH$$$HH(HmH$mmmmmH۶I$$$ $$$ImlHl$$ $DD$$$$$HHhhhD$$ $ @̬dd@`Ȉ @`Ȩ@ `ȤȨH$lllllhhHhlllHhllhHhllhDH$$$ HllDHHhllhHDHHlllllllllHHHH$HlHlmHHHlHllhl$$$$$$mmmmmqI($IHHHHHH$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$H$$((H($$$HHHH(HHHHMH$HmmH$$ $$HHHmmmֶlmH$HH$HHH$$D$$$$$H @hd`ȨD @Ȩh @Ȩd Hllllllllllllllmlllllllh$H$$$DllmllllllllllllllmHhhHllhHllllhHHHlhH$HHHH$H$$$(mMMII)I$IIHHHH($$$$$$$$H(($$$$$H$($$$$$$$(HH$$HHHIH$HHHmH$HmH$$$ $HmHH$$$HD DHHHI$H$ HH$$H$$$$hH @hd`̨```Ȩd@ @Ȩh @`Ȩd HhlllllllllllllhhlllllhllhhlllllllllllllhlmmllllllllllmlmmllllllllhHHhlllhlHHhhHhmm$$I()I))IIHHHHHH($$$$($$($$$($$$$$($$$$$($HHHHHHHI($$HIHHH$HimHD$$$ $$ImmH$$ D$Dhhhhhlhhh$D$$H$$$$$$$$$HD$mh @dͨ```̨d@@@`Ȩ@@Ȩh @dȨȨhDDHhhlllllllhhhhllllhhhHHhhhllHHhHHhDDD$D$$$$D$ D$HHHHHHHHHHhhHHHHHHHHHH$HHHHHHHDHDHHH$$HHDHD$DHHHHHH$$$$$$$$$$$ $ $$$I)III))(HHHHH$$HH($($((($$$$$$$(($$$$HH($HHHHHHH($$MHHH$$HH$$ $$IHmh $ $I $$$ $DDhllllhhDH$$$$$$$$$$$$iH$ `ȨdDdȨdDD `ȨD Ȩd @Ȩh ImMII($M)$HHHHH((HHHHH((($$$$($$$$$$$$$(H$$HHHHHHHH$$$$(H$$$$$DHmh$ $ $DhhhlhhlllllllhhhmmII$$$HH$ @@ȬȨD@@@ȨȨdD `̨h dȨD$$)Imm)MMMM($(HHHHHHHHHHH((($$H$($$$$$$($$H(HH$(HHHHHHH$$IMI$HImhHDD$$ DHHHmhllhHhHmm$$H$$$$ hH$ @@Ȩ```̭ͭ@@@ȨȄd@@Ȭd @ȨDII)MI)$MI$mmM)$$HHHHHHH(HHH(($(HH$H$$$$$$$($HHHH$(HHHHHHH$$H$$$mmhhD$$ $$DHhhhhlhhhlHmI$$$$$I$h$ @`Ȩ``````̬ͬd@`ȨȄd@@Ȩ @Ȩ Im)$)MMMM)MI))MM)$HHHHHH($HHHH($$HH$HHHH$$($$ HIHH$HHHHHHHH$I$HmmmhHH$$$$$HhlhhllhlhlllhmI$ HiI$ D$ @`ȤȨhd`` @````d``ͨ@ȨȤd@ Ȩd @Ȩd rrrrrrqM$$MmmM)M))M$M)M)(IM)$HMHHHHH$$H(H$(H($(HHHHHD$$H$HHHHH(HHHHH$($$$$$$$$ $$ $D$ HHhlձlllhmI$ $I $ @`Ȁ``Ȩd@@@@@@dͨ@ȨȨd@dȨh dȨdDqmrqmrrqrI$qrrmMM)MrM)IMmMm%HHHHHHHHH$H$H$HH$HHHHHHHH(H$HHHHH(HHHHH($$$$$$$H$$$DHHhDDHllllHlI$$$ @`Ȥ`@`̬`ȨȨ@@`Ȩ dȨdDIMmmqmMmMmmmqqrqMMIMMI)MmIImM)IIrmI)$$)rr%(mrrm$I)rmM)MMmM$M$(IIHHHHHHH$H$$$$$HHHHHH$(HHHHHHHHHHHH$$$$$D$$ DH$$hh hhhhhHDHlmm$ @@``@@@@`Ȩd`ȨȨ@d`Ȥ```d dȨd $HmmqqqmmmmmII$$$$$))$(II$(($$$mmmmmmrrr%)Mmrrrrm)))$)mrrM$MMM)))$(IIHHHHHHH$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$D$$ DHhDhlhHDhhmH $H @ȄDD @@h̬@`Ȩ@d`Ȩ`@@@d dȨd@ $HMH$$$$$$$rr%$$IImqrrrrrrrmrrrqrqqrmrqrrrrrrrrrrmMmmmmrqrrrrrmmMII$MMmMrrrrMMmm$MrrrMMMMM$HHIHHHHHH(H$H$$HI$HHHH$($(HmHH($H$DH$H$$$$H$$$$$ $DDHHHhhlHHHH $ $$ @ddDdd@Ȉ@dȨd`Ȩ`D dȨd $$$$$$mr%)IrrrrMrrmqrmmmMrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrII)$MmmMrrrM))rmm))mrrmM$IrM$)$HHHHIHIH(H$$$mmmH(HHH$H$$$$HH($$$$HHH$$$$$$ $$HhlllڵֶHHmHH$ $$$$$ `d`@@@@`Ȩ@Ȩd`ȨȨ@ dȨdD$$HlmmiH$mr%mrrrrrrrMMrrrrrmqMIIMMrrImqqrrrmrMmrrqrrrrrrMMIIMMMMmrrM)MMM)))MrMMM))m))$HHIHHIIHHH$$HH$$$($H($$$HHHH$$$$$$$$$$ $$HhmڵֵmmmmD$ @@@@`d @`Ȉ@Ȩd`Ȩ@ dȨd Dm$$m)r%MMMMmMMMM)IIMMMMI))$MrI$$rmMMMMmmrmMMMqmmMM)))MMmMmrrrmIMMM)$))rrrm)$)IIMI)(M)$$HHHHHHHH($$LH$H$$(($$$$H$H(($$$$$$$DDHhlֶֶm$$$ $$ @D@`Ȩ@Ȩ```ȨD dȨd $lllhllllhm m)r)$)MrrrmrrrMrrrrrqrMrrrrrrrrrMrrrrrrrrrmM))I)MMMMmrmrrMrMM))$IqrrrMM$MMMMmmmMr)$HHIHHHH$$$$HH$$I$($$$$$$$$$HImhյյڶ$$ $$ dhhD H @h@@`ȨȨdd`Ȩd dȨd m$H $lmmH$mMn%)IrrrrrrrrrMmmrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrMrrM)MMmrmmrmrrrrrrrrM)rrrrrM))$ImrrMqrrrm$$HHHHH(($$$H$H$$$$$$$$$Hmֵֵֵmmmm$ $DdD$$Dd d@ @ȨȈd`Ȩd dD HH$$HHյq$$mMn%$$)mmqrrMMMMrrqrrrrMMrrmMrrqMMMIr)rM)MMrmrmmrrrrrrrrr(mrrrrrqm)$Imrrrrrrrrr$$$($$$$$$($HH$HHHHHHH$HlmֶֶmmmH$$ dhdD DDdD Dd @ddD @@Ȩd`Ȩd @d H$$mmmHD $lqm$$IMMm%rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)R-))MrrrmmmrrrrrrrrM)mrrrrrrM()Mrrrrrrrrrr$$$$$II$HIHIIIII$HHMMMMIHHHյֶڵڶl$ $$$$mH$$$ DdD D DD@@ dd `̬`Ȩd @`D Hh$ $ H$(IMMM%$)Mrrmrrrrrrrrrrrrr)QM))MrrrmrrrrrrrrrMMMrrrrrrM))MrrrrrrrMMqr)$$$$mmmIIIIMIImMIIMmMMHHHlյֶl$$ $HHmm$$$$mmmmmmmm$$ hh@@ @@@`d`ddD @DD @dȨdȨd @`ȨD $mHD$$h hm$H$H$$($mr)r%I($Mmqqrrrrrrrr)rM))MrrrrmmrrrrrrrrrrrrrqmM)$)mrrrrrrMMMrqr)$$$$$HHIIIImMmmmMmmmmmmHmIImmmmHHllձյֶֶֶֶmml$$HHhmmmD HmmmmmmHHH$$$ Ȩdd@@` Ȩd @@DD$ @Ȩ`dȨD@dȄd H$Hm$hd $$l$Hm($Hr)r)$$$$(MqrrrrrqIrr)MrrrrrrmrrrrrrrrrrrmrrrI)MrrrrrrrrMMrrrr(HHImmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmMMHMMHHHhlֶֶֶhD$$HHlmH $HmlmD D @d@@d @ȨȨd`d@@ddD @`dȄD Ȅd mH mH$ h H $mmHHH$$r)r%$$H$$$)MrrrrmMrrMMrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqMrrrrr$HIIMmmmmMMmmmmmmmmmmmmmmmmMHmHHLHhlֵmlhhHHHHlmH$$ $mH$HIqM$$hh hd@d @ȨdddD ``ȄddȨd ȨD $$$$$ $m I@@ mHqL$mHI$m%$$$$))MMmrrMrr)-MrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrMMrrrrmHMMMHHIHmIIImmmmmMmImmmmHmmmHIH($DDmֶֶhH $HHhmյH$ $$DmI$HmIqm($m$ DdhD d`̨d @``ȨȨdhD @Ȉd`Ȩ @$$$DimHHI$ D hHmlHm)I$$I)mqrrrrrMrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrMMMrqMMrrrrrr$(HMHHIHIHIHHHHHHHHiH$D$$($ յֶlH$$$$HmmֵڱhD $HHHmm$mm @dhD d`d D``ȨdD$ @`Ȩd`ȨȨ @d@$ $$ hH H hhh hH$(M)Hmmrrrrr)IIrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm$rqMMrrmqqr$$$$IHHH$$$$$$$H$$$I$$$$$ $ֶ֑lhhD$$HHhmյllHlڱhhHHmH$mm$ۖ)m dhD$ @ͨ@@```ȨdDD$ @`Ȩd`ȨȨ @d $DD $$mH hHhHmm$hHM%HH$$)Mmr)$$)rr)MMrrrrrrrrrrrrrrrIMrMm)MMMMMMr$$I$$$$($$$$$H$I$$I$$$$$$hֶH$$Hmlllձlhڵ$hlmmMm$)mImH$d̨hD @dͨ`Ȩ`dd`ȤȨdDD @`Ȩh`Ȩ `d m$iDmD h$h$HH$mm)r)$$$rr)MMrrrrrrrrrmrrrr$rM$MmMMMM)Mm$m$$$$ $ H$$H$HmhHmmmֶֶmDllmmmֱֵյhHDڶHIm$ےqIr d̈D dȨ@Ȩd@`Ȩ@@@ddddhD @ddȨ``Ȩ d@D $i hDim$ mmlrrI$$rM)rrrrrrrrrrrr)$H())MII))m$$$$H$$$$$$$$$mHHH$Hmmֶ HֵlD$lڵmHh$mHH$H$mqIr( `ȨD @ȭH@ȨD @`ȨȨD @DDd@dD @dȨ``Ȩd @hh@ $lm D$hHhHDHDHrr)$$Im$vM)rrrrrrrrrrrrrrrMq$(I(mI))))I$I$H $HHmm$$HIH$$L$$mHHH$HHֶֶDյH$$ڵHHH$mH (MmImI(qMm `̨D @ȭD@Ȩ @Ȥd @dh@@@dhd @@Ȩ``ddD hh@ mDhihi m D mlrr%$$Hvr)rrrrrrrrrrrr)Im$$mmMI)MM))$IHH H$$I$lmmI$$HH$$$M$HHHmi$HHֶmhֶյhlHD$ڱDlmmDm$h$$qqm$MmId̨D ̨D@Ȩ `Ȩd $$ @`dhD @`Ȭ``@ @@@ Dd $hmDhmm$m HHmmi$$m$Dm)r%($$MI$r)rrrrrrrrrmm)$m $$$$I$$$$IHH$$$$MmH$$$HmHHmmH$I$HmlDֵlh h hh$$hֱ$lmDHH$M$mۖmrM $@Ȩ@ @Ȭi @Ȩd @ @ddddh @̨@@dd@@@ D H $$hmmm$l$MIr)(($$H$rrMrrrrrrrrrrM)Him $MM$M))$$$ DHHI$$$$$IMmH$$$m$mHi$I$$$$DHlHm hֱl$ lD h hhH $mڶ$lm$mH(M$$ۺHMM$$ ddȨD @̬i @@@`Ȩd @d ````dd$ @̨@ dhD D m m$ $$ hm$m$M$)$))$$$$($rMMrrrrrrrrrmmM$)DhH$D$$mMrM)$$H H$(I$$HImmMmIH$M$HHH$m $I$$$H$ֵh $DhlhhhHlH DڵhmDmHrI($$۶$$$ںMM$$I @@dD @̨ @@@`̨D @@`@ @@@@@@DDD @dȨd `̨Ȩd@ DddD@ IHH $ Hm$m$Hm)$$$$IIIH$rM)rrrrrrrrrrrrMrI hH$$$$$M$$$$$(m$$l$m$H$$$lֶ$ $hHDDlDi$HڵmmH$qmMI$$MMߺںںMߖM$mM @`D @Ȩ @Ȭh $DD @D @@`Ȩd @Ȩhd Ȩhd $$m I$iD i$M$mDmI$$$$(IImI$rMMrrrrrrrrrrMM)$$$DHH$rmm$$$$H$mm$$$H$mHI$$$H$ڶm Dh DmH $$lHhhD ڶD$mqq)((m(mߺr$$II @` d̈ ̨hD@@@@dddd@ @`Ȩ@@ȨddD @@@ȤȨdddddD mH IH$ DI $$mHI%$$$HMMMmMMI(Mr(rrrrrrrrrr)IH$$iMrM$$Hm$I H$$lH$I$$$($ֵm hhH$$$$H$HlH ڵDlh IqqrM(()I($Im$۶)H(m @`D h̬ dȨdȨd$ @`Ȩd`ȨddD$ @Ȩ`@`dD $H$mHD $m $mI%$($$HMMMmMMmmm$MrrrrrrrMrrrr)I HH)mm$$$H$$H$I$H$ImH$I$$$$$$(HHڶ$ Dhh$H$$h lmHDֵDhmH qqqMMIMMI(($ۺr$$m Dd`dȨ@ `ȨȨD @@dȨ`Ȥd@@ DD @`Ȩ@@`ddD mH mhh mH$mI%$$HHHMmmMMmqqqM()QrrrrrrrrMmrrrrI)I H$DH Mq$$ iD $D$IM$ l$ImH$I)$$$$I(Hֶi D$mH$ lh DmhHڶDmh$qqqqqMMrqqq)$(($D@ddd `Ȩd@ ȨȤd`d@DddD `Ȩd@`dD$ D$ iD$DH$mIr)$(HMMMMMMMqqqqmM$)rMrrrrrrrrMrrrrrrrI DHmm$ $$Im$H$ i$$ H$m$m D m$HI$mM$$$I)$$$$$)IH$ֶ D DHH$$ Hh$lDֶhl$ںqrM$MMmIMHmqڍ @Ȩ̬@`Ȩd @ȄȨ``@@D@d @ddddD H$D hh m$ $m$II(HmmHMmmmmmmmmqmI($-M)MrrMmrrrrrrrM)Mm iH$ $$$H$ HH HHHM$ D hHI$mHH$$$$$$$IIMImֶH h$$$$$h lֶhl$mںqM$MmM)IH$ @̬Ȩ`̨d`ȨhD $@ȄȨd@D@@D @`@@@DD m$$$ Dhmh$m)$$MmmmmmmmmmmmMMmmmMI$MMqMrrMmmrrrrrrr$)I I $H$)II$$$HHDH$$$IMH $DDlm$mHHHH$$II$I))MIIHֶ dm$$$H ֵhlmD$Mںqm)MM$$$$$$HL֑@````Ȩ`ȤȤȨd@ ȈȨdddDdddh @@@dddD@ $m$HD$ h l$mI$(MmmmMmmmmmmmmmmmmmII))MMMrrrrrmrrrrrrrq)$)$$$$HiH$)$$$$$H$H$$H$$$$$DHHHH(m$$ $ hDHm$HmHmm$)II)$$)))IMIM$ֶ$ DlH$$D lֵhH$$rrmImqrqmM$$$$$$Hmڶd̨d``̨`ȨȨ`ȨD$ `Ȉ`Ȩdd@@ddhD `dd@ iDhHiDD$ DHm$mInJ$$((HHLmMmmqqqmmmmmmlMmmmMII($MMqrrrMrrrrmrrrrIM$$HimH$$$$$H$H$$$H$$$$$$DHHHHHHH$m$$ $ hDhmHHHmm($)II)))I))IMIMIֶ( $HDllH$$ ֱHh$IںrrMImqqqmMIImmmmںڶdȤ``̨`ȄȨD@Ȩ DȈ`Ȩdd@@dd@ @d qq$DHD@DDD Hhim$InJH$((HMmMmmmqqmmmmmmlMmmmMII$)MmrrrMrrrrrrrrrMM)$$II)$$$$$HHH$$IDDHH$$ $HHHhHlHHHHM$H$$ DD hhDh$HmmH$$(IImMMI)))))IIֶm$ hHhlmH$$m m ֱhmH$$rq)Imqqqqm$$$(mqmHmmֈȨ`@`쨀Ȩ$`ȨhDD @̨`Ȥdd@DddȈD @iH I$D D DiHm In)(($(HHLmLmmmmmLmHHmMH$)M(rrrmrrrrMIrrr))mM$)))M))$$$MMmMHH$$$$HHHHHHHHHhHHhhlHD$$HhhmH$$$ $D$ hDHHHlH($$)IIIIMM))M)IIֶH hmH$$I$H ֵmm$$mvr(IqI$(mqqM(IMmMMm(H$$$mqڕՈ̭d``ȤȨd`` Ȩd$ Ȩ@Ȅd`@dD@DdȨ hmi$$H$ DD DiHmIrJH$HH(((((($$$M)$rrrrrrMrrrrM)$r))MMMMrI$IMmrmI)$Hm$$$HHhhllHHHHhhH$ $DH$$DH$I$$ DD hDhllHlHmH$$)IIIMMMI)M))Mmֶ mH$HH$ $rM(qM$)MMMMMqqqqmH$I(mm̬`̄`Ȥd@`d ȨhD dȨDȨD@@@@@DȨD @DiD m$ $H$ DhHmIn)$$Hm$MMqrrrrrrrrrrrmm))MM$m)Mmrmqrmm)$mHHH$H $$DDD$D$ DDHhHD DD DDDHlh$l$H$%I)III))III)I)mIֺ$ Dm$$$hHձ$mڶqqmqM)MmqrmqmMMHIqmmqmڵd̨̄ͬ̄dȨdD @Ȩd@`ȈdD@@ DddȨD Dd@ Di iD$i$$$ Dh Di$$$HmMI$$Hm$Mr(rrrrrrrrrrrrrrrrrrM))IrMMMMmrrmMMHm$IH$ DD dhDHHlH D DDhHlHHHHH))MMII)%))I))))mmM$ hDH HHhmhڵHmںM(IqrqmI(IqmqM$$qmqqڶ֍`̭dͨȨȨhD@Ȉ`@`ȈdD @dȨ@ DddhhhDmHI$ Dh $m$HMrI$$$$DH(IqMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmMmmrrmMM$m$I$$ $DDDDD$ hhDDD DHDhllll$lI$%IM))))))))MmmI hh H $hmmlֵDm$ں($(qqmm($$Iqqڵ@̈́@@̨ȨȨD @Ȩ`@`ȄdD @dȤȨh hhDiD HlD h H$M(MI$(qrMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqmqMMMMmMMm((IH$ Dh$ DH hDllll$Hl$$)))))I)%))mmmm$ DHM $ $Hڵmhh$$ڶqmMqqqIMMqLHh̨dd @`@`ȨȨȨD$ @Ȩd@`ȈdD @`ȤȨhD @@@hD H$hi H$hm$II$$qrrrrrrrrrrrrrrrrrvrrrrmMrM$$I))$HH$HHD $$HHl$ m$ DhlllHHHm$%$$))%)($)$%)$I(mq$$m$$ $Dڶm$mh$H$$$ںqqH($$$$ڵڵd@@ @ `Ȩ```ȨD @`@@Ȩdd @@Ȩdh$ D Dh $$$ hm $i m$$rM$(qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqMI))MI $mH$$ DD$ $DDh mD$hllhHHmH$$$)))%)$$)$)$M$MmD H$$H$ iHHֵDhm$$m$$mںqqmmqIֶD$ @Ȩ``ȨȨ `d@@Ȩdd D@Ȩd dh H$ lH$Hm$$nI$)qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqM)II Hm$$$hDDDD $DDD$DHhH $HhlHHHmH$$$%)))$$$$$I$I$Mmm HH$$$H$HDֵ$m$Hm$$ڶq$(qqmmI$$D$ D `ȨȨd`Ȩ`dh `d@@Ȩdd @@dȨhD D$ H$ $h $$mIrM$IqqrrrrrqrrrrrrrrrmqqqqM($))) mD$ hddDdHD$$ dhhhh $lHlHHlH$mlDM)%%$$I$I$(mֶ lllmH$H$$$$hֱHlHHmm$$ږMHHmmiHmmHHڶ֍ $D@`Ȅ`@Ȩdd`dd dD@Ȩd @ @ @ȨhH DhH m$$m$MrI$Irqrrrrrrrr)MrrrqMMMMmqqM($M))I$$$ DidDiH$ DDhlH hhlDHlHmDHIm$$$%MI$$$$m$Im$ hllHH$$mm$$$ H$$ Hllֶm$Hm$m۶qMmqlmH$$ mID$$$$$l۶H$ $DD@Ȩ```Ȩ`ddd$ ``ȨD@ D @ȨȨddH hHi mh$ $m)nI$Mrrrrrrrrrrm)mrMMrrMMMMMqqM$$mmI$$H$ hhDhDD $Dhh HmlhlhDHlhDmHI$$M$$$)m$$mH DmH$$H$ $HH$$hڱlm$Hm۶mM$$$$HlmDDHmH imHh۶m$ Dh @@@``@@`dd`Ȩd`dddddD `@ȨdD@D$@Ȩd@D i$$$$$$I$)Mrrrrrrrrrr))rrrMMI)IqmM$$HmqM$(m$$$HIH $$ DHihh$lHlDHhHmqI$$$)$)$M$m hmiH m$$ hmHmH$Hqm$m$$$$Dim mHlI D @@@@@@@`dȨ`Ȩddd`dD `@@@Ȩdd@DD@Ȩd@ D$m$$$IIMrrrrrrrrm)rrMM)ImmMH$Hm($IM$ Hi$$$$ $ HlllDlmmM$$)I$$ DmH$$$$hڵDHhmqH$H(MږMmmm((HmmHim$$ DiiHDDD$$im$l$$ @DDD@@ddȨȤdD@dd `d @@Ȩdd@@D@ȨD HDD$mIHmJ$MMrrrrrrqM)I)rrmmmMMqmH($$$H($mH$$$$$$$$$$llhmI$$$)$$$$)Imi $DlhDHH$$$$ֶHHDhm(HHm$qڶںڑHlmlhlmiHDHm$ ȨȨdddD$ `d Ȩ@D D@Ȩh $$ $H$nJ$$mrrrrrrrrqMMmM($rrrrrrqrmmHHllm$$MMMHlhHHH$$$$$$$HllhhllH$$)$$$I mֶ$ lhllhlD$$HmֱmHDhLHHmm$ںڶmHDՑlhllmhhѱq( @ȨddD d dȨ@D $DȨh D$$$$$$I$IJ$mmrrrrrrrrMMmqqqMrrrrrqmrqlllllm($$HHHHHH$H$$$HhlllhhlhD$$)$$I$mD DhHhH$$mֱhHmHHHq$ںږڶmH$ $$ @ѭڒ$$$$I$@ȨdDD $ d @Ȩd@D dȨd $$IIMrqrqrrrrrM)MqrrmM)MMMrmmmrmlHlllm$$$HlHHimm$$$$$HlllDHllHDH$$$$$$$$MI$Hmm$D$$l֑lHmHHmm$ںڶqmڍmmmmmhhHhhhhhhhѱ֑HHL߶$$$$Ii@Ȩdd@ @dD @Ȩd D @dȨD)I))rrrrrM)I)qqrmMMmqmmmqmrqlHlHHmI)$HHHHhhimHHHH$$HHllHllh$$$$$$$$I)$$$$$)))$$$$mHD hH$Hlhq$lmHڶmmmHhmѱL$$$$m$$ $mdȨ`d @dD @ȨD@D @ȨhD $I )nI$Mrrr$)))MqqrM$MmrrrrHHmL$mmM$ $DHHhhlllHHHHlmlmHH$$$$$$$$)$I)))$$$)$mֶi hh$Hmmhڵq$lH޶HHD$$D$$D DhiѱD$$$$mڶȤd@D ddD@ @ȨhD@ @ȨdDD$H$Inn)qrM$)I)qqrrI(MrrrHHmlHM$$ $lHLHmmHmm$$$$$$)))))$$$$$$$$$$I$hֶ Hlڵm$mHHڑMڑHHimHHHh D @D $$$$$ $$ȨdDD @dD$ @ȬhD @Ȩ@D $$$$H$In$)rrrr()))MmrrMMrqrrrHHmlLM$$$$$$$$$$$$I)$$$$))))))%$$)$$$%I$$)I$$D$ ֵHlH$ڑqMMHmںֲխhD HmH$$(mq$$$ HmȨdD ddD @Ȩd D @ȨdD$$ IIMMrrr$q)))mrrrrrr)mHlm$m$$$$$$$$$$)$))$)$))%%%%%%%%$$$%$$$$$$$Hֱi hڱmHڶںmڶֶmh $l$$$DHHqmI($$(mmm$$$HHڵȨd@@ dd`@h$@Ȭh ȨdD nI$))rrrrrrrrrrrmqM$$HlmmHH$$$$$$$$$$$$))$$IIII$))))%%%%%%%$$$$$$$$$ DձڵHmڶںmֱmm HmH$HMqm$I$$mI$dȨ@@@ @D$@Ȭh D@`ȬDDM)$$rrrrrrrrrrrmIHlmqHHI$$$$ID Dlڱ$ڶڶmm$ HM$mqI$$mhd̨d@ $ `@ $@D @dȨ@dD m%$$MrrrrrrrrrM)HlmmHHM$$$$$m@ڶ$۶ڶڶmڶm$$mHM($($$(H$D֍D̨ `@ ` mmmmD @@@hD$$In%$$m$qqqqqIHlmm$$))$$H DhmHm$ڒmlڶmH $MHM(HqqMMIIIIHmm Ȩd $ dd@@D `DDi D $$$$$$$$$)HIIIH$$$$$$$$$$$$$$(Imm(Hllm$HI))$$$$imH dlڵHHmڒmm$$lڶim$ ڶmHmqm$$Mqm$iڑmH $D`Ȩh @d@ @@D @dhڵ$D(mmMMIMIMMMMmmmmmmmMMMMMIMMMMMMmmMMmmMM))))$MI$($$$Hllm$H$$$$$$$I))))$$$$$$$I)II$)))III))IIIIII)II)IIIIM)$$)$$($$iH DhֵDHMqIH(m((H$HmڶiI IںڶmHmq((MMHiږH$$ @@Ȩdd @d@@@ @@ d ڵmI$DmMmMI)$$)$($$$Hllm$$$$$$$$$$$$$)))$)))$$%%$IIII))))))))II$)I))$$$$$$$)$))II)I$$))$$$$$$$$)))$$)$$IHmD dHI)$$$($mm$mڶIH$ںںqqMHq(lI($$ @`Ȩd @d $$@ mD޵MmI$ $II$llm$$H$$$II$$$$$)$$$))%$$$$$)$$$$$)$$$$$$))))%%%$$$($I($$$Mm $hlֵlHqII($mH$Hm޺ڶ(mڶMMMmq$hѱm$mںMm( @Ȩd @dddhD H $mڵqqqIII(($hmmH$H$$$$$)$$$$%%$$$$))$$$($$$$$$$$%$$$)I)$$$$(HHDhֵDHm(mMIHm$$$(mm$HmںޑںmqIHMqѱHmڑ( @`Ȅ@@`dddDD $ $ڹqI$$mlH$H$$%$$$%$$$$$$$$$$)MmI)$$$$$)$$$$$$$$$Hm$ֵmHHے$mH$$$$$$$HmںںqqM$$ Dѱm$$H$ @dȨd`ddd@D $ڵlq($HllHH$$$$)$$$))$$$)))$$$$$$mmmmIIIIII)$$$$$$Hm$$lձֵDDhrHMqm$$HmHHںڶmqqqq)$mDѭmH$$$ @`Ȩd@Ȩd@dD@ Hڶqm(mI HmmHH$$$I)$$$I))$$$I))III$$$$$$$$I($Mmmm)MmMII$)$$$$$$$($$$$$(mmm hյڵDDlmm$$$$$m(ڒ$I($ڑq$HmںںH(qm$$$(iѭѱi$ @@dȤȨdD@@ $ڶlqLHm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$mlHH$$$$$$$$$$$$mM)$Hq$DձڱDLmۺm($$($$$$mmmMmں$$$mںM($I$HH i$iѭhэm$ @`ȨȨdDD D $qHm$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HDH$$$$$$$IMmmmmmmHHHH($$$$$$$$$$$$$D$lHHH$$$$$ ձձ֑lmllH۶M((mI$q$Imڶ$$$$mmڶqIH$HHDI DhhH @ͤȨȨd@D $HHHmmH$($HlmmH$$$$ $H$ ֶhmlhlll$ۺ)mۺ$$m$m$$$$HMqmiIH$$$ hh DD @dȨd@D $ m޺H$$H$H$$HlH$$$$$($$HHIIHIiiHIIImHHHIMImmmlmlmmmmmImmmIHHHI$$$$H$$HHHHHHHHHHD$$$HImIihlmm DյڵHHmll$ߺqmmߒM(HI$ $q$$$qmIHmqqDm $D H$ h dȨ`d $ڕmH$$$$$MIMIHIHH(qI$$$$$$$$$$(H$I$)I$$$()($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)I$$$$$$$HmlH$$$$$$$(($($$$$IMII$H$$$$$$$$$$$$$H$$HHHHHHHHHHHHHHHmmmmImImIIHHHHmmmmHmIHHllHlllmmIHHHHIihHHHh$DֵhmlHߖM$($MMMMqۺM$ ڶ$Hq$Imm$mMM($(HH$$Dhi h hDȨd@dD @ $ڑm$$($IImmmqqmmqqmm$$$I$$(mM(mmmMMmmrrmmMmmqmmmmmrrrqrrM))Mmrm()IIMMrrmrrqMIIMIIIII)))MMmMMmmmmm HH($H$ h֑lmlߖqIMIIM$Mqq$qmmIں$mqM D @Ȩdd@dD D $ڶqH$$$mmmqqqqqqrrrqrmqmrIm$rrrrrrmrrqqrmmmmmrrrrrrrrmrrrrqrrqqrmrrrrrMMrrmMmqqrmmrMmmrrrrrrrmqmmmMmmmmmMMmmmmMmmlH(HֶI Hlֱl(ۺrH(qqIHH$$m$$I$$$$Dhlli $ $ $mH $hdȨddd@d d HڶmH$$$$Iqrrrqrrrrrrqqrrrrqqrrrrrrrr(IIrrrrrrqrrrrrrrrqqrrrrqqqmrrrrrrrrrrqqmqqqqmrrrrrrMMIMmmrmmmmmrmrrrrrrrrrqrrmmmmrmMMMMMmMIHmm($$$$IIIIMmqmmmmmmMmmmmrmmmmMmMIImmMmmmmmmmmmmmmmmMMImmmmmmqm$lhhֱhllHqrMMMI$$Imq$۶H($$HIMq$$$hh DDm $$$$mhh D DD`Ȩd@ D H mڑ$$$I$MmrrrrrrqrrrmmmrrrrrrrrrrrMMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrqrrrqnn)r$MMmmrqqMqqqrrrrrrrrrrrrrrrqrMMMMMMMIM$HHL$$$)I))IIIIIIIMMMMmMMMMmmmmmmmMmmmmmmrmmrrmrrrrrrrrrrrrrqnnrrrqrrqmmmmmmmmmmmMMmmmmMmmmmmmmmmmm$DhֵHlhh$ߖےm$$$(Hmmm޺mmM$$$mm$$$HHDhhDDDhh$HlmmmHHHH$$ $ ֱi$$ h@ȨddDD D$ڶH$$$(rqqmmmqqqmqrrrrrmrrrmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmMrqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrrrrrrrrrrrrqnn)(MmqqrrrMmqmrrrrrrrrrqqqqmrm)MM))ImmH$$$$IIIIIIIIMMMMMMmmmmmmmmMmmmmmmrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrqmqmmmmmmmmMmmmmmmqmmmH$ֱHlDH)Iqq$$($MHmMۺM$$$$$$HhmDDhHD D$D$D$$H$$$D$ DI$$IdȨdD@D $$m$$$mmmrMIIIrrmqMMrrMMmmmmMmmMMMrrrrrmmmrrrqrrrrmmMMqrrqrrrrMI)MIMMmmqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrm)rmmqqqrrmmrmrrrrrqqqqqqmM)$m($H$IIII$IIIIMMMmmmnmmmnmmnnmnnmmmnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrmmrqmqmmmMmmmqmqqqqmmmm hձh$lmI(IMq(mqqm$$$$Mm$H$ $im$$HHh d $$֭Ȩdd@ @ $HڶH$$$)))$$$($(MMI))$)mqqqrrrrIIMrrqqmM$$IMIMI$$$$$$($$($)))))$mm$$$IIIMIIMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmnrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnmmmmmmmmqqqqmqqrrrrqm DֵhhDۺM$$$$mqۺ($$$qHmmI(ڶۻ$m$Dhhhm $ DhhhD$$$hȨd@ $H($$()I$)(I$$)m)q$MIIMIMIMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrMmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrnnnmmmmmmmmqqmmrrmMmmmmm$ $ֵl$ۻ$$$m$(۶I$$ImIMڶ$mmH ѱi @D hDmi$ iHdȨdD mH$$$(I$$m$$H$$MMMMMMMMMMMMMmmmmmmMMMMmmmmmmmmmm$))I))$$$$$)ImImII$DDHI $ֵDۺm۶qI$$MM(۶mmH$$$(Hں$IHmhm$DiD@ hmhmi$Hߖ@ȨdD $qH$$$$I$MHMmI$$$$$$$$$$$HII($($($($$$$$((H(($($($($$$Mmm$$$$$$HImMMMMIMMMMMMMMmmmmmMMMmMmmmmmmmmm$$H$$$HHDDH֍ $ֵDߺqmm$Mmqڶ߶mM$$$$$($$I$ $ Dmhhhh HHm$mDHm@Ȩd@ $ DDHڑH$H$$I$Hmqqq$$$Mmmm$((mMMMMMMMMMMMMMMmmmMMMMMMmmmmmmmmrmHHmqI$$$$HDmlֶ$ HѬֱlhlhDqM((۶mm$Im$$$$%mqm$$ mDDD$I $mlHH$ۍhȨD D $MI$$H$mH$$H$$$H$HH$$$$HH$IHHH($MmM$mMMMIIIMMMMMMMMMMMmMMMMmmmnmmmmmrmIMqںmmHilֵm $ֱHֵhhI$I($$ۖq$$$MۖmII$MmmmmI$$HHqqmIHI)$H$ mh$$HD Ȩh@ D@@DmHmںM$$$$($$$L$$$$($$H($$$H$HHHHHHHHH(HHH$H((H($$$$$$IMM$r$$nmmMMIMMMMMMMMMMmmMMMmMmmmmmmmmmr$ڻH$Dhhl dձD)I(mڑH $m۶ Hm$$$$$qIHqMMIIII$ $DD $ h ih Ȩh$ D Dڶ$$$II$$$$$$$((($$H$$$(($$H$HHHHHHHHHHmHH$H$($$$$$$($$))MM$Hm$$mmmMMMMMMMMMMMmMmMMMMmMMmmmmmmmmrڻ(I$h$$H Dֵ$hDM($$$$$MMhD $$$$$MےI$$$$$$$MqM$M)(I$$ hѱm$ ѭh $DDm@d̨h@@ D$$$HH$HHHںI$$$$$H($m$$$$$($$H$H(HHHHHHHHMHHH($$$(H$$$$$(())rqrmIqM(H$$$$$$$(Imrm($$mmmMMMMMMMMMMMMMmMMMMmMMmmMmmmmmr)(qqqL)r hHH Dյhh$H߻ےqI$$$$(H$$$ڶڶH$Mqq$)I)I)I%D hhh $ imڱD@̨DD@ $mI$HHmmLڶ$I($$(HڑlmIm$$$$$$($$$$$$$HH(($H(HH(($$$$$$$$$$$$$)rMIںIMmmMMm$$$II$IIImmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnrnmrmmIں$Lmqmqq(v(r H$Hm $յ$MIiM(($ mmqmmڶm(MmMMMI)m$$$iDD mmMhͨdDD $$mm$($I$$HڕlLmI$$$HHH$$$$D $$$HH((($$$HmIMqIHmںmںqIqmMIqmI)$$$IImqr$Mmm$mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmnrmmmmMIr$(MqMqqq(mrrHDHhH$Hh$ DյHm߶$$m(Imڌֱh$H(m$$Hڶmqqm$MMMMIn$$ D M֍hhD$$H$mڑ$($I$$$HlHm$$HH$$$$$$$ $$$$HH()$$H$rMrr)Dں(ںMImmMqMMm$$MMmqqqmqqq)qr(mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMnMmmMmHqqmqqq(qMMqqqqrr$$$DImHh ֵm$$$II$$HHImll(HߒMMIںI$(MMMMMMMMIm$ Dѱm mdhhhdDD H$m)($)$$$HlHm$$H$($($$III$$$$$$$HHHHII$$HrMrq$IںHںM)qMmqMMMMqqrrmmrrrqmMHMMMMMMMMMMMMMMMmnMmmMMMMMMMMmMMmrm$ںmI(MI(IqM(qmqqMqq$hH imHm ֱiI߶mH$mmH$hhhmH۶$$I$$qqqmmMMIMmI$$$$ѱhhi h ihD $$mߺH($))$$$HHH$$H$$$$($$H$$ImI$$$$$((miHںڶMںmM(MqmMIںm$qrrIq(MMMMMMMMMMMMMMMMmM)MMMMMMMMMmMMqrMqں(($$qm(IrHM$$IHM$$mqqMqrm$Hh$$HH$Hm$Dձhhlm ۶۶IMI($HDh$(lqmI$ۖH$$MrqmmMMMII @DhѱhhhDmiii Dmmmmm m$$$)(D$Ll$$($H$$$$H$HH$m($$$$$$$$HHLH$$$)(miHںLںqmImMMIںMrrmIvqMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmrMmڶH(($mm$mr(MMImH$$Mrm$$$$$ $Hmh$ۺm۶M($$$$hhH$$$Mڶۺ۶ڶI$qqqmMrqrM$$Imhh $DhѭhmHmm hD$H$$))$$$$$HHIHHH$Hh$$H$$$$$$$HHH$HHI$(HHHH$$I))r(miHںHںHM$MM$ںIMvqmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMmrIIڶ($$$mqImqqmr(qI$$ $qrm$$DH$$mhlmhHH۶mmۺےH$DhhlmHH$$$($$qڶ$rMMMMmrrr$ImhmHD$ D$DDѱmhmH mD $DQLm$$))))))$$$$$$HmHIMHH$HDmm$HH($(HHLHHHH$HH$H$$$$H$()rr$miHںMں(M(MIHںqqrrmrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrrI(ںmMqmM($q$$$(mm$Hqrm$H$H$hHHhֵm$۶$H(($mmmMI֌hDHD$mqM($(MqH(MI۶HMrMm))IMM)rm$$$HH$hm$$DH$ $DmlmHm$i m $ $ۖIH$ޑ()())$$$$$mHmMMH$$$$HmH$$$$$(HHHHH$H$$$$$$($H$rMM(mIIںںMڶm$MMMںmr(MrrqmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrMHږ$($$$$IIIII$((m$I$qI$ $$$mHH$$lHDmMM$$HqںlձD $m$ڶq$$$(((m(Mm(MqmMmrqMMM)$$$$$ mm$$$mHH$$ $m߶q$ڕ()(($$HHImHHHLH($H$$$$$$$HH((HHHHHH($$$$$$$IrMM)MImںHںq$MQMںrrrMqrrrmmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMIIHںڶHHHHH$($$$$H(mlmIMm)$H$$mmHHH$HےIIH$$H((M۶$llH$H$$H$۶߶L$$$mIMIqmMqMMM$$h$ihmmhmHHHHm$$(q$ڑH$M$)(($$$MHHIHH$$($$$$$$HHHHHHHH$$$($$$$($r)MM)ImmںHںq(mMM$ںMmqqrqr)qrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnnmMI)IHںږHmHH($I((Mm mIM$mHHHHHLmۺII($$HHD$I$$(mۺ߶I$rqmqq-rr$$$ DHhDhDdhHHH$H$mI$$Irںmm$$m$()((((HIH$$IHH$$$$$$$$$$$$$H$M)MM)ImmںHڶq(mqM$(ںڑ$qqqr(qrmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmrrM$$$)M$ڶ$q$$(Mm h$$)DD$HmmlH$ $$Hmmm mMMM)MۺߺIM$$DD HIߺMmH(M$ۺIqqMD h DD D$IH(IMq(IڵmHmm$$m$$$)$($$mlhmmlH $$H$r)MM$MrIںںHںq(M)$MںqMmMm((ߺIqMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmږMHIHHqqqq(rIq( Dm $$H$D$$ DHH$$H$$$HmmMmHmmږM)((IqۖI$ $h$$m$MmMߺ($HHmMIqMm$D$D$ $$Dhm$$$$mڑmmqq($HH$$$$())($llllmmmmmmLLmmmmI$$$$HM)mM$Mrmmںں(ںmr(mHںںm((H߶ImMMMMMmmMMMMMMMmmMMMMM)$IMmM$$)$q($$rMHMmI$IDI(H$$ $$$ Hl$$HmmMMmmmۺ$($Iqߑ$$M$Hm(q($H$H$((HHq$HDDHhimmmm$$H޺HDIm$II$$$$))($lllmhHDDHm$$$$$$$I$M)qm$mږMںrMqrqmM(mqqm(HIHMq$($IImMIMMM$mMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMIqmMm$$q$HHHHmMMMmrMHMImmm$mI$$$$$$ HlDH$$mm$$$$$HMH$(ImmۻۖqMqM$mMIMqImmIHmq۶ڶmqImH$HmmmmH$$ںH$$$HmHMm)$$$$()$$Hllll $DqI($HHmmI$Iq)rm$mںMMMqqqQqMqqMrL$M($(I$$$mMMMMMMMMMMMMMMMMmmIqIqM$߶HqqqqqIII(qI()lm mH $$H$mmm mm$H$$$$$$$HmImmm۶$$M$$Hڶ$m$(M(qmmں$$$$HHmi$$ږmmImH$$)II())$llhձձ$ll$Dmm$$($(Imm$$I)rM)qںIM$$(qq(M(MHH($Iq$qmqmmmmmmmqMI($(IMqmm($$mMMMMMMMMMMMMmmmmMI$rrHqHH(($$ں$$qmm(qI$M(mmlm$$HhHD$ DHHhHmmmm $$$$HHHHm($D$$m$mM$$$I(ImmںmmHlLmqmߺM$$(Iqmmmں$$$$H$$$$$$DDmmhDD$$H$$qMHII$(I($))$$)($$$$Hhlll$llhlH$$($HH$r)MMMrںMM((rr($$$($MqHq(q(qMqqqIIMMMIMMMm$$nMMMMMMMMMMmmmmMM%m$$MmmmrqHII$Imim$$hlHhhhhhHHHhllllh$$H$$$I$q$$mmmq$IIڑڶmIqIqۺۖmI$$$$mImںm$$HH$$$ $mڶqmMI$I)(()))(HmH$HH$$$HHlllHhlllllllhlHhllllllm$llllh($$HH$$I))MMrں)QvMMMIm)mqqqIMmq(r)qqq$$$($$$l$m$$$($rMMMMMMMMMmmmmMMI$m$$$mqm$mM$I$mrM(mMImqlh$$HllDDhhllm$$DHh$$$H$mq$$Mml$HH۶mMߺ۶qں$HH$$ $$ $l$$IImmH$I)))($))$$hLqm$$HH$$$$$$$$$ $$$$$H$m$$$HH$$H$r)mmں)-(MMMM$qۺۺmH(rMqMqqH$(HqqqqqqnMMMMMMMnmmmmnM$$$IMIIm$(Hmmm$HMIMqq(mHlh$ HhD lHlm$hmm$ $Hqmmm$$$ $$mqmۖqںq$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$Iږm$$$mm$())$MM())($mlm($$$$HHlH$HH$H$lHlHH$HHH$HHHHHH$($$$$$$$$I)IrMqںI(qMHmI(HHHIMrM$m((I$$mm$$M(mrr$(IImnMMMmMmMnmmrrM($$I$Hmmmڶm$IH(IHMqqIqqH(MqmhHhlD $hlhhlHD$ lmM$HH$mm$$$$$$$$H$$$HmۖqmII$I(ں$(HmHHHHH$$$$$$$$mڕںڶ$HH$(I)IIIIM)IMMI$$Lmm$$H$HHlL$$H$H$LHLHL$HHHHHHHHHH$H($$$$$$I)Mrrں(($qqqqI$IquMmmmqqںMrrM$mMMqqqlmmq$$qrMMMMMmMmmmrM$mq$$$$($$mmq$ږHMI(((q($ll$$$HHlh$HHD $DD$ Hlm$$HH$mm$$$$$DDH$HMmqq$ںm(MMmm$$$HHllH$$$((($$$$m((MMMMMIMMM)(IMMM)$$LlL$$m$HHHlH$H$m$mLHHLH(HHHHHLHHH$HH$($$$$$I$IMrrں$Mm((IrM(mMmM(H(IMq(qnmMMMMmmmmrM$mrq$$(I$m($$LmqqڑpڶMqmqۺqI(m$mmmqm($llIhmm$HllHHDHmhmhHhHl$$$$Hmm$$$$ $$Im$Mm$mIm$$HHHll$$hh$$$(())II($$(H$$)MMMMMMMMMMM)(MIMIMM$$mlqH$$$m$HHHLH$H$L$mHHHH($HHHHMHHH$(HH$(($$$($mIMMMںq$$$MMmm$$Mqv$$MIqvq(mI($MqqI($((mmmMMMMMmm%mrm$$m$$($$q$ImI(MI$q($$H$$$$Dh$H $ DlmlmlH $$$$mm$$$$$$$$Imm$(mmmHHHHllm$I$$(())III(M))(MMMMMIMMMM)))IIM))HImqHH($H$HHHmH$$$HHHHHHLHHHHLHHHHH((H($$$$$$($$mrM(qqڶI$$$mMmq$MMM($IqMIIMm(mqrIqqmmmMMMMMM)Mrq$$mHm$I$$m(HIIMmqMmImmMI$$I$H$$$lDH$DH $$$$$$$mm$$$$$(Mqߑ$$DHlllH$$$$$$()I)IIII$$$($$$$$I(I)MIMMM)$MM))MM))IMMM)$mm(H$H$HHHLH$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHH(HH($$$$($$mrM)qqںڶ($qqMMMMqmMH$$HmM(MMMmMM(m(mmmMMMMm$m$$$((ImqmqmIq(M$$HHmmHmH H$mmm$$$mm$$Hm$( $HmllHH$$$$$$)IIIIII$$$HH(H$$$()MMM)MMMMIM)))$mHm$HHHHHLM($$HHHHHHHHH((HH$HHHHHHH((($$$mMM$qqںڶ$(M(H$$(IqmM$qMMIqqqڶm$mqqqqmmMMMMnI$IMqm$mq$IMIIq$M$IIqm($$$M$Hm$$Hmm$H$mlmm$m$$$$$$$$$$$$$(HHH$$$$$$$$)IIII)))$$$$$)MMM)II)))IIIMMMMM)MMMIڕmDHHHLHMH($$H$HHHHHMHH$(H$H((HHH(($H$$$$nrMmmںq$rrmM)mںqmrM$qqmI)qmmqmmlH$mmmMrmI)Mmq((mmMM$$$$$$(qqۑ$(mqImMMM$$$$MIImHmH$$m$$H$($l$H$$$HH$$H$$$$$$$$$$$$HH$$$$$$)IIIIII)$$$$$$mH(MMMMMMMI)MMMMMM)MMrMI$HHHmmHH(H$DHHHHHHHHH(($HHH$HHHHHHH($$$$nIM)Mmںږqq(I)MMMIMMIHMmqqMH((mrm$qrqrM$$$mqqmm(mmmMmI)Mmq$(($$(II$$(qqںں$$$$$mIMmI$$HmH$mm$D$$$$H$$ $$I$($HHHMH$$$$$(IIImMII$$$$$$$($$mHH$IMMqMMMM)M)MMMMMMMMMIqHHHHmmHH(H$DHHHHHHHHHH$$$HH$(HHHHHHH($$$$$ m)qIHںqmMI$$$(((($$$IMmqmvM$mIMMMHI$mmMm)$MMmq$mI(I$(Hںq$IMI$II$mM$$m$$$$$$$$$$$$$$$I($HmHHHH$$($$)IImmMI($$$($$mHI$MMMmMMMMM)MMMIMM)MMMMImm($mlmmHLHI$$$(HHHHHHHHH$$$$$$(HHHHHH($$$$$$H$HH($$ mIMMiںڶmqI$mMqrrrmImqmqvmq)(()qm$$$$(($mmmMm)MqqMImqI$$m)Mں$$ II(M$I$$m$$$HHH$$H$$$$$$$$$HHHHmLlm($$$(IIMMMI($H$$mHH$MMMMmMMMM)MMM)MM)MMMmIqm$HHlmmHm$I$$HHHHHHHHHHH$$$HHHHHHHH$$$$$$(($HH($$ mMM$MiڒMM$(rqqqq(qrrmqIHq(IIMmMmmq$mmm$Imq(mI$m$IqM)$$$$$ i$$$$$(I$$HHH$$$$Im$Im$IHlHHHHlH$$$IIMMMI)$$H($HHH$$)IMMMM)MM)Mm)MMMMMMI(pm$$mmmmLmHH$HHHHHHH(HHHHHmmH$HH$HHHHH$$$$$HH$$$$M)rMimmIMMmM)(mqq$$$$rrM$mmq(qqMmmM((IImqmHM$mq$$(qqMmmI$$I$$$I$$$$$$IH$$$H$$mmmI$$$HlHHHHmIH$$()IIMI)$$H$$(H$$I)))$)MMM)M)$M)MMMMIqmmH(mHHHHL(H$$$$$HHHHHHHHmmH$$HHHHHH($$$$$$H($ M)rMmm((I(()((((qqqrMIM((((mqqqI(qmmmII$(IMmIm$(rM$m$$$qqqmmmM(mM($$$$HmH$$H$ $$$$$$$$ HLHHHHmmH$)IIMI)$$(m$$H$$$$$))II)MMMMMM)MM)rMMMMMMqmIHmmmmLm$($$$$$$$$$$HH((($$$$$$$HH$M)qmqmIqMIIIqq(MMMMH$Mrq$qqmMM($(qmmqmmMM))IIqI($MqmM($$mMmmmqm($$$$$imIII$$$$$M$Hm$$ $$$$$$$mHLHHH$lmH()IIMI($$Hl$HL$$$IIIIIMMMMMM)MM)rMMMMMMmڶmIHmmmMMHHH$$H$$HHHH($$HlLHHHM$$$$$$$$$$$H$Mrqiںq$IMMqqm$$$(HmqqrvqIqqq$HqIMnmMIMI$(mm(m$$$HHHIHmmmmmmIMM$$IHH$$$$ hmH$HmHHmHmmmH)))))($$HHL$$H()$mMMM)$MMMMMMMMMMMM)m$IHHImmMMMHM$$$(HHH(($(HmmMHI$HHHH($$$$$$$$$ r)rqmںr($(qqHH((rrrMq((MMqm$$$qmmmmMqmmqM$qm$$(IImmhhhHmmlmImmmmIIHH$ H$(HmHmmmH$()I()($(H(L$$($$$$($$)MMMM)MM))MMMMMI)$)m$I$HmmmMmMHM$(H(HHH($$HHllLHHH$$HHH($$$I$ %MmmۺrqqMrqqmrr$(($$((ImqrrM$MqqM)qqlm(MLmmmmrmmm(Mڑmڶ$$IIImmmmmmmmmmmlm$$$$$IMmmMI$$$$lHHmmmmmlHllD$m$mm$Im$H ЬhH$$HHHM$(I))$$$HHHHH$$HHmmmmHH$$(MMMMM)$)IM)MMMMMM))m$L$HmmmMMmMM$$$$HHHH($$$HlH$$$HHHH($$( Mںr($)ImMMqqqqqqrrMMm(qq(Hll$Hrmmm($$$mM$mmڶ$$$$$HmmMHDmmllmmm$I$IIMmmmmmI$$$$$$$DhlllllllhDHH $$l$I$@ЬаmHHH$$)I)($$ HH$HLHHHHHH$()MM))M)$)IMmIIMMMMM)$)m$$qL$HmmmLMmMm$$$(HHH($$$$$lH$(H(HH(H($$$ DnqiںrM(I(IMMM($mrrM(Mm($MMMMIڵm$$lmmmqږ$(I$m(IM(ںHHHHlmlHI$IM$I$$$$mIIII$MmM$$$ DDH DHlmHm$$HmH$$$DЬаlH$$$((( $$$$$HH$$)IMMMMMMMI)MM))IMmMMI)$m L$HmmMLHmMm$$$(HHH$(($$HHH(HH(HH$H(($$ M)rIIrrMIIIqmqr($$((MqQQMq((((I($M((($qllH$Hqmmmmmq$II$$(II$(Hm((mm$HHmhmH$$MMMmIH$$$$$HHHHаH(($$$$$HmHH$$))mMMMMM)$IMMM))MmMMM))M HHmmHHHmMM$$$(HHH$$$$$$$$$IH(((HH((((H$$ r%$IIqqMM($$$qMqmMIMQMMq(Mq(qMqmmm$HqnMMmmm$$IM(IMIIq$HH$$HHmm$IM$mmHImmmH$mmII$$DDDЬmD$Hmh immml$$HmLHH$$))IMMMMM)$MMMM))MmMMMI)I m$mlLHHMHM$$$HH$((($$$H(HHH((HHH$(HHH$($@N(MMq(())MMqqm-MHIIH$(MMMMMqM$$$IMqImql$$MmrmMmmmmmmIIImm$ImmM$m$$Imm Hm$$IMH$$IImH$$mm$$$$$$ DdЬHHhllh lllHHHHH(HI$))II)MMM)$MMMMM)MmMMMMIH m$$mlLHHLHM$(((HH$$$$$$HHHHm((HHHHHHHH$H$$($ JHMMm)M)q$$qqqqM((q($($MIIIMMMM$qq)(($Hh$(mmMMmMI$$(IIqIHmmqm$I$m((IMqL$(ں$$mh$$mlmlmmmmmmmIID$Iqr($$$mIImmI$$$$$H$$$$$$$ Ddյmmmmmmmhh $HHHHHHHH$II)MMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMI$I$$$$H$H(mlHLmHHHHHH((($H$(HHHHHHH($HHHHHHHHH$($$$$$HM(HH$ )qqqMqqqq(II$$($(qrmM$$MMQQMM$$mI((IqrmqqMqqqllhHH$mmMM))$$$HmmmmmqqmMImq((qI$HmlmmmlmmmH$mmmmH$$ Irm$($$HImmH$$$$$ Hhhlhh H(HHHHH(($IM)MMmMmmMMMMMMM))MMMMMMIIH$HHHmHHHHHHH((LH$H(((HH(HHH((HHHHHH(HHH$(H$$$$$$$D))Mrqr$$$mmqr($$$(Mmmqrqq)(qqqqqM((M$$$lllhHHHH$mmMM$$HIIHHmmmmmmmmqqqqMmqqq(Hںںq $HmmmmmmhlhH$lmmHH$$IrM$)DmmmIH$$$$$H$ $llmlmmqmlhlll$$$HHHHLmHIMIMMMmMMMMMMmMM)IMMMMMI$H $$H$$$HlmHHHmmHH(m(HHHHHHHHHHHHLmHHHHH$$HH$(H$$$$DJIIڑrqMHm$ImMqIIqqqmqMqrrqM$(qmMqqMqmmlhhhhH$mMMMIMMmmmmmmmmllllllmmmqqqqqqqM(M$$ں$HhHHH$$ mMM$%$$immmI$$$$H$$HlmmqmmmmmmmH$HHmHlllllllllllllllhhm$$HHHLmLIIMMMMmqMMMMMMMMM)IMMMMMM)$HHD$$H$HHHHlHHHmHHHM(HHH$LmmHHHHLHHH($((($$H$(($$H$$@NM)(ڑqqq$(qqqqIqqqqm(q((MMMMq(((($mHHHHqlllllH$$mMMMIHmmmmmmHmmml(((((mmmMHMں$$ $$HHlHH$$HmmHH$$qqqqII$$H$$$HHllHHlHmmmmmmHlHmlllllHlHHH$$$$$$DDHHHHHlhHH$HHLLLHI)IMMmMMMMMMMMMMIIMMMMMMI$$HhlhH$$$ $HHmmHHHHHmMHm$$($HHHHHH$((H($$($$$$HH$H$$$D%r)(qqqmM$$$$($Mq($$((rqqrM$(qM(IqrM$$HqmMqqqqHMmmLllll$$mMMmmHlmmmmHmmM(qqmMqmں$$HlllmmmHmm$mqqmmm$$$$$$$$$$HHlHHHlHllmmmllllmmmmmmmmmlllllllHHHLHHH$lHH$$HLHm$$$(M$IIMmMMMMMMMMMMMMMMMMMIHDHhllmmH$$$$$$$($($$($$(HH$$($$$$$H$HH$H$$i)MMmqmqmII($MIMmqqmrqM)qrM(MqqllHD$nMIMMMHmmmmmmmmqqqںI DmmH(mmmmH$HmmmqmmHIIH$$$($$$$$$$HHllHHLHlHlllHlHHlmmmmlllllmmmlmlmlllllHLll$$$HH$(HmmlH$$IMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMIHhhH$ $($I$$$$H($H$$ iMMMmqM($mqqqqqHrrMMMM)($HI$$$HHMHH$llHHmmMMMmMhmmlhmmmmmmlmlmm۶qII()ۺڶmں$ImqmmmMI$$$Hmm$qqmmI$$$$$ $$$$$H(lHHHHHlHHHHHHHHhlmmllmmlllllmmmmmmllllllH$HmHHHHmmmqllHIIMMmMMMMMMMMMM)IMMMMMMIlllllmmmmmmlmmqMmmmqqqqMMH($($($($$ DMMIqqmMM(mq(mqM$I(qrrq(MqqllHlmMMMmMMmmmm$$hlllllllHmqI$$MqM(ں$HmmH$HqH$$Hmmmm$mmmmLmID$$$$$$I$(H$HHHHmlHHHHHHHHHlHHLlmllllllLllllmllllLLLH(($HHHH($$HmM(IMMMMM$IMMMMMMM)MMMImMI( DhlqmlmmmHH$H$$$ iMMqq$mII(qqqqM(MMM۶MI(I((IMMHMmmMMMMMMmmmml$$mllllmmHl)$$M(qۺr$HmmH$ $$$hHm$mqM$$$ $H$mDmI$$$)I)I(H$MH$$H$($$$$HHHHHHH(HHHLLLlllllHHllmmlmllLlm$$HHLHH$$$$)IMMMMMIMmMMMMM)MMMMmMII$$DDll$$ll($H$$$$ m)IqmMMMMMmqq(($$$qqMMH$(MMMI$$MMHڶlHmMMMmMMmmmml$HlllmmmmmqMmMqqڶں$M$$ HHlLmq($$m$lmIHH$$I$(HmmI$HHHHHHHH$$HHHHHHLHHLLmmmlLHmmHHHHHHHHHHHHHHHH$HHI)IMMMMIMMMMMMM)IMMMmmII$HHյllm$ll$$$H($$$ iI((mq$mMmMmM(Mmm)(q$$$qqq(MqMM(mMI$MHm$$HLmMMMMMMMMmmmml$llmmmmmmmqqqmMںq$i lm$HD$Im$ $HDHllm$$$Mm$HH$$$$$$$$$$$$$HHHmmmMHHHmmmmmmmmmmmmlllHHHmH$HH($$I))MMM)MMMMMMMM))IMMMmMMM$ ڑ$$HHlllhlllllllH$H$$$ iIMIqڑ(((qqqmMqHMMqq$q$((MMqq($I($H$$mmmHHqmMMMMMMMMMimmlHlmH$HI((((qm(ںMI i$Hmmqm($$$$$ $Im$$$HmֵmI$$$$qq$$HHllHHHlHHmmllHHmlmmmmqmmmmmmmmqmmmmmmlmH(mLHHH($$II)))MMMMmIMM)MMMMMMMMMIH$$ڵlm$H$$$HHHhllHHHlHHHHllllllllllllHHHHlH$$HHHHHHH$$$mHmMq$qM$(HqIqI$IqڶMI((($$$($mmmMMMMMMMMMmimmH(mqm$$mmr((r DֶLHmm($ںmI($$$ $(MmIm $hm$$mm$$LHlllHHHlllmmlmmmmmmqmmqmmmmmmqmmmmmmmmm$$$mLMHHIH$$mMMMIMM)MMIMMMMMMMMM)H$ڵlH$$HHHHHHHHH$$$$$HllHHHHlmllmmmmmmLH$(mlHH$HH$$$$qmh(((MMqmqMqI$($qM(MqqqqqMMHmmMMMMMMMMMImmmmHHmm$$ںqI$Mq((M$M mHmmmqںںmMH$H(mIIHmmmMM$(HHHllllllllmmmmmmmmmmmmmmqqqqqqmmmmmmlmHL(lLmMHHH($MIMMMMMMMMIIMMMMMMMMMMMM)H$mڶlm$I$$$HHHHH$H$$$$mH$HlmmHLmmlmlmmmlLHHI$mH$H$$$$$MhںIںmqmMMMMMMMMMMmmmmllmmmHmmqM(IMq$(IMm DֶHHMm$ںڶm((mmIq$$Hmm$$Hm$$$$mmrI($HmlHHllmlmmmmmmmmmmmmmqqmmmlmmmmlLHlLLLHHHHImIIMMMMMMI$)MMMMMM)MMMMM)HHڵlm$M$$$$HHH$H$HHHm$HHmLmHHHmmmmmmHHHH$$ ($ $$qqHHںں(Mںں$MMMMMMMMMMMmmmmmmmmm$ں($$$IrqMڑq(mImlm$mںmmmHH$$HHI$$$$$$$ImmMmII((HMLLHH(H$HHLmmmmmmmmmmMmqqqqqqmmmmmmmmmmmmLH$HlLHHH($)MMMMMMMMMMMMIIMMM))MMMMMII)$HmHIH$$$$$$$$$$HHH$$m$HHHHHH$$$(HHHHIHHmImIiqۺqrrI$Mں(IMMMMMMMMMMmImlmmmmmmIqqqMۺmmڶqqml$$D lںںIqqqI$ڶHmmqI$$)IMMmmMMMMMMMIHH($($H$(HHHLMMMMH(((HMMMmMmMmMMmmmmmmmMH$HLHHH($HIIIIIIIIIM))))IMMMMMMMMMMMMMMI)$$mHmH$$ $$$$$$$$HHl$$$HHHHHHHHMMMMmMIHHHHHHH$$$$$IrmM$ںqqM(($MmmI)(rmIMMMMMMMMMMMMmmmmmmmںںM(rqm(Mq$$$qqq($mhqںںqqqqI$$ڶmIMmq۶I$H$$$$$)IMmmmMmMIMMMMMH$(((IM($$(HHMM($$$HmmmmMmmMMMMmIMMHHIMMMIIIIMMMMIMMmMMMMMMMMMMMMMMM))(Hqq$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHLLHHHHIH(H(($D$$(IIHmImqںqqMI(IMMrqqMMM$(mIMIMMmmmIIMMmmmmmmmںM(MmM۶m$$MMHH$Hmm $HIqںںqqMImHmںںH$(MmqqqHH$$))$$)$I)%)MmmmMIMMMMmI$III($(($(II($$HIMMMMMHHMMMMqmmMMIIMMMMMIIMmMMMmMIMMMMMMMMMMIIIII$HH$$$$H$$$$DHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHMH((($H$$$$$)qM)IM$$$$(((MrrIMI$$(MMMmmIM))MMM(I($IHmMmMqqMIIIqqmmmmmHMMmH$HIMMMmMMMMMmMmmmqqںmm$mIqqmqmqmm$IqMH$$$$ڶqںںmqI(HmںmMIMqqڶ$HH$I$$$Im$MmmmMM))MMI))$MMM(MMI()(IIMI$HIIMMMI($$M($M)MM)$IImMmmM)$(IIMMMMMMMM))IIMIIMq$$$$$$$$$DD$H$$$HHHHHHHHHHLHHHHHHHHHH$$$$$$$$)mmMMM))MMMmmII((((I($$$$$$)MMIIIImMmmmMMMMIMMMMMM)$$$I)($HMI$$DHH$$$$H$H(HlmmHlmmںrrmMqMMۖqMMmqMI$ImIHmm$$$ڑmںڶmH(((HHqںںںںqqڹ$$H$I$$$$%)$MmMIIIImmmnNM)NMMM$)))MmM)rMI)$$MMI$IIMMIMMI$IIIMMMI)MM)))I)()MIMMMMMMMMMM))))MMMMMmmI(((H(q($$$$$$$DD$H$$$HHHHHH((((H(HHHHHHH($$$$$$($$)MIMMMMMMMMMMrMmqqqMMMMmmMMMMMmMmMMMMMMMMI)((())MMMMMMI%$)MMMIMM)$$II$(($$)mqqq$$ $$mmHmqmmmmMI(qm(MqqmI(mmIHHHH$ڶqqںںMMM$$mںںږHII$$$$I$$I))))MmmMmMMMmmmmmmMmmmm)$IMmmM)mmM))MM$$(IImmMM)MMM())M)MMMMIIMIIIMM))MIMMIII$MmMMMMMMMM)IIII)IMMMMMI)))MMMmqmqI$$$$H$$($($$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$($M$$IMIIIIIMMMMIMrM))))mmMMMMMMMMM)MMmmMMMI)$))MMIIIMMMMMM)%$)MMMMMI)$$IIMMIMIII$II)$ImqI$iHhmmmmmmmmIHHmmhmqmmIڶq(ImqMI(Irmlm$hmm$(ڶqڶm(ںmHIm(HqmںMMڶ($H$MMMMMmmMMmmmmmmmmmMmrmMMqmmmmI)ImqqMIImMqmmmmmmMIMIIIIIIMMMM)$)I)I))I)))MMMIIIIIII)IIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMmmmmmMMm(MqqqMMMMMMmqqmmM()MMMmMmqMI(IMM)II$)MMMmqmMMII(IIMmMMMIMMMMMMMmmM$$MMMMmmMMMMMMMMMMmMmMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMI))))MMMM$II($$IIMMMMII))II$$($$$$$$ $$$hmmmmqmqqMHqqM$Hmmmmڑmںڶ$$HmmqmmmmqmI($I$(qmmںۺ$I$$ $hhmHDHD$$$$ $$$$$$$$I$(()IIII$$$IIII$$((HMMMIII)$$$$IMMM(((I)MMMIMMMIMIIIIIMI))$MMMMIIMMmMMMmrmrrmrmrmmmmMMmmmMqMM)MMMMMmMMMMmmmmM$MMImmMmmmmmmmmrqqmmmmmmmmMMMMmMMmmMMMMMMMMMMMMMMmmMMMmMmmMMMMMMMMMMMM)MIMMMMMMMMIIIMMMII)M)))(IMMMMI)II)I)($$$)$ mmDHmmqrrr)$mlHqںH($(((H(($$mqM$HHq$ںI(mII$HhlllllhmmmmmmmllmmmmmmmmmHHHHHH$$$$$$$$$$$)$$)IIMMIIIMMMrqmmmmMmMMMMMMMqMMMMMMMMMMIMI$$M$I))))IMMMmmMMqmmmmmmmmmmmmqmmMmmMMMmmmMMMMMMMMMMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMMMMMIIMMII(MM)()))MMMM))$))))II)$$)HHHhhHhhHllhHHhlmHDmmmmmMmqmMI$$mֱlmIںںm$$$$H(((m$m(Hںߒm$HHH$ $$$$ $$$$H$HDD$DhmmmmlmmlllmllhhhlhhHHllhHllllhHHHlhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH($$$$$$((I$$$$$$)IMIMmmmmmmmmmmmMMqmmMmMMmMMMI)IMMMMMI$)MMMMMIIIIMIIIMMMMMMMMMIMMI)IIIIMMIIIII$$$III)()MMMI))))I)))II$$ HllllhllllHhllllm$HmmmmI($IMMmmmqMMmqmm($mH$$ںmqI($$Hڶ(qHHH $ D $DD$DDDhHhhhhhhhhhhhllѰmmmmmmmmHHHMHHIH$(($(()$$$($$))MMMMMMIM))))))))IIMMMMMMII$II)$$)))))))())))))$ HHHHhlllllllllllm$$mmmm$mֱmm$mIqںIMmmHqqqq((mH$HHے$lmI$ $DDD $$$$$$ $$ $$$D$$$HHDDHHHHhhhhhhlhmmmmmmmHmmmHH$$$$$$$HHHmmmmmHIm$HHHmIH$H($$HHHH($$$$$$$$$$$$$($$$$$DHlm$mm$$Im$(qmqںߖM$$$$$HH((qqqmH$qmHHmH$$Mqۺ(I$lH$hmHhmmmmmmmHhhHHHH$$HH$ $$ $$$ $$ $ $$ $ $ $DHH$DD$DD$$D$DhhllmmmmmHmhhlmmmmmmmmImImIHHHID$$$$$ $$$$$$$H$$hmmmmm$mmmږ(qںqMHH((qMMM$$MM((mm($$$$Mߖ$($$H$lmhmlHHHHD $ $$$ $$ $ $ $ $HHH$$HHDDHH$HHHHDHlHmmmmmmmllmmmHmllmHlHHllliiHHHHHHH$$$mmH$$mmmmD$IHmmmH(mmmں$Mmmmqq$MmHHH$qںmMMHq$H($mhHDD HlhlllmmmmmLLlllmllmmmmlmmllmmmHHHHHHHLHHLl$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$HH$$($HH$HHHhllhmHhlhllIHHm$ HmmmmH$m$HMqڶqm$$$$$$$$$H($$qm$$mH$MmH$Mںے((I$$ $HHHhHHhHDDD$$D$ llHlllmmmlmmmmmllhHHH$$$$$$HD$$$$$$$$ $$ $$ $$$$D$$$$H$HHHHHHHHHHDDHDHHhhHlmi$lm$hmmmHHi$mH(mmqںmqHHH$H((mqq$mM$mM(qۺ$qm(H$$I$$HHHH$HIIIMIIIIMMmmmmiIIilmmlllmmlllmlmmlllLlllllllHhhhlllllHDDllHDHhHHhhhhhhllllmmmmmmmmmmIH$$($$(I$$$$$$$$$$$$$$HlmHH$$$$$$ $$$ $m$$hmmH$ H$$m֑$qMqں$$(MImqMHqH(mm$$qqI$$IH$)$$$$$$I)I)$$$$MMIMIIMIIIIIMIhHmmmmmmIIHImmMMmmmmImm$H$HHmmmmHH$$$$$$$$$$HHHHHHHH$HHHHHH$HH$$ $ $ $$ DDDDDDHHDHHHHDDHlhllllmmmmmmmmmmmqqmmmmlmmmlllllHHDDHH$ HmH$mmmmm $I$D$HMڶHHH$$$$Hmmm$$HHHHHۺIq$I$$$$$)$$$$))))%)$$$(IIIII)IIIII))IIIIIMII)IIII))I))IIMMIM$$$$$%$$$$$$$)$$$$$)))IIHHIM$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHHH((HHHHlllllmlHHHmmqllH$mmm$$hmmmH$$D$$mںmqIHIHqHmmLHHںڑ$(mۻII)IH$$$$$$$$$$$$$IIIIII))))))))I))III$(III))))MI)I))I)IMM)$$$$$)$$)$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$HHHHHHllmmmllllmmmllmi$$Immm$$hmmH$I$mHHqڶmImmI)HHmHHHmںے$ڒ$m$$$$$$$%$$$$$$$$$()IIII)))))))I)I)(III))))IMIIMII)M%$)II)IMIIII$$%IIIIIMMM)(((()$$$$$$$$($$$$I$$Hm$$$ $$$$$$$$mmmmmm$$lmmm$$m $ںmm($(HHH$$(mM)$L$$Hڶqm$$HMI$IH$$$)$$$%%)$$)(IIIIII))))%)))))()$$$I)))I)I)II)III)IMIIIIIIMMMMMMMII)I)I)))()$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$HmmmmH$$lmmm(HHHiHqqںmHHHHMIIImrlHmڕH$HmڶI۶$$I$$(($$$)$%%)I$$$))I)III))$%)I%)))($))))II))IIIIIIIMIIIIIIIIIIIII)))))I)))))))$$($$())II$)$MH$$HMmM$$$ImmmmmmH$Hmmm$Im$$qqںqMqq)H$mH$HHq(HII$)$I)))I)$)$$$$$II))))))))II$$))$)))))$$))I)IIIIIII))III)I))))))))))))))$$$))())))III$$$$mm$(q$$)$$ Immmmqm$$mmmqIImm$HںM$$$$$$$HHMHmrMmq$m$MmmHHMۺHqI($$$)))$)$$)%$$))I))$%)))II$$)I$$$$))$))$$$))IIIIII)I)))))))))))$$$$$$$$()))))))($I$H$(((($D$mmmmm$$m$m(m$I$)%$Hmmmm$$mmmmmm$$I$m$ںmH$$$$MH(qq$$m$$Imm(Mmmmۖ($H$$I$$$)))$)%)))))))))))))$%%$)$$III$$$$$)))))))()($III))))))))))$$))))))))))HHqmmmmqmmmMIIIIImmmmHIHH$($$$$$$$$$m$$$Hm$$IML(mHMI%)%$$lmmmmHHmmmII$mmm$mںڶmmںq(mMm$$H($$mۺMmڑ$$I$$%%$$%)%%$)))I)))I)II)$$$I))$I)$$%$$$$$)I)I)()$$$)))))))))$))%%))))$$$mqm$$$$$$$$$$HH$$HMHHHH(((((HHIHHHIMmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHMHHHHHHHmmmmmmmmmmmm$$$$MmI$(mH$HmHq$$$$$mmmm$ hmmmmHHmHmڶHHmmmmIII(($HmH$HqڶqM$ۺMHI(I($$)$$$$)%%$)))$$)$%I)$$$IMI)II$))%$)II))))($$$$$$$$$$$$$$$$mqmL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I((HHHHmmmm$H$m$MMMqqmM$($$$$$$$$$$$mmmmH mmmmm$m$$lmmH$qںmmqmmMqIH$HmqmH$$H$mںۺ$IIII$)%$$%%$$$$$)))$$$$)III)))I$))IMMMI))))$$$$$$$))))$$$$$$$$$mqmqqL$ $m$$HI$MMqMqqqMMqmI)II$$$$$$$mmmm$$hmIHhlllmH$mmںmq$$$$I$$$$HHhHH$$$LHm((qq$I$)$$)$$))%$$$$))$II)I)II$))IIIMMMMMI)$$$$$$$$$ mmmqmH$HHHHmmHq$IqqmqqqmI($$$$lmmi$$mmHhlhhlmmH(mںqm(i$Dhm$$$mmHHHmImHmI$$$I$)I%%$$$$)MI))IM%)))IIMMMMII%)II))$$$$Hmmqm(HHHH$m$$M$(IHmMMMqqrmIIIMmMI($$$$$$$$Hhmmm$mmmmm$Hmlllmlmmmm$mںH$$(HIH$$$HllH$mI$$q$$I$$$$)$$II$$ )MMM)))))$$$(MmmMM)I$$))$Dmmmmm$H$m((MqMq(qrrqmmI$$)$$DhmmmmH mmhHHm DmmHllllllm$HmںqII((IIIHHIDllhmHH$$mںImIII)$)$$%$)I$$$ IMMIMII)$$HmmmMI)$$$$mmmmmM$qqI$$$$$((H(Mqr((rmm$$)%$$Hmmmmm$$mmmmmmHmmmlllllhlH$mںںII$mqqqm$Hmmhmm$M$$ڶۖ($$)I))$$$$ I$Hmm)IMMI)$(MmMMI)$$$$)$HmmmmmqMM$$Hmmmmm$$HmqqqqmmmmmmIHH$$$HH$HHH$H$$$$qMIIqqMmqmMII$I$mqm$$$$$mmmmm$ HHHHHmlmhmllllhHH$Lڶ$($$$$$HmHmmHHm$HMmm)$))$$$$$$q)II)$$$$$(HI)$$$I))))))))$%$$H$HmmllmmqmmHHmqmmmmmmmqqmm$$mM$$HMqm$$HmmmmmmHHH$lmmmlllllhHH$HqںqqrI$$hm$H$Hںڒ$$$$$$hm$$q))II)$mHI$I)$$$)$))))))$$$$$$mmhmqmmmmm$$qIںIIH($$HMmM$$$$mMmmmmm$$HHlmmmlllllhhhHHںqrrI($$$mlHmmLHڶm$HۺHI)$$$$$m$$mm$)I)%$$qI$I)))$$)))))($))$IHmlmHmmmHmH$$mmmqqmmqqqmImmH$(($$$$$$$$$$%$$$IImmmmmH HhlmmllmlllhlllmںqrrI$$$$$m$mmmLmmږ$()$$$)$$ lH$$HH)I($$$mH$$I())$$))))))$)($$HH$mHmm$qHmH$$$$HHHHHHlmmmmmmmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmMHMmmmmmmmmmmmmmmMLMmmmIMqںںmqmqmqqmmMmqmqqmmmqmIMmmmmMImqMmMH%%)))I$$(Immmmm$ $hmlllllllhhhlmlmqrr$$$HmڶHqMH$)$)$$$$$$$$$$$$)IH(H$mlHI$(($$))))$$HHHHlmmm$$$$$$$HHHHHHHHHH($$$HH$$$HHHDHHHHhlHHHHHH$$mH((($$$$mں(qqqqqqqqqqqqqmqmqqqmmmqqmqmmH(HH$%$))))III$$HHHllmm$ Dllmlllllllllllmm$IH$ںں(ںqqq$I$%))$$$$ $$H$hm)IIHHH$H$HI$$)$$I$$$$$HmHHmH$Hm$$HHHHHHlHHHHHHH$$$$$ Dh$$$$$H$$$ImںHHH$H((HmmMqmmmmmmqqqmmqqmqmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHmqqqmHHHI$$)))I)III$$$$DlmmmH$$DllllllllllllllmmH$mmmmmmMMMMM($mHHںںHm($)I$$)%$$$$$$m $ll$$IHlH$$$h$$))$$$IHH$H$Im$$$HHHHlllHLLLlH$$$mm$$$$Dhhhh$$mںڶH$$m$(M)$$((MqmII()mqMHHmmmHH$(HHmmmmmmlmmmmmllHHLllllHH$$$$$HHlmmmmHH$$$$$))IIIII$$$$$HmlmhH$$mmllllllllllllllllmm$$$H$$$$$H$$$$$(mmmmHmlHH$mںںںڶڒ$$$$$$$$$$)$$)))$ m$hl(IHlH$lm M))))))$$$$$HqH$HI$HHHHHHHH$$HmH hhhh$HںH$m$$$Imm((ImmMH(MIIM$(Im(mmmmLLHHMqqq($(HHHHHHHHHHHH$(H$HHH$$$$$HmmmHH$$$)))$$$hllmmHDHlhllllmlllllllllllllllhH$HHHmmmmmmmmmmmmmmmLmlhHHDD$$$$HںںImm($$$$$$$$$$$%%$$ m$$ m(Hhm$Dl M))))$$)$$$$$$$$$$IHImmm$$HmhDD $IH$$H$$Mm(IMmmMMI(MqqmI$$$$$HmmmmmmMLMqqqmH(HHHHHHHHHHH$HHHHHIH$$mmmHH$$$$))))$))$$$hmmmH$ $lmmlllllllllllllllllhhmlmmmmmmmmmlmmmlmmHHhh$mHllmH$ $$(HmڶmH$$$$$$%))$$mH$$hlH$hH($$$$hh Dl Im$$$)))))$$)$$($mIDImmm$mmI$$HHHmqqmmmmmmm$mqH$$$MM$(ImmmM(HMmmqM$Mqqmqqm$HmmlH$$$$MqmMI$qqH$$$($$HHH$$$HHmM$HI$HmmmH$)))%$)))$)))%$$$DhlmmH HmmmmllllllllllllllllllmlmmmmmmllllmlDHmHhhmmHHH($HmmںIIM$$$$$$$$$$$))$$$H$$lmhqmIHHhlHHH$$Lmm$)))))$()$$$($HHm$mIqqM(($MMmmmmmmhmqq$$Hmm$$IMqMI(MqmMqmMqq$Hm($mm(mmMqmr($$(HHH($(HHlLHH$HmmmH$$%)$)))))))))($$DhmlD$hmmmllllllllHlllmmmmmlmmhHHDmmHhmmmmmHmHHHHHmںn$$$$%)$$$$$$$$))I$llDll$$ llH$$m$HmmHlH HmqqmmI$))$)$)))$$$$$$H$HHHm$($$$mqmH$$$Hmmmmmmmi$ hi mqmm$$H$mIImI$MqqM$$MIqqqMmmm($q$mm$$(Hqm($$$$HHHLLHHHHHHHH$HmmmH$$$$)))I)))))($$HmHHllllllllllllllhhlmmllhHmlHmmhHHmmmhmmmlLH($Hڻ$$%$$%)%$$$$$$$$$$$ mlllmmMmHHIMHl$IMMLqqLmM)))$)))$($IH$mm$$MIMmmm$$$HI$ dDmqMmm$HIm$HIM$$$Hm($MqM($Hqqq$MmmMMmm$mIMmqq((($(HHHmmHHHHHH$ImqmI$$))))$$$)I))$((HHlmmmllllHDDHDDDHDHHDDDD$$Hhllmmmmmmmmlllhlh$HmhmHHH$HHhHHHHM$$$($$mں$($$$$$$$$$%)))))))))%$$$$mmlhhHlHH$D$mm$HH$$m$MmMMH$$II(HH($))))))$$HH$HHmmm$(q($($$ImmmmmM$$$$$miih $mmmmmHmmmmm$$$$IMI(ImI$Immm($$q$$Mmrq$$II($MmIqq($$$HHlHHHHH(H$$$mmmqM$$$%IIII)$$I))((HHhlmlllhHHHHHHHHDDHDDHhhhhHHhD$D$$$$D$$$HHHhlllhHlHHHHmH$$HDHHHIHH$HH($$$m($$$$$$$I)III)I)M))))))$$IMHHHDHmH $$$H(lD HmIrM$$Hmm$MmIMM$$$))IIIIIII)I))I))$$)$))$H$$$$$$($Hm$(M($$$$$$$$$(Imqq$(Ih$$qmmmHmmmmmmm$$$$mmM($(IMI$$HmmI$$$(I(qM(IIMqmqqq($$$HHHHHHHHHH$HmqmmI$%)IIII))(((HHhlllmhD$$$$ $$ $$$$$HHHHmmIH$$$$HHHHH$ $$i$$HHH$$HHH$mmMHHH$$$$mr$$$$$$$$$$IMMmMMMIIMMII)))))I$(IHHHHmHHM $ imHmDlmMMMMMM)I)IMIMMIII))II))))$$$)(mMHH($($$HHmm$$$mIm($$$$$$$$$$$$($$($HiI$$mMHmmmmmmmmmmI$$$$$Im$$II$$IIII$$$$$$HqMmm$$mMmImmm$$$$$HHmHHHHHH$$$mmmMH$$$$%))))(((($$HlllmmmHD $$ $ $HHHHI$$$HDHD$$ $Hm$$H$$$$$$$$$$HHM(HH$$$$$$$$$$)IMMMMMMMMMIIII)))I$$$$Hmmmmmmm$mm$hm$Mqm$MMmmnMMMMIMMMM)IMMMMII)))$$HmHHHHH($$H$mmm$(mI$$($$$$$$$$H$$mmImD$I($mmmmHlmmmmmmmHmmmI$(I(($mmH$mmH$$$MIm$MMI$$Mmmqq$$$$(HMMHHHH$mqmmH$-45''ilispazisottorigheH:/=~G" e @ .H~e0``@45- !@ H~-&SDPC1u:~?a?@ . ,X.5-- V '-- 8 ''&SDPC2'# 0Times New Romand-u0 2 u0 CONSERVAZIONETZTBNTNNH*ZTN &SDPC1]tE?S{?@ (. ,X.5-- V '-- 8 ''&SDPC2' - 2 DIFFUSIONET*HHNB*ZTNnp2 npDELLATNHHN2 CONOSCENZATZTZBTNTHN &SDPC1a7`?UUUUUU?6@ . --$|+P+1|+- - - %|+P+1|+- --$PP+- - - %PP+- --$|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'x $Times New Roman-u 2 u DAL JUST IN<<6*600$6Z 2 ZCASE<<00 Z&SDPC1YvV?a?:B@ .&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H-- - D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & - - &SDPC2': - 2 AL JUST IN<6*600$6- 2 -TIME0$H0 \ -- $" K " K K !K " --&$" . W W W W . . " K " K K "K " ' &SDPC1,I?Θ39?@ . 6b -- $1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- -- $+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - -- $8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial.-"System- . -!1- &SDPC2'- - hh HF' ZHTimes New Roman- 2 FUNZIONIlxxf<x<!2 !PRINCIPALI DELLAlx<xx<lxr<*xrrrx?22 ?2 BIBLIOTECAx<xr<lrxx -`~h@'-- -ht f'--'xArial0-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'Dr(C &CD :DM2&, 6 e V2.,be0``@45- !V2,b-&SDPC1AP7?8o+&?rV 27. .| 5- - d| '-- F ''&SDPC2'[I QHTimes New Roman-t *2 I SERVIZI DI BIBLIOTECA<*`r~x<f<*~<*x<xr<lr~x4!d!$!t!4!d!$! &SDPC1??3V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' jBTimes New Roman- 2 serviziBBBN*B*2 interni*T0BBT* A&SDPC1??cV2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H--- D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & -- &SDPC2' 9 - 2 serviziBBBN*B*!2 !utenzaT0BTBH  --  'N: - >!> &SDPC1??V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H- - -D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & - -&SDPC2' - 2 serviziBBBN*B*2 interni*T0BBT* p E &SDPC1??V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H- --D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' - 2 serviziBBBN*B*!2 !utenzaT0BTBH 3 -- * 'x - O2 0Iter del libro: politica degli acquisti, ordini,<0BB$TB*$**TBH0$TH**0*BH$TBN**$HBTT*B0*$$HBT*T*$>O2 >0catalogazione, accessionamento, inventariazione,BH0H*HNHB*HTB$$HBBBBB*HTH~BT0H$$*TNBT0HB*HB*HTB$2 collocazioneBH**HBHB*HTB(2 Tutela e conservazione`T0B*H$B$BHTBBBNHB*HTBH"2 HGestione periodicirBB0*HTB$TBB*HT*B*!!R$2 RServizi all'utenza:TBBN*B*$H***T0BTBH032 quick reference, orientamentoTT*BT$BB0BBBTBB$$HB*BT0H~BT0HB2 'prestito, fotocopie, document delivery,TBBB0*0H$$0H0HBHT*B$$THBT~BT0$TB**NBBH$\02 \informazioni bibliografiche*T0HB~HB*HT*$T*T**HNBH0*BTB * 'xArial+- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.{ 'is probably because :`Ok~6- =RR n.ZJe0``@45- !nZJ-&SDPC13<?3<?n . ff.5--B'--&''&SDPC2'&SDPC1)Z8?)Z8?`Vn . ff.5--B'--&''&SDPC2'&SDPC1Xfq_?Xfq_?n. ff.5--B'--&''&SDPC2'Sg {6Times New Roman-YP 2 YP FUNZIONI DELT``T6f`6$`ZZ2 SERVIZIOHZZZ6T6f2 ALL'UTENZAZZZ$`ZZ`TZ &SDPC1-?Q+Q?pn. .| 5- - d| '- - F ''&SDPC2'D7 {6Times New Roman- 2 livello alto$$6<$$<$B$$< &SDPC1?[œ ?nGq. .| 5- - d| '- - F ''&SDPC2'- 0Times New Roman0(- 2 livello medio$$60$$6`0<$6 ;&SDPC1^^?Q+Q?n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'= *Times New Roman)- 2 livello base*0066*0 &SDPC1^^?Q+Q?Sn. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ -, 2 , livello alto*0060 &SDPC1^^?Q+Q?n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ -u 2 ulivello*002 medioN060 D&SDPC1^^?Q+Q? n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ - 2 livello base*0066*0 --!'P -` 2 `QBiblioteche piccole: il bancone del prestito coincide con il servizio al pubblicoN$<$$600<0<$006$0$$$<<B06B0<0$<*0*$606$B0$<006B$$*0*6$*$6<$<B<<$$06y2 L- assistenza generale, istruzioni all'uso della biblioteca ed agli strumenti$<**$*0B*<<0B0*<$0$**B*$6B$<$$B*6<0$$<<$<$$600<0<<<$$**B`0B$hC2 h(- assistenza nella ricerca bibliografica$<**$*0B*<B0$$<*$00*0<<$<$$6<*<$$0<42 - localizzazione dei documenti$$60<$$**<*$6B0<0$<60B`0B$ -- 'fP -` ~2 `OBiblioteche di media grandezza: pi servizi differenziati con personale adibitoN$<$$600<0<$`0<$<<*<B<0**<$<$B*0*6$*$<$$$0*0B*$<$06B<0**6B<$0<<$<$62 allo scopo<$$6*06<6hT2 h3- presenza di adeguata segnaletica, opuscoli, guide$<*0*0B*<<$<<0<B<<*0<B<$0$0<6<B*06$$<B$<0R2 2- assistenza in ricerche bibliografiche specifiche$<**$*0B*<$B*$00*0<0<$<$$6<*<$$0<0*<00$$$0<0p!py2 LBiblioteche di grandi dimensioni: il personale altamente specializzato neiN$<$$600<0<$<*<B<$<$`0B*$6B$$$$<0**6B<$00<$<`0B0*<00$<$$**<6B0$x2 xdiversi settori<$60**$*06*$2 W- ricerche bibliografiche effettuate con pi strumenti: repertori e cataloghi cartacei,$*$00*0<0<$<$$6<*<$$0<00$$0B<006B<$B**B`0B$$*0<0*6*$00<<$6<<$0<*<00$u2 I postazioni CD-Rom con repertori elettronici, collegamenti a basi di dati<6*<*$6B$NN$N6`06B*0<0*6*$0$0*6B$0$06$$0<<`0B$<<<*$<$<<$T2 3 in rete, collegamenti ad OPAC, Internet e cos via$B*0006$$0<<`0B$<<THNN*B0*B0006*6$<r2 G- compilazione di bibliografie su argomenti particolari o su personaggi$06`<$$<*$6B0<$<$<$$6<*<$$0*B<*<6`0B$<<*$06$<*$6*B<0**6B<<<$ 2 storici*6*$0$K2 -- corsi di orientamento all'uso delle risorse$06**$<$6*$0B<`0B6<$$B*6<0$$0*$*6**0 'xArial--.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'Aus:RzhE/=;<< e .6e0``@45- !6-&SDPC1~ [?iiiiii?6.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --&SDPC2' 0Times New Roman-$ 2 $ RICERCHE ADT*TNTTTNNT"2 " OBBIETTIVOZNN*NNN*NZ, 2 , INDIVIDUATO*TT*N*TNNNZ { B&SDPC1իW?9J?".& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --&SDPC2'A - 2 DIREZIONALI O DIT*TNH*ZTNH*ZT*42 4 ORIENTAMENTOZT*NTNNlNTNZ &SDPC1?M?,.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&--- P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & -- &SDPC2'O -fd "2 fdDOMANDE A RISPOSTATZlNTTNNT*BHZBNN2 PRONTA O QUICKHTZTNNZZN*TTn2 n REFERENCETNHNTNTTN ( &SDPC1p"?;⎸#?:.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&-- - P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & - - &SDPC2'. -& 2 &RICERCHET*TNTTTNA2 ASPECIALISTICHEBHNT*NH*BN*TTN V -- 6x' $Times New Roman- T ! ! ! 6x-- O'2 ZHTimes New Romanh-a 72 a LA CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDErx*xrx``<l<xxf<xr*xrrrr*xxxxr\~2 \~ DEGLI UTENTI*xrr<*xlrxl< --  ' $Times New Roman-N L2 N.domande sull'uso dei locali e sugli strumenti,**<***$****$*$*$***<$*62 sull'uso delle apparecchiature.****$$****$$$***$E2 )Adeguato sistema informativo di base e di6*$****$<***<******$$*n2 n segnaletica$***$$* -- - 'w -N Z2 N7Domande di tipo veloce, con risposte semplici del tipo:<*<***$****$*$$$****$$<*$*$**W2 5Quando nato Galileo? Dove posso trovare un Atlante?<*****$***<*$**<**$******$**6**$*Q2 1Uso di Dizionari o Repertori a riposta pronta con<**<****6$*$*********$**n32 ninformazioni di tipo primario**<*******<** - -- u ' -N T2 N3Richieste specifiche che richiedono fasi di ricerca6$*$$*$$$*$$*$$*$******$$$*W2 5multiple. Istruzioni all'uso di cataloghi e repertori<**$*******$*****$$*$*W2 5con individuazione dell'opera se presente o richiesta$**********$*$**$*$*$$*$*$*$*n%2 nin altre biblioteche**$***$$*$ -- } '<: -N ^2 N:Ricerche bibliografiche complesse su repertori, cataloghi,6$$$*$*****$*$$*<*$$*$*$*$*****c2 =cartacei e in rete. Produzione di bibliografie settoriali per$**$$$*$$6*****$******$$***$N2 /tesi, lavori scientifici o ricerche finalizzate$***$$*$*$$$*$***$ 'xArialSV-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'w Style 4е SETOOLTP.LI:MM2 ,8,tt e lZ.e0``@45&SDPC1qHJ'g?PPPPPP? l0Z. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial--"System- . -!1-&SDPC2'--< 4|' {6Times New Roman--"b '2 "bRichieste telefonicheZ$<H$<6*<$*<$<*BH$<H< A&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?6 l0Z. 6b --$1+ 8+]1- - -%1+ 8+]1- - -%++- --$+ 1]1]8++ - - -%+ 1]1]8++ - - -%]18 - --$8++++ 8 8+- - -%8++++ 8 8+- Arial,-"System- . -!1- &SDPC2'-- < Z|' -" %2 "Richieste epistolariZ$<H$<6*<$<H$6*B$B6$ A&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?l0Z. 6b -- $1+ 8+]1- - -%1+ 8+]1-- -%++- -- $+ 1]1]8++ - - -%+ 1]1]8++ -- -%]18 - -- $8++++ 8 8+- - -%8++++ 8 8+- Arial,-"System- . -!1- &SDPC2'--T ' -" !2 "Richieste via faxZ$<H$<6*<$H$B$*BB s Y&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?l0Z. 6b - -$1+ 8+]1- -- %1+ 8+]1--- %++- - -$+ 1]1]8++ - -- %+ 1]1]8++ --- %]18 - - -$8++++ 8 8+- -- %8++++ 8 8+- Arial,- "System- . - !1- &SDPC2'-- rl '7 - $2 Richieste via postaZ$<H$<6*<$H$B$HB6*Bmy2 my elettronica<$<**6BH$<B q--u['v ZHTimes New Roman,- B2 'RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI CANALIx<x<r`lr*lxxrx<rxl<*xx*x<xrx`<*xxxxr< -- 'r" -x 32 xRichieste semplici su orario,Z$<H$<6*<$6<lH$$<$$6H$B6B6$B$62 regolamento, norme sul prestito6<BB$Bl<H*B$$HB6l<$6H$$H6<6*$*B12 presenza di una certa opera,H6<6<H6B$H$$HHB$<<6*B$BH<6B$:'2 :consistenza periodici<BH6$6*<H6B$H<6$BH$<$!f!f!92 !Richieste specifiche su argomentiZ$<H$<6*<$6H<<$*$<H<$6H$B6BBl<H*$(:2 ("particolari, su personaggi storiciHB6*$<B$B6$$$6H$H<66BHBBB$$6*B6$<$(2 Lavori su bibliografieZBHB6$$6H$H$H$$BB6B*$<T!T!!!:2 "Scambio di articoli di riviste, inH<BlH$B$H$$B6*$<B$$$H$$6$H$6*<$$$HB (2 B ingresso ed in uscita.$HB6<66B$<H$$H$H6<$*B$ 72 Scambio di corrispondenza veloceH<BlH$B$H$$<B66$6HBHH<H6B$H<$B<<n 42 n Capitoli di volumi monografici`BH$*B$$$H$$HB$Hl$$lBHBB6B*$<$ ! ! 0 !0 ! \ <2 \ #Istituzione di una casella di posta66*$*H6$BH<$H$$HHB$<B6<$$B$H$$HB6*B 32 elettronica della biblioteca.<$<**6BH$<B$H<$$B$H$H$$B*<<B$:2 "Gestione delle richieste pi varief<6*$BH<$H<$$<$6$<H$<6*<$H$H$HB6$<72 dalle semplici informazioni alleHB$$<$6<lH$$<$$$H*B6lB6$BH$$B$$<<2 #ricerche pi complesse con invio di6$<<6<H<$H$H$<BlH$<66<$<BH$$HH$B$H$J'2 Jfile via e-mail o ftp*$$<$H$B$<*lB$$$B$**H 'xArial,-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.- 'awing Library cannot be modified because it has G:jcf(^8b: #0e S|.'e0``@45- !S|'-&SDPC1voRC?bͿV?S|O . 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-&SDPC2'-- b'A (ZTimes New Roman - 2 SERVIZIO DIxTT6T2 INFORMAZIONETT2 BIBLIOGRAFICATTT x&SDPC1f@ o4?`)PW ?S|. -- $1++P|1+- - - %1++P|1+- -- $|11+||- - - %|11+||- -- $1+1+1- - - %1+1+1- &SDPC2'n 0Times New Roman~ - c 2 c servizio di*0*6$*$6<$Z2 Z informazione$B$6*`<*$6B0k62 k6orientamento e6*$0B<`0B60-2 -quick reference<B$0<*0$0*0B00 l&SDPC1,c2?O??S|V. -- $1++P|1+- - -%1++P|1+- -- $|11+||- - -%|11+||- -- $1+1+1- - -%1+1+1- &SDPC2'q' - 2 ServizioB0*6$*$6_K2 _K fotocopiatura$6606<$<B*< &SDPC1R?<>?S|>. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - * 2 * ConsultazioneN6B*B$<*$6B0n2 nLettura in sedeH0B*<$B*0<0 ` &SDPC1R?O??S|>. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' ( - 2 ServizioB0*6$*$6I2 I distribuzione<$**$<B*$6B02 volumi66$B`$ &SDPC1,c2?DD?Sd|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'W - 2 Servizio diB0*6$*$6<$*m2 *mPRESTITOHNNBH*HT p&SDPC1,c2?O??6S|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - 2 DocumentN60B`0B_2 _DeliveryN0$$60*0 &SDPC1,c2?O??S|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'q - 2 DocumentN60B`0B_2 _SupplyBB<<$0 &SDPC1>?|8 ?ES|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - a 2 aPrestitoH*0*$62 LocaleH60<$0 T&SDPC1W?X"?PiS|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'q+ - b 2 bPrestitoH*0*$62 EsternoN*0*B6 &SDPC1-0?ay?pS|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' -  !2 InterLibrary Loan*B0*H$<*<*0H6<B 2 Prestito ILLH*0*$6*HH }&SDPC1;;?4i?5S|. -- $1++P|1+--- %1++P|1+- -- $|11+||--- %|11+||- -- $1+1+1--- %1+1+1- &SDPC2' - a 2 aAltri Servizi:N$*$B0*6$*$$ 2 Microfilmf$0*6$$$`ir2 irVideoN$<06I2 IDocumenti SonoriN60B`0B$B6B6*$q 2 qFilmN$$` (@&SDPC1;C?DD?Sd|. -- $1++P|1+-!-!-"%1++P|1+-" -- $|11+||-!-!-"%|11+||-" -- $1+1+1-!-!-"%1+1+1-" &SDPC2' - cG 2 cG servizi vari*0*6$*$6<*$2 concorsi06B06**$k2 kleggi$0<<$ X--}'4' - 12 L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI<TT6T6xTT02 ALL'UTENZA66666666666666666< '4&SDPC1a~W0?1?yS|. - -#$|+P+1|+-$-$-%%|+P+1|+-% - -#$PP+-$-$-%%PP+-% - -#$|PP+|+|-$-$-%%|PP+|+|-%#&SDPC2'1 *Times New Roman`-# 2 Strumenti6*6N062 Tradizionali<*66*066  &SDPC1 #?1v ?S|. - -&$|+P+1|+-'-'-(%|+P+1|+-( - -&$PP+-'-'-(%PP+-( - -&$|PP+|+|-'-'-(%|PP+|+|-(&&SDPC2'B -#Z 2 ZCD-RomBH$B0N2 stand-alone*666$6060J2 J o su torri0*60**  &SDPC1wb?\Ӫ?S|. - -&$|+P+1|+-)-)-*%|+P+1|+-* - -&$PP+-)-)-*%PP+-* - -&$|PP+|+|-)-)-*%|PP+|+|-*&&SDPC2'1 -#[ 2 [ CD-Rom inBH$B0N62 Rete AteneoB00B0600K2 K Basi di datiB6*666  &SDPC1H?X^?rS|. - -&$|+P+1|+-+-+-,%|+P+1|+-, - -&$PP+-+-+-,%PP+-, - -&$|PP+|+|-+-+-,%|PP+|+|-,&&SDPC2'3 -#x 2 xRicercheB00*0602 in Internet6$60*60  - '--& - J ! '--& - <A '--& - <A '--& - X B '--& - * '--& - m6 '--& - Md '--& - '--& - J '--& - _ '--& - V'--& - 3'--& - '--& - m'--& - ' g '--& - q2 '--& - }CD'--& -  '--& - ,3'--& &SDPC1c^?WH+?9S||. - --$|+P+1|+-.-.-/%|+P+1|+-/ - --$PP+-.-.-/%PP+-/ - --$|PP+|+|-.-.-/%|PP+|+|-/-&SDPC2' -#j 2 jOPACH<BB2 CataloghiB66066 F -  '--& 'xArial*- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.z 'Z3:G/NG(U, #e x.e0``@45- !x-&SDPC1@ľLExL. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial(-"System- . -!1-&SDPC2'-- M'&SDPC1?Hֹd?#x. --$|+P+1|+- - - %|+P+1|+- --$PP+- - - %PP+- --$|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'} *Times New Roman-| 2 |MappeZ66602 topografiche0606*6$060 c &SDPC1h?1v ?x. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2' -Z 2 Z Guide all'usoH66066*02 della606Jf2 Jf biblioteca660006 , &SDPC1IS?f+}?xn. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'P -4 2 4 Segnaletica60666006 m&SDPC14Gˆ8(?fG-B?DxL. @-- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' - 2 OrarioH*6*0 D&SDPC1[4?Kpz?x:. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'= -]s 2 ]sCorsi diB0**6I2 I istruzione**6*060 &SDPC1;zel?ij?oxx. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' - 2 RegolamentoB0606N060 ~n-- r' -Z +2 ZSERVIZIO DI INFORMAZIONE6BBB$<$HH$$HBHBZB<$HHB%2 ORIENTAMENTO E QUICKHB$BH<BZBH<HBHH$BBJ2 J REFERENCEBBBBBBHBB r&SDPC1R9R9?'D?x>^. 6b -- $1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- -- $+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - -- $8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1- &SDPC2'--)o 'O& -w 2 w GLI STRUMENTIH<$6<BHZBH<$ &SDPC13 2 ?%^?x. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'Jd -h 2 h Postazioni<0*6*06[ 2 [OPACH<BB &SDPC1Y %2 a>SERVIZIO DI PRESTITOHZZZ6T6f$`6$TZZHZ6Zf k- - 'J 0Times New Roman0(- 2 prestito<060$$<2 locale<6<6 - - ~ ' - 2 prestito<060$$<2 esterno60$60<< 1T- -#& '! - 2 Prestito interH060$$<<$602 bibliotecario<<<$66<0< --$ '1" $Times New RomanBN-W6 2 W6 dimensione*H*0$*0*Z2 Z biblioteca****$* --$[ 'o" - 2 tipo materiale**H**$** --@ ' -T 2 Tutenza0*0$*2 quantit/tipo*0*0*** > - 8 '-- - '-- - '-- -O'-- -'-- - ? '----  h'J - 12 Fasi funzionali e gestionaliH<0$<<0<<<6<60$<<< l &SDPC1yCސ7?Θ39?^pf. 6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?{pf. 6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?pf. 6F --$ x~xxgA11Axx--- % x~xxgA11Axx- &SDPC2'-- ? 4'l - f 12 fQuali libri sono in PrestitoZ<<<00<<<<H060$$< 4-- ' - f 32 fQuali libri ha in Prestito ilZ<<<0<<<H060$$<2 singolo utente0<<<<<$6<$6 --4'H - f -2 fQuanti libri sono fuori aZ<<<$<00<<<$<<0<2 PrestitoH060$$< 4&SDPC1|??8f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-"-"-#% x~xxgA11Axx-#!&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-$-$-%% x~xxgA11Axx-%!&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-&-&-'% x~xxgA11Axx-'!&SDPC2'-- | 'R - f :2 f"Chi ha a prestito il volume che siT<<<<<060$$<6<<Z66<602 sta cercando0$<6606<<<< | -- '"j - f =2 f$ Solleciti, Rinnovi prestiti scadutiB<66$T<<<6<060$$06<<<$2 PrenotazioniH06<<$<0<< --X 'R - f <2 f#Possibilit di ottenere statisticheH<00<$<<<$$6<6060$<$0$6<6$2 Frequenze/RichiesteH06<<6<06T6<60$6n'2 nsu Utenza e su Volumi0<N$6<0<60<N<<Z X --!&b'h *Times New Roman-( 2 REGOLAMENTOHBTNBB`BH<N2 normativa660T0$$00 6 -)'--)&SDPC1?ƧL;k?of. -)-*$|+P+1|+-+-+-,%|+P+1|+-, -)-*$PP+-+-+-,%PP+-, -)-*$|PP+|+|-+-+-,%|PP+|+|-,*&SDPC2'] -( 2 CircuitiH$006$$$`2 `DocumentH606T06$2 DeliveryH0$$0000 H) -) 7'--)-)-* '2 - 42 Materiale escluso dal Prestitol<$60<6606<0<<<H060$$< n---.Z' *Times New RomanN-/ 2 Materiale anticoZ60*6066002 e di pregio066*060 >=-0-1*'A *Times New RomanN-2\. 2 \.OpereH60*0 -3-4 'WP -/[ 2 [ Repertori,B060*0*~2 ~ Enciclopedie,B60006060K2 K DizionariH*066* -5-6'M -/Z 2 Z Dispense deiH*606*0602 corsi00** -7-8' 'P -/[G 2 [GTesi<0*f2 fsenza espresso*06*60*6*0**0K2 Kconsenso006*06*0 % -9-:{ 'o -/\ 2 \Libri di testo<6*60*02 ed eserciziari060*0*0*6* -;-<@( '` -/ 2 MiscellaneeZ*006600 k -=->88'3 -/ %2 Periodici: fascicoli<0*060$$6*0002 non rilegati606*066 -?-@M '} -/a 2 aCD-RomBH$B0N _ -A-B Z'L -/Z/ !2 Z/Materiale vietatoZ60*60*0602 per espresso60*0*6*0**0J"2 Jdesiderio donatore60*60*060660*0 Q'xArial3+-C.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.|' :ADGC%' f!e H.2e0``@45- !H2-- -: '- -" 'x {6Times New Roman- 2 CNDST```HZ - -`'- - Hh' -{2 2 {2ETCZZ` Y- - 6 '- -  ' -0 2 0CNRS``ZH uy - - |* ~'- -dt f't - 2 UMI`x6 "- -C = J'- -+ % 2'< - 2 EBSCOZZH`f - - '- - t 'L! -[ 2 [OCLCf`Z` - -@ V'- -( >'"D -8 2 8BLDSCZZ`H` - -,& '- - ' -z 2 zCARL`ZZZ ( - -c2 r '- -K Z 'p - 2 Centri`<H*6$ 2 SpecializzatiHH<<$B$$66B*$  --q' -x !!:!: --y L'R -x 92 x!I CENTRI PER IL DOCUMENT DELIVERY6$`Z`ZZ6$TZZ$6Z$`f``xZ`Z$`ZZ6ZZZZI!2 IE DOCUMENT SUPPLYZ$`f``xZ`Z$H`TTZZ L'xArial- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.`'fied because it has si':IKBE)% ]e i.Ze0``@45- !iZ-&SDPC1)ㄍ?RQ?v in .&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2'QD 8TTimes New Roman-< 2 < servizio diNZZf6T6f0l6y2 yinformazione e6lBfZ`T6flZ0Z2 ricercaZ6ZZZZ`2 bibliografical6l66ffZ`B6Z` --$X $$Me-X -X $--&$X $d 0d "*"*Q8**0d 0X $$Nf.X .X $' 0Times New Roman-g 2 g Direttrice 1N$*0*$00< H| --;}X 'R -` :2 `"Dati conosciuti: Autore e/o TitoloN<$06B6*0$B$$NB6*006H$6$6!h!h X &SDPC1A?Fse4? Wi. 6b - - $1+ 8+]1- - - %1+ 8+]1- - - %++-  - - $+ 1]1]8++ - - - %+ 1]1]8++ - - - %]18 -  - - $8++++ 8 8+- - - %8++++ 8 8+-  ArialF- "System- . - !1-  &SDPC2'-- X ' -` .2 `1. Cataloghi: carta,online<N<<$6<<$$0<*<6B$$B0%2 2. Analisi posseduto<NB<$$*$<6**0<B6h(2 h3. Richiesta documento<N$0<$0*<<60B`0B6'2 4. Lettura o prestito<H0B*<6<*0*$6 j &SDPC1A?Fse4?Wi. 6b - - $1+ 8+]1- -- %1+ 8+]1--- %++- - - $+ 1]1]8++ - -- %+ 1]1]8++ --- %]18 - - - $8++++ 8 8+- -- %8++++ 8 8+- ArialF- "System- . - !1- &SDPC2'--" @ ' -` .2 `1. Cataloghi: carta,online<N<<$6<<$$0<*<6B$$B0%2 2. Analisi posseduto<NB<$$*$<6**0<B6h(2 h3. Richiesta documento<N$0<$0*<<60B`0B6'2 4. Lettura o prestito<H0B*<6<*0*$6 l -- 'x -` .2 `Dati conosciuti: ArgomentoN<$06B6*0$B$$N*<6`0B6 - - $p 66eP 6 6 p p --&$p | | B B PQ BB| p 66fQ 6 6 p p ' l -g 2 g Direttrice 2N$*0*$00< &SDPC1 #?1v ?ui. - - $|+P+1|+---%|+P+1|+- - - $PP+---%PP+- - - $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'u *Times New Roman- Z 2 ZCD-RomBH$B0N2 stand-alone*666$6060J2 J o su torri0*60**  &SDPC1wb?\Ӫ?\i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2' - [ 2 [ CD-Rom inBH$B0N62 Rete AteneoB00B0600K2 K Basi di datiB6*666 j &SDPC1H?X^? ,i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'v - x 2 xRicercheB00*0602 in Internet6$60*60 ( &SDPC1c^?WH+?Yi|. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2' - j 2 jOPACH<BB2 CataloghiB66066 d &SDPC1m:m?Pu)?i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'/ - 2 RisorseB*0**02 tradizionali*66*066  'xArial_U- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.> 'Z:7=@("$ e Hv.~"e0``@45- !Hv~"-&SDPC1ˍ-7?@Ε$?Hv. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' 0Times New Roman-o 2 oAUTORENNNZTN wP&SDPC1e#6?@Ε$?Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' - 2 TITOLON*NZHZ w&SDPC1e#6?@Ε$?THv$. 6 --$ 1+1- - - % 1+1- - - %++- &SDPC2' - 2 SOGGETTOBZZZNNNZ w &SDPC1e#6?@Ε$?{Hv$. 6 --$ 1+1- - - % 1+1- - - %++- &SDPC2'5 - 2 CLASSETHNBBN P&SDPC1e#6?@Ε$?g,Hv$. 6 --$ 1+1- - -% 1+1-- - %++-&SDPC2' - 2 DIZIONARIOT*H*ZTNT*Z &SDPC1%?(Ni^?H4v&. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' -+ 2 + TOPOGRAFICONZHZZTNH*TZ &SDPC1e#6?@Ε$?=Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'G -/ 2 / PERIODICIHNT*ZT*T* P&SDPC1 ?1?/%H>v. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'P -! 2 ! CATALOGO SBNTNNNHZZZBNT2 COLLETTIVOTZHHNNN*NZ) 2 )OPACZHNT | &SDPC1e#6?@Ε$?=Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'G -Y 2 YSPECIALIBHNT*NH* --$X  y 6 X 6 X --&$X d d + + f  d X  z 7 X 7 X ' -L $2 Laltri opac Italiani<$0<<<6*$<<< | --$X  }:X :X --&$X d d //j d X  ~;X ;X ' -g !2 galtri opac Esteri<$0<<<6N0$60 #| --? ~(' ZHTimes New Roman- 2 I CATALOGHI<*xxlxr< ~('xArial-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.] ',, O:I@cE)F8 '2e rd.l>e0``@45- !rdl>-&SDPC1E>S?Z5Z5?.2rbd.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' 0Times New Roman-! 2 ! I SERVIZI*BNTN*H*e2 e OFFERTI DALZHHNTN*TNH)2 )SISTEMAB*BNNlN2 BIBLIOTECARION*NH*ZNNTNT*Z12 1 DI ATENEOT*NNNTNZ R&SDPC1Hx?5EMQS?srdn. --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'z 0Times New Roman-i 2 iServiziB6060y2 y tradizionali$0<<0<<<qI2 qIpresenti nelle<0606<$<662 biblioteche<<<$66<6 D&SDPC1[?u?#rd. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'z -f> 2 f> Unica baseN<6<<<062 catalografica6<$<<<0<$6<n2 nSBN diBNT<2 AteneoN$6<6< &SDPC1] *?Fse4?rd<. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2' -{ 2 {OPACZHNT 2 DUOTNZ2 S.B.A.BNN wD &SDPC1Fץ?*5='?q^rzd. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' -z 2 z SISTEMA ERLB*BNNlNNTHJ'2 J(Electronic Reference$N66$0<<6T6$606<662 Library)H<0<06$y2 y di Ateneo<N$6<6<-2 Basi di Dati ElettronicheN<0<T<$N6$$0<<6<6!2 in rete di Ateneo<06$6<N$6<6< C h &SDPC1 . ?#a>?&rfdl. @-- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'N -3 2 3 PostazioniH<0$<0<<2 stand-alone0$<<<$<<<62 basi dati su<<0<<$0< `2 `Cd-RomT<$T<Z &SDPC1c~.C?Do-?IrdE. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'*J -f 2 f CollegamentiT<6<<Z6<$2 Internet*<$60<6$n2 n Ricerca eT6606<62 SelezioneB660<<6v2 v Informazioni*<$<0Z<0<< &SDPC16 ?<>?prd. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'H -xM 2 xM CD-Rom suTT$T<Z0< 2 sistema a torri00$6Z<<$<00P2 P multiplatterZ<$<<$$602 reti locali06$<6< r-- _7V6 ' -f -2 fSERVIZI A VALORE AGGIUNTOBNTN*H*NNNHZTNNZZ*NTNZH2 +prodotto accresciuto, supera le aspettative<0<<<$$<<660606<$<0<<60<6<0<6$$<$66 V6 &SDPC1DDDDDD?55?r2dX. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial^-"System- . -!1-&SDPC2'-- ' -v 2 v PeriodiciH60<<6 %&SDPC1?GAU?wD?//rd. 6b --$1+ 8+]1-'-'-%1+ 8+]1-(-'-%++-( --$+ 1]1]8++ -'-'-%+ 1]1]8++ -(-'-%]18 -( --$8++++ 8 8+-'-'-%8++++ 8 8+-( Arial^-"System-) . -!1-)&SDPC2'-- Z'# -h( $2 h(Ricerca Selezione eT6606<B660<<662 RidistribuzioneT<0$0<<0<<6p2 p Informazioni*<$<0Z<0<< 1&SDPC1HW?>cp>?rd. 6b --$1+ 8+]1-*-*-%1+ 8+]1-+-*-%++-+ --$+ 1]1]8++ -*-*-%+ 1]1]8++ -+-*-%]18 -+ --$8++++ 8 8+-*-*-%8++++ 8 8+-+ Arial^-"System-, . -!1-,&SDPC2'-- N'0 -f 2 fPredisposizioneH06<0<<00<<6]2 ]pagine Web delle<<<<6r6<<66n2 n BibliotecheN<<$66<6 H&SDPC1y?YB?drd. 6b --$1+ 8+]1-----%1+ 8+]1-.---%++-. --$+ 1]1]8++ -----%+ 1]1]8++ -.---%]18 -. --$8++++ 8 8+-----%8++++ 8 8+-. Arial^-"System-/ . -!1-/&SDPC2'-- B' -f 2 fServizioB6060<2 e-journal6$$<<0<< ` -- lj' -f lj-- K ' -f "2 fSERVIZI POTENZIALIBNTN*H*HZNNTH*NH*:2 "Si anticipa il bisogno dell'utenzaB<<$6<<<0<<<<<6<$6<0< -- ;'Rt -f 2 fSERVIZIO SPERATOBNTN*H*ZBHNTNNZ$2 aggiunge qualit al<<<<<<6<<<$<<n'2 nservizio tradizionale06060<$0<<0<<<6 &SDPC1Kh/?' {?rdR. --$|+P+1|+-0-0-1%|+P+1|+-1 --$PP+-0-0-1%PP+-1 --$|PP+|+|-0-0-1%|PP+|+|-1&SDPC2' -W 2 WAltriN$0$ 2 $OPACZHNT v-- b'd -f 2 fSERVIZI DI BASEBNTN*H*T*NNBN-2 prodotto di tipo generico<0<<<$$<<$<<<6<606< b'xArialW-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'MSDraw@{1" =:&MrEdMicrosoft DrawZ&MrEdXX SystemSG@@&MrEd  !  @ @ @@@@@``@``@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` `@ ` ` @ @ @ @ @@@@@@ @ @@ @ @@@@@@@@@@`@`@@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``@``` ` @` ` `@`@@`@`@````@``````@````@````@````@``@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@45:C P! (Pp@ @ @@@@@`@```@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` @` ` ` @ @ @ @ @@@@@ @@ @ @ @@@@@@@@@@`@@`@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`@``` `@ ` ` `@`@@`@`@```@```````@````@````@````@```@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@($$$$$$$$$$$$$((H$I$$$$$$H$$HHHHHI$$HI$$$$$$$HHHIIIIHHIIHH$$$$$$$I$$HIIDDH$$H($IHH$$HH$I$$II$$IH$$$$I$$$$$H$$$$$ $DD$HH$$IIH$HD$$I$$ H$$I$(H$IImm$HH$$IH$$$H$DHD$$D$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ $$$ $$$ D$ @d@`d IlHH$$$$$HHHH$$$$$I$IH$HHHHIH$$$HH$I$$hH$HH$HHH$HHHHH$$$H$HHH$HH$HHHHHD$$HHH$$HH$$$H$$H$$$$$H$$$$$HhhhhhhhhlH ($$$$$MIII$$$$(HIIIIIIIIHI($$$$($IH$HHHHHH$H$(($$$$I$HHHHIIIHIHHHH$I$H$$$HI$$$$HIi$I$$IIHII$$HH$IH$$HIIH(HI$$$$$$$$$$HI$$D$$D$DHH$II $$mH$$$$$ $H$$H($$IHII$HH$$HH$I$I$$$$DHDD$$$$$$D$$$$ $ $$$$ $$$$$$$ @`@ddD hllhllhhlHhhhlmD$$$$$$$HHHI$$H$$HIH$HH$HII$$I$$$H$HhH$HHDHHH$HHHH$H$$$HH$HHHHHHHHHH$DHH$$$H$$Hm$H$$H$$$H$$$$$$$$$hhhhhhhhhlH$D$$$$$$II$$$(IIIIIIIIIIIH(H$$$$$H$HHHHHH$HH$$HHHI$$HHHHHHHIHHHHH$$$$$$IHIH$mHDIm$HHHHMIHH$(HHHI$IHHH$ImH$$H($$$$$$HHH$HDIDH$$H$$IH$$H$$$HH$$H$$$I$$$$$HIHI$$H$HH$$HH$$HH$$DDD$$$D$$$$$D$$ $D$$$$$$$$$ @`@dD DhllhhhhhlhhhhhhhhhhhhhhhhhHDDDHDHhmhmhHhHHDHhhDDHHHhhlmmm$$$$$$I$$H$$HI$$$$$H$HH$HmHII$$I$m$$H$HH$HHHHHH$HHH($(($$HH$HHHHHHHHH$$H$$HH$$$($HHHH$HH$H$$$H$$$$hhhhhhhlhhH$$$$$$$$$$IIH($$HIIIIIIIIIIII(($I$$$$HH$HHHHI$$IIHIIH$$($HHHHHIHIHH$$HH$$$I$$HH$$mIHHHHHHMIHI$HmHII$$H$$IIHHmH$$M($$$$$HH$HiDH$$H$$IIHHH$$I$$HHI$$$$$$IH($$$$H $H$H$$H$D$$$$$$$$$D$$ $$$$$$$ D$$$$ $ `d@`dD hhhllhHDDDDDDhhhD $$DD$ DHD$ $ $ $DHHHH $$$$$$H$IHH$$$HH$HHI$HI$$IMm$HHHHHHHHHHH$$HH($($$$$$$HHHHHH$$D$HHH$HH$$$$H$HH$$$H$$$$H$H$$ hhhhhhlhhhhH$$$$$$($II($$$$IHIIIH(IHII$$II$$$$$(HH$H$IH$HHHHIH$$H$$HHHHIIHIHIHHHH$$$$$$$I$$HIHHi$DimIII$HHIHII$HH$HIHIHHH$$H$H$$H$$HHHH$DIH$$D$HH$$H$$HH$H$$$H$$$$$$$$($$HHHI$$$$$$$$$$ $$$$$ $ DD$ $$$ $$H$$$$$ dd@dd $HDhlhHDhhhDHHD $HlhH $D$$$I$$$I$I$H$HI$IIH$mm$IH$II$mIII(IH$H$HH$H$HHH$HHHHHH($(H$DHHHHHHHHDH$DH$HHHD$$H$H$$$$$$HHH$$$$$$$$HDhllhlhhhhhH$$$$$$$$III(($($(HIII$I(H$III((((($(H$($HH$$$$$I$$$$HIHHHHHI$HHHIH$$$I$$HH$$$$IHHHIH$IIH$(II$HmHHm$HI$$HHHm$$$$I$HI$$$$$HHI$$H $$$HH$$$$$$HI$DD$$$$$$H$$$$$H$I$HDH$$H$$H$D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ d@dd HlhH hhH$DHHH$HlhH$$$$I$$$$$$H$$H$I$mI$I$ImmI$IHHI$$I$I$$m$HI$H$H$$HHHHHH((($$HHHH$$HHDDHHHHHHHH$$$$$$H$$$$$$$$H$HH$$$$$$$HhlllhllhhhhhhD$$$$$$$$$$$MIH((H((HIIIHIHII(III(($IHHHH$$HHHI$$HH$H$$DHHHHH$IHIIHH$$I$I$$HHH$I$$I$I($$$DH$H $H$HH$HH$$$$I$$H$$H$$$H$H$$$HH$H$H$HD$$$$$$$$ HDDD$ `d@`d $lhm hhH$DlhH$HlII$$$$H$$$$II$$$$HHHH$HHHHH$H$$H$$$$$$$D$$$$$$$$$$ $$$$$$$$H$$hhlllhllhhhhhhH$$$$$$H$MIII($$IIIII(MI$IIH(HHHIHH$HHm$$HHH$$I$$HDiIIIHH$I$$HH$$HmIHH$$$ $$$H$H$$$$I$$IHH$$$$$$$$H$$D$H$$D$$$$DH$$ @d@@ddD lmm hhh$Dmlh$HlmI$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$$$H $$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$HmlllllllllhlhhhH$$$$$MII(II$III($$MmIII($$$IHI(HHH$H$H$$H$HHHHHI$HH$I($$$I$II$HHHHHIHHH$$$I$H$IHHI$ H$$HH$H$H$H$$H$H$($H$$$$$$$H$$$HHH$$$$$HH $i$HH$$$ $ d`@@@d@ hlmH HH$ llh$HmmH$$ $$$$$$$$I$$$$$$$$$I$($$$$H$$$$$$$H$$$$$$$$$$$D$$$H$$H$$$H$$$mHH $lmlhllllHllhhhlhHD$$$$$$HH$$$$HHHMIHMII$IIH$$IImIIIII$$$$$$H$IIII(I(((($H$H(H$$H$HI$H$I$Hm$$$H$$II$IH$$$$$H$HI$$$$H$H$HHH$$$$$$H$$H$$$H$I$$$$$$ $$$ `dD`d `@@ DllHHm$ $llm$hmmH $$$$$$H$$H$HHH$$$$($$$$III$$$$$$$$$$$$I$$$$H$$H$($H$H$HH$$$$$$$$H$$($$$$$$$$($mlllllhll$hlhhhhD $$$$$$$$H$HH$$$H$$$($IIIII(I($($IIIIHIII$($I$$(II$IIHI$($$HIH$$$$$HHmH$$HHH$$$$$$HIIIH$$$IHI$$$$$$H$i$H$$$$ $$ $ @`@@`d@@@d DllHHm$$DlmmDHmh $$$$$$$H$$(H$H$H$I$$$Im$IHH$H$$$HH$HHHH$$HH$$HH$$(HHHH$HH$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$mhlllllhhll$$DhhHD $H$$$$$HHHHH$$H$$$(I$IH$(($$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$H$$H$$$$$$$ H$H$H$I$$H$ $$$ @ @`@d $llh DH$ $hmmHHh $ $ $$$I$H$HIHHH$H$$$$$$IHH$$$$$$HHH$$$HH$IH$(H$H$$$$H(H$$H$HH($H$$$H$HH$H$$$$H$$HHHlllllllH$HhHHIH$$$$$HHHH$$$(H$$$III((H(($$$$$(($$H$$HHIHHHD$HH$HIIHIH$$$H$I$IIIHHH$$HHHHD$D$$$$$$$$$$$ $($$$$$$$$$D$$$$HH$$ `D @`dD Hmm$Dh$$ hHHmm $$$$$$$I$HH$HH$HH$mI($$$$I$II$Hm$H($H$(I(H($$$$MH$MHH(HH(H$$H$$HH$$H$(((H$$$($$$$$$$H$$ HmlllllllllmmhHH$$$$I$$$($(H$$H$$$$$$($IIMIIIIIHIHIIHHIH$I(IHIHIHI$$$IIH$HIIIIIHHH$$I$HIHH$HH$HHHHHH$H$H$$$$$$H$$$$$$$H$$H$$HH$$I$$$$$IDHDD d @`dD HlmHDHH DmmHhml$$$$$I$H($I$HH$H$$H$H(HIHH$$IHH$(H$H($$HI(HHHHH$HH($$$HH$$$H$H$$$$$$($H$$$$$$$$HlllmmlHH$H$H$$$HH$H$$$$H$$(($HHIIIMIII$(HHII$$$$I$HIIIIHII(I(IIII$$$IHIIIIHIIIHH$HIIIHHHHI$$$$mH$IHHHIHHHH$IIHIHHHH$H$$$$$$$$$$$$$H$$H$HH$H$$$$HH$D$$$I$D$$IH$H$$ @D @`D DDDdD $lmH$HH $Dmmm hml$$$$$$$$$$H$$H$$I$H$$$HHH$H$$$$IH$($$H$$I$HHH$H$HH$$HH$H$$($$(HHH$$H$HH$($$$$$$$hllll($$$ $$$$$$H(HH$$$H($$$($$$I$IIII$$(HH$$$(($IIH$IMI$$$$IMI$($$HHIIMIHHHI$HH$HHIHIIH$$$HII$HHHIHHHHHHHHHH$$H$H$$$$$$$H$$$$H$$$$$HH$$$$$HIH$$$$$$D$H$DI$$$$ @`dD @Ȩ`d @@@DD$$lmI$ HHH$lmm$ hmm $$$$$$$(HH$$$$$($$$$$$I(HH$H$$$H$HH$HH$$HHHHHH$H$H$$(HHHH(H$$HHHH$$$$$$$HHllhhHH $H(H$$H$$H$$H$$$$($$I$$$$$IH(H$I$II$HII(I$$III$H$H($IIII$IIHMIIMMmmmH$H$$IHHH$HII$IIH$HmHHHI$$HHH$H$HHHH$$$$$$$$$$$$H$$$$$$HH(H$$ $$H$$HHH$DDDDHD$HII$$ ```dD @@d $$lmm$ HhH Dhm$ Hmm$$$$$HH$HHH$$$$$HmH$$H$H$H($$$$H$HMH$$$$H$H$H(H$HHHHHHH$HH$H$$$$$$D$lllllllllHH $I$$$$$$H$$$$$$H$($$$$$$H$$$$($III$$I$$II$HI$m$$ImH$IIHIHHHHHHH$HHHHHH$$H$$$$$$$$$HH$$HHH$$$$$$$$D$H$$$ DHd@ddD @Ȩ`Ĥd@ ddhm$ DhH $hmDHmhH$$$$$$$$$$$$$$$H$HHHI$H$$H$HHH$(H$($$H$HH$HH(H$$H$HH$$HHHHHHHHHHH$H$$H$$$$H$HllllllHHHHH$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$($H($HIIIIIH$$$$$HI$$$I$ImI$$Im$$mIHIIHIIHIHHH$$I$HI$HH$H$HH$$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHH$$$$$$H$$$HD$DHHHDH H$H$d@d@`D @` dDHmHDhH$$$$$DhmHHmmDH$HHHhmmHIIH$ $$$$$$$HH$HH(H$M$I$m$HHH$$H($$$$I$HI$HI$HH$H$$HH$$$$$$HHHHHHHHH$HH$$HHlllllH$$$$$$$$$$$$$$$(($HII(I$$($($$$III$IH$I(MI$IIH($I(m($mI($IIMIm$Mm((mHMI$HMHHmIHIIHHIIHH$$IIHHm$$$I$$mH$HHHIIHmIHHIHH$II$HIH$I$DH$H$$H$$$H$$$$$$$$$$$$$H$HD$$$$$$HHHHH H$$$$H$H$$$$$$$HDHD$IHIDiHDD $$$ dd@dĤd`dD `d@@ @`@$lmmDhH$$HHHmHiDDhmH D$ HlDDHHhlllllhH$ $$$$$$(($$H$IHH$I$$$$$$$$$$$$HllllllDIIIHII$IH$(I$HH(I(II$mHIm$II$M$$mIM$III$MmHMm$HmmHmI$I$HI$HII$ImIIHHHH$IIIIII$ImIHII$I$$$$mHHmH$IIHII$$I$mH$I$$$D$$$$$$$$$$H $$HHIHHHH$$D$$H$$$$$I$$$$$$$I$HHD$DDHIDH$$$$ D dȨ@ @@@@D @`Ȩd@dDddDmm$ $hH$HhHhHHHhhlm $$ $Hl$$$ DhmmmhD$$H$H$HI$M$$$$$$$$$$$$($$$$HH$H$$DDhl$$$$$$$$$$$$IIHI$(H$I$I($IHII(II(m$mm$mI(IIIMI$M$MH(MMImI(mMHmI$MIHmI$IIHIII$IHHH$HIIm$IIIm$III$mH$IH$ImHHHHIHHIH$IHIHID$$DH$$$$$$$$$$ $ $H$IHIHHH$$DHD $$$$$$$$$$$$D$$$H$$D$D$H$$$$$ d@@@@@D `d dd lm$ hhH hhhhhhHhhhm $$$$$ Hl$ DhmmhD $H$H$HHHI$(H$H$$$$$$$$H$$$$HH$HH$H$$$$$$$$$Hhll$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$IHII(I$II$I$(H(IHIm$Im$mI$m(I$m$I($II$IMIIm(mIHIM$MmImI((H(HmI$IH$$$HIIIHI$mmmHIIHmI$IH$H$mHHII$$$H$IH$I$$$$$$$$$$$ @d@ @ @D @dȨd @dd HmI hHHhlhhhhDDHhm $D$$$Hl$DHhhH$H$$$HHH$I$$$HIHH$mH$I$$$H$H$$$$m$$$$$H($HH$$$$$H$$$H$mllll$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIII(I$II$I$IHHI$IM$Im$mI(I$I$Hm$m$IIMmHmH$IH(I$HmImII$$$$$H$$$$$$$$$$$HHHHH$$HHHHH$$$HHH$m$$$ $$$$$$ $ $$ d d D$ ddȨD d@ DmI hHHhlhhhh$$Hlm$ HDH$HHhlm$H @DHHD$I$I$$$HI$$$$IM$$$$$H$$HMI(H$HH$H$H$HH$$$$H$$$I$$$mlhl$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$HI$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$H$HHHI$IIHmH$$HIImmmIIHImHHHH$$II$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$D$D$$$$HHH $$$$$$ @Ȥd ddD @Ȩ@@@dD $mm$IIIhhhH$HhlmmHDDhmm$ hlmH $$ $$$$$$$H$$($$($I$$H$H$$$$$$$HHHM($m($HH$H$$MHHH$$HIHHmmmlll$$H$H$$$$IHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI((H$$$)$II$I$$IH$IM(mIIIIIH$$H$HH$HHHHI$$$HImmHmiIImmH$mIH$mmmmIIImH$HH$$$$$H$$$$HD $H$$$$$$$$$$ D$$$$$$$$ $DDHIimHHHH $I `ȨDdd@@ @ȨȨd@@dȨD m $hHD HH hhH$$$$$$($$$$H$$$$$H$H(H$H$$$$$$$$$H$M$HH$((H$HH$(($$$$$HmlHH$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$$(III$$$$I$$H$$(II$$$$($$$$$$IIIIIHHIIIIIIIIIIIHIMMIIIIIIHHHHHII$$$HHH$$$$DIHImmmIimHIImmmmHmmImmIIIH$$$$HI$$H$$$ $$ D$ $$$$$$$$$$$$$$$D$$$$$$$DDIimmmmmmmiHD$Dh$H $ Ȩ dddD @`ȨȨh@@D hmD hhH hm $HlH$$$$$H$$$$$$$$I$$$$$$$H$$H$HHH$$H$$$$($H$HI$I$$((H$$HH$hhllllll$I($H$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$HH$(II$$$$$$$IIIII$$$$)$$($II(IIIIMIImImIHI$HIIIIIHHIIH$$$$HHIH($H$II$$$$$HHHIImmiiIImmImmHHHmIHmmmIHHIHmI$$$$$$$D $$$$$$$$H$$$$$$$$H$ HHmmmmmmmmmHDDmmm $HHHDH$ @Ȩ@ @h@DD `Ĩ`@@ȤdD dlH llhH$$$HI $$$$$$H$$$$$H($$$$$$$$m$($M$$$$mH$$H$m$HM($$H$IH$$$$$ HlllHH$I$$$$$$$$$$$HH$$$$$$$H$HIII)(I($$$I$$(mmI$$$$$$$$I($$(IIMIIIMm(mmHIIH$$HIHHH$HH$H$$IHIIH$ImI$$$HDHIHHHmmIHImImmImmIIImmmmmmH$HmH$I$$H$H $$$ $D$$$$ $$Immmm$DlmhmmmhDHDDDhhmmmDDH$$@@ @dddd@ @`Ȩ@`ddD Dhlm$ hliD hmH$$HlD$$$$$H$$$$H$HHHH$$$$HHH$H$HH$I$$$HHHH$HHHHHI$$I$HH(($$$$ $ll$$$H$($$$$$$$HH$$$$$$$$$$HHIIIII$III$(($$$ImI($$$($$I$I$$H$I$IMImIm(ImmIII$IHIIIIIH$HH$iH$IIIHH$HHHH$H$H$HHHHHHH$ImIHmmHmIHI$Immmmm$$mI$I$H$$HI D$$$ HD$$ immmD DmmHhmmmmmhDD$DmlhHHhH$ $ Ȩd @ddD@@``Ȩdd hlm$ Hlm$ hmH$$Hl$$$$($($$$HH$HH$$$$HHHHHH$H$HH$(($HHHH$IH$$HI$HH$H$$$$$$HH$$$I$II$($$$I$($$$III($I$$IHI$(IHI$I$ImmmH$mmmmIHIIImIIImmHH$HmHIIII$I$HIHHIm($H$IHII$HHmmImmIimHI$HHImmmI$mI$Im$H$$I $ $HIHimmmmhHhHhDHhhmmmmhhhhH$ $ Dd@@`ddD``ȨȨ``D hmH hlhHhmmH$Hl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHH$$$$$(H$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$$$II$$$$$(I$IH$$$($HIIIIII$$Hm$$ImmmmImmImmIIHImmIHmImmII$IH($$(IM$$I$HIHHHmHIImmimImmIH$H$ImmI$Hm$ImHDH$$ $$$HD$$HIIimmmi$mmmmhmllHhlmDHhllmhhlhhhh$ $ hȤdd`ȨȨȨd hmH hllHHmH$$Hl$$$$$$$($$$$HHHH$$$$$($HH$$$$(HHHH($HH$$HHIII$$$$$$$$I$$$$$$$$(II$I(H(II$(I$$I$I($I$IH(ImmIIIIMHH$$mMmmmmmmmmmmMMmI$HIHHim(IIIHHH$$$IH$HHHHI$I$ImImmmmmImmmImmIIImmHImmHHI$HHHI$$mImmhhmmmmmmmmIimmmmmhmHhlhHHllhh dȨȨȨd Hllh hllhHllm$$ HlD$$$$$$$H$($$$HH(HH$H$$(H$$(HHH$$HHHHHHMH$$$HHII$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$II$I$(I$($(I$$I$$$$$mIIIIIII$ImImmmmmmmmmmImmmmHIHHHHHHHI$I$HD$I$HHH$IIHImmmmmmmmmmmImmmmimmImIImmIIiIIH$HmDmmmlllmmmmmmmmlhlhhhhhhlllhi$ `ȨȨȤȨdh $llm$ Hlll $hm$$HlD$$$$$$$$$H$$$H$$$$H(H$H$($H$HHHHHHHHHHmHHH$$$HHHHI$$$ $$$$$(II$(($I$$I$$I$IIIII$$$IIIHIII$I$$I$$$$HIIIIIIIIIIHI$HII$I$$$$$ $ $ $$ $$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$DmmmmmmDhhhlhmi$ ȨĨȨȤȄȨddD lllH Dlll $$hmH$HlDI$$$$$$$$$$$$$HHH$H($H$$H$$$$$$(HHHHHHHHLHHHLLHH$$HHHH$m$($$$ DhD $$$$$HII$$)$I$$I$)$$$IH$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$H$I$I$$$HHIIH$HHH$I$$mmmlmHDmhllhhhhhH$ `ȨĤd`ȨȨȨdd hlH Dhll$$$$$hlmi$HlH$$$$$$$$$$$H$$(HHHHH($$$$$IH$$HHHH(HHHHHHHHLHHHHHHH$HII$(($$DdhD$$$$$$$$$I$$$$$$$$$I($$$$I($$$H$mmIII $$$$$HDDDII I$$IIm$HIIH$$HmHImIHI$HImi DmmmmmHHHhHhH$$$$ @dĤĤd@ @Ȩdd HllH$$DhhlDHH$hl$$HlllD$$$$H$$$$$(H$$$H$(HHHH$($(($$$m($$$HH(HH(HHHHLHHm(HHHHmI$)I$ImrMDddhhhD$$HH$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)()II(II$$$$$$I($$HHH$$($HHHIIID$H$DIImmmmmmmmiIIIm$ $$ I$HI$mmI$H$H$HHIi$IIHimDHmmlmhDDlmH $$$HDdȨd@ @Ȩ``dD$lllD$$$DHllH$HH$HlH$$$Hll$$$$H$$HH$$$$H$H$$$$HH($$$$$$$$$$$$$HLHHH(mHHHHm(HHIHHmII$ImQ$$$ihD@@DDhH$$$$$$)I$$$)$$$I$$$$$$$$III)$)I)($(())$$$$$$$$$$(IH$$$I$iHIII$IIimmmmmmmmiIImm$$$$$$I$M$I$II$$I$$I$mHHII$ImmmmmlHHDlmmD $$ HmDĤȨ @Ȩ`d@@@dd hlH$ DDDhlH $HH$Dlm$H$$HhlmH$$$$$HH$$$$(HHHHHHHHHHHHHHHH($$$H$$$H$(H$HIHIHHH$$m$MImH$)IMrr$DD hhIH $II$II$)I$$$$$$$$I$I$$($$$$$%))$$$$$$$$$IIH$H$iHHHHi$immmmmmmiIImm$$$$$$ $II$Im$IHII$IHIIHIIimmmlmH$DhmmH $$ DDHdĤd@ @Ȥd@ dhD Hlmi$ H$Dhll$$$$DlmDH$$$ Hhlm$I$$$$$$$$$H$HHHHHHLLHHHHH$H(($$$$($H$I$HHHHHHH$HHHIIm$MIMmmrr($$$$$hhhhh$ )$$$)$$$$$$$$$$$II$II$$$$$$$$$$$$$((IMIIm$H$$m$HHHhmmiimmmmmmmimm$$$$$$m$II($IHII$$H$m$DmmmmhhhHDlձH $$$ Hh@ĤȨ@@@ @`ȤddD @d@ $lli$ HH HlD$H$$Dlhl$H$$$ hhHl$$$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$($H($$$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)mmmqrM(I Dhhhhh$)I$I$$I$$$$)$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$(HI(m$H$$($hH$imHHHmHlmmmmmH$H(I$II$II$$$HI$HHmmhhllh$ $hm $$$ DD`Ĥ`Ȩ@@@dddd@`Ȥdd@d@ llm HD$hH$H$ hhhH$$$DhHH$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$H($$HI)mmmMq)M$$ dhhhD$$$$$$$$)$$$$I$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$I$IIII$$$$HhH mHHHmmmmmmH$$$$IH$IH$$I$$mHhmHHhhhhhD$ hձm D$DD$ $i@ȤdȨ @dddȨd@dddD llm h$$$Hh $HH hhH $$$$$hHH$$(H$$$$$$$$HHHHH$($HH$H((($$HHHHHH(HHHIH($MIMqqrMIm$$$$ hhhhD$$$$$%$$I$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$I$I$(III$$I$HH HHHHHmmmmI$$$$$$I$II$$$$m$lhhhhhhhllh$ hh $HD$ hiHi@ĤȨ@ dȨhD@@@dd@ hlHHHH $$DH$Hhh $$$DhhhH$HHH$$$$ hHH$Hm$$I$H$H$(HHHH$($$$(HH(HHHHH$HHHHHHHHHHHHHHlHHHH$$ImrMqIM$$$$ hhdD $$$%$$$II$$$II$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I($$IIHI$$$IM$HHHHm$mmHHmIm$$$H$HD$$ HhlllHhhhhh$HDH$D DhH $D$$ $ Hih`Ȩ`Ȩ @dȨ``dd ddD $hHhlH $DHhh hlHhHH lh$$D$$$$$(H$$($$$H$H$H$HHHH($HH$LHH((HHHHHHHl$HHHH$($$$$m)ۖMMM$$$$$H($$$ Dhhhh $$$$$$$I$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HimH$iH$Hqm$IhhHhhhhD hD$D$ H $$$$$$DD$$ DmHHm dȨd`Ȥ @dȨd@@@dȨd `D hlllD hhH$lHlhH lh$H$$$$$HHII(H$$($H$$H$H$H$HHHH($$mH$mH(H$$HHHHLLHLHHl$(H($H$MMIM)$$($$H$$$$$$ dhhh $$$$$mmmHHHHmmmm$$mmHlHmD Hh$ $HDH$$$$ DlmD DD HmH$D$$ DDhd@Ȩd`Ȩ@ @Ȩ@ ` `d hlll$$hhH HHm$H $lHHH$$ $$$HHH$H(H$$(H$H$HH$mHHHHHL$$m$$$$$HHHH$HHHH$$HH($$$rMrmMM$$$$$$$$$$$$ hhh$$$$$$$$$mmhmmmmmmI$$mHmlmD $D$D$DHHHHim$ DmmH$$ DmIH$$$ @Ĥd`ĨD @dȨ `@ @d HhlH$lhH$HHlm$H $lhmHH$H$$$H$HHHH$$I$H$$HH$HHH$HH$HHHm$$H($$$$$$$HHHH($$HM$MImrqI$$$H$$$$$$$$$$H$$ hhD%%$I$$$$I$$$I$$$$$$I$%$$$($$$$$$$iihmmmmmmmmmHm$$$Hmmmm$ $$HHHHHHHH$ HHmm$$$ $mmiH$$ @@@@Ĥ```Ȥd @d`@ `d @d@ DHhHHllh$HH lmH$$HH$$l$$$$$$$$$HI$H$$$H$HHHHHHH$$HHHHHmH$qI$$$((HHH$HMHI)ImqrmM$$$$$$$$($$$H$$$$$$($($H$$ Dhhh $$$$$$$$$$$$I$$$$$HImimmmlmmHi$I$mHHHh$ $HHHHHH$$ $m$$DHHH D dĨ`@Ȩd ddd@`Ȩd `ĤD@dD $hhH HllH $D$ lmHH$$hH $H$$$$H$II$H$H(I$$$H$HH$H(HHHH$MHI($$$(H$$$H$HHII(mM$$$$$$$$$$$(($$HHHHH$$$$$ @d@@dhhd $$$$I$$$$$$$$$I($$$$ImmimmmmhD$IimmlHHhmD HmHH$HHD$$$ $$HֶmiHmhddȨ@dȨd @d@`d@ @ĤD @d$$hmDHllH $$$mI$$ll $$HH$$$$IMI$H$HHHHHHH$IHHHHH$HImm$$$H(H($$I$(MmMmq$m$$$$$$$$$$$$$($$HHHH($$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$imimmmmHlHm$ImHmMimlH$HiH$HHHHHH$$$$$$$$HֶmmȨ`@`Ȩ@ dDd`Ȩd@@d @@d$ $hm$lllH$$$mH$$m$$ $$$$$$$$$$$$MrImmm$$$$$$$$H$$$$$$$$$HHHHHHH($($$$$$$$$$$$$$$I)$I$$$$$$$HmH$$HHHimIImmmHmmmHDHmD$HmH$ $H$$$$$HֲdȨ`@@Ȩ@ @dD@`d@`d @D Hlh $mml$$$$llHH$$H$D$$$$$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$$MrmIMr$)$$$$$$$MM(HH$$$$(($$HHHHHHH(H$HH$$$$$$$$$$$$I$$$I$$I$$HmIH HHHhhH$ImHmmmlHDDlmH$ mmH$$HH$H$ Hhd@@ȨD @dddd```d@ @@ HlH $ll$$$llH$Hm$$$D$$$$$$H$$I$$$IHH$HH$$$$m$IIHH$M$$$H$$qmM)MrM)$$$$$$$H$H$HD$$$$((($$HH(HHH$HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$HHI$$mHHhmm$mHHlllHD$lHD$mH$$$$H֭@Ȉ@@Ȩd @d@@`Ȅ```d$ hlHDmlH$$$HH$$$$$I$$$$$$$m$$$Hm$$H$H$$I($$$HIH($ImM$HI((MqMM)r$$$$$$$$$$$H($$$$(HHLHHHHHH$$(HHHHHHH(H$($$$$$$$$$$$H$$mHHmmmmmH$iHHHllHDHmHI$$$hmHH$$$$HHmֲѱ͈@`Ĩ@ @@@`dddddȨdD@ĤI$ hl$HmmH$ $lHDlD$$$H$H$$$$$H$H$I$$IHHH$H$H$H$I$$$$HIH$mI$$(IHI$qMMmrqrm$$$$$$$$$$(Hm$$(HH(HH($HHH$$$$HHHHHH(H((($$($$$$$$$$$mimmI$$$mmmmlllH$$mD$$mH$ $II $$mDD@dd @ȨD @@ddd`d@`Ȥd@@ȨD lh$Hlm$$ hl $H$$$$$MH$$$m$$m$H$H$$H$H$$H$$($$$HIHMIH$($MM$mMrrrMMM$H$$$$$HI$$$$$$$$$HHH$$$HHH$((H$HH$HH(HH((((HH$$$$$$$$)$$$$H$Hmm$llmlmhH$DmDD$$mm$ $m$$ $Hm@ dȨ @ddddd`d@`Ȩd@`Ȩh $ll hmm$$ hl $mH$$($HHH$H$H$(I$H$H$$HH($$$$$HH$$$H$HH$ImHH((qIm$(qMrMI$$$$$$$$H$$H$(H$$$$$($$H$$$H(((HHH$HHHH(($(HHH$$$$$$$$$$$$$$H$mmmmI lllmlH$HH$$D hHlm$$H$ $ DhmmD dȨ@ dd`d@d@`Ȩd``ȨD $mHlm $hlm$ $lmhD$HHHHH$$$H$$HHH(($$$$$$($H$$$$$H$HmI$m$mHI$mMMr$$$$$$$$$$$$$$HH$$(($$$$$$$(H($$$$$$H$$($HHH($HHHHHH$$$$$$$$$$$$H$$m$IHmmlhmmDDhH$$$iHhHHl$$$ $$$$$$ HHhmhh$ @Ȩh@@@d@@@@d@@@```Ȥ@Ȩ HmHlm$hm$ $hh$$$HH$$($$(H$I$(H$H$H(($$($H$H$$H$mM$MIII$$IMMMMM$$((($$($$$$$$$$HIMH$$$$((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH$$$$$$$$$$mHmm$Hm$lhlhhmDHHmmmlhHhllm $D$D$H$$ DHhD `Ȩ @`d @DdddDD@@``Ȩd``ȨddD lm$mm hm$ I$mHl$H$H$H$H($$$$$$H$$$$$$$(qrr)$$(HHHHH((((($$$$$$$$$($((((((HHH(H$$$$$$$$$$$$(H$($$(HH(H$($$$$$$$$$$$mHmD$$$llhmhmH$m mlmlhm$$$HHHHH$$$ @`Ȅ @ȨD @DDd@@@@Ȩd@`ȨdD $lm$$mmh hmH H$mHlH$$$$$$$H$$$$$H$$I(m(Mr$$(($($$$(((HHH$$H(H$$$$$$$$$(($$(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$($$(H$$H$$$$$$$$$$HHmIHm$lhlmhhH$imm$$Hmh$$H$ @Ȩ@@dȨȤD @@@@@@Ȩd`Ȩdd@ $$lm$mmH$hmH $$hlH$$$$$($$$H$HI($$$$$$$H$$$($$$MmIIM$MmM$$(HH((HHHHHHHH($HH(($$$$$$$(H((((HH($$$($$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$HH$$$$$$$$$Hmmm$$DlmHD$$HHHllmlmH$$$H$ `Ȩ@@@ȨȤd@ Ȉ`ȨȨd $lH$mlH$HmH$mlllL$$H H$H$(H$$H$($$$H$H$$$$$$M($M$$$I$mmIqrqI$$$HHHHHH(((HHHHHHHHHHHH$(($$((((HH((($$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$HlmH$ImHH$$I$$l DmHlm$ $ @Ĩ @@ĈhD `Ȩd`ȤD DHD$llH hlqHlHl$$$H$H$($$$$$$$$H$H$H$HH$m$HHH$M$M$(IHI$Mm(q(($$$(HHHHHHHHHH(H((H(HH(HH$$H$$((HHH($$($$($$$$$$$$$$$$$$$($$$$$H$$$(($H$$$$$H$$$$Hm$$II$mHH$HI $HH($m$ `Ȩ `ȈhD @Ȩd`ĨhD HH mm hlmH$llm$$I$H$$$$$$$$((H(H(M$m$$H$HM$Hm$HM$((ImmIM(($$(HHHHHHHHH(H($((H$$HH($$HH((HHHHHHH$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$HMHH$H$$$$$$$HmmD$mhmHDHDH m $mm$$mm $ @ @`ȨhD Ĩd`ȨD HH Hi hlmm$mlhH$$H$D$$$$$$$$H$($HHH$HHIHHH$Mm$mmMmmm($$$(HHHHH((H($$$((HH$$((((H$(H((((HHHH$$$$$$$$$$$$$$$$H($$$$$$$$$$$(HH$mHH$$Hmhlmh$Hm$$hmHHHHH$$mH$Hmm` @`ȨhD `ĤdD@Ȩd H$ HD HlmlmHH$$$H$$$$$$H$H$H$HHM$HIH$HH$IHHm$II$Mmmq(($$$(HHHH$(H$$$$($(H$HH((((($H(((($HHH$$$$$$$$$$$$$$$$(H$H$$$$$$$$$$HHH$$$H$$$$$$$$II$Hmmhmi$$H$mHDm HmDHHHh DmHmH$$hm$ $$ @ dȨDDD @Ȥdd@`Ȩd@ $D $hmHHHm$$$$H$$$$H$$$$H$(HmHHHH$HH$ImmMmIIMMmM($$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$H$$((($$$$$$$$$$($$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$IH$$$$$$$$$$$IIIIHHHm$m$iii mmhhHhHDHm hmHHHHI Dml(H$mH$ `ɨD `Ȩddd$ @dd @Ȩd $$ Dlm$H$HI$$$$$$$IMH$((HHHHHH$$$$$$$$(($((($$$$((($$$$$($$H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$(H$$$$$$$$$$$(($II(IIIIIIII(IHHIIIIIH$HmmHHhmlhm$$DmmmmmmID immmmH$hhmmm hhHh$HHHH Hmm$$$$mI$ `ɤ@ @`ȨdD @`Ĩdd@`Ȩ@ $$ DhHhm$$D$$H$$$$$$$$$$$$HH$$($$(Mmm($$HHHHHHHH$$$$$$$$$$$((($($($$$$$(($($$H(($H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$(HH$$$$$$$$$$$$$$(((IIIIIIIIIIIIIII$$(I(HHIIII$$Hmmm($$$ $HmHHD$Hllmmmm$$$ iHmHDmmlimH$mH$HHHHmhmmq($hHHmֶiD$ `Ĩdd$D@@`Ȉd@ `Ȩddd``Ȩ@@ $ $ Dm($D$$$$$$$$$$$$H$I$$$$IHm$$$$$IIMHm$HHHHHHHH($$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$($$($)$(II$$$$$$$(IIIIIIIIIIIIIII$$(I$HHImIIHHImHm$HmH$HmmH H$HmlmmhmH H$DH H$$$$$HmHHhD$DDHmmDhmqH$$DֶHH @`ȨiD@Ȩd@`iiDD@Ȩddd@Ȩ`Ȥ@DD @ D $DhH$I$$$H$H$$$$$($$M$HI$$$$(mmm$mqqm$HHHHHHLHH($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$H$$m$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$)IIIIH($I$)I$$$$$$$$$((IIIIIIIIIIIIIII$$$$HIMI(hHHmiHm$HmmDHmiHH$$Hmmlllllllmmm$$hmlm$(m H $ $HHHHmhHHHDHmHlmmmqq($$ $ֶmHD`Ĥh @Ȩd@d@ @`Ȩd@d`Ȩ@ `ȤdddD @dD H H$$li$$$H$H$H$$$$$$$$$$$I$$mmmIIqmq$$HHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(IIIIII$(($$$II$I$$$$($((IIIIIIIIHIIIIII$$I$$$HHHm$HHHm$$$$Hh DHhmlllllmmmmHDmmmmhmhmmH$mHi$$mh$$$HHmm DmmHHmq$$ֶ`Ȩ@`Ȩd@@@@ @`Ȩd@@@Ȩ@ @Ȥdd @dD dhD $lm$$$$$$H$$$HH$$$$$$HI$HH(M$$$qqqI$HHHHHHHHHHHHH$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$$$$H$mM$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(I)((I(($$))$($$$(((((H$HIIIIIMII$((II$$I$HHHmHm$mmm m$HDHmmllmllmhmmlHDhhlhmq$mHD$$HHDH$$Hmm HHDHmqq$ hնխ@ȤĤȨ@ @dȨ@@@Ȩ@ @@ȨD d dhd hmm$H$H$$H$$$$H$$$$($I$$m$I$mqqr$$$HHHHHHHHHHHHH((((HHH$$$$$$$$$$$$$$$$Hmm$$$$($$$$$$$H$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIIIIHIIH(II$(IIH(((HI(IIIIIIIIII$$$$$I$I)%$mH$m$$HHm$$HHHH HHlmmmlmllmmmHHhhHhhmlhmhmlhImhlmHH$$ $H$ $Im Dmmmmm$ hֶѨȤȤ` @Dddd`Ȩd@ @@Ȩ @@Ȩd@ dh $$ ddD HmIH$$$$$$$$$H$$$$$$$I$$$HI$II$($()$$$$HHH(HH$$HHHH(($$$$(($$$$$$$$$$$$$$$m$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)((IIIIHH$$HI$$$($(H$($$$$$$$$($I$mm$H$mH$mD$HHDH HHHHHllllllllHllmlHlmlmlMhm$$$ H$HH $$m Hllmmmm$hֶѨȈdd``Ȩ@@@@Ȩd @`ȨD @`h $@dD $$$$ DiI$$$$$$$$HHH$$$$$$$H$$$$$Lm(H(HHHHH(H$(HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$mm$$$m$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$)$(IIII($II$$$$$$$$$$$$($$$(m$$$H$$I$Hm$$Hmm$$mm (H$Hm$imHHHHlmmllllhmlmmm$HDDm$ mqI ImH$m hllmmmDm̨Ȩ@@@`ȨdD@@Ȥdd @@Ȩd@ $ @D dhD $$ $$I$ H$$qm($$HHHHHHH$$(HHHH(($($$$$$$$$$$$$$$$$$$mm$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$IIII)II$$$$$$$$$$)($$$$$$mHHHH$MI$mIm$I$mmii$$Hhmm$mmHHHlmmmllhmm$$H$$ i $$DmmM$$$mmH$ H Hlllmmm HՌѨȨ@ `ȨdD @Ȩh ȨȨhhdD @@D DdhD $$$Dm$$$$HMm($$$HHHH$HH$H(H$HH(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIII$$$I$$$$mm$(()I(($$$$$$$$H$$$ImmmmmmmHmmm$ mm$$mmm$$ H$HmmmlHllllhhmmmH$mm$ $m(H$$ mmm$$D HmmmmmM$HȨd@ @Ȩd @Ȩ dȨhdDD@@`dd ddhdD$ $$H$H$$H$$$$$$I$IH$ImI$$((H(HHHH($$$((HHHH(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)III)$$$$$H$(H$$$$$$$$$$$$($$$HHH$$mmmm$$$I$$lmHDm$$H $mHmmmmlllllm Hm$$$HhH$m$DHmm$m$ DmmmmmIDhȀȨd@@d @`ȨH @dȨdD @dhDD$$$DD $$$$$$$$H$H$HmmI$$HHHHHHH($$$H$(HH(H(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IMII)$$$$$$H$$$$$$$$$H$HIIIHH$mm$$$$H$ $HmHml$$ DHHhlmmmmlhll$mHHH$DHmhHI$mmm$$Hm HmmmmmDhȤȨd@@d @@Ȩ @@``Ȩ@@D@ Dddddh$$DH$$$$$$($$H$HHI$$qqI$$(HHHHHHHH$HHH$($HH(((($($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$IMII$$$$$$$$($I$$$)$$$$$$$$$($$$$HHIIHH$H$m$$H$DmH$$$HHHHDHHlmhlhlm$HH$hhm$ hmmmm$$$$m HmmmmmdȨ@ @@`Ȩ @Ȩ @``Ĩdd @@ @dD$$$$$$$$$$$$m((mqMH$$(HHHHHHH$$$$H$$HH$($((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)$$$$($$$$I$IIII($($I($($IIIH($$HH($$Hmm$$HHmH Hm$H$HmmmlHlhllmllllllH$$DmmmmHmm$$HmmDD$$ hmmmmm ȨDdD @Ȩ `Ȩd@@@@d@d```@@```` `dD$H$HHH$$$H$m$$MI$($$HHHHHH($$mH$HHHH(((H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$$$$$$$IIIIIII($((I($($HHIHH$$$$$HH((($$m$$H$$HHhliH$ h HmmmlHlHhllllH$ h$ $ImH$m$$m$$$$ Dmmmm @Ȩ@D @Ȩd Dhddddd@@@``@ @dȨ@$$$($$MqI$$$$$((HHH$$H$HHHHH((((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$III$$$($IMIIII$$H(H((((IH((($($$$$(H((H$$$mIH$$$$DH$$ mmhhhHllml DmH h$$ $HIHHhm$H$H m $mmmm Ȩ@ @Ȩh @dȨȨȨ`@@ Ddhh @@$$$$HmqڶqH$$$$H(HH$m$Hmm$$$HHH((((HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$%$$$$)III)()ImIII(H$($((IH(IH((HIH($$$$(((($$mH$$$I $mD$ mlHhHHmlm$$ hD m$ HDHDiiH Dhm$D DH$m mi$ @Ȅ@ `ȨhD @`Ȩd$ d @Ȩ $H$$$$$$$$$mmq$$$$(HHH($($$lHHH$($$$$H(HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)%)$$$$$$$III$I)IIII(IIH$I$$$II$II$HHH($$$$$(((($$$mmI$$illlhm Dm$ Dlm$DHlmhHHHHHiHlH$ @Ȩd @Ȩdd@@@@@@dȨDD dh @dȨD$$I(I$$I$$($$$$$(($HHl$$qH$$$$H(HH($$$$$$$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$$(III$IIIIII$IIH$($$$II(IHHHIH($$$$$(($$$$mmmhh$hHHl lllmmHHHHhm mmHmlH$ @Ȩ@ @ȨdD @`ȨhD @dhD @ȨhH(HM$$$H$Imqm$$$($$$$$($HHH$H$q$$$$H$HH(H((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$(($III(IIIII($$HH$$(H$IH(I($HHH(($$$$$(($$$$ml$HDHlHHh$$$mhllllH @Ȩd@ @@Ȩdh @@`@`Ȩd@ @@ @ȨH $H$$$$H$HMm$$$$$($$$H$($H$m$$HH$HHHHH((($$$HHH$H$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMII((($(I$$$)$IIIMIIIIH($((H$((($IHH($((HH(($$$($$H$$HHmDl$Dlhhhmlh$$$HmHmmhlH$ @Ȩ@ D @ dȨdhD D @@@``Ȩ@ @ @ `Ȩh$ H$$mI$$$$$(mLHH$$$$$H(($$$$L$$H$($HHHH$HH(($(($$$(HHH$$$$$((($(HHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(MII((($((($$I(((IIIIIHHH$H((H$($$HHHH$((HI((($$$HH($$H$ DmlH$hhhhhlHhmDlllm @Ȩd @ @ȨddDDD@ @@`@@@@@d@``ȨȨdD@`d@@ @`̨D $HIIm$$mIH($$$$($$$H$$H(($$$$$$($$$$HHHH$(HHHHHH$$$$$$$$$$$$$($(HH((((HH((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III(($$HI($(I(HHIIIIIHH((((HH$($$HHH(HHHIIH$H$$(HH((HHI$q DH hhllDl $D$DlmhhhlhH $$ mm$Hmli @Ȩ@ @@d@@dDdD@@@`Ȩdd@DD @@h @ȨȨd@ @Ȩdd DimmHmH $$$H$$$HHH$$HIHH$$HHHH($HH$$$$$((H$$mH$HHHH$$$HH$(($($$$$$$$$$$$$($$$H$(H((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MII((((II($(H((IIIHHH((H$((HI$($$$(HHHIHHIH($((HHH(HHHI$qm$$DhhlhhllHH$$lh $DHmmhlhhhH $$ m $Hmmmmi @Ȭd @ddddddd``Ȩ`@DDD d@ @`ȤD @``ȨhD DiD$ im DI$$H$H$$MH$$($mM$$((HHHH($HHHHHHHHH($$H$HHHHHHHHHHHH$(($$$$$$$$($$$$$$($$$$$$H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI(((HIIIIIHHHHHH($(HH((H(H($$$($HHHIIIHIH($$$$(H(HHHI$mmHiHmhlhlhhhhhh$$DDhD$ $$m$ $$hmhlhhhH $i $mmlI @ȈD@dd``dȨd@DDD @`Ȩ` @``ȨdD @`ȨdD dhD dmH@HH$$H$$I$$H$$$$$HH$(H$HHH(HHH$$(HHHHH$$$H$HHHHHHHHHHHH($H$($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$IIIIIIIIH(II((HHHH((((H((HHH$$(H$HH$(HH$I(($$((HH(($HHmm$$$$D$DHhHHHH $DmmI HmDmh$HH$DmmDHmmmmmm$ @̬d@dddd`dd`ȨdDD@DD@@@@@``d @Ȩd @Ȩd Dhh$ hֶHhhm$HHmH$$$$$$$$$$$$(H$$(HHHHHHHHHH$HHHHHMHHH((HHHHHHHHHHHHH((H((($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$($($$$$$$$$$$IIIIII(II$I((((((H((((H((HHHH$$$$($($HH$H(($$$HH$($$(m$D$D$$$$$ $DD$$$ Dl$mhDmHHlD Dmhlll$ @d̨@dd@dhD@ȨddDDdddD @`@ ``Ȩ @ȨdDD$ dD HhhI$H$$H$(H$$($HmHM$$$$IHH(HHHHMLH(HHHHLH$HHLHHHHHHHHHHHHHHHI(HHH($$$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$HHHm$$($$$$$$$$$$IIIIII$(($$IH(((((H(((H(HHHH$$($I$($$$(HH$$($(HH$(H$mI$ $llll$mhHmm Hmmm$ $mhllm$ @d̈D`ȨddD@@`ȨddD@ `d@ ```ȨD @dDDD D$ hmmDhm$IIHH$$$$H$$((II(($HHHH$$HHHHHLHHHHHHHHHHHH($H$H$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HHHLH$H($$$$$$$$$$$$MI((I$$$$IHI(((HHH(((H((HHHH$$$$($$H($$I(($$$($HHHHH($mlm$ $$$$$$$$$hllhhHHhm hhHh$$Hhhlhm$ @dȨ@dȨd@ @Ȩd@`d @d`Ȩd @`dhD hmmHH$hH$$$$$$$HHH($HHLHHHHHLHHLHHHHHHHHH$$$$($$(HHH$$$($$$(($$$$$$$$H$$m$$$$$$$($ImMIIIH(((IIH((HHHH(($$$($((($$$$$HH$$$$$HH$$$$$($H(H$$H $DHHImmi$$lllmhDhlHI$$$HHHDlHHD @Ȩ@`Ȩd@ @@dȨd@dh @Ȩ`Ȥ@@ @@$DhH D$$Hmm$$$$$mH$I($mI$LlHmHHHHHHHHHHMIHHHHHHH$$H$$HH($($$$$$H$$($$$$$$$$$H$m(($$$$$$$$mmmMII(((I(II(HHHHH($$$($$($$$$$$$H(($($((H$$$$$$(HHH$$m$$HimmmmI $lllhH$HlH$i$ mhmm$HhHH$ @dȨdȨ`dD @@Ȩd@@`h @Ȩ````dȨD $ @ddD $$HD$$$$$H((($I$$$$H($I$$$($$I$HH$$HHHHHHHHLMHHH$(HHH(H($$HH$H$$$$$$$$$$$$$$l$m$$$$$$$$$$$(mmmMMI((((($I(H((H((((($($H$$$$$$$HH(($$HH($$$((HHH$H$$mmmm $$$$Iimmm$ $lllhhHhllDH hHHm$hHHI @ȨȨ`d@@@@d`Ȩd@@@@dd@ `Ȩ```dd @`ddH $$$m$$$$$mH$$$H$$II$$$$$I$H$$$$$$HHHHH$$$$$$$HHH$HHH$HH$($$$$$$$$$$H$L$$$$$$($$$ImmMMIIH((($(((($$((((($$$$($$$$$HHH$(HHH(($$((HHHH$$$ $$$$Immmm$ $Dlllllllm$ $HHDDHHHI ȨĤȨddDD Ȩ@@ @`@``dD @Ȩ @@dd @d`@H HD$$I$$$I$I$$$I$I$H$$$IH$H$$$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$ $mmlHH$$$$$$$$$$$$HlHH$$$$$$$$$$$IH$HIH(($$(((($$(((($$$$$($$$HHHHIII$$$$$$$$HmmH$$$$HHHmm$Dhllllllhhhlm$$mH$HHHhI ȨȨȤȨ`d @@@@Ȩd @@hd @ȨȨ @@@dddh D $$$$$ $$H$$ $HHH$$$$llH$$$HHHHH$$$$$$$$$$$$HI$HHHH((((((($$$H(($$$$$($$$HH$$$$$$$HHIImmmֶM)$ $ m$$HllllmllllH$$$mmHHHHhI dȨȤȨdd@@@dȨ$ @hD ȀȨ @dh dD $$$$$$$$($$$I$$H$HmlllH$$$$$H$$$$$$$$$$$H$$$$$$$IH$$((((((((H($$((($$$$$H$$MH$$H$$$$$$HHImI$$$ $$i%)%%%)) Dm$ HhlllmhhH$HmmlHlHhhI@ȨȤȨd@@@`Ȩh @h @ȨȨ@ @Ddh DD $$$$$$$$$II$$HH($IIHll$$$$$$$$HH($$$$$IIHHHH((((((H($$$$$$$$$($$$qm($$$$$$(($$$$$$HHhmiHim$ $%)N)))*% $mmI hllmlhlh$$$$hmmlHlhhhI ȨȤȨdddd`Ȩd @ $ `Ȥ``Ȩd $ Dd`D $III$ $$$mH$$m$I$$$$ImI$I$HllH$$(HHHH($$$$$$ImI((((((($$$$$$$$$$H($I$HH$$$$lmmmm$$$$$ $m$%)))****%%$ $mlllmmh $hllhlmHlhI$H$$$mllmHH ȨȨ̨d $ `Ȥ``Ȩ Dd@d $IHI$$m$$$$m m$$I($$$II$mHI$I$$$($$$$$HHH$$$$ImI(HH(($$$$H$(m$mmmmmdh $DH$ %))*.***%%% $mlHlllmmHlHmD$llmmHH dȨȨd ȨȨ@ @dddd $I$$$$I($$M$IHI$$$$$$lLH$$HmM$((($$$$$$HH$$$Dm$$$HHmmi$Dhdh HhhH$)*******%%% mHhhHDhh$mH HHllHH ȨȈdD `ȨȨd @@@ $$$$$$HH$mMHH(((($$$MmHHH m$IIIIH($$$$$IDIH$ $$$h$)*******%%%% mhm Dm$$hmmllhHHHD dȨȨ̨hH @ȨȨD$(mmHH(((($$$HH$$$$(HIHHH($$$$(IHHI$ ͨɩhD$hD%)******) hmH $H$$Dllll$llhhhlHD dȨȨȨD dȨ$$$IM(((((($$$$$$$$$$IHH$$$$(HHHHHHH($$(HHHiD@Ȩ̩ DD$h$****)ihmmD HHH $HlllhllhhhHhllI @ȨȨ̨D @Ȩd$$$$$$$HmmHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$H($HHIIHHIIMIIMmMmMmmqImmmM$$$$HImMMmIMIIM$$$$$$$IIH((((($$$$$((($$$(($$$HH$$(HHHHHHH(($$$HHHHmH h̨@ D $hD**.)$$miI$HHH DHhhHhlhH$HHHlhH @Ȩ̨D @`Ȩ@ $HIIHH$HHH$HHHmMImmmmImmmIImMmImmmmmmImmmmqmmmmmImmmm$H$HmmmmmmmmmmmmMMIHIIIHHHH$IIH$HIImII$$II$$$$$$$$III(HMI((((((($((H($((($$$($$$$($((HHHHHHH((($$$HHLLH$D d@dDiD $li mMIIM%*$IihmmmmhD$ $HH$HhHhllHHHhlhHH$D @ȨȨȨ̬D @Ȩh $$$$$$$H$$$$$$qmH$IHHH($((H((($$$$$$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH($$$$HHHMH$hhd@h i$Hl $qmIIm)* $H$mH$$$ iHHHHhHHH$$$HhmhHhHH dȨ̨Ȉh `ȨD $$$M(($$MIHH$$(((($$$$((($$$$($$$$$$$$$HHHHHHHHH($($$$$HHMH(mH@ Hmmm DhD$mmIMm)*) m$$DmhHD$$$ $HmH$m $$DHH$ HHhHHHHHHH DȨ̬ȬD @Ȩd $$$$$$$$$$$HHHHHHmlHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$HHHHHHHHHIHHH$$HHHHHHmMHHHHHHHHHH(IIHIHHIIIMMMMMMHHHHHHHHHHHhHiiIIIIH$$$$$$$HmIHH$(HH$$$$$(H$$$$H$($$$$$$$(HHHHHHHHHH($$($$HHHH(qm DmH$hhhD$ $$ mmImmI))))$mmmmmhHH$$$ $$HmmHIH $HD HHhhHlHHHHh$ @ddȨȨd`d̨D `Ȩh HhhlmmmmmhmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmllmmlmmmllllmmlHmmmmmmmmhmmmllllHHHHlHHHhhHHHhHHH$$ImIHH$(HH$$H(($(($$$$$$$$$$$$$$$((HH(HHHHHH$$H$HHIHHHq d DmmH$D $H$ rI*)I$mmhI $HHmm$ $$HDDhhHHHhhhhHHD @d̨Ȩ@ `Ȭ @Ȩ $hllllhhhlllllllllllllllmmllmmlm$$$$D$HllllllHlllhlhhllhhHHH$$$HmmIIH$HHH$$(($$H($$$$$$$$$$$$$$(($(H(HHHHH($$$$(HHMHHHIDhh hm $D lD HrmmmI$$$ HmmmmH$$$ DH$ $DHH$DhhhlDDDD dȨ @`Ȩ @Ȩ hllllllhhhhllhhhhlhHlhH$DHhllllllllllmllllllllmmmH$ $hllhllllhhHHlhHHhH (m$$(MmIIHH(HH($$$$$$($$$$$$$$$$H($HH(HHHHHH($$$(HHHHH$hmDD@@@Di$$miH HhlH$$HmmHHH$$$ $HmڱmH$HD$$$$$$hHhlhhHHD `Ȩ @@Ȩd @ȨȨ llllllhhhlhhllhlllhllHHmmmlllllllhllmmllmlllmmH$$$$$$ HlllHhhllhHHHHHhD MqI$(ImMIH((HH($$$$$($$$$$$$$$$$$HH$((H(HHHHH($$$$HHHMH$lhDDDHmDHm$ $mI$$$$$$DimHH$$$$$HH$$DDH$$HHhH$ @̨@Ȩ ȨD @ȤȨ$lDllhhllllhHD$$$DHlH$$HHhlhhlmhHmllllhHHDDHHHlllllmHHmmImllhHHHHH$$$$ImmmrI$(MIHHHHHH($$$$$H($$$$$$$$$$H$HH$$$(HH$HHH$$$HH(HmH$mmmmmH۶I$$$ $$$ImlHl$$ $DD$$$$$HHhhhD$$ $ @̬dd@`Ȉ @`Ȩ@ `ȤȨH$lllllhhHhlllHhllhHhllhDH$$$ HllDHHhllhHDHHlllllllllHHHH$HlHlmHHHlHllhl$$$$$$mmmmmqI($IHHHHHH$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$H$$((H($$$HHHH(HHHHMH$HmmH$$ $$HHHmmmֶlmH$HH$HHH$$D$$$$$H @hd`ȨD @Ȩh @Ȩd Hllllllllllllllmlllllllh$H$$$DllmllllllllllllllmHhhHllhHllllhHHHlhH$HHHH$H$$$(mMMII)I$IIHHHH($$$$$$$$H(($$$$$H$($$$$$$$(HH$$HHHIH$HHHmH$HmH$$$ $HmHH$$$HD DHHHI$H$ HH$$H$$$$hH @hd`̨```Ȩd@ @Ȩh @`Ȩd HhlllllllllllllhhlllllhllhhlllllllllllllhlmmllllllllllmlmmllllllllhHHhlllhlHHhhHhmm$$I()I))IIHHHHHH($$$$($$($$$($$$$$($$$$$($HHHHHHHI($$HIHHH$HimHD$$$ $$ImmH$$ D$Dhhhhhlhhh$D$$H$$$$$$$$$HD$mh @dͨ```̨d@@@`Ȩ@@Ȩh @dȨȨhDDHhhlllllllhhhhllllhhhHHhhhllHHhHHhDDD$D$$$$D$ D$HHHHHHHHHHhhHHHHHHHHHH$HHHHHHHDHDHHH$$HHDHD$DHHHHHH$$$$$$$$$$$ $ $$$I)III))(HHHHH$$HH($($((($$$$$$$(($$$$HH($HHHHHHH($$MHHH$$HH$$ $$IHmh $ $I $$$ $DDhllllhhDH$$$$$$$$$$$$iH$ `ȨdDdȨdDD `ȨD Ȩd @Ȩh ImMII($M)$HHHHH((HHHHH((($$$$($$$$$$$$$(H$$HHHHHHHH$$$$(H$$$$$DHmh$ $ $DhhhlhhlllllllhhhmmII$$$HH$ @@ȬȨD@@@ȨȨdD `̨h dȨD$$)Imm)MMMM($(HHHHHHHHHHH((($$H$($$$$$$($$H(HH$(HHHHHHH$$IMI$HImhHDD$$ DHHHmhllhHhHmm$$H$$$$ hH$ @@Ȩ```̭ͭ@@@ȨȄd@@Ȭd @ȨDII)MI)$MI$mmM)$$HHHHHHH(HHH(($(HH$H$$$$$$$($HHHH$(HHHHHHH$$H$$$mmhhD$$ $$DHhhhhlhhhlHmI$$$$$I$h$ @`Ȩ``````̬ͬd@`ȨȄd@@Ȩ @Ȩ Im)$)MMMM)MI))MM)$HHHHHH($HHHH($$HH$HHHH$$($$ HIHH$HHHHHHHH$I$HmmmhHH$$$$$HhlhhllhlhlllhmI$ HiI$ D$ @`ȤȨhd`` @````d``ͨ@ȨȤd@ Ȩd @Ȩd rrrrrrqM$$MmmM)M))M$M)M)(IM)$HMHHHHH$$H(H$(H($(HHHHHD$$H$HHHHH(HHHHH$($$$$$$$$ $$ $D$ HHhlձlllhmI$ $I $ @`Ȁ``Ȩd@@@@@@dͨ@ȨȨd@dȨh dȨdDqmrqmrrqrI$qrrmMM)MrM)IMmMm%HHHHHHHHH$H$H$HH$HHHHHHHH(H$HHHHH(HHHHH($$$$$$$H$$$DHHhDDHllllHlI$$$ @`Ȥ`@`̬`ȨȨ@@`Ȩ dȨdDIMmmqmMmMmmmqqrqMMIMMI)MmIImM)IIrmI)$$)rr%(mrrm$I)rmM)MMmM$M$(IIHHHHHHH$H$$$$$HHHHHH$(HHHHHHHHHHHH$$$$$D$$ DH$$hh hhhhhHDHlmm$ @@``@@@@`Ȩd`ȨȨ@d`Ȥ```d dȨd $HmmqqqmmmmmII$$$$$))$(II$(($$$mmmmmmrrr%)Mmrrrrm)))$)mrrM$MMM)))$(IIHHHHHHH$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$D$$ DHhDhlhHDhhmH $H @ȄDD @@h̬@`Ȩ@d`Ȩ`@@@d dȨd@ $HMH$$$$$$$rr%$$IImqrrrrrrrmrrrqrqqrmrqrrrrrrrrrrmMmmmmrqrrrrrmmMII$MMmMrrrrMMmm$MrrrMMMMM$HHIHHHHHH(H$H$$HI$HHHH$($(HmHH($H$DH$H$$$$H$$$$$ $DDHHHhhlHHHH $ $$ @ddDdd@Ȉ@dȨd`Ȩ`D dȨd $$$$$$mr%)IrrrrMrrmqrmmmMrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrII)$MmmMrrrM))rmm))mrrmM$IrM$)$HHHHIHIH(H$$$mmmH(HHH$H$$$$HH($$$$HHH$$$$$$ $$HhlllڵֶHHmHH$ $$$$$ `d`@@@@`Ȩ@Ȩd`ȨȨ@ dȨdD$$HlmmiH$mr%mrrrrrrrMMrrrrrmqMIIMMrrImqqrrrmrMmrrqrrrrrrMMIIMMMMmrrM)MMM)))MrMMM))m))$HHIHHIIHHH$$HH$$$($H($$$HHHH$$$$$$$$$$ $$HhmڵֵmmmmD$ @@@@`d @`Ȉ@Ȩd`Ȩ@ dȨd Dm$$m)r%MMMMmMMMM)IIMMMMI))$MrI$$rmMMMMmmrmMMMqmmMM)))MMmMmrrrmIMMM)$))rrrm)$)IIMI)(M)$$HHHHHHHH($$LH$H$$(($$$$H$H(($$$$$$$DDHhlֶֶm$$$ $$ @D@`Ȩ@Ȩ```ȨD dȨd $lllhllllhm m)r)$)MrrrmrrrMrrrrrqrMrrrrrrrrrMrrrrrrrrrmM))I)MMMMmrmrrMrMM))$IqrrrMM$MMMMmmmMr)$HHIHHHH$$$$HH$$I$($$$$$$$$$HImhյյڶ$$ $$ dhhD H @h@@`ȨȨdd`Ȩd dȨd m$H $lmmH$mMn%)IrrrrrrrrrMmmrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrMrrM)MMmrmmrmrrrrrrrrM)rrrrrM))$ImrrMqrrrm$$HHHHH(($$$H$H$$$$$$$$$Hmֵֵֵmmmm$ $DdD$$Dd d@ @ȨȈd`Ȩd dD HH$$HHյq$$mMn%$$)mmqrrMMMMrrqrrrrMMrrmMrrqMMMIr)rM)MMrmrmmrrrrrrrrr(mrrrrrqm)$Imrrrrrrrrr$$$($$$$$$($HH$HHHHHHH$HlmֶֶmmmH$$ dhdD DDdD Dd @ddD @@Ȩd`Ȩd @d H$$mmmHD $lqm$$IMMm%rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)R-))MrrrmmmrrrrrrrrM)mrrrrrrM()Mrrrrrrrrrr$$$$$II$HIHIIIII$HHMMMMIHHHյֶڵڶl$ $$$$mH$$$ DdD D DD@@ dd `̬`Ȩd @`D Hh$ $ H$(IMMM%$)Mrrmrrrrrrrrrrrrr)QM))MrrrmrrrrrrrrrMMMrrrrrrM))MrrrrrrrMMqr)$$$$mmmIIIIMIImMIIMmMMHHHlյֶl$$ $HHmm$$$$mmmmmmmm$$ hh@@ @@@`d`ddD @DD @dȨdȨd @`ȨD $mHD$$h hm$H$H$$($mr)r%I($Mmqqrrrrrrrr)rM))MrrrrmmrrrrrrrrrrrrrqmM)$)mrrrrrrMMMrqr)$$$$$HHIIIImMmmmMmmmmmmHmIImmmmHHllձյֶֶֶֶmml$$HHhmmmD HmmmmmmHHH$$$ Ȩdd@@` Ȩd @@DD$ @Ȩ`dȨD@dȄd H$Hm$hd $$l$Hm($Hr)r)$$$$(MqrrrrrqIrr)MrrrrrrmrrrrrrrrrrrmrrrI)MrrrrrrrrMMrrrr(HHImmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmMMHMMHHHhlֶֶֶhD$$HHlmH $HmlmD D @d@@d @ȨȨd`d@@ddD @`dȄD Ȅd mH mH$ h H $mmHHH$$r)r%$$H$$$)MrrrrmMrrMMrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqMrrrrr$HIIMmmmmMMmmmmmmmmmmmmmmmmMHmHHLHhlֵmlhhHHHHlmH$$ $mH$HIqM$$hh hd@d @ȨdddD ``ȄddȨd ȨD $$$$$ $m I@@ mHqL$mHI$m%$$$$))MMmrrMrr)-MrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrMMrrrrmHMMMHHIHmIIImmmmmMmImmmmHmmmHIH($DDmֶֶhH $HHhmյH$ $$DmI$HmIqm($m$ DdhD d`̨d @``ȨȨdhD @Ȉd`Ȩ @$$$DimHHI$ D hHmlHm)I$$I)mqrrrrrMrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrMMMrqMMrrrrrr$(HMHHIHIHIHHHHHHHHiH$D$$($ յֶlH$$$$HmmֵڱhD $HHHmm$mm @dhD d`d D``ȨdD$ @`Ȩd`ȨȨ @d@$ $$ hH H hhh hH$(M)Hmmrrrrr)IIrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm$rqMMrrmqqr$$$$IHHH$$$$$$$H$$$I$$$$$ $ֶ֑lhhD$$HHhmյllHlڱhhHHmH$mm$ۖ)m dhD$ @ͨ@@```ȨdDD$ @`Ȩd`ȨȨ @d $DD $$mH hHhHmm$hHM%HH$$)Mmr)$$)rr)MMrrrrrrrrrrrrrrrIMrMm)MMMMMMr$$I$$$$($$$$$H$I$$I$$$$$$hֶH$$Hmlllձlhڵ$hlmmMm$)mImH$d̨hD @dͨ`Ȩ`dd`ȤȨdDD @`Ȩh`Ȩ `d m$iDmD h$h$HH$mm)r)$$$rr)MMrrrrrrrrrmrrrr$rM$MmMMMM)Mm$m$$$$ $ H$$H$HmhHmmmֶֶmDllmmmֱֵյhHDڶHIm$ےqIr d̈D dȨ@Ȩd@`Ȩ@@@ddddhD @ddȨ``Ȩ d@D $i hDim$ mmlrrI$$rM)rrrrrrrrrrrr)$H())MII))m$$$$H$$$$$$$$$mHHH$Hmmֶ HֵlD$lڵmHh$mHH$H$mqIr( `ȨD @ȭH@ȨD @`ȨȨD @DDd@dD @dȨ``Ȩd @hh@ $lm D$hHhHDHDHrr)$$Im$vM)rrrrrrrrrrrrrrrMq$(I(mI))))I$I$H $HHmm$$HIH$$L$$mHHH$HHֶֶDյH$$ڵHHH$mH (MmImI(qMm `̨D @ȭD@Ȩ @Ȥd @dh@@@dhd @@Ȩ``ddD hh@ mDhihi m D mlrr%$$Hvr)rrrrrrrrrrrr)Im$$mmMI)MM))$IHH H$$I$lmmI$$HH$$$M$HHHmi$HHֶmhֶյhlHD$ڱDlmmDm$h$$qqm$MmId̨D ̨D@Ȩ `Ȩd $$ @`dhD @`Ȭ``@ @@@ Dd $hmDhmm$m HHmmi$$m$Dm)r%($$MI$r)rrrrrrrrrmm)$m $$$$I$$$$IHH$$$$MmH$$$HmHHmmH$I$HmlDֵlh h hh$$hֱ$lmDHH$M$mۖmrM $@Ȩ@ @Ȭi @Ȩd @ @ddddh @̨@@dd@@@ D H $$hmmm$l$MIr)(($$H$rrMrrrrrrrrrrM)Him $MM$M))$$$ DHHI$$$$$IMmH$$$m$mHi$I$$$$DHlHm hֱl$ lD h hhH $mڶ$lm$mH(M$$ۺHMM$$ ddȨD @̬i @@@`Ȩd @d ````dd$ @̨@ dhD D m m$ $$ hm$m$M$)$))$$$$($rMMrrrrrrrrrmmM$)DhH$D$$mMrM)$$H H$(I$$HImmMmIH$M$HHH$m $I$$$H$ֵh $DhlhhhHlH DڵhmDmHrI($$۶$$$ںMM$$I @@dD @̨ @@@`̨D @@`@ @@@@@@DDD @dȨd `̨Ȩd@ DddD@ IHH $ Hm$m$Hm)$$$$IIIH$rM)rrrrrrrrrrrrMrI hH$$$$$M$$$$$(m$$l$m$H$$$lֶ$ $hHDDlDi$HڵmmH$qmMI$$MMߺںںMߖM$mM @`D @Ȩ @Ȭh $DD @D @@`Ȩd @Ȩhd Ȩhd $$m I$iD i$M$mDmI$$$$(IImI$rMMrrrrrrrrrrMM)$$$DHH$rmm$$$$H$mm$$$H$mHI$$$H$ڶm Dh DmH $$lHhhD ڶD$mqq)((m(mߺr$$II @` d̈ ̨hD@@@@dddd@ @`Ȩ@@ȨddD @@@ȤȨdddddD mH IH$ DI $$mHI%$$$HMMMmMMI(Mr(rrrrrrrrrr)IH$$iMrM$$Hm$I H$$lH$I$$$($ֵm hhH$$$$H$HlH ڵDlh IqqrM(()I($Im$۶)H(m @`D h̬ dȨdȨd$ @`Ȩd`ȨddD$ @Ȩ`@`dD $H$mHD $m $mI%$($$HMMMmMMmmm$MrrrrrrrMrrrr)I HH)mm$$$H$$H$I$H$ImH$I$$$$$$(HHڶ$ Dhh$H$$h lmHDֵDhmH qqqMMIMMI(($ۺr$$m Dd`dȨ@ `ȨȨD @@dȨ`Ȥd@@ DD @`Ȩ@@`ddD mH mhh mH$mI%$$HHHMmmMMmqqqM()QrrrrrrrrMmrrrrI)I H$DH Mq$$ iD $D$IM$ l$ImH$I)$$$$I(Hֶi D$mH$ lh DmhHڶDmh$qqqqqMMrqqq)$(($D@ddd `Ȩd@ ȨȤd`d@DddD `Ȩd@`dD$ D$ iD$DH$mIr)$(HMMMMMMMqqqqmM$)rMrrrrrrrrMrrrrrrrI DHmm$ $$Im$H$ i$$ H$m$m D m$HI$mM$$$I)$$$$$)IH$ֶ D DHH$$ Hh$lDֶhl$ںqrM$MMmIMHmqڍ @Ȩ̬@`Ȩd @ȄȨ``@@D@d @ddddD H$D hh m$ $m$II(HmmHMmmmmmmmmqmI($-M)MrrMmrrrrrrrM)Mm iH$ $$$H$ HH HHHM$ D hHI$mHH$$$$$$$IIMImֶH h$$$$$h lֶhl$mںqM$MmM)IH$ @̬Ȩ`̨d`ȨhD $@ȄȨd@D@@D @`@@@DD m$$$ Dhmh$m)$$MmmmmmmmmmmmMMmmmMI$MMqMrrMmmrrrrrrr$)I I $H$)II$$$HHDH$$$IMH $DDlm$mHHHH$$II$I))MIIHֶ dm$$$H ֵhlmD$Mںqm)MM$$$$$$HL֑@````Ȩ`ȤȤȨd@ ȈȨdddDdddh @@@dddD@ $m$HD$ h l$mI$(MmmmMmmmmmmmmmmmmmII))MMMrrrrrmrrrrrrrq)$)$$$$HiH$)$$$$$H$H$$H$$$$$DHHHH(m$$ $ hDHm$HmHmm$)II)$$)))IMIM$ֶ$ DlH$$D lֵhH$$rrmImqrqmM$$$$$$Hmڶd̨d``̨`ȨȨ`ȨD$ `Ȉ`Ȩdd@@ddhD `dd@ iDhHiDD$ DHm$mInJ$$((HHLmMmmqqqmmmmmmlMmmmMII($MMqrrrMrrrrmrrrrIM$$HimH$$$$$H$H$$$H$$$$$$DHHHHHHH$m$$ $ hDhmHHHmm($)II)))I))IMIMIֶ( $HDllH$$ ֱHh$IںrrMImqqqmMIImmmmںڶdȤ``̨`ȄȨD@Ȩ DȈ`Ȩdd@@dd@ @d qq$DHD@DDD Hhim$InJH$((HMmMmmmqqmmmmmmlMmmmMII$)MmrrrMrrrrrrrrrMM)$$II)$$$$$HHH$$IDDHH$$ $HHHhHlHHHHM$H$$ DD hhDh$HmmH$$(IImMMI)))))IIֶm$ hHhlmH$$m m ֱhmH$$rq)Imqqqqm$$$(mqmHmmֈȨ`@`쨀Ȩ$`ȨhDD @̨`Ȥdd@DddȈD @iH I$D D DiHm In)(($(HHLmLmmmmmLmHHmMH$)M(rrrmrrrrMIrrr))mM$)))M))$$$MMmMHH$$$$HHHHHHHHHhHHhhlHD$$HhhmH$$$ $D$ hDHHHlH($$)IIIIMM))M)IIֶH hmH$$I$H ֵmm$$mvr(IqI$(mqqM(IMmMMm(H$$$mqڕՈ̭d``ȤȨd`` Ȩd$ Ȩ@Ȅd`@dD@DdȨ hmi$$H$ DD DiHmIrJH$HH(((((($$$M)$rrrrrrMrrrrM)$r))MMMMrI$IMmrmI)$Hm$$$HHhhllHHHHhhH$ $DH$$DH$I$$ DD hDhllHlHmH$$)IIIMMMI)M))Mmֶ mH$HH$ $rM(qM$)MMMMMqqqqmH$I(mm̬`̄`Ȥd@`d ȨhD dȨDȨD@@@@@DȨD @DiD m$ $H$ DhHmIn)$$Hm$MMqrrrrrrrrrrrmm))MM$m)Mmrmqrmm)$mHHH$H $$DDD$D$ DDHhHD DD DDDHlh$l$H$%I)III))III)I)mIֺ$ Dm$$$hHձ$mڶqqmqM)MmqrmqmMMHIqmmqmڵd̨̄ͬ̄dȨdD @Ȩd@`ȈdD@@ DddȨD Dd@ Di iD$i$$$ Dh Di$$$HmMI$$Hm$Mr(rrrrrrrrrrrrrrrrrrM))IrMMMMmrrmMMHm$IH$ DD dhDHHlH D DDhHlHHHHH))MMII)%))I))))mmM$ hDH HHhmhڵHmںM(IqrqmI(IqmqM$$qmqqڶ֍`̭dͨȨȨhD@Ȉ`@`ȈdD @dȨ@ DddhhhDmHI$ Dh $m$HMrI$$$$DH(IqMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmMmmrrmMM$m$I$$ $DDDDD$ hhDDD DHDhllll$lI$%IM))))))))MmmI hh H $hmmlֵDm$ں($(qqmm($$Iqqڵ@̈́@@̨ȨȨD @Ȩ`@`ȄdD @dȤȨh hhDiD HlD h H$M(MI$(qrMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqmqMMMMmMMm((IH$ Dh$ DH hDllll$Hl$$)))))I)%))mmmm$ DHM $ $Hڵmhh$$ڶqmMqqqIMMqLHh̨dd @`@`ȨȨȨD$ @Ȩd@`ȈdD @`ȤȨhD @@@hD H$hi H$hm$II$$qrrrrrrrrrrrrrrrrrvrrrrmMrM$$I))$HH$HHD $$HHl$ m$ DhlllHHHm$%$$))%)($)$%)$I(mq$$m$$ $Dڶm$mh$H$$$ںqqH($$$$ڵڵd@@ @ `Ȩ```ȨD @`@@Ȩdd @@Ȩdh$ D Dh $$$ hm $i m$$rM$(qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqMI))MI $mH$$ DD$ $DDh mD$hllhHHmH$$$)))%)$$)$)$M$MmD H$$H$ iHHֵDhm$$m$$mںqqmmqIֶD$ @Ȩ``ȨȨ `d@@Ȩdd D@Ȩd dh H$ lH$Hm$$nI$)qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqM)II Hm$$$hDDDD $DDD$DHhH $HhlHHHmH$$$%)))$$$$$I$I$Mmm HH$$$H$HDֵ$m$Hm$$ڶq$(qqmmI$$D$ D `ȨȨd`Ȩ`dh `d@@Ȩdd @@dȨhD D$ H$ $h $$mIrM$IqqrrrrrqrrrrrrrrrmqqqqM($))) mD$ hddDdHD$$ dhhhh $lHlHHlH$mlDM)%%$$I$I$(mֶ lllmH$H$$$$hֱHlHHmm$$ږMHHmmiHmmHHڶ֍ $D@`Ȅ`@Ȩdd`dd dD@Ȩd @ @ @ȨhH DhH m$$m$MrI$Irqrrrrrrrr)MrrrqMMMMmqqM($M))I$$$ DidDiH$ DDhlH hhlDHlHmDHIm$$$%MI$$$$m$Im$ hllHH$$mm$$$ H$$ Hllֶm$Hm$m۶qMmqlmH$$ mID$$$$$l۶H$ $DD@Ȩ```Ȩ`ddd$ ``ȨD@ D @ȨȨddH hHi mh$ $m)nI$Mrrrrrrrrrrm)mrMMrrMMMMMqqM$$mmI$$H$ hhDhDD $Dhh HmlhlhDHlhDmHI$$M$$$)m$$mH DmH$$H$ $HH$$hڱlm$Hm۶mM$$$$HlmDDHmH imHh۶m$ Dh @@@``@@`dd`Ȩd`dddddD `@ȨdD@D$@Ȩd@D i$$$$$$I$)Mrrrrrrrrrr))rrrMMI)IqmM$$HmqM$(m$$$HIH $$ DHihh$lHlDHhHmqI$$$)$)$M$m hmiH m$$ hmHmH$Hqm$m$$$$Dim mHlI D @@@@@@@`dȨ`Ȩddd`dD `@@@Ȩdd@DD@Ȩd@ D$m$$$IIMrrrrrrrrm)rrMM)ImmMH$Hm($IM$ Hi$$$$ $ HlllDlmmM$$)I$$ DmH$$$$hڵDHhmqH$H(MږMmmm((HmmHim$$ DiiHDDD$$im$l$$ @DDD@@ddȨȤdD@dd `d @@Ȩdd@@D@ȨD HDD$mIHmJ$MMrrrrrrqM)I)rrmmmMMqmH($$$H($mH$$$$$$$$$$llhmI$$$)$$$$)Imi $DlhDHH$$$$ֶHHDhm(HHm$qڶںڑHlmlhlmiHDHm$ ȨȨdddD$ `d Ȩ@D D@Ȩh $$ $H$nJ$$mrrrrrrrrqMMmM($rrrrrrqrmmHHllm$$MMMHlhHHH$$$$$$$HllhhllH$$)$$$I mֶ$ lhllhlD$$HmֱmHDhLHHmm$ںڶmHDՑlhllmhhѱq( @ȨddD d dȨ@D $DȨh D$$$$$$I$IJ$mmrrrrrrrrMMmqqqMrrrrrqmrqlllllm($$HHHHHH$H$$$HhlllhhlhD$$)$$I$mD DhHhH$$mֱhHmHHHq$ںږڶmH$ $$ @ѭڒ$$$$I$@ȨdDD $ d @Ȩd@D dȨd $$IIMrqrqrrrrrM)MqrrmM)MMMrmmmrmlHlllm$$$HlHHimm$$$$$HlllDHllHDH$$$$$$$$MI$Hmm$D$$l֑lHmHHmm$ںڶqmڍmmmmmhhHhhhhhhhѱ֑HHL߶$$$$Ii@Ȩdd@ @dD @Ȩd D @dȨD)I))rrrrrM)I)qqrmMMmqmmmqmrqlHlHHmI)$HHHHhhimHHHH$$HHllHllh$$$$$$$$I)$$$$$)))$$$$mHD hH$Hlhq$lmHڶmmmHhmѱL$$$$m$$ $mdȨ`d @dD @ȨD@D @ȨhD $I )nI$Mrrr$)))MqqrM$MmrrrrHHmL$mmM$ $DHHhhlllHHHHlmlmHH$$$$$$$$)$I)))$$$)$mֶi hh$Hmmhڵq$lH޶HHD$$D$$D DhiѱD$$$$mڶȤd@D ddD@ @ȨhD@ @ȨdDD$H$Inn)qrM$)I)qqrrI(MrrrHHmlHM$$ $lHLHmmHmm$$$$$$)))))$$$$$$$$$$I$hֶ Hlڵm$mHHڑMڑHHimHHHh D @D $$$$$ $$ȨdDD @dD$ @ȬhD @Ȩ@D $$$$H$In$)rrrr()))MmrrMMrqrrrHHmlLM$$$$$$$$$$$$I)$$$$))))))%$$)$$$%I$$)I$$D$ ֵHlH$ڑqMMHmںֲխhD HmH$$(mq$$$ HmȨdD ddD @Ȩd D @ȨdD$$ IIMMrrr$q)))mrrrrrr)mHlm$m$$$$$$$$$$)$))$)$))%%%%%%%%$$$%$$$$$$$Hֱi hڱmHڶںmڶֶmh $l$$$DHHqmI($$(mmm$$$HHڵȨd@@ dd`@h$@Ȭh ȨdD nI$))rrrrrrrrrrrmqM$$HlmmHH$$$$$$$$$$$$))$$IIII$))))%%%%%%%$$$$$$$$$ DձڵHmڶںmֱmm HmH$HMqm$I$$mI$dȨ@@@ @D$@Ȭh D@`ȬDDM)$$rrrrrrrrrrrmIHlmqHHI$$$$ID Dlڱ$ڶڶmm$ HM$mqI$$mhd̨d@ $ `@ $@D @dȨ@dD m%$$MrrrrrrrrrM)HlmmHHM$$$$$m@ڶ$۶ڶڶmڶm$$mHM($($$(H$D֍D̨ `@ ` mmmmD @@@hD$$In%$$m$qqqqqIHlmm$$))$$H DhmHm$ڒmlڶmH $MHM(HqqMMIIIIHmm Ȩd $ dd@@D `DDi D $$$$$$$$$)HIIIH$$$$$$$$$$$$$$(Imm(Hllm$HI))$$$$imH dlڵHHmڒmm$$lڶim$ ڶmHmqm$$Mqm$iڑmH $D`Ȩh @d@ @@D @dhڵ$D(mmMMIMIMMMMmmmmmmmMMMMMIMMMMMMmmMMmmMM))))$MI$($$$Hllm$H$$$$$$$I))))$$$$$$$I)II$)))III))IIIIII)II)IIIIM)$$)$$($$iH DhֵDHMqIH(m((H$HmڶiI IںڶmHmq((MMHiږH$$ @@Ȩdd @d@@@ @@ d ڵmI$DmMmMI)$$)$($$$Hllm$$$$$$$$$$$$$)))$)))$$%%$IIII))))))))II$)I))$$$$$$$)$))II)I$$))$$$$$$$$)))$$)$$IHmD dHI)$$$($mm$mڶIH$ںںqqMHq(lI($$ @`Ȩd @d $$@ mD޵MmI$ $II$llm$$H$$$II$$$$$)$$$))%$$$$$)$$$$$)$$$$$$))))%%%$$$($I($$$Mm $hlֵlHqII($mH$Hm޺ڶ(mڶMMMmq$hѱm$mںMm( @Ȩd @dddhD H $mڵqqqIII(($hmmH$H$$$$$)$$$$%%$$$$))$$$($$$$$$$$%$$$)I)$$$$(HHDhֵDHm(mMIHm$$$(mm$HmںޑںmqIHMqѱHmڑ( @`Ȅ@@`dddDD $ $ڹqI$$mlH$H$$%$$$%$$$$$$$$$$)MmI)$$$$$)$$$$$$$$$Hm$ֵmHHے$mH$$$$$$$HmںںqqM$$ Dѱm$$H$ @dȨd`ddd@D $ڵlq($HllHH$$$$)$$$))$$$)))$$$$$$mmmmIIIIII)$$$$$$Hm$$lձֵDDhrHMqm$$HmHHںڶmqqqq)$mDѭmH$$$ @`Ȩd@Ȩd@dD@ Hڶqm(mI HmmHH$$$I)$$$I))$$$I))III$$$$$$$$I($Mmmm)MmMII$)$$$$$$$($$$$$(mmm hյڵDDlmm$$$$$m(ڒ$I($ڑq$HmںںH(qm$$$(iѭѱi$ @@dȤȨdD@@ $ڶlqLHm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$mlHH$$$$$$$$$$$$mM)$Hq$DձڱDLmۺm($$($$$$mmmMmں$$$mںM($I$HH i$iѭhэm$ @`ȨȨdDD D $qHm$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HDH$$$$$$$IMmmmmmmHHHH($$$$$$$$$$$$$D$lHHH$$$$$ ձձ֑lmllH۶M((mI$q$Imڶ$$$$mmڶqIH$HHDI DhhH @ͤȨȨd@D $HHHmmH$($HlmmH$$$$ $H$ ֶhmlhlll$ۺ)mۺ$$m$m$$$$HMqmiIH$$$ hh DD @dȨd@D $ m޺H$$H$H$$HlH$$$$$($$HHIIHIiiHIIImHHHIMImmmlmlmmmmmImmmIHHHI$$$$H$$HHHHHHHHHHD$$$HImIihlmm DյڵHHmll$ߺqmmߒM(HI$ $q$$$qmIHmqqDm $D H$ h dȨ`d $ڕmH$$$$$MIMIHIHH(qI$$$$$$$$$$(H$I$)I$$$()($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)I$$$$$$$HmlH$$$$$$$(($($$$$IMII$H$$$$$$$$$$$$$H$$HHHHHHHHHHHHHHHmmmmImImIIHHHHmmmmHmIHHllHlllmmIHHHHIihHHHh$DֵhmlHߖM$($MMMMqۺM$ ڶ$Hq$Imm$mMM($(HH$$Dhi h hDȨd@dD @ $ڑm$$($IImmmqqmmqqmm$$$I$$(mM(mmmMMmmrrmmMmmqmmmmmrrrqrrM))Mmrm()IIMMrrmrrqMIIMIIIII)))MMmMMmmmmm HH($H$ h֑lmlߖqIMIIM$Mqq$qmmIں$mqM D @Ȩdd@dD D $ڶqH$$$mmmqqqqqqrrrqrmqmrIm$rrrrrrmrrqqrmmmmmrrrrrrrrmrrrrqrrqqrmrrrrrMMrrmMmqqrmmrMmmrrrrrrrmqmmmMmmmmmMMmmmmMmmlH(HֶI Hlֱl(ۺrH(qqIHH$$m$$I$$$$Dhlli $ $ $mH $hdȨddd@d d HڶmH$$$$Iqrrrqrrrrrrqqrrrrqqrrrrrrrr(IIrrrrrrqrrrrrrrrqqrrrrqqqmrrrrrrrrrrqqmqqqqmrrrrrrMMIMmmrmmmmmrmrrrrrrrrrqrrmmmmrmMMMMMmMIHmm($$$$IIIIMmqmmmmmmMmmmmrmmmmMmMIImmMmmmmmmmmmmmmmmMMImmmmmmqm$lhhֱhllHqrMMMI$$Imq$۶H($$HIMq$$$hh DDm $$$$mhh D DD`Ȩd@ D H mڑ$$$I$MmrrrrrrqrrrmmmrrrrrrrrrrrMMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrqrrrqnn)r$MMmmrqqMqqqrrrrrrrrrrrrrrrqrMMMMMMMIM$HHL$$$)I))IIIIIIIMMMMmMMMMmmmmmmmMmmmmmmrmmrrmrrrrrrrrrrrrrqnnrrrqrrqmmmmmmmmmmmMMmmmmMmmmmmmmmmmm$DhֵHlhh$ߖےm$$$(Hmmm޺mmM$$$mm$$$HHDhhDDDhh$HlmmmHHHH$$ $ ֱi$$ h@ȨddDD D$ڶH$$$(rqqmmmqqqmqrrrrrmrrrmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmMrqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrrrrrrrrrrrrqnn)(MmqqrrrMmqmrrrrrrrrrqqqqmrm)MM))ImmH$$$$IIIIIIIIMMMMMMmmmmmmmmMmmmmmmrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrqmqmmmmmmmmMmmmmmmqmmmH$ֱHlDH)Iqq$$($MHmMۺM$$$$$$HhmDDhHD D$D$D$$H$$$D$ DI$$IdȨdD@D $$m$$$mmmrMIIIrrmqMMrrMMmmmmMmmMMMrrrrrmmmrrrqrrrrmmMMqrrqrrrrMI)MIMMmmqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrm)rmmqqqrrmmrmrrrrrqqqqqqmM)$m($H$IIII$IIIIMMMmmmnmmmnmmnnmnnmmmnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrmmrqmqmmmMmmmqmqqqqmmmm hձh$lmI(IMq(mqqm$$$$Mm$H$ $im$$HHh d $$֭Ȩdd@ @ $HڶH$$$)))$$$($(MMI))$)mqqqrrrrIIMrrqqmM$$IMIMI$$$$$$($$($)))))$mm$$$IIIMIIMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmnrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnmmmmmmmmqqqqmqqrrrrqm DֵhhDۺM$$$$mqۺ($$$qHmmI(ڶۻ$m$Dhhhm $ DhhhD$$$hȨd@ $H($$()I$)(I$$)m)q$MIIMIMIMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrMmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrnnnmmmmmmmmqqmmrrmMmmmmm$ $ֵl$ۻ$$$m$(۶I$$ImIMڶ$mmH ѱi @D hDmi$ iHdȨdD mH$$$(I$$m$$H$$MMMMMMMMMMMMMmmmmmmMMMMmmmmmmmmmm$))I))$$$$$)ImImII$DDHI $ֵDۺm۶qI$$MM(۶mmH$$$(Hں$IHmhm$DiD@ hmhmi$Hߖ@ȨdD $qH$$$$I$MHMmI$$$$$$$$$$$HII($($($($$$$$((H(($($($($$$Mmm$$$$$$HImMMMMIMMMMMMMMmmmmmMMMmMmmmmmmmmm$$H$$$HHDDH֍ $ֵDߺqmm$Mmqڶ߶mM$$$$$($$I$ $ Dmhhhh HHm$mDHm@Ȩd@ $ DDHڑH$H$$I$Hmqqq$$$Mmmm$((mMMMMMMMMMMMMMMmmmMMMMMMmmmmmmmmrmHHmqI$$$$HDmlֶ$ HѬֱlhlhDqM((۶mm$Im$$$$%mqm$$ mDDD$I $mlHH$ۍhȨD D $MI$$H$mH$$H$$$H$HH$$$$HH$IHHH($MmM$mMMMIIIMMMMMMMMMMMmMMMMmmmnmmmmmrmIMqںmmHilֵm $ֱHֵhhI$I($$ۖq$$$MۖmII$MmmmmI$$HHqqmIHI)$H$ mh$$HD Ȩh@ D@@DmHmںM$$$$($$$L$$$$($$H($$$H$HHHHHHHHH(HHH$H((H($$$$$$IMM$r$$nmmMMIMMMMMMMMMMmmMMMmMmmmmmmmmmr$ڻH$Dhhl dձD)I(mڑH $m۶ Hm$$$$$qIHqMMIIII$ $DD $ h ih Ȩh$ D Dڶ$$$II$$$$$$$((($$H$$$(($$H$HHHHHHHHHHmHH$H$($$$$$$($$))MM$Hm$$mmmMMMMMMMMMMMmMmMMMMmMMmmmmmmmmrڻ(I$h$$H Dֵ$hDM($$$$$MMhD $$$$$MےI$$$$$$$MqM$M)(I$$ hѱm$ ѭh $DDm@d̨h@@ D$$$HH$HHHںI$$$$$H($m$$$$$($$H$H(HHHHHHHHMHHH($$$(H$$$$$(())rqrmIqM(H$$$$$$$(Imrm($$mmmMMMMMMMMMMMMMmMMMMmMMmmMmmmmmr)(qqqL)r hHH Dյhh$H߻ےqI$$$$(H$$$ڶڶH$Mqq$)I)I)I%D hhh $ imڱD@̨DD@ $mI$HHmmLڶ$I($$(HڑlmIm$$$$$$($$$$$$$HH(($H(HH(($$$$$$$$$$$$$)rMIںIMmmMMm$$$II$IIImmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnrnmrmmIں$Lmqmqq(v(r H$Hm $յ$MIiM(($ mmqmmڶm(MmMMMI)m$$$iDD mmMhͨdDD $$mm$($I$$HڕlLmI$$$HHH$$$$D $$$HH((($$$HmIMqIHmںmںqIqmMIqmI)$$$IImqr$Mmm$mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmnrmmmmMIr$(MqMqqq(mrrHDHhH$Hh$ DյHm߶$$m(Imڌֱh$H(m$$Hڶmqqm$MMMMIn$$ D M֍hhD$$H$mڑ$($I$$$HlHm$$HH$$$$$$$ $$$$HH()$$H$rMrr)Dں(ںMImmMqMMm$$MMmqqqmqqq)qr(mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMnMmmMmHqqmqqq(qMMqqqqrr$$$DImHh ֵm$$$II$$HHImll(HߒMMIںI$(MMMMMMMMIm$ Dѱm mdhhhdDD H$m)($)$$$HlHm$$H$($($$III$$$$$$$HHHHII$$HrMrq$IںHںM)qMmqMMMMqqrrmmrrrqmMHMMMMMMMMMMMMMMMmnMmmMMMMMMMMmMMmrm$ںmI(MI(IqM(qmqqMqq$hH imHm ֱiI߶mH$mmH$hhhmH۶$$I$$qqqmmMMIMmI$$$$ѱhhi h ihD $$mߺH($))$$$HHH$$H$$$$($$H$$ImI$$$$$((miHںڶMںmM(MqmMIںm$qrrIq(MMMMMMMMMMMMMMMMmM)MMMMMMMMMmMMqrMqں(($$qm(IrHM$$IHM$$mqqMqrm$Hh$$HH$Hm$Dձhhlm ۶۶IMI($HDh$(lqmI$ۖH$$MrqmmMMMII @DhѱhhhDmiii Dmmmmm m$$$)(D$Ll$$($H$$$$H$HH$m($$$$$$$$HHLH$$$)(miHںLںqmImMMIںMrrmIvqMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmrMmڶH(($mm$mr(MMImH$$Mrm$$$$$ $Hmh$ۺm۶M($$$$hhH$$$Mڶۺ۶ڶI$qqqmMrqrM$$Imhh $DhѭhmHmm hD$H$$))$$$$$HHIHHH$Hh$$H$$$$$$$HHH$HHI$(HHHH$$I))r(miHںHںHM$MM$ںIMvqmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMmrIIڶ($$$mqImqqmr(qI$$ $qrm$$DH$$mhlmhHH۶mmۺےH$DhhlmHH$$$($$qڶ$rMMMMmrrr$ImhmHD$ D$DDѱmhmH mD $DQLm$$))))))$$$$$$HmHIMHH$HDmm$HH($(HHLHHHH$HH$H$$$$H$()rr$miHںMں(M(MIHںqqrrmrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrrI(ںmMqmM($q$$$(mm$Hqrm$H$H$hHHhֵm$۶$H(($mmmMI֌hDHD$mqM($(MqH(MI۶HMrMm))IMM)rm$$$HH$hm$$DH$ $DmlmHm$i m $ $ۖIH$ޑ()())$$$$$mHmMMH$$$$HmH$$$$$(HHHHH$H$$$$$$($H$rMM(mIIںںMڶm$MMMںmr(MrrqmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrMHږ$($$$$IIIII$((m$I$qI$ $$$mHH$$lHDmMM$$HqںlձD $m$ڶq$$$(((m(Mm(MqmMmrqMMM)$$$$$ mm$$$mHH$$ $m߶q$ڕ()(($$HHImHHHLH($H$$$$$$$HH((HHHHHH($$$$$$$IrMM)MImںHںq$MQMںrrrMqrrrmmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMIIHںڶHHHHH$($$$$H(mlmIMm)$H$$mmHHH$HےIIH$$H((M۶$llH$H$$H$۶߶L$$$mIMIqmMqMMM$$h$ihmmhmHHHHm$$(q$ڑH$M$)(($$$MHHIHH$$($$$$$$HHHHHHHH$$$($$$$($r)MM)ImmںHںq(mMM$ںMmqqrqr)qrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnnmMI)IHںږHmHH($I((Mm mIM$mHHHHHLmۺII($$HHD$I$$(mۺ߶I$rqmqq-rr$$$ DHhDhDdhHHH$H$mI$$Irںmm$$m$()((((HIH$$IHH$$$$$$$$$$$$$H$M)MM)ImmںHڶq(mqM$(ںڑ$qqqr(qrmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmrrM$$$)M$ڶ$q$$(Mm h$$)DD$HmmlH$ $$Hmmm mMMM)MۺߺIM$$DD HIߺMmH(M$ۺIqqMD h DD D$IH(IMq(IڵmHmm$$m$$$)$($$mlhmmlH $$H$r)MM$MrIںںHںq(M)$MںqMmMm((ߺIqMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmږMHIHHqqqq(rIq( Dm $$H$D$$ DHH$$H$$$HmmMmHmmږM)((IqۖI$ $h$$m$MmMߺ($HHmMIqMm$D$D$ $$Dhm$$$$mڑmmqq($HH$$$$())($llllmmmmmmLLmmmmI$$$$HM)mM$Mrmmںں(ںmr(mHںںm((H߶ImMMMMMmmMMMMMMMmmMMMMM)$IMmM$$)$q($$rMHMmI$IDI(H$$ $$$ Hl$$HmmMMmmmۺ$($Iqߑ$$M$Hm(q($H$H$((HHq$HDDHhimmmm$$H޺HDIm$II$$$$))($lllmhHDDHm$$$$$$$I$M)qm$mږMںrMqrqmM(mqqm(HIHMq$($IImMIMMM$mMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMIqmMm$$q$HHHHmMMMmrMHMImmm$mI$$$$$$ HlDH$$mm$$$$$HMH$(ImmۻۖqMqM$mMIMqImmIHmq۶ڶmqImH$HmmmmH$$ںH$$$HmHMm)$$$$()$$Hllll $DqI($HHmmI$Iq)rm$mںMMMqqqQqMqqMrL$M($(I$$$mMMMMMMMMMMMMMMMMmmIqIqM$߶HqqqqqIII(qI()lm mH $$H$mmm mm$H$$$$$$$HmImmm۶$$M$$Hڶ$m$(M(qmmں$$$$HHmi$$ږmmImH$$)II())$llhձձ$ll$Dmm$$($(Imm$$I)rM)qںIM$$(qq(M(MHH($Iq$qmqmmmmmmmqMI($(IMqmm($$mMMMMMMMMMMMMmmmmMI$rrHqHH(($$ں$$qmm(qI$M(mmlm$$HhHD$ DHHhHmmmm $$$$HHHHm($D$$m$mM$$$I(ImmںmmHlLmqmߺM$$(Iqmmmں$$$$H$$$$$$DDmmhDD$$H$$qMHII$(I($))$$)($$$$Hhlll$llhlH$$($HH$r)MMMrںMM((rr($$$($MqHq(q(qMqqqIIMMMIMMMm$$nMMMMMMMMMMmmmmMM%m$$MmmmrqHII$Imim$$hlHhhhhhHHHhllllh$$H$$$I$q$$mmmq$IIڑڶmIqIqۺۖmI$$$$mImںm$$HH$$$ $mڶqmMI$I)(()))(HmH$HH$$$HHlllHhlllllllhlHhllllllm$llllh($$HH$$I))MMrں)QvMMMIm)mqqqIMmq(r)qqq$$$($$$l$m$$$($rMMMMMMMMMmmmmMMI$m$$$mqm$mM$I$mrM(mMImqlh$$HllDDhhllm$$DHh$$$H$mq$$Mml$HH۶mMߺ۶qں$HH$$ $$ $l$$IImmH$I)))($))$$hLqm$$HH$$$$$$$$$ $$$$$H$m$$$HH$$H$r)mmں)-(MMMM$qۺۺmH(rMqMqqH$(HqqqqqqnMMMMMMMnmmmmnM$$$IMIIm$(Hmmm$HMIMqq(mHlh$ HhD lHlm$hmm$ $Hqmmm$$$ $$mqmۖqںq$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$Iږm$$$mm$())$MM())($mlm($$$$HHlH$HH$H$lHlHH$HHH$HHHHHH$($$$$$$$$I)IrMqںI(qMHmI(HHHIMrM$m((I$$mm$$M(mrr$(IImnMMMmMmMnmmrrM($$I$Hmmmڶm$IH(IHMqqIqqH(MqmhHhlD $hlhhlHD$ lmM$HH$mm$$$$$$$$H$$$HmۖqmII$I(ں$(HmHHHHH$$$$$$$$mڕںڶ$HH$(I)IIIIM)IMMI$$Lmm$$H$HHlL$$H$H$LHLHL$HHHHHHHHHH$H($$$$$$I)Mrrں(($qqqqI$IquMmmmqqںMrrM$mMMqqqlmmq$$qrMMMMMmMmmmrM$mq$$$$($$mmq$ږHMI(((q($ll$$$HHlh$HHD $DD$ Hlm$$HH$mm$$$$$DDH$HMmqq$ںm(MMmm$$$HHllH$$$((($$$$m((MMMMMIMMM)(IMMM)$$LlL$$m$HHHlH$H$m$mLHHLH(HHHHHLHHH$HH$($$$$$I$IMrrں$Mm((IrM(mMmM(H(IMq(qnmMMMMmmmmrM$mrq$$(I$m($$LmqqڑpڶMqmqۺqI(m$mmmqm($llIhmm$HllHHDHmhmhHhHl$$$$Hmm$$$$ $$Im$Mm$mIm$$HHHll$$hh$$$(())II($$(H$$)MMMMMMMMMMM)(MIMIMM$$mlqH$$$m$HHHLH$H$L$mHHHH($HHHHMHHH$(HH$(($$$($mIMMMںq$$$MMmm$$Mqv$$MIqvq(mI($MqqI($((mmmMMMMMmm%mrm$$m$$($$q$ImI(MI$q($$H$$$$Dh$H $ DlmlmlH $$$$mm$$$$$$$$Imm$(mmmHHHHllm$I$$(())III(M))(MMMMMIMMMM)))IIM))HImqHH($H$HHHmH$$$HHHHHHLHHHHLHHHHH((H($$$$$$($$mrM(qqڶI$$$mMmq$MMM($IqMIIMm(mqrIqqmmmMMMMMM)Mrq$$mHm$I$$m(HIIMmqMmImmMI$$I$H$$$lDH$DH $$$$$$$mm$$$$$(Mqߑ$$DHlllH$$$$$$()I)IIII$$$($$$$$I(I)MIMMM)$MM))MM))IMMM)$mm(H$H$HHHLH$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHH(HH($$$$($$mrM)qqںڶ($qqMMMMqmMH$$HmM(MMMmMM(m(mmmMMMMm$m$$$((ImqmqmIq(M$$HHmmHmH H$mmm$$$mm$$Hm$( $HmllHH$$$$$$)IIIIII$$$HH(H$$$()MMM)MMMMIM)))$mHm$HHHHHLM($$HHHHHHHHH((HH$HHHHHHH((($$$mMM$qqںڶ$(M(H$$(IqmM$qMMIqqqڶm$mqqqqmmMMMMnI$IMqm$mq$IMIIq$M$IIqm($$$M$Hm$$Hmm$H$mlmm$m$$$$$$$$$$$$$(HHH$$$$$$$$)IIII)))$$$$$)MMM)II)))IIIMMMMM)MMMIڕmDHHHLHMH($$H$HHHHHMHH$(H$H((HHH(($H$$$$nrMmmںq$rrmM)mںqmrM$qqmI)qmmqmmlH$mmmMrmI)Mmq((mmMM$$$$$$(qqۑ$(mqImMMM$$$$MIImHmH$$m$$H$($l$H$$$HH$$H$$$$$$$$$$$$HH$$$$$$)IIIIII)$$$$$$mH(MMMMMMMI)MMMMMM)MMrMI$HHHmmHH(H$DHHHHHHHHH(($HHH$HHHHHHH($$$$nIM)Mmںږqq(I)MMMIMMIHMmqqMH((mrm$qrqrM$$$mqqmm(mmmMmI)Mmq$(($$(II$$(qqںں$$$$$mIMmI$$HmH$mm$D$$$$H$$ $$I$($HHHMH$$$$$(IIImMII$$$$$$$($$mHH$IMMqMMMM)M)MMMMMMMMMIqHHHHmmHH(H$DHHHHHHHHHH$$$HH$(HHHHHHH($$$$$ m)qIHںqmMI$$$(((($$$IMmqmvM$mIMMMHI$mmMm)$MMmq$mI(I$(Hںq$IMI$II$mM$$m$$$$$$$$$$$$$$$I($HmHHHH$$($$)IImmMI($$$($$mHI$MMMmMMMMM)MMMIMM)MMMMImm($mlmmHLHI$$$(HHHHHHHHH$$$$$$(HHHHHH($$$$$$H$HH($$ mIMMiںڶmqI$mMqrrrmImqmqvmq)(()qm$$$$(($mmmMm)MqqMImqI$$m)Mں$$ II(M$I$$m$$$HHH$$H$$$$$$$$$HHHHmLlm($$$(IIMMMI($H$$mHH$MMMMmMMMM)MMM)MM)MMMmIqm$HHlmmHm$I$$HHHHHHHHHHH$$$HHHHHHHH$$$$$$(($HH($$ mMM$MiڒMM$(rqqqq(qrrmqIHq(IIMmMmmq$mmm$Imq(mI$m$IqM)$$$$$ i$$$$$(I$$HHH$$$$Im$Im$IHlHHHHlH$$$IIMMMI)$$H($HHH$$)IMMMM)MM)Mm)MMMMMMI(pm$$mmmmLmHH$HHHHHHH(HHHHHmmH$HH$HHHHH$$$$$HH$$$$M)rMimmIMMmM)(mqq$$$$rrM$mmq(qqMmmM((IImqmHM$mq$$(qqMmmI$$I$$$I$$$$$$IH$$$H$$mmmI$$$HlHHHHmIH$$()IIMI)$$H$$(H$$I)))$)MMM)M)$M)MMMMIqmmH(mHHHHL(H$$$$$HHHHHHHHmmH$$HHHHHH($$$$$$H($ M)rMmm((I(()((((qqqrMIM((((mqqqI(qmmmII$(IMmIm$(rM$m$$$qqqmmmM(mM($$$$HmH$$H$ $$$$$$$$ HLHHHHmmH$)IIMI)$$(m$$H$$$$$))II)MMMMMM)MM)rMMMMMMqmIHmmmmLm$($$$$$$$$$$HH((($$$$$$$HH$M)qmqmIqMIIIqq(MMMMH$Mrq$qqmMM($(qmmqmmMM))IIqI($MqmM($$mMmmmqm($$$$$imIII$$$$$M$Hm$$ $$$$$$$mHLHHH$lmH()IIMI($$Hl$HL$$$IIIIIMMMMMM)MM)rMMMMMMmڶmIHmmmMMHHH$$H$$HHHH($$HlLHHHM$$$$$$$$$$$H$Mrqiںq$IMMqqm$$$(HmqqrvqIqqq$HqIMnmMIMI$(mm(m$$$HHHIHmmmmmmIMM$$IHH$$$$ hmH$HmHHmHmmmH)))))($$HHL$$H()$mMMM)$MMMMMMMMMMMM)m$IHHImmMMMHM$$$(HHH(($(HmmMHI$HHHH($$$$$$$$$ r)rqmںr($(qqHH((rrrMq((MMqm$$$qmmmmMqmmqM$qm$$(IImmhhhHmmlmImmmmIIHH$ H$(HmHmmmH$()I()($(H(L$$($$$$($$)MMMM)MM))MMMMMI)$)m$I$HmmmMmMHM$(H(HHH($$HHllLHHH$$HHH($$$I$ %MmmۺrqqMrqqmrr$(($$((ImqrrM$MqqM)qqlm(MLmmmmrmmm(Mڑmڶ$$IIImmmmmmmmmmmlm$$$$$IMmmMI$$$$lHHmmmmmlHllD$m$mm$Im$H ЬhH$$HHHM$(I))$$$HHHHH$$HHmmmmHH$$(MMMMM)$)IM)MMMMMM))m$L$HmmmMMmMM$$$$HHHH($$$HlH$$$HHHH($$( Mںr($)ImMMqqqqqqrrMMm(qq(Hll$Hrmmm($$$mM$mmڶ$$$$$HmmMHDmmllmmm$I$IIMmmmmmI$$$$$$$DhlllllllhDHH $$l$I$@ЬаmHHH$$)I)($$ HH$HLHHHHHH$()MM))M)$)IMmIIMMMMM)$)m$$qL$HmmmLMmMm$$$(HHH($$$$$lH$(H(HH(H($$$ DnqiںrM(I(IMMM($mrrM(Mm($MMMMIڵm$$lmmmqږ$(I$m(IM(ںHHHHlmlHI$IM$I$$$$mIIII$MmM$$$ DDH DHlmHm$$HmH$$$DЬаlH$$$((( $$$$$HH$$)IMMMMMMMI)MM))IMmMMI)$m L$HmmMLHmMm$$$(HHH$(($$HHH(HH(HH$H(($$ M)rIIrrMIIIqmqr($$((MqQQMq((((I($M((($qllH$Hqmmmmmq$II$$(II$(Hm((mm$HHmhmH$$MMMmIH$$$$$HHHHаH(($$$$$HmHH$$))mMMMMM)$IMMM))MmMMM))M HHmmHHHmMM$$$(HHH$$$$$$$$$IH(((HH((((H$$ r%$IIqqMM($$$qMqmMIMQMMq(Mq(qMqmmm$HqnMMmmm$$IM(IMIIq$HH$$HHmm$IM$mmHImmmH$mmII$$DDDЬmD$Hmh immml$$HmLHH$$))IMMMMM)$MMMM))MmMMMI)I m$mlLHHMHM$$$HH$((($$$H(HHH((HHH$(HHH$($@N(MMq(())MMqqm-MHIIH$(MMMMMqM$$$IMqImql$$MmrmMmmmmmmIIImm$ImmM$m$$Imm Hm$$IMH$$IImH$$mm$$$$$$ DdЬHHhllh lllHHHHH(HI$))II)MMM)$MMMMM)MmMMMMIH m$$mlLHHLHM$(((HH$$$$$$HHHHm((HHHHHHHH$H$$($ JHMMm)M)q$$qqqqM((q($($MIIIMMMM$qq)(($Hh$(mmMMmMI$$(IIqIHmmqm$I$m((IMqL$(ں$$mh$$mlmlmmmmmmmIID$Iqr($$$mIImmI$$$$$H$$$$$$$ Ddյmmmmmmmhh $HHHHHHHH$II)MMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMI$I$$$$H$H(mlHLmHHHHHH((($H$(HHHHHHH($HHHHHHHHH$($$$$$HM(HH$ )qqqMqqqq(II$$($(qrmM$$MMQQMM$$mI((IqrmqqMqqqllhHH$mmMM))$$$HmmmmmqqmMImq((qI$HmlmmmlmmmH$mmmmH$$ Irm$($$HImmH$$$$$ Hhhlhh H(HHHHH(($IM)MMmMmmMMMMMMM))MMMMMMIIH$HHHmHHHHHHH((LH$H(((HH(HHH((HHHHHH(HHH$(H$$$$$$$D))Mrqr$$$mmqr($$$(Mmmqrqq)(qqqqqM((M$$$lllhHHHH$mmMM$$HIIHHmmmmmmmmqqqqMmqqq(Hںںq $HmmmmmmhlhH$lmmHH$$IrM$)DmmmIH$$$$$H$ $llmlmmqmlhlll$$$HHHHLmHIMIMMMmMMMMMMmMM)IMMMMMI$H $$H$$$HlmHHHmmHH(m(HHHHHHHHHHHHLmHHHHH$$HH$(H$$$$DJIIڑrqMHm$ImMqIIqqqmqMqrrqM$(qmMqqMqmmlhhhhH$mMMMIMMmmmmmmmmllllllmmmqqqqqqqM(M$$ں$HhHHH$$ mMM$%$$immmI$$$$H$$HlmmqmmmmmmmH$HHmHlllllllllllllllhhm$$HHHLmLIIMMMMmqMMMMMMMMM)IMMMMMM)$HHD$$H$HHHHlHHHmHHHM(HHH$LmmHHHHLHHH($((($$H$(($$H$$@NM)(ڑqqq$(qqqqIqqqqm(q((MMMMq(((($mHHHHqlllllH$$mMMMIHmmmmmmHmmml(((((mmmMHMں$$ $$HHlHH$$HmmHH$$qqqqII$$H$$$HHllHHlHmmmmmmHlHmlllllHlHHH$$$$$$DDHHHHHlhHH$HHLLLHI)IMMmMMMMMMMMMMIIMMMMMMI$$HhlhH$$$ $HHmmHHHHHmMHm$$($HHHHHH$((H($$($$$$HH$H$$$D%r)(qqqmM$$$$($Mq($$((rqqrM$(qM(IqrM$$HqmMqqqqHMmmLllll$$mMMmmHlmmmmHmmM(qqmMqmں$$HlllmmmHmm$mqqmmm$$$$$$$$$$HHlHHHlHllmmmllllmmmmmmmmmlllllllHHHLHHH$lHH$$HLHm$$$(M$IIMmMMMMMMMMMMMMMMMMMIHDHhllmmH$$$$$$$($($$($$(HH$$($$$$$H$HH$H$$i)MMmqmqmII($MIMmqqmrqM)qrM(MqqllHD$nMIMMMHmmmmmmmmqqqںI DmmH(mmmmH$HmmmqmmHIIH$$$($$$$$$$HHllHHLHlHlllHlHHlmmmmlllllmmmlmlmlllllHLll$$$HH$(HmmlH$$IMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMIHhhH$ $($I$$$$H($H$$ iMMMmqM($mqqqqqHrrMMMM)($HI$$$HHMHH$llHHmmMMMmMhmmlhmmmmmmlmlmm۶qII()ۺڶmں$ImqmmmMI$$$Hmm$qqmmI$$$$$ $$$$$H(lHHHHHlHHHHHHHHhlmmllmmlllllmmmmmmllllllH$HmHHHHmmmqllHIIMMmMMMMMMMMMM)IMMMMMMIlllllmmmmmmlmmqMmmmqqqqMMH($($($($$ DMMIqqmMM(mq(mqM$I(qrrq(MqqllHlmMMMmMMmmmm$$hlllllllHmqI$$MqM(ں$HmmH$HqH$$Hmmmm$mmmmLmID$$$$$$I$(H$HHHHmlHHHHHHHHHlHHLlmllllllLllllmllllLLLH(($HHHH($$HmM(IMMMMM$IMMMMMMM)MMMImMI( DhlqmlmmmHH$H$$$ iMMqq$mII(qqqqM(MMM۶MI(I((IMMHMmmMMMMMMmmmml$$mllllmmHl)$$M(qۺr$HmmH$ $$$hHm$mqM$$$ $H$mDmI$$$)I)I(H$MH$$H$($$$$HHHHHHH(HHHLLLlllllHHllmmlmllLlm$$HHLHH$$$$)IMMMMMIMmMMMMM)MMMMmMII$$DDll$$ll($H$$$$ m)IqmMMMMMmqq(($$$qqMMH$(MMMI$$MMHڶlHmMMMmMMmmmml$HlllmmmmmqMmMqqڶں$M$$ HHlLmq($$m$lmIHH$$I$(HmmI$HHHHHHHH$$HHHHHHLHHLLmmmlLHmmHHHHHHHHHHHHHHHH$HHI)IMMMMIMMMMMMM)IMMMmmII$HHյllm$ll$$$H($$$ iI((mq$mMmMmM(Mmm)(q$$$qqq(MqMM(mMI$MHm$$HLmMMMMMMMMmmmml$llmmmmmmmqqqmMںq$i lm$HD$Im$ $HDHllm$$$Mm$HH$$$$$$$$$$$$$HHHmmmMHHHmmmmmmmmmmmmlllHHHmH$HH($$I))MMM)MMMMMMMM))IMMMmMMM$ ڑ$$HHlllhlllllllH$H$$$ iIMIqڑ(((qqqmMqHMMqq$q$((MMqq($I($H$$mmmHHqmMMMMMMMMMimmlHlmH$HI((((qm(ںMI i$Hmmqm($$$$$ $Im$$$HmֵmI$$$$qq$$HHllHHHlHHmmllHHmlmmmmqmmmmmmmmqmmmmmmlmH(mLHHH($$II)))MMMMmIMM)MMMMMMMMMIH$$ڵlm$H$$$HHHhllHHHlHHHHllllllllllllHHHHlH$$HHHHHHH$$$mHmMq$qM$(HqIqI$IqڶMI((($$$($mmmMMMMMMMMMmimmH(mqm$$mmr((r DֶLHmm($ںmI($$$ $(MmIm $hm$$mm$$LHlllHHHlllmmlmmmmmmqmmqmmmmmmqmmmmmmmmm$$$mLMHHIH$$mMMMIMM)MMIMMMMMMMMM)H$ڵlH$$HHHHHHHHH$$$$$HllHHHHlmllmmmmmmLH$(mlHH$HH$$$$qmh(((MMqmqMqI$($qM(MqqqqqMMHmmMMMMMMMMMImmmmHHmm$$ںqI$Mq((M$M mHmmmqںںmMH$H(mIIHmmmMM$(HHHllllllllmmmmmmmmmmmmmmqqqqqqmmmmmmlmHL(lLmMHHH($MIMMMMMMMMIIMMMMMMMMMMMM)H$mڶlm$I$$$HHHHH$H$$$$mH$HlmmHLmmlmlmmmlLHHI$mH$H$$$$$MhںIںmqmMMMMMMMMMMmmmmllmmmHmmqM(IMq$(IMm DֶHHMm$ںڶm((mmIq$$Hmm$$Hm$$$$mmrI($HmlHHllmlmmmmmmmmmmmmmqqmmmlmmmmlLHlLLLHHHHImIIMMMMMMI$)MMMMMM)MMMMM)HHڵlm$M$$$$HHH$H$HHHm$HHmLmHHHmmmmmmHHHH$$ ($ $$qqHHںں(Mںں$MMMMMMMMMMMmmmmmmmmm$ں($$$IrqMڑq(mImlm$mںmmmHH$$HHI$$$$$$$ImmMmII((HMLLHH(H$HHLmmmmmmmmmmMmqqqqqqmmmmmmmmmmmmLH$HlLHHH($)MMMMMMMMMMMMIIMMM))MMMMMII)$HmHIH$$$$$$$$$$HHH$$m$HHHHHH$$$(HHHHIHHmImIiqۺqrrI$Mں(IMMMMMMMMMMmImlmmmmmmIqqqMۺmmڶqqml$$D lںںIqqqI$ڶHmmqI$$)IMMmmMMMMMMMIHH($($H$(HHHLMMMMH(((HMMMmMmMmMMmmmmmmmMH$HLHHH($HIIIIIIIIIM))))IMMMMMMMMMMMMMMI)$$mHmH$$ $$$$$$$$HHl$$$HHHHHHHHMMMMmMIHHHHHHH$$$$$IrmM$ںqqM(($MmmI)(rmIMMMMMMMMMMMMmmmmmmmںںM(rqm(Mq$$$qqq($mhqںںqqqqI$$ڶmIMmq۶I$H$$$$$)IMmmmMmMIMMMMMH$(((IM($$(HHMM($$$HmmmmMmmMMMMmIMMHHIMMMIIIIMMMMIMMmMMMMMMMMMMMMMMM))(Hqq$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHLLHHHHIH(H(($D$$(IIHmImqںqqMI(IMMrqqMMM$(mIMIMMmmmIIMMmmmmmmmںM(MmM۶m$$MMHH$Hmm $HIqںںqqMImHmںںH$(MmqqqHH$$))$$)$I)%)MmmmMIMMMMmI$III($(($(II($$HIMMMMMHHMMMMqmmMMIIMMMMMIIMmMMMmMIMMMMMMMMMMIIIII$HH$$$$H$$$$DHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHMH((($H$$$$$)qM)IM$$$$(((MrrIMI$$(MMMmmIM))MMM(I($IHmMmMqqMIIIqqmmmmmHMMmH$HIMMMmMMMMMmMmmmqqںmm$mIqqmqmqmm$IqMH$$$$ڶqںںmqI(HmںmMIMqqڶ$HH$I$$$Im$MmmmMM))MMI))$MMM(MMI()(IIMI$HIIMMMI($$M($M)MM)$IImMmmM)$(IIMMMMMMMM))IIMIIMq$$$$$$$$$DD$H$$$HHHHHHHHHHLHHHHHHHHHH$$$$$$$$)mmMMM))MMMmmII((((I($$$$$$)MMIIIImMmmmMMMMIMMMMMM)$$$I)($HMI$$DHH$$$$H$H(HlmmHlmmںrrmMqMMۖqMMmqMI$ImIHmm$$$ڑmںڶmH(((HHqںںںںqqڹ$$H$I$$$$%)$MmMIIIImmmnNM)NMMM$)))MmM)rMI)$$MMI$IIMMIMMI$IIIMMMI)MM)))I)()MIMMMMMMMMMM))))MMMMMmmI(((H(q($$$$$$$DD$H$$$HHHHHH((((H(HHHHHHH($$$$$$($$)MIMMMMMMMMMMrMmqqqMMMMmmMMMMMmMmMMMMMMMMI)((())MMMMMMI%$)MMMIMM)$$II$(($$)mqqq$$ $$mmHmqmmmmMI(qm(MqqmI(mmIHHHH$ڶqqںںMMM$$mںںږHII$$$$I$$I))))MmmMmMMMmmmmmmMmmmm)$IMmmM)mmM))MM$$(IImmMM)MMM())M)MMMMIIMIIIMM))MIMMIII$MmMMMMMMMM)IIII)IMMMMMI)))MMMmqmqI$$$$H$$($($$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$($M$$IMIIIIIMMMMIMrM))))mmMMMMMMMMM)MMmmMMMI)$))MMIIIMMMMMM)%$)MMMMMI)$$IIMMIMIII$II)$ImqI$iHhmmmmmmmmIHHmmhmqmmIڶq(ImqMI(Irmlm$hmm$(ڶqڶm(ںmHIm(HqmںMMڶ($H$MMMMMmmMMmmmmmmmmmMmrmMMqmmmmI)ImqqMIImMqmmmmmmMIMIIIIIIMMMM)$)I)I))I)))MMMIIIIIII)IIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMmmmmmMMm(MqqqMMMMMMmqqmmM()MMMmMmqMI(IMM)II$)MMMmqmMMII(IIMmMMMIMMMMMMMmmM$$MMMMmmMMMMMMMMMMmMmMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMI))))MMMM$II($$IIMMMMII))II$$($$$$$$ $$$hmmmmqmqqMHqqM$Hmmmmڑmںڶ$$HmmqmmmmqmI($I$(qmmںۺ$I$$ $hhmHDHD$$$$ $$$$$$$$I$(()IIII$$$IIII$$((HMMMIII)$$$$IMMM(((I)MMMIMMMIMIIIIIMI))$MMMMIIMMmMMMmrmrrmrmrmmmmMMmmmMqMM)MMMMMmMMMMmmmmM$MMImmMmmmmmmmmrqqmmmmmmmmMMMMmMMmmMMMMMMMMMMMMMMmmMMMmMmmMMMMMMMMMMMM)MIMMMMMMMMIIIMMMII)M)))(IMMMMI)II)I)($$$)$ mmDHmmqrrr)$mlHqںH($(((H(($$mqM$HHq$ںI(mII$HhlllllhmmmmmmmllmmmmmmmmmHHHHHH$$$$$$$$$$$)$$)IIMMIIIMMMrqmmmmMmMMMMMMMqMMMMMMMMMMIMI$$M$I))))IMMMmmMMqmmmmmmmmmmmmqmmMmmMMMmmmMMMMMMMMMMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMMMMMIIMMII(MM)()))MMMM))$))))II)$$)HHHhhHhhHllhHHhlmHDmmmmmMmqmMI$$mֱlmIںںm$$$$H(((m$m(Hںߒm$HHH$ $$$$ $$$$H$HDD$DhmmmmlmmlllmllhhhlhhHHllhHllllhHHHlhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH($$$$$$((I$$$$$$)IMIMmmmmmmmmmmmMMqmmMmMMmMMMI)IMMMMMI$)MMMMMIIIIMIIIMMMMMMMMMIMMI)IIIIMMIIIII$$$III)()MMMI))))I)))II$$ HllllhllllHhllllm$HmmmmI($IMMmmmqMMmqmm($mH$$ںmqI($$Hڶ(qHHH $ D $DD$DDDhHhhhhhhhhhhhllѰmmmmmmmmHHHMHHIH$(($(()$$$($$))MMMMMMIM))))))))IIMMMMMMII$II)$$)))))))())))))$ HHHHhlllllllllllm$$mmmm$mֱmm$mIqںIMmmHqqqq((mH$HHے$lmI$ $DDD $$$$$$ $$ $$$D$$$HHDDHHHHhhhhhhlhmmmmmmmHmmmHH$$$$$$$HHHmmmmmHIm$HHHmIH$H($$HHHH($$$$$$$$$$$$$($$$$$DHlm$mm$$Im$(qmqںߖM$$$$$HH((qqqmH$qmHHmH$$Mqۺ(I$lH$hmHhmmmmmmmHhhHHHH$$HH$ $$ $$$ $$ $ $$ $ $ $DHH$DD$DD$$D$DhhllmmmmmHmhhlmmmmmmmmImImIHHHID$$$$$ $$$$$$$H$$hmmmmm$mmmږ(qںqMHH((qMMM$$MM((mm($$$$Mߖ$($$H$lmhmlHHHHD $ $$$ $$ $ $ $ $HHH$$HHDDHH$HHHHDHlHmmmmmmmllmmmHmllmHlHHllliiHHHHHHH$$$mmH$$mmmmD$IHmmmH(mmmں$Mmmmqq$MmHHH$qںmMMHq$H($mhHDD HlhlllmmmmmLLlllmllmmmmlmmllmmmHHHHHHHLHHLl$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$HH$$($HH$HHHhllhmHhlhllIHHm$ HmmmmH$m$HMqڶqm$$$$$$$$$H($$qm$$mH$MmH$Mںے((I$$ $HHHhHHhHDDD$$D$ llHlllmmmlmmmmmllhHHH$$$$$$HD$$$$$$$$ $$ $$ $$$$D$$$$H$HHHHHHHHHHDDHDHHhhHlmi$lm$hmmmHHi$mH(mmqںmqHHH$H((mqq$mM$mM(qۺ$qm(H$$I$$HHHH$HIIIMIIIIMMmmmmiIIilmmlllmmlllmlmmlllLlllllllHhhhlllllHDDllHDHhHHhhhhhhllllmmmmmmmmmmIH$$($$(I$$$$$$$$$$$$$$HlmHH$$$$$$ $$$ $m$$hmmH$ H$$m֑$qMqں$$(MImqMHqH(mm$$qqI$$IH$)$$$$$$I)I)$$$$MMIMIIMIIIIIMIhHmmmmmmIIHImmMMmmmmImm$H$HHmmmmHH$$$$$$$$$$HHHHHHHH$HHHHHH$HH$$ $ $ $$ DDDDDDHHDHHHHDDHlhllllmmmmmmmmmmmqqmmmmlmmmlllllHHDDHH$ HmH$mmmmm $I$D$HMڶHHH$$$$Hmmm$$HHHHHۺIq$I$$$$$)$$$$))))%)$$$(IIIII)IIIII))IIIIIMII)IIII))I))IIMMIM$$$$$%$$$$$$$)$$$$$)))IIHHIM$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHHH((HHHHlllllmlHHHmmqllH$mmm$$hmmmH$$D$$mںmqIHIHqHmmLHHںڑ$(mۻII)IH$$$$$$$$$$$$$IIIIII))))))))I))III$(III))))MI)I))I)IMM)$$$$$)$$)$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$HHHHHHllmmmllllmmmllmi$$Immm$$hmmH$I$mHHqڶmImmI)HHmHHHmںے$ڒ$m$$$$$$$%$$$$$$$$$()IIII)))))))I)I)(III))))IMIIMII)M%$)II)IMIIII$$%IIIIIMMM)(((()$$$$$$$$($$$$I$$Hm$$$ $$$$$$$$mmmmmm$$lmmm$$m $ںmm($(HHH$$(mM)$L$$Hڶqm$$HMI$IH$$$)$$$%%)$$)(IIIIII))))%)))))()$$$I)))I)I)II)III)IMIIIIIIMMMMMMMII)I)I)))()$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$HmmmmH$$lmmm(HHHiHqqںmHHHHMIIImrlHmڕH$HmڶI۶$$I$$(($$$)$%%)I$$$))I)III))$%)I%)))($))))II))IIIIIIIMIIIIIIIIIIIII)))))I)))))))$$($$())II$)$MH$$HMmM$$$ImmmmmmH$Hmmm$Im$$qqںqMqq)H$mH$HHq(HII$)$I)))I)$)$$$$$II))))))))II$$))$)))))$$))I)IIIIIII))III)I))))))))))))))$$$))())))III$$$$mm$(q$$)$$ Immmmqm$$mmmqIImm$HںM$$$$$$$HHMHmrMmq$m$MmmHHMۺHqI($$$)))$)$$)%$$))I))$%)))II$$)I$$$$))$))$$$))IIIIII)I)))))))))))$$$$$$$$()))))))($I$H$(((($D$mmmmm$$m$m(m$I$)%$Hmmmm$$mmmmmm$$I$m$ںmH$$$$MH(qq$$m$$Imm(Mmmmۖ($H$$I$$$)))$)%)))))))))))))$%%$)$$III$$$$$)))))))()($III))))))))))$$))))))))))HHqmmmmqmmmMIIIIImmmmHIHH$($$$$$$$$$m$$$Hm$$IML(mHMI%)%$$lmmmmHHmmmII$mmm$mںڶmmںq(mMm$$H($$mۺMmڑ$$I$$%%$$%)%%$)))I)))I)II)$$$I))$I)$$%$$$$$)I)I)()$$$)))))))))$))%%))))$$$mqm$$$$$$$$$$HH$$HMHHHH(((((HHIHHHIMmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHMHHHHHHHmmmmmmmmmmmm$$$$MmI$(mH$HmHq$$$$$mmmm$ hmmmmHHmHmڶHHmmmmIII(($HmH$HqڶqM$ۺMHI(I($$)$$$$)%%$)))$$)$%I)$$$IMI)II$))%$)II))))($$$$$$$$$$$$$$$$mqmL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I((HHHHmmmm$H$m$MMMqqmM$($$$$$$$$$$$mmmmH mmmmm$m$$lmmH$qںmmqmmMqIH$HmqmH$$H$mںۺ$IIII$)%$$%%$$$$$)))$$$$)III)))I$))IMMMI))))$$$$$$$))))$$$$$$$$$mqmqqL$ $m$$HI$MMqMqqqMMqmI)II$$$$$$$mmmm$$hmIHhlllmH$mmںmq$$$$I$$$$HHhHH$$$LHm((qq$I$)$$)$$))%$$$$))$II)I)II$))IIIMMMMMI)$$$$$$$$$ mmmqmH$HHHHmmHq$IqqmqqqmI($$$$lmmi$$mmHhlhhlmmH(mںqm(i$Dhm$$$mmHHHmImHmI$$$I$)I%%$$$$)MI))IM%)))IIMMMMII%)II))$$$$Hmmqm(HHHH$m$$M$(IHmMMMqqrmIIIMmMI($$$$$$$$Hhmmm$mmmmm$Hmlllmlmmmm$mںH$$(HIH$$$HllH$mI$$q$$I$$$$)$$II$$ )MMM)))))$$$(MmmMM)I$$))$Dmmmmm$H$m((MqMq(qrrqmmI$$)$$DhmmmmH mmhHHm DmmHllllllm$HmںqII((IIIHHIDllhmHH$$mںImIII)$)$$%$)I$$$ IMMIMII)$$HmmmMI)$$$$mmmmmM$qqI$$$$$((H(Mqr((rmm$$)%$$Hmmmmm$$mmmmmmHmmmlllllhlH$mںںII$mqqqm$Hmmhmm$M$$ڶۖ($$)I))$$$$ I$Hmm)IMMI)$(MmMMI)$$$$)$HmmmmmqMM$$Hmmmmm$$HmqqqqmmmmmmIHH$$$HH$HHH$H$$$$qMIIqqMmqmMII$I$mqm$$$$$mmmmm$ HHHHHmlmhmllllhHH$Lڶ$($$$$$HmHmmHHm$HMmm)$))$$$$$$q)II)$$$$$(HI)$$$I))))))))$%$$H$HmmllmmqmmHHmqmmmmmmmqqmm$$mM$$HMqm$$HmmmmmmHHH$lmmmlllllhHH$HqںqqrI$$hm$H$Hںڒ$$$$$$hm$$q))II)$mHI$I)$$$)$))))))$$$$$$mmhmqmmmmm$$qIںIIH($$HMmM$$$$mMmmmmm$$HHlmmmlllllhhhHHںqrrI($$$mlHmmLHڶm$HۺHI)$$$$$m$$mm$)I)%$$qI$I)))$$)))))($))$IHmlmHmmmHmH$$mmmqqmmqqqmImmH$(($$$$$$$$$$%$$$IImmmmmH HhlmmllmlllhlllmںqrrI$$$$$m$mmmLmmږ$()$$$)$$ lH$$HH)I($$$mH$$I())$$))))))$)($$HH$mHmm$qHmH$$$$HHHHHHlmmmmmmmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmMHMmmmmmmmmmmmmmmMLMmmmIMqںںmqmqmqqmmMmqmqqmmmqmIMmmmmMImqMmMH%%)))I$$(Immmmm$ $hmlllllllhhhlmlmqrr$$$HmڶHqMH$)$)$$$$$$$$$$$$)IH(H$mlHI$(($$))))$$HHHHlmmm$$$$$$$HHHHHHHHHH($$$HH$$$HHHDHHHHhlHHHHHH$$mH((($$$$mں(qqqqqqqqqqqqqmqmqqqmmmqqmqmmH(HH$%$))))III$$HHHllmm$ Dllmlllllllllllmm$IH$ںں(ںqqq$I$%))$$$$ $$H$hm)IIHHH$H$HI$$)$$I$$$$$HmHHmH$Hm$$HHHHHHlHHHHHHH$$$$$ Dh$$$$$H$$$ImںHHH$H((HmmMqmmmmmmqqqmmqqmqmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHmqqqmHHHI$$)))I)III$$$$DlmmmH$$DllllllllllllllmmH$mmmmmmMMMMM($mHHںںHm($)I$$)%$$$$$$m $ll$$IHlH$$$h$$))$$$IHH$H$Im$$$HHHHlllHLLLlH$$$mm$$$$Dhhhh$$mںڶH$$m$(M)$$((MqmII()mqMHHmmmHH$(HHmmmmmmlmmmmmllHHLllllHH$$$$$HHlmmmmHH$$$$$))IIIII$$$$$HmlmhH$$mmllllllllllllllllmm$$$H$$$$$H$$$$$(mmmmHmlHH$mںںںڶڒ$$$$$$$$$$)$$)))$ m$hl(IHlH$lm M))))))$$$$$HqH$HI$HHHHHHHH$$HmH hhhh$HںH$m$$$Imm((ImmMH(MIIM$(Im(mmmmLLHHMqqq($(HHHHHHHHHHHH$(H$HHH$$$$$HmmmHH$$$)))$$$hllmmHDHlhllllmlllllllllllllllhH$HHHmmmmmmmmmmmmmmmLmlhHHDD$$$$HںںImm($$$$$$$$$$$%%$$ m$$ m(Hhm$Dl M))))$$)$$$$$$$$$$IHImmm$$HmhDD $IH$$H$$Mm(IMmmMMI(MqqmI$$$$$HmmmmmmMLMqqqmH(HHHHHHHHHHH$HHHHHIH$$mmmHH$$$$))))$))$$$hmmmH$ $lmmlllllllllllllllllhhmlmmmmmmmmmlmmmlmmHHhh$mHllmH$ $$(HmڶmH$$$$$$%))$$mH$$hlH$hH($$$$hh Dl Im$$$)))))$$)$$($mIDImmm$mmI$$HHHmqqmmmmmmm$mqH$$$MM$(ImmmM(HMmmqM$Mqqmqqm$HmmlH$$$$MqmMI$qqH$$$($$HHH$$$HHmM$HI$HmmmH$)))%$)))$)))%$$$DhlmmH HmmmmllllllllllllllllllmlmmmmmmllllmlDHmHhhmmHHH($HmmںIIM$$$$$$$$$$$))$$$H$$lmhqmIHHhlHHH$$Lmm$)))))$()$$$($HHm$mIqqM(($MMmmmmmmhmqq$$Hmm$$IMqMI(MqmMqmMqq$Hm($mm(mmMqmr($$(HHH($(HHlLHH$HmmmH$$%)$)))))))))($$DhmlD$hmmmllllllllHlllmmmmmlmmhHHDmmHhmmmmmHmHHHHHmںn$$$$%)$$$$$$$$))I$llDll$$ llH$$m$HmmHlH HmqqmmI$))$)$)))$$$$$$H$HHHm$($$$mqmH$$$Hmmmmmmmi$ hi mqmm$$H$mIImI$MqqM$$MIqqqMmmm($q$mm$$(Hqm($$$$HHHLLHHHHHHHH$HmmmH$$$$)))I)))))($$HmHHllllllllllllllhhlmmllhHmlHmmhHHmmmhmmmlLH($Hڻ$$%$$%)%$$$$$$$$$$$ mlllmmMmHHIMHl$IMMLqqLmM)))$)))$($IH$mm$$MIMmmm$$$HI$ dDmqMmm$HIm$HIM$$$Hm($MqM($Hqqq$MmmMMmm$mIMmqq((($(HHHmmHHHHHH$ImqmI$$))))$$$)I))$((HHlmmmllllHDDHDDDHDHHDDDD$$Hhllmmmmmmmmlllhlh$HmhmHHH$HHhHHHHM$$$($$mں$($$$$$$$$$%)))))))))%$$$$mmlhhHlHH$D$mm$HH$$m$MmMMH$$II(HH($))))))$$HH$HHmmm$(q($($$ImmmmmM$$$$$miih $mmmmmHmmmmm$$$$IMI(ImI$Immm($$q$$Mmrq$$II($MmIqq($$$HHlHHHHH(H$$$mmmqM$$$%IIII)$$I))((HHhlmlllhHHHHHHHHDDHDDHhhhhHHhD$D$$$$D$$$HHHhlllhHlHHHHmH$$HDHHHIHH$HH($$$m($$$$$$$I)III)I)M))))))$$IMHHHDHmH $$$H(lD HmIrM$$Hmm$MmIMM$$$))IIIIIII)I))I))$$)$))$H$$$$$$($Hm$(M($$$$$$$$$(Imqq$(Ih$$qmmmHmmmmmmm$$$$mmM($(IMI$$HmmI$$$(I(qM(IIMqmqqq($$$HHHHHHHHHH$HmqmmI$%)IIII))(((HHhlllmhD$$$$ $$ $$$$$HHHHmmIH$$$$HHHHH$ $$i$$HHH$$HHH$mmMHHH$$$$mr$$$$$$$$$$IMMmMMMIIMMII)))))I$(IHHHHmHHM $ imHmDlmMMMMMM)I)IMIMMIII))II))))$$$)(mMHH($($$HHmm$$$mIm($$$$$$$$$$$$($$($HiI$$mMHmmmmmmmmmmI$$$$$Im$$II$$IIII$$$$$$HqMmm$$mMmImmm$$$$$HHmHHHHHH$$$mmmMH$$$$%))))(((($$HlllmmmHD $$ $ $HHHHI$$$HDHD$$ $Hm$$H$$$$$$$$$$HHM(HH$$$$$$$$$$)IMMMMMMMMMIIII)))I$$$$Hmmmmmmm$mm$hm$Mqm$MMmmnMMMMIMMMM)IMMMMII)))$$HmHHHHH($$H$mmm$(mI$$($$$$$$$$H$$mmImD$I($mmmmHlmmmmmmmHmmmI$(I(($mmH$mmH$$$MIm$MMI$$Mmmqq$$$$(HMMHHHH$mqmmH$-45''&}t,Ff&tFf& hlm$ Hlegg METAFILEPICT1J({1".9 =:&MrEdMicrosoft DrawZ&MrEdXX SystemSG@@&MrEd  !  @ @ @@@@@``@``@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` `@ ` ` @ @ @ @ @@@@@@ @ @@ @ @@@@@@@@@@`@`@@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``@``` ` @` ` `@`@@`@`@````@``````@````@````@````@``@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@@ @ @@@@@``@``@@@@45:C P! (Pp@ @ @@@@@`@```@@@@ @ @ @ @@ @ @ ` @` ` ` @ @ @ @ @@@@@ @@ @ @ @@@@@@@@@@`@@`@`@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`@``` `@ ` ` `@`@@`@`@```@```````@````@````@````@```@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@@ @ @@@@@`@```@@@@($$$$$$$$$$$$$((H$I$$$$$$H$$HHHHHI$$HI$$$$$$$HHHIIIIHHIIHH$$$$$$$I$$HIIDDH$$H($IHH$$HH$I$$II$$IH$$$$I$$$$$H$$$$$ $DD$HH$$IIH$HD$$I$$ H$$I$(H$IImm$HH$$IH$$$H$DHD$$D$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ $$$ $$$ D$ @d@`d IlHH$$$$$HHHH$$$$$I$IH$HHHHIH$$$HH$I$$hH$HH$HHH$HHHHH$$$H$HHH$HH$HHHHHD$$HHH$$HH$$$H$$H$$$$$H$$$$$HhhhhhhhhlH ($$$$$MIII$$$$(HIIIIIIIIHI($$$$($IH$HHHHHH$H$(($$$$I$HHHHIIIHIHHHH$I$H$$$HI$$$$HIi$I$$IIHII$$HH$IH$$HIIH(HI$$$$$$$$$$HI$$D$$D$DHH$II $$mH$$$$$ $H$$H($$IHII$HH$$HH$I$I$$$$DHDD$$$$$$D$$$$ $ $$$$ $$$$$$$ @`@ddD hllhllhhlHhhhlmD$$$$$$$HHHI$$H$$HIH$HH$HII$$I$$$H$HhH$HHDHHH$HHHH$H$$$HH$HHHHHHHHHH$DHH$$$H$$Hm$H$$H$$$H$$$$$$$$$hhhhhhhhhlH$D$$$$$$II$$$(IIIIIIIIIIIH(H$$$$$H$HHHHHH$HH$$HHHI$$HHHHHHHIHHHHH$$$$$$IHIH$mHDIm$HHHHMIHH$(HHHI$IHHH$ImH$$H($$$$$$HHH$HDIDH$$H$$IH$$H$$$HH$$H$$$I$$$$$HIHI$$H$HH$$HH$$HH$$DDD$$$D$$$$$D$$ $D$$$$$$$$$ @`@dD DhllhhhhhlhhhhhhhhhhhhhhhhhHDDDHDHhmhmhHhHHDHhhDDHHHhhlmmm$$$$$$I$$H$$HI$$$$$H$HH$HmHII$$I$m$$H$HH$HHHHHH$HHH($(($$HH$HHHHHHHHH$$H$$HH$$$($HHHH$HH$H$$$H$$$$hhhhhhhlhhH$$$$$$$$$$IIH($$HIIIIIIIIIIII(($I$$$$HH$HHHHI$$IIHIIH$$($HHHHHIHIHH$$HH$$$I$$HH$$mIHHHHHHMIHI$HmHII$$H$$IIHHmH$$M($$$$$HH$HiDH$$H$$IIHHH$$I$$HHI$$$$$$IH($$$$H $H$H$$H$D$$$$$$$$$D$$ $$$$$$$ D$$$$ $ `d@`dD hhhllhHDDDDDDhhhD $$DD$ DHD$ $ $ $DHHHH $$$$$$H$IHH$$$HH$HHI$HI$$IMm$HHHHHHHHHHH$$HH($($$$$$$HHHHHH$$D$HHH$HH$$$$H$HH$$$H$$$$H$H$$ hhhhhhlhhhhH$$$$$$($II($$$$IHIIIH(IHII$$II$$$$$(HH$H$IH$HHHHIH$$H$$HHHHIIHIHIHHHH$$$$$$$I$$HIHHi$DimIII$HHIHII$HH$HIHIHHH$$H$H$$H$$HHHH$DIH$$D$HH$$H$$HH$H$$$H$$$$$$$$($$HHHI$$$$$$$$$$ $$$$$ $ DD$ $$$ $$H$$$$$ dd@dd $HDhlhHDhhhDHHD $HlhH $D$$$I$$$I$I$H$HI$IIH$mm$IH$II$mIII(IH$H$HH$H$HHH$HHHHHH($(H$DHHHHHHHHDH$DH$HHHD$$H$H$$$$$$HHH$$$$$$$$HDhllhlhhhhhH$$$$$$$$III(($($(HIII$I(H$III((((($(H$($HH$$$$$I$$$$HIHHHHHI$HHHIH$$$I$$HH$$$$IHHHIH$IIH$(II$HmHHm$HI$$HHHm$$$$I$HI$$$$$HHI$$H $$$HH$$$$$$HI$DD$$$$$$H$$$$$H$I$HDH$$H$$H$D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ d@dd HlhH hhH$DHHH$HlhH$$$$I$$$$$$H$$H$I$mI$I$ImmI$IHHI$$I$I$$m$HI$H$H$$HHHHHH((($$HHHH$$HHDDHHHHHHHH$$$$$$H$$$$$$$$H$HH$$$$$$$HhlllhllhhhhhhD$$$$$$$$$$$MIH((H((HIIIHIHII(III(($IHHHH$$HHHI$$HH$H$$DHHHHH$IHIIHH$$I$I$$HHH$I$$I$I($$$DH$H $H$HH$HH$$$$I$$H$$H$$$H$H$$$HH$H$H$HD$$$$$$$$ HDDD$ `d@`d $lhm hhH$DlhH$HlII$$$$H$$$$II$$$$HHHH$HHHHH$H$$H$$$$$$$D$$$$$$$$$$ $$$$$$$$H$$hhlllhllhhhhhhH$$$$$$H$MIII($$IIIII(MI$IIH(HHHIHH$HHm$$HHH$$I$$HDiIIIHH$I$$HH$$HmIHH$$$ $$$H$H$$$$I$$IHH$$$$$$$$H$$D$H$$D$$$$DH$$ @d@@ddD lmm hhh$Dmlh$HlmI$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$$$H $$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$HmlllllllllhlhhhH$$$$$MII(II$III($$MmIII($$$IHI(HHH$H$H$$H$HHHHHI$HH$I($$$I$II$HHHHHIHHH$$$I$H$IHHI$ H$$HH$H$H$H$$H$H$($H$$$$$$$H$$$HHH$$$$$HH $i$HH$$$ $ d`@@@d@ hlmH HH$ llh$HmmH$$ $$$$$$$$I$$$$$$$$$I$($$$$H$$$$$$$H$$$$$$$$$$$D$$$H$$H$$$H$$$mHH $lmlhllllHllhhhlhHD$$$$$$HH$$$$HHHMIHMII$IIH$$IImIIIII$$$$$$H$IIII(I(((($H$H(H$$H$HI$H$I$Hm$$$H$$II$IH$$$$$H$HI$$$$H$H$HHH$$$$$$H$$H$$$H$I$$$$$$ $$$ `dD`d `@@ DllHHm$ $llm$hmmH $$$$$$H$$H$HHH$$$$($$$$III$$$$$$$$$$$$I$$$$H$$H$($H$H$HH$$$$$$$$H$$($$$$$$$$($mlllllhll$hlhhhhD $$$$$$$$H$HH$$$H$$$($IIIII(I($($IIIIHIII$($I$$(II$IIHI$($$HIH$$$$$HHmH$$HHH$$$$$$HIIIH$$$IHI$$$$$$H$i$H$$$$ $$ $ @`@@`d@@@d DllHHm$$DlmmDHmh $$$$$$$H$$(H$H$H$I$$$Im$IHH$H$$$HH$HHHH$$HH$$HH$$(HHHH$HH$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$mhlllllhhll$$DhhHD $H$$$$$HHHHH$$H$$$(I$IH$(($$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$H$$H$$$$$$$ H$H$H$I$$H$ $$$ @ @`@d $llh DH$ $hmmHHh $ $ $$$I$H$HIHHH$H$$$$$$IHH$$$$$$HHH$$$HH$IH$(H$H$$$$H(H$$H$HH($H$$$H$HH$H$$$$H$$HHHlllllllH$HhHHIH$$$$$HHHH$$$(H$$$III((H(($$$$$(($$H$$HHIHHHD$HH$HIIHIH$$$H$I$IIIHHH$$HHHHD$D$$$$$$$$$$$ $($$$$$$$$$D$$$$HH$$ `D @`dD Hmm$Dh$$ hHHmm $$$$$$$I$HH$HH$HH$mI($$$$I$II$Hm$H($H$(I(H($$$$MH$MHH(HH(H$$H$$HH$$H$(((H$$$($$$$$$$H$$ HmlllllllllmmhHH$$$$I$$$($(H$$H$$$$$$($IIMIIIIIHIHIIHHIH$I(IHIHIHI$$$IIH$HIIIIIHHH$$I$HIHH$HH$HHHHHH$H$H$$$$$$H$$$$$$$H$$H$$HH$$I$$$$$IDHDD d @`dD HlmHDHH DmmHhml$$$$$I$H($I$HH$H$$H$H(HIHH$$IHH$(H$H($$HI(HHHHH$HH($$$HH$$$H$H$$$$$$($H$$$$$$$$HlllmmlHH$H$H$$$HH$H$$$$H$$(($HHIIIMIII$(HHII$$$$I$HIIIIHII(I(IIII$$$IHIIIIHIIIHH$HIIIHHHHI$$$$mH$IHHHIHHHH$IIHIHHHH$H$$$$$$$$$$$$$H$$H$HH$H$$$$HH$D$$$I$D$$IH$H$$ @D @`D DDDdD $lmH$HH $Dmmm hml$$$$$$$$$$H$$H$$I$H$$$HHH$H$$$$IH$($$H$$I$HHH$H$HH$$HH$H$$($$(HHH$$H$HH$($$$$$$$hllll($$$ $$$$$$H(HH$$$H($$$($$$I$IIII$$(HH$$$(($IIH$IMI$$$$IMI$($$HHIIMIHHHI$HH$HHIHIIH$$$HII$HHHIHHHHHHHHHH$$H$H$$$$$$$H$$$$H$$$$$HH$$$$$HIH$$$$$$D$H$DI$$$$ @`dD @Ȩ`d @@@DD$$lmI$ HHH$lmm$ hmm $$$$$$$(HH$$$$$($$$$$$I(HH$H$$$H$HH$HH$$HHHHHH$H$H$$(HHHH(H$$HHHH$$$$$$$HHllhhHH $H(H$$H$$H$$H$$$$($$I$$$$$IH(H$I$II$HII(I$$III$H$H($IIII$IIHMIIMMmmmH$H$$IHHH$HII$IIH$HmHHHI$$HHH$H$HHHH$$$$$$$$$$$$H$$$$$$HH(H$$ $$H$$HHH$DDDDHD$HII$$ ```dD @@d $$lmm$ HhH Dhm$ Hmm$$$$$HH$HHH$$$$$HmH$$H$H$H($$$$H$HMH$$$$H$H$H(H$HHHHHHH$HH$H$$$$$$D$lllllllllHH $I$$$$$$H$$$$$$H$($$$$$$H$$$$($III$$I$$II$HI$m$$ImH$IIHIHHHHHHH$HHHHHH$$H$$$$$$$$$HH$$HHH$$$$$$$$D$H$$$ DHd@ddD @Ȩ`Ĥd@ ddhm$ DhH $hmDHmhH$$$$$$$$$$$$$$$H$HHHI$H$$H$HHH$(H$($$H$HH$HH(H$$H$HH$$HHHHHHHHHHH$H$$H$$$$H$HllllllHHHHH$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$($H($HIIIIIH$$$$$HI$$$I$ImI$$Im$$mIHIIHIIHIHHH$$I$HI$HH$H$HH$$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHH$$$$$$H$$$HD$DHHHDH H$H$d@d@`D @` dDHmHDhH$$$$$DhmHHmmDH$HHHhmmHIIH$ $$$$$$$HH$HH(H$M$I$m$HHH$$H($$$$I$HI$HI$HH$H$$HH$$$$$$HHHHHHHHH$HH$$HHlllllH$$$$$$$$$$$$$$$(($HII(I$$($($$$III$IH$I(MI$IIH($I(m($mI($IIMIm$Mm((mHMI$HMHHmIHIIHHIIHH$$IIHHm$$$I$$mH$HHHIIHmIHHIHH$II$HIH$I$DH$H$$H$$$H$$$$$$$$$$$$$H$HD$$$$$$HHHHH H$$$$H$H$$$$$$$HDHD$IHIDiHDD $$$ dd@dĤd`dD `d@@ @`@$lmmDhH$$HHHmHiDDhmH D$ HlDDHHhlllllhH$ $$$$$$(($$H$IHH$I$$$$$$$$$$$$HllllllDIIIHII$IH$(I$HH(I(II$mHIm$II$M$$mIM$III$MmHMm$HmmHmI$I$HI$HII$ImIIHHHH$IIIIII$ImIHII$I$$$$mHHmH$IIHII$$I$mH$I$$$D$$$$$$$$$$H $$HHIHHHH$$D$$H$$$$$I$$$$$$$I$HHD$DDHIDH$$$$ D dȨ@ @@@@D @`Ȩd@dDddDmm$ $hH$HhHhHHHhhlm $$ $Hl$$$ DhmmmhD$$H$H$HI$M$$$$$$$$$$$$($$$$HH$H$$DDhl$$$$$$$$$$$$IIHI$(H$I$I($IHII(II(m$mm$mI(IIIMI$M$MH(MMImI(mMHmI$MIHmI$IIHIII$IHHH$HIIm$IIIm$III$mH$IH$ImHHHHIHHIH$IHIHID$$DH$$$$$$$$$$ $ $H$IHIHHH$$DHD $$$$$$$$$$$$D$$$H$$D$D$H$$$$$ d@@@@@D `d dd lm$ hhH hhhhhhHhhhm $$$$$ Hl$ DhmmhD $H$H$HHHI$(H$H$$$$$$$$H$$$$HH$HH$H$$$$$$$$$Hhll$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$IHII(I$II$I$(H(IHIm$Im$mI$m(I$m$I($II$IMIIm(mIHIM$MmImI((H(HmI$IH$$$HIIIHI$mmmHIIHmI$IH$H$mHHII$$$H$IH$I$$$$$$$$$$$ @d@ @ @D @dȨd @dd HmI hHHhlhhhhDDHhm $D$$$Hl$DHhhH$H$$$HHH$I$$$HIHH$mH$I$$$H$H$$$$m$$$$$H($HH$$$$$H$$$H$mllll$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIII(I$II$I$IHHI$IM$Im$mI(I$I$Hm$m$IIMmHmH$IH(I$HmImII$$$$$H$$$$$$$$$$$HHHHH$$HHHHH$$$HHH$m$$$ $$$$$$ $ $$ d d D$ ddȨD d@ DmI hHHhlhhhh$$Hlm$ HDH$HHhlm$H @DHHD$I$I$$$HI$$$$IM$$$$$H$$HMI(H$HH$H$H$HH$$$$H$$$I$$$mlhl$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$HI$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$H$HHHI$IIHmH$$HIImmmIIHImHHHH$$II$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$D$D$$$$HHH $$$$$$ @Ȥd ddD @Ȩ@@@dD $mm$IIIhhhH$HhlmmHDDhmm$ hlmH $$ $$$$$$$H$$($$($I$$H$H$$$$$$$HHHM($m($HH$H$$MHHH$$HIHHmmmlll$$H$H$$$$IHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI((H$$$)$II$I$$IH$IM(mIIIIIH$$H$HH$HHHHI$$$HImmHmiIImmH$mIH$mmmmIIImH$HH$$$$$H$$$$HD $H$$$$$$$$$$ D$$$$$$$$ $DDHIimHHHH $I `ȨDdd@@ @ȨȨd@@dȨD m $hHD HH hhH$$$$$$($$$$H$$$$$H$H(H$H$$$$$$$$$H$M$HH$((H$HH$(($$$$$HmlHH$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$$(III$$$$I$$H$$(II$$$$($$$$$$IIIIIHHIIIIIIIIIIIHIMMIIIIIIHHHHHII$$$HHH$$$$DIHImmmIimHIImmmmHmmImmIIIH$$$$HI$$H$$$ $$ D$ $$$$$$$$$$$$$$$D$$$$$$$DDIimmmmmmmiHD$Dh$H $ Ȩ dddD @`ȨȨh@@D hmD hhH hm $HlH$$$$$H$$$$$$$$I$$$$$$$H$$H$HHH$$H$$$$($H$HI$I$$((H$$HH$hhllllll$I($H$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$HH$(II$$$$$$$IIIII$$$$)$$($II(IIIIMIImImIHI$HIIIIIHHIIH$$$$HHIH($H$II$$$$$HHHIImmiiIImmImmHHHmIHmmmIHHIHmI$$$$$$$D $$$$$$$$H$$$$$$$$H$ HHmmmmmmmmmHDDmmm $HHHDH$ @Ȩ@ @h@DD `Ĩ`@@ȤdD dlH llhH$$$HI $$$$$$H$$$$$H($$$$$$$$m$($M$$$$mH$$H$m$HM($$H$IH$$$$$ HlllHH$I$$$$$$$$$$$HH$$$$$$$H$HIII)(I($$$I$$(mmI$$$$$$$$I($$(IIMIIIMm(mmHIIH$$HIHHH$HH$H$$IHIIH$ImI$$$HDHIHHHmmIHImImmImmIIImmmmmmH$HmH$I$$H$H $$$ $D$$$$ $$Immmm$DlmhmmmhDHDDDhhmmmDDH$$@@ @dddd@ @`Ȩ@`ddD Dhlm$ hliD hmH$$HlD$$$$$H$$$$H$HHHH$$$$HHH$H$HH$I$$$HHHH$HHHHHI$$I$HH(($$$$ $ll$$$H$($$$$$$$HH$$$$$$$$$$HHIIIII$III$(($$$ImI($$$($$I$I$$H$I$IMImIm(ImmIII$IHIIIIIH$HH$iH$IIIHH$HHHH$H$H$HHHHHHH$ImIHmmHmIHI$Immmmm$$mI$I$H$$HI D$$$ HD$$ immmD DmmHhmmmmmhDD$DmlhHHhH$ $ Ȩd @ddD@@``Ȩdd hlm$ Hlm$ hmH$$Hl$$$$($($$$HH$HH$$$$HHHHHH$H$HH$(($HHHH$IH$$HI$HH$H$$$$$$HH$$$I$II$($$$I$($$$III($I$$IHI$(IHI$I$ImmmH$mmmmIHIIImIIImmHH$HmHIIII$I$HIHHIm($H$IHII$HHmmImmIimHI$HHImmmI$mI$Im$H$$I $ $HIHimmmmhHhHhDHhhmmmmhhhhH$ $ Dd@@`ddD``ȨȨ``D hmH hlhHhmmH$Hl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HHH$$$$$(H$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$$$II$$$$$(I$IH$$$($HIIIIII$$Hm$$ImmmmImmImmIIHImmIHmImmII$IH($$(IM$$I$HIHHHmHIImmimImmIH$H$ImmI$Hm$ImHDH$$ $$$HD$$HIIimmmi$mmmmhmllHhlmDHhllmhhlhhhh$ $ hȤdd`ȨȨȨd hmH hllHHmH$$Hl$$$$$$$($$$$HHHH$$$$$($HH$$$$(HHHH($HH$$HHIII$$$$$$$$I$$$$$$$$(II$I(H(II$(I$$I$I($I$IH(ImmIIIIMHH$$mMmmmmmmmmmmMMmI$HIHHim(IIIHHH$$$IH$HHHHI$I$ImImmmmmImmmImmIIImmHImmHHI$HHHI$$mImmhhmmmmmmmmIimmmmmhmHhlhHHllhh dȨȨȨd Hllh hllhHllm$$ HlD$$$$$$$H$($$$HH(HH$H$$(H$$(HHH$$HHHHHHMH$$$HHII$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I$II$I$(I$($(I$$I$$$$$mIIIIIII$ImImmmmmmmmmmImmmmHIHHHHHHHI$I$HD$I$HHH$IIHImmmmmmmmmmmImmmmimmImIImmIIiIIH$HmDmmmlllmmmmmmmmlhlhhhhhhlllhi$ `ȨȨȤȨdh $llm$ Hlll $hm$$HlD$$$$$$$$$H$$$H$$$$H(H$H$($H$HHHHHHHHHHmHHH$$$HHHHI$$$ $$$$$(II$(($I$$I$$I$IIIII$$$IIIHIII$I$$I$$$$HIIIIIIIIIIHI$HII$I$$$$$ $ $ $$ $$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$$$$$$$H$DmmmmmmDhhhlhmi$ ȨĨȨȤȄȨddD lllH Dlll $$hmH$HlDI$$$$$$$$$$$$$HHH$H($H$$H$$$$$$(HHHHHHHHLHHHLLHH$$HHHH$m$($$$ DhD $$$$$HII$$)$I$$I$)$$$IH$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$H$I$I$$$HHIIH$HHH$I$$mmmlmHDmhllhhhhhH$ `ȨĤd`ȨȨȨdd hlH Dhll$$$$$hlmi$HlH$$$$$$$$$$$H$$(HHHHH($$$$$IH$$HHHH(HHHHHHHHLHHHHHHH$HII$(($$DdhD$$$$$$$$$I$$$$$$$$$I($$$$I($$$H$mmIII $$$$$HDDDII I$$IIm$HIIH$$HmHImIHI$HImi DmmmmmHHHhHhH$$$$ @dĤĤd@ @Ȩdd HllH$$DhhlDHH$hl$$HlllD$$$$H$$$$$(H$$$H$(HHHH$($(($$$m($$$HH(HH(HHHHLHHm(HHHHmI$)I$ImrMDddhhhD$$HH$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)()II(II$$$$$$I($$HHH$$($HHHIIID$H$DIImmmmmmmmiIIIm$ $$ I$HI$mmI$H$H$HHIi$IIHimDHmmlmhDDlmH $$$HDdȨd@ @Ȩ``dD$lllD$$$DHllH$HH$HlH$$$Hll$$$$H$$HH$$$$H$H$$$$HH($$$$$$$$$$$$$HLHHH(mHHHHm(HHIHHmII$ImQ$$$ihD@@DDhH$$$$$$)I$$$)$$$I$$$$$$$$III)$)I)($(())$$$$$$$$$$(IH$$$I$iHIII$IIimmmmmmmmiIImm$$$$$$I$M$I$II$$I$$I$mHHII$ImmmmmlHHDlmmD $$ HmDĤȨ @Ȩ`d@@@dd hlH$ DDDhlH $HH$Dlm$H$$HhlmH$$$$$HH$$$$(HHHHHHHHHHHHHHHH($$$H$$$H$(H$HIHIHHH$$m$MImH$)IMrr$DD hhIH $II$II$)I$$$$$$$$I$I$$($$$$$%))$$$$$$$$$IIH$H$iHHHHi$immmmmmmiIImm$$$$$$ $II$Im$IHII$IHIIHIIimmmlmH$DhmmH $$ DDHdĤd@ @Ȥd@ dhD Hlmi$ H$Dhll$$$$DlmDH$$$ Hhlm$I$$$$$$$$$H$HHHHHHLLHHHHH$H(($$$$($H$I$HHHHHHH$HHHIIm$MIMmmrr($$$$$hhhhh$ )$$$)$$$$$$$$$$$II$II$$$$$$$$$$$$$((IMIIm$H$$m$HHHhmmiimmmmmmmimm$$$$$$m$II($IHII$$H$m$DmmmmhhhHDlձH $$$ Hh@ĤȨ@@@ @`ȤddD @d@ $lli$ HH HlD$H$$Dlhl$H$$$ hhHl$$$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$($H($$$(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)mmmqrM(I Dhhhhh$)I$I$$I$$$$)$$$$$$$I$$$$$$$$$$$$$$$(HI(m$H$$($hH$imHHHmHlmmmmmH$H(I$II$II$$$HI$HHmmhhllh$ $hm $$$ DD`Ĥ`Ȩ@@@dddd@`Ȥdd@d@ llm HD$hH$H$ hhhH$$$DhHH$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$H($$HI)mmmMq)M$$ dhhhD$$$$$$$$)$$$$I$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$I$IIII$$$$HhH mHHHmmmmmmH$$$$IH$IH$$I$$mHhmHHhhhhhD$ hձm D$DD$ $i@ȤdȨ @dddȨd@dddD llm h$$$Hh $HH hhH $$$$$hHH$$(H$$$$$$$$HHHHH$($HH$H((($$HHHHHH(HHHIH($MIMqqrMIm$$$$ hhhhD$$$$$%$$I$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$I$I$(III$$I$HH HHHHHmmmmI$$$$$$I$II$$$$m$lhhhhhhhllh$ hh $HD$ hiHi@ĤȨ@ dȨhD@@@dd@ hlHHHH $$DH$Hhh $$$DhhhH$HHH$$$$ hHH$Hm$$I$H$H$(HHHH$($$$(HH(HHHHH$HHHHHHHHHHHHHHlHHHH$$ImrMqIM$$$$ hhdD $$$%$$$II$$$II$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$I($$IIHI$$$IM$HHHHm$mmHHmIm$$$H$HD$$ HhlllHhhhhh$HDH$D DhH $D$$ $ Hih`Ȩ`Ȩ @dȨ``dd ddD $hHhlH $DHhh hlHhHH lh$$D$$$$$(H$$($$$H$H$H$HHHH($HH$LHH((HHHHHHHl$HHHH$($$$$m)ۖMMM$$$$$H($$$ Dhhhh $$$$$$$I$$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HimH$iH$Hqm$IhhHhhhhD hD$D$ H $$$$$$DD$$ DmHHm dȨd`Ȥ @dȨd@@@dȨd `D hlllD hhH$lHlhH lh$H$$$$$HHII(H$$($H$$H$H$H$HHHH($$mH$mH(H$$HHHHLLHLHHl$(H($H$MMIM)$$($$H$$$$$$ dhhh $$$$$mmmHHHHmmmm$$mmHlHmD Hh$ $HDH$$$$ DlmD DD HmH$D$$ DDhd@Ȩd`Ȩ@ @Ȩ@ ` `d hlll$$hhH HHm$H $lHHH$$ $$$HHH$H(H$$(H$H$HH$mHHHHHL$$m$$$$$HHHH$HHHH$$HH($$$rMrmMM$$$$$$$$$$$$ hhh$$$$$$$$$mmhmmmmmmI$$mHmlmD $D$D$DHHHHim$ DmmH$$ DmIH$$$ @Ĥd`ĨD @dȨ `@ @d HhlH$lhH$HHlm$H $lhmHH$H$$$H$HHHH$$I$H$$HH$HHH$HH$HHHm$$H($$$$$$$HHHH($$HM$MImrqI$$$H$$$$$$$$$$H$$ hhD%%$I$$$$I$$$I$$$$$$I$%$$$($$$$$$$iihmmmmmmmmmHm$$$Hmmmm$ $$HHHHHHHH$ HHmm$$$ $mmiH$$ @@@@Ĥ```Ȥd @d`@ `d @d@ DHhHHllh$HH lmH$$HH$$l$$$$$$$$$HI$H$$$H$HHHHHHH$$HHHHHmH$qI$$$((HHH$HMHI)ImqrmM$$$$$$$$($$$H$$$$$$($($H$$ Dhhh $$$$$$$$$$$$I$$$$$HImimmmlmmHi$I$mHHHh$ $HHHHHH$$ $m$$DHHH D dĨ`@Ȩd ddd@`Ȩd `ĤD@dD $hhH HllH $D$ lmHH$$hH $H$$$$H$II$H$H(I$$$H$HH$H(HHHH$MHI($$$(H$$$H$HHII(mM$$$$$$$$$$$(($$HHHHH$$$$$ @d@@dhhd $$$$I$$$$$$$$$I($$$$ImmimmmmhD$IimmlHHhmD HmHH$HHD$$$ $$HֶmiHmhddȨ@dȨd @d@`d@ @ĤD @d$$hmDHllH $$$mI$$ll $$HH$$$$IMI$H$HHHHHHH$IHHHHH$HImm$$$H(H($$I$(MmMmq$m$$$$$$$$$$$$$($$HHHH($$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$imimmmmHlHm$ImHmMimlH$HiH$HHHHHH$$$$$$$$HֶmmȨ`@`Ȩ@ dDd`Ȩd@@d @@d$ $hm$lllH$$$mH$$m$$ $$$$$$$$$$$$MrImmm$$$$$$$$H$$$$$$$$$HHHHHHH($($$$$$$$$$$$$$$I)$I$$$$$$$HmH$$HHHimIImmmHmmmHDHmD$HmH$ $H$$$$$HֲdȨ`@@Ȩ@ @dD@`d@`d @D Hlh $mml$$$$llHH$$H$D$$$$$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$$MrmIMr$)$$$$$$$MM(HH$$$$(($$HHHHHHH(H$HH$$$$$$$$$$$$I$$$I$$I$$HmIH HHHhhH$ImHmmmlHDDlmH$ mmH$$HH$H$ Hhd@@ȨD @dddd```d@ @@ HlH $ll$$$llH$Hm$$$D$$$$$$H$$I$$$IHH$HH$$$$m$IIHH$M$$$H$$qmM)MrM)$$$$$$$H$H$HD$$$$((($$HH(HHH$HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$$$$HHI$$mHHhmm$mHHlllHD$lHD$mH$$$$H֭@Ȉ@@Ȩd @d@@`Ȅ```d$ hlHDmlH$$$HH$$$$$I$$$$$$$m$$$Hm$$H$H$$I($$$HIH($ImM$HI((MqMM)r$$$$$$$$$$$H($$$$(HHLHHHHHH$$(HHHHHHH(H$($$$$$$$$$$$H$$mHHmmmmmH$iHHHllHDHmHI$$$hmHH$$$$HHmֲѱ͈@`Ĩ@ @@@`dddddȨdD@ĤI$ hl$HmmH$ $lHDlD$$$H$H$$$$$H$H$I$$IHHH$H$H$H$I$$$$HIH$mI$$(IHI$qMMmrqrm$$$$$$$$$$(Hm$$(HH(HH($HHH$$$$HHHHHH(H((($$($$$$$$$$$mimmI$$$mmmmlllH$$mD$$mH$ $II $$mDD@dd @ȨD @@ddd`d@`Ȥd@@ȨD lh$Hlm$$ hl $H$$$$$MH$$$m$$m$H$H$$H$H$$H$$($$$HIHMIH$($MM$mMrrrMMM$H$$$$$HI$$$$$$$$$HHH$$$HHH$((H$HH$HH(HH((((HH$$$$$$$$)$$$$H$Hmm$llmlmhH$DmDD$$mm$ $m$$ $Hm@ dȨ @ddddd`d@`Ȩd@`Ȩh $ll hmm$$ hl $mH$$($HHH$H$H$(I$H$H$$HH($$$$$HH$$$H$HH$ImHH((qIm$(qMrMI$$$$$$$$H$$H$(H$$$$$($$H$$$H(((HHH$HHHH(($(HHH$$$$$$$$$$$$$$H$mmmmI lllmlH$HH$$D hHlm$$H$ $ DhmmD dȨ@ dd`d@d@`Ȩd``ȨD $mHlm $hlm$ $lmhD$HHHHH$$$H$$HHH(($$$$$$($H$$$$$H$HmI$m$mHI$mMMr$$$$$$$$$$$$$$HH$$(($$$$$$$(H($$$$$$H$$($HHH($HHHHHH$$$$$$$$$$$$H$$m$IHmmlhmmDDhH$$$iHhHHl$$$ $$$$$$ HHhmhh$ @Ȩh@@@d@@@@d@@@```Ȥ@Ȩ HmHlm$hm$ $hh$$$HH$$($$(H$I$(H$H$H(($$($H$H$$H$mM$MIII$$IMMMMM$$((($$($$$$$$$$HIMH$$$$((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH$$$$$$$$$$mHmm$Hm$lhlhhmDHHmmmlhHhllm $D$D$H$$ DHhD `Ȩ @`d @DdddDD@@``Ȩd``ȨddD lm$mm hm$ I$mHl$H$H$H$H($$$$$$H$$$$$$$(qrr)$$(HHHHH((((($$$$$$$$$($((((((HHH(H$$$$$$$$$$$$(H$($$(HH(H$($$$$$$$$$$$mHmD$$$llhmhmH$m mlmlhm$$$HHHHH$$$ @`Ȅ @ȨD @DDd@@@@Ȩd@`ȨdD $lm$$mmh hmH H$mHlH$$$$$$$H$$$$$H$$I(m(Mr$$(($($$$(((HHH$$H(H$$$$$$$$$(($$(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$($$(H$$H$$$$$$$$$$HHmIHm$lhlmhhH$imm$$Hmh$$H$ @Ȩ@@dȨȤD @@@@@@Ȩd`Ȩdd@ $$lm$mmH$hmH $$hlH$$$$$($$$H$HI($$$$$$$H$$$($$$MmIIM$MmM$$(HH((HHHHHHHH($HH(($$$$$$$(H((((HH($$$($$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$HH$$$$$$$$$Hmmm$$DlmHD$$HHHllmlmH$$$H$ `Ȩ@@@ȨȤd@ Ȉ`ȨȨd $lH$mlH$HmH$mlllL$$H H$H$(H$$H$($$$H$H$$$$$$M($M$$$I$mmIqrqI$$$HHHHHH(((HHHHHHHHHHHH$(($$((((HH((($$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$HlmH$ImHH$$I$$l DmHlm$ $ @Ĩ @@ĈhD `Ȩd`ȤD DHD$llH hlqHlHl$$$H$H$($$$$$$$$H$H$H$HH$m$HHH$M$M$(IHI$Mm(q(($$$(HHHHHHHHHH(H((H(HH(HH$$H$$((HHH($$($$($$$$$$$$$$$$$$$($$$$$H$$$(($H$$$$$H$$$$Hm$$II$mHH$HI $HH($m$ `Ȩ `ȈhD @Ȩd`ĨhD HH mm hlmH$llm$$I$H$$$$$$$$((H(H(M$m$$H$HM$Hm$HM$((ImmIM(($$(HHHHHHHHH(H($((H$$HH($$HH((HHHHHHH$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$HMHH$H$$$$$$$HmmD$mhmHDHDH m $mm$$mm $ @ @`ȨhD Ĩd`ȨD HH Hi hlmm$mlhH$$H$D$$$$$$$$H$($HHH$HHIHHH$Mm$mmMmmm($$$(HHHHH((H($$$((HH$$((((H$(H((((HHHH$$$$$$$$$$$$$$$$H($$$$$$$$$$$(HH$mHH$$Hmhlmh$Hm$$hmHHHHH$$mH$Hmm` @`ȨhD `ĤdD@Ȩd H$ HD HlmlmHH$$$H$$$$$$H$H$H$HHM$HIH$HH$IHHm$II$Mmmq(($$$(HHHH$(H$$$$($(H$HH((((($H(((($HHH$$$$$$$$$$$$$$$$(H$H$$$$$$$$$$HHH$$$H$$$$$$$$II$Hmmhmi$$H$mHDm HmDHHHh DmHmH$$hm$ $$ @ dȨDDD @Ȥdd@`Ȩd@ $D $hmHHHm$$$$H$$$$H$$$$H$(HmHHHH$HH$ImmMmIIMMmM($$$$$HHHH$$$$$$$$$$$$$H$$((($$$$$$$$$$($$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$IH$$$$$$$$$$$IIIIHHHm$m$iii mmhhHhHDHm hmHHHHI Dml(H$mH$ `ɨD `Ȩddd$ @dd @Ȩd $$ Dlm$H$HI$$$$$$$IMH$((HHHHHH$$$$$$$$(($((($$$$((($$$$$($$H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$(H$$$$$$$$$$$(($II(IIIIIIII(IHHIIIIIH$HmmHHhmlhm$$DmmmmmmID immmmH$hhmmm hhHh$HHHH Hmm$$$$mI$ `ɤ@ @`ȨdD @`Ĩdd@`Ȩ@ $$ DhHhm$$D$$H$$$$$$$$$$$$HH$$($$(Mmm($$HHHHHHHH$$$$$$$$$$$((($($($$$$$(($($$H(($H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$(HH$$$$$$$$$$$$$$(((IIIIIIIIIIIIIII$$(I(HHIIII$$Hmmm($$$ $HmHHD$Hllmmmm$$$ iHmHDmmlimH$mH$HHHHmhmmq($hHHmֶiD$ `Ĩdd$D@@`Ȉd@ `Ȩddd``Ȩ@@ $ $ Dm($D$$$$$$$$$$$$H$I$$$$IHm$$$$$IIMHm$HHHHHHHH($$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$($$($)$(II$$$$$$$(IIIIIIIIIIIIIII$$(I$HHImIIHHImHm$HmH$HmmH H$HmlmmhmH H$DH H$$$$$HmHHhD$DDHmmDhmqH$$DֶHH @`ȨiD@Ȩd@`iiDD@Ȩddd@Ȩ`Ȥ@DD @ D $DhH$I$$$H$H$$$$$($$M$HI$$$$(mmm$mqqm$HHHHHHLHH($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$H$$m$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$)IIIIH($I$)I$$$$$$$$$((IIIIIIIIIIIIIII$$$$HIMI(hHHmiHm$HmmDHmiHH$$Hmmlllllllmmm$$hmlm$(m H $ $HHHHmhHHHDHmHlmmmqq($$ $ֶmHD`Ĥh @Ȩd@d@ @`Ȩd@d`Ȩ@ `ȤdddD @dD H H$$li$$$H$H$H$$$$$$$$$$$I$$mmmIIqmq$$HHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(IIIIII$(($$$II$I$$$$($((IIIIIIIIHIIIIII$$I$$$HHHm$HHHm$$$$Hh DHhmlllllmmmmHDmmmmhmhmmH$mHi$$mh$$$HHmm DmmHHmq$$ֶ`Ȩ@`Ȩd@@@@ @`Ȩd@@@Ȩ@ @Ȥdd @dD dhD $lm$$$$$$H$$$HH$$$$$$HI$HH(M$$$qqqI$HHHHHHHHHHHHH$$$$HH$$$$$$$$$$$$$$$$$H$mM$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(I)((I(($$))$($$$(((((H$HIIIIIMII$((II$$I$HHHmHm$mmm m$HDHmmllmllmhmmlHDhhlhmq$mHD$$HHDH$$Hmm HHDHmqq$ hնխ@ȤĤȨ@ @dȨ@@@Ȩ@ @@ȨD d dhd hmm$H$H$$H$$$$H$$$$($I$$m$I$mqqr$$$HHHHHHHHHHHHH((((HHH$$$$$$$$$$$$$$$$Hmm$$$$($$$$$$$H$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIIIIHIIH(II$(IIH(((HI(IIIIIIIIII$$$$$I$I)%$mH$m$$HHm$$HHHH HHlmmmlmllmmmHHhhHhhmlhmhmlhImhlmHH$$ $H$ $Im Dmmmmm$ hֶѨȤȤ` @Dddd`Ȩd@ @@Ȩ @@Ȩd@ dh $$ ddD HmIH$$$$$$$$$H$$$$$$$I$$$HI$II$($()$$$$HHH(HH$$HHHH(($$$$(($$$$$$$$$$$$$$$m$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)((IIIIHH$$HI$$$($(H$($$$$$$$$($I$mm$H$mH$mD$HHDH HHHHHllllllllHllmlHlmlmlMhm$$$ H$HH $$m Hllmmmm$hֶѨȈdd``Ȩ@@@@Ȩd @`ȨD @`h $@dD $$$$ DiI$$$$$$$$HHH$$$$$$$H$$$$$Lm(H(HHHHH(H$(HHHH($$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$mm$$$m$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$)$(IIII($II$$$$$$$$$$$$($$$(m$$$H$$I$Hm$$Hmm$$mm (H$Hm$imHHHHlmmllllhmlmmm$HDDm$ mqI ImH$m hllmmmDm̨Ȩ@@@`ȨdD@@Ȥdd @@Ȩd@ $ @D dhD $$ $$I$ H$$qm($$HHHHHHH$$(HHHH(($($$$$$$$$$$$$$$$$$$mm$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I$$IIII)II$$$$$$$$$$)($$$$$$mHHHH$MI$mIm$I$mmii$$Hhmm$mmHHHlmmmllhmm$$H$$ i $$DmmM$$$mmH$ H Hlllmmm HՌѨȨ@ `ȨdD @Ȩh ȨȨhhdD @@D DdhD $$$Dm$$$$HMm($$$HHHH$HH$H(H$HH(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I(IIII$$$I$$$$mm$(()I(($$$$$$$$H$$$ImmmmmmmHmmm$ mm$$mmm$$ H$HmmmlHllllhhmmmH$mm$ $m(H$$ mmm$$D HmmmmmM$HȨd@ @Ȩd @Ȩ dȨhdDD@@`dd ddhdD$ $$H$H$$H$$$$$$I$IH$ImI$$((H(HHHH($$$((HHHH(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)III)$$$$$H$(H$$$$$$$$$$$$($$$HHH$$mmmm$$$I$$lmHDm$$H $mHmmmmlllllm Hm$$$HhH$m$DHmm$m$ DmmmmmIDhȀȨd@@d @`ȨH @dȨdD @dhDD$$$DD $$$$$$$$H$H$HmmI$$HHHHHHH($$$H$(HH(H(H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IMII)$$$$$$H$$$$$$$$$H$HIIIHH$mm$$$$H$ $HmHml$$ DHHhlmmmmlhll$mHHH$DHmhHI$mmm$$Hm HmmmmmDhȤȨd@@d @@Ȩ @@``Ȩ@@D@ Dddddh$$DH$$$$$$($$H$HHI$$qqI$$(HHHHHHHH$HHH$($HH(((($($$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$IMII$$$$$$$$($I$$$)$$$$$$$$$($$$$HHIIHH$H$m$$H$DmH$$$HHHHDHHlmhlhlm$HH$hhm$ hmmmm$$$$m HmmmmmdȨ@ @@`Ȩ @Ȩ @``Ĩdd @@ @dD$$$$$$$$$$$$m((mqMH$$(HHHHHHH$$$$H$$HH$($((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)$$$$($$$$I$IIII($($I($($IIIH($$HH($$Hmm$$HHmH Hm$H$HmmmlHlhllmllllllH$$DmmmmHmm$$HmmDD$$ hmmmmm ȨDdD @Ȩ `Ȩd@@@@d@d```@@```` `dD$H$HHH$$$H$m$$MI$($$HHHHHH($$mH$HHHH(((H(H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$$$$$$$IIIIIII($((I($($HHIHH$$$$$HH((($$m$$H$$HHhliH$ h HmmmlHlHhllllH$ h$ $ImH$m$$m$$$$ Dmmmm @Ȩ@D @Ȩd Dhddddd@@@``@ @dȨ@$$$($$MqI$$$$$((HHH$$H$HHHHH((((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$III$$$($IMIIII$$H(H((((IH((($($$$$(H((H$$$mIH$$$$DH$$ mmhhhHllml DmH h$$ $HIHHhm$H$H m $mmmm Ȩ@ @Ȩh @dȨȨȨ`@@ Ddhh @@$$$$HmqڶqH$$$$H(HH$m$Hmm$$$HHH((((HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III$$%$$$$)III)()ImIII(H$($((IH(IH((HIH($$$$(((($$mH$$$I $mD$ mlHhHHmlm$$ hD m$ HDHDiiH Dhm$D DH$m mi$ @Ȅ@ `ȨhD @`Ȩd$ d @Ȩ $H$$$$$$$$$mmq$$$$(HHH($($$lHHH$($$$$H(HH($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III)%)$$$$$$$III$I)IIII(IIH$I$$$II$II$HHH($$$$$(((($$$mmI$$illlhm Dm$ Dlm$DHlmhHHHHHiHlH$ @Ȩd @Ȩdd@@@@@@dȨDD dh @dȨD$$I(I$$I$$($$$$$(($HHl$$qH$$$$H(HH($$$$$$$$H$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$$(III$IIIIII$IIH$($$$II(IHHHIH($$$$$(($$$$mmmhh$hHHl lllmmHHHHhm mmHmlH$ @Ȩ@ @ȨdD @`ȨhD @dhD @ȨhH(HM$$$H$Imqm$$$($$$$$($HHH$H$q$$$$H$HH(H((($$$$$$$$$H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMI)(($$$$$$(($III(IIIII($$HH$$(H$IH(I($HHH(($$$$$(($$$$ml$HDHlHHh$$$mhllllH @Ȩd@ @@Ȩdh @@`@`Ȩd@ @@ @ȨH $H$$$$H$HMm$$$$$($$$H$($H$m$$HH$HHHHH((($$$HHH$H$H$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIMII((($(I$$$)$IIIMIIIIH($((H$((($IHH($((HH(($$$($$H$$HHmDl$Dlhhhmlh$$$HmHmmhlH$ @Ȩ@ D @ dȨdhD D @@@``Ȩ@ @ @ `Ȩh$ H$$mI$$$$$(mLHH$$$$$H(($$$$L$$H$($HHHH$HH(($(($$$(HHH$$$$$((($(HHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(MII((($((($$I(((IIIIIHHH$H((H$($$HHHH$((HI((($$$HH($$H$ DmlH$hhhhhlHhmDlllm @Ȩd @ @ȨddDDD@ @@`@@@@@d@``ȨȨdD@`d@@ @`̨D $HIIm$$mIH($$$$($$$H$$H(($$$$$$($$$$HHHH$(HHHHHH$$$$$$$$$$$$$($(HH((((HH((H$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$III(($$HI($(I(HHIIIIIHH((((HH$($$HHH(HHHIIH$H$$(HH((HHI$q DH hhllDl $D$DlmhhhlhH $$ mm$Hmli @Ȩ@ @@d@@dDdD@@@`Ȩdd@DD @@h @ȨȨd@ @Ȩdd DimmHmH $$$H$$$HHH$$HIHH$$HHHH($HH$$$$$((H$$mH$HHHH$$$HH$(($($$$$$$$$$$$$($$$H$(H((H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MII((((II($(H((IIIHHH((H$((HI$($$$(HHHIHHIH($((HHH(HHHI$qm$$DhhlhhllHH$$lh $DHmmhlhhhH $$ m $Hmmmmi @Ȭd @ddddddd``Ȩ`@DDD d@ @`ȤD @``ȨhD DiD$ im DI$$H$H$$MH$$($mM$$((HHHH($HHHHHHHHH($$H$HHHHHHHHHHHH$(($$$$$$$$($$$$$$($$$$$$H(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMI(((HIIIIIHHHHHH($(HH((H(H($$$($HHHIIIHIH($$$$(H(HHHI$mmHiHmhlhlhhhhhh$$DDhD$ $$m$ $$hmhlhhhH $i $mmlI @ȈD@dd``dȨd@DDD @`Ȩ` @``ȨdD @`ȨdD dhD dmH@HH$$H$$I$$H$$$$$HH$(H$HHH(HHH$$(HHHHH$$$H$HHHHHHHHHHHH($H$($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$IIIIIIIIH(II((HHHH((((H((HHH$$(H$HH$(HH$I(($$((HH(($HHmm$$$$D$DHhHHHH $DmmI HmDmh$HH$DmmDHmmmmmm$ @̬d@dddd`dd`ȨdDD@DD@@@@@``d @Ȩd @Ȩd Dhh$ hֶHhhm$HHmH$$$$$$$$$$$$(H$$(HHHHHHHHHH$HHHHHMHHH((HHHHHHHHHHHHH((H((($$$$$($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$($($$$$$$$$$$IIIIII(II$I((((((H((((H((HHHH$$$$($($HH$H(($$$HH$($$(m$D$D$$$$$ $DD$$$ Dl$mhDmHHlD Dmhlll$ @d̨@dd@dhD@ȨddDDdddD @`@ ``Ȩ @ȨdDD$ dD HhhI$H$$H$(H$$($HmHM$$$$IHH(HHHHMLH(HHHHLH$HHLHHHHHHHHHHHHHHHI(HHH($$$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$$HHHm$$($$$$$$$$$$IIIIII$(($$IH(((((H(((H(HHHH$$($I$($$$(HH$$($(HH$(H$mI$ $llll$mhHmm Hmmm$ $mhllm$ @d̈D`ȨddD@@`ȨddD@ `d@ ```ȨD @dDDD D$ hmmDhm$IIHH$$$$H$$((II(($HHHH$$HHHHHLHHHHHHHHHHHH($H$H$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HHHLH$H($$$$$$$$$$$$MI((I$$$$IHI(((HHH(((H((HHHH$$$$($$H($$I(($$$($HHHHH($mlm$ $$$$$$$$$hllhhHHhm hhHh$$Hhhlhm$ @dȨ@dȨd@ @Ȩd@`d @d`Ȩd @`dhD hmmHH$hH$$$$$$$HHH($HHLHHHHHLHHLHHHHHHHHH$$$$($$(HHH$$$($$$(($$$$$$$$H$$m$$$$$$$($ImMIIIH(((IIH((HHHH(($$$($((($$$$$HH$$$$$HH$$$$$($H(H$$H $DHHImmi$$lllmhDhlHI$$$HHHDlHHD @Ȩ@`Ȩd@ @@dȨd@dh @Ȩ`Ȥ@@ @@$DhH D$$Hmm$$$$$mH$I($mI$LlHmHHHHHHHHHHMIHHHHHHH$$H$$HH($($$$$$H$$($$$$$$$$$H$m(($$$$$$$$mmmMII(((I(II(HHHHH($$$($$($$$$$$$H(($($((H$$$$$$(HHH$$m$$HimmmmI $lllhH$HlH$i$ mhmm$HhHH$ @dȨdȨ`dD @@Ȩd@@`h @Ȩ````dȨD $ @ddD $$HD$$$$$H((($I$$$$H($I$$$($$I$HH$$HHHHHHHHLMHHH$(HHH(H($$HH$H$$$$$$$$$$$$$$l$m$$$$$$$$$$$(mmmMMI((((($I(H((H((((($($H$$$$$$$HH(($$HH($$$((HHH$H$$mmmm $$$$Iimmm$ $lllhhHhllDH hHHm$hHHI @ȨȨ`d@@@@d`Ȩd@@@@dd@ `Ȩ```dd @`ddH $$$m$$$$$mH$$$H$$II$$$$$I$H$$$$$$HHHHH$$$$$$$HHH$HHH$HH$($$$$$$$$$$H$L$$$$$$($$$ImmMMIIH((($(((($$((((($$$$($$$$$HHH$(HHH(($$((HHHH$$$ $$$$Immmm$ $Dlllllllm$ $HHDDHHHI ȨĤȨddDD Ȩ@@ @`@``dD @Ȩ @@dd @d`@H HD$$I$$$I$I$$$I$I$H$$$IH$H$$$$$$$$HHHH$$$$$$$$$$$ $mmlHH$$$$$$$$$$$$HlHH$$$$$$$$$$$IH$HIH(($$(((($$(((($$$$$($$$HHHHIII$$$$$$$$HmmH$$$$HHHmm$Dhllllllhhhlm$$mH$HHHhI ȨȨȤȨ`d @@@@Ȩd @@hd @ȨȨ @@@dddh D $$$$$ $$H$$ $HHH$$$$llH$$$HHHHH$$$$$$$$$$$$HI$HHHH((((((($$$H(($$$$$($$$HH$$$$$$$HHIImmmֶM)$ $ m$$HllllmllllH$$$mmHHHHhI dȨȤȨdd@@@dȨ$ @hD ȀȨ @dh dD $$$$$$$$($$$I$$H$HmlllH$$$$$H$$$$$$$$$$$H$$$$$$$IH$$((((((((H($$((($$$$$H$$MH$$H$$$$$$HHImI$$$ $$i%)%%%)) Dm$ HhlllmhhH$HmmlHlHhhI@ȨȤȨd@@@`Ȩh @h @ȨȨ@ @Ddh DD $$$$$$$$$II$$HH($IIHll$$$$$$$$HH($$$$$IIHHHH((((((H($$$$$$$$$($$$qm($$$$$$(($$$$$$HHhmiHim$ $%)N)))*% $mmI hllmlhlh$$$$hmmlHlhhhI ȨȤȨdddd`Ȩd @ $ `Ȥ``Ȩd $ Dd`D $III$ $$$mH$$m$I$$$$ImI$I$HllH$$(HHHH($$$$$$ImI((((((($$$$$$$$$$H($I$HH$$$$lmmmm$$$$$ $m$%)))****%%$ $mlllmmh $hllhlmHlhI$H$$$mllmHH ȨȨ̨d $ `Ȥ``Ȩ Dd@d $IHI$$m$$$$m m$$I($$$II$mHI$I$$$($$$$$HHH$$$$ImI(HH(($$$$H$(m$mmmmmdh $DH$ %))*.***%%% $mlHlllmmHlHmD$llmmHH dȨȨd ȨȨ@ @dddd $I$$$$I($$M$IHI$$$$$$lLH$$HmM$((($$$$$$HH$$$Dm$$$HHmmi$Dhdh HhhH$)*******%%% mHhhHDhh$mH HHllHH ȨȈdD `ȨȨd @@@ $$$$$$HH$mMHH(((($$$MmHHH m$IIIIH($$$$$IDIH$ $$$h$)*******%%%% mhm Dm$$hmmllhHHHD dȨȨ̨hH @ȨȨD$(mmHH(((($$$HH$$$$(HIHHH($$$$(IHHI$ ͨɩhD$hD%)******) hmH $H$$Dllll$llhhhlHD dȨȨȨD dȨ$$$IM(((((($$$$$$$$$$IHH$$$$(HHHHHHH($$(HHHiD@Ȩ̩ DD$h$****)ihmmD HHH $HlllhllhhhHhllI @ȨȨ̨D @Ȩd$$$$$$$HmmHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$$H($HHIIHHIIMIIMmMmMmmqImmmM$$$$HImMMmIMIIM$$$$$$$IIH((((($$$$$((($$$(($$$HH$$(HHHHHHH(($$$HHHHmH h̨@ D $hD**.)$$miI$HHH DHhhHhlhH$HHHlhH @Ȩ̨D @`Ȩ@ $HIIHH$HHH$HHHmMImmmmImmmIImMmImmmmmmImmmmqmmmmmImmmm$H$HmmmmmmmmmmmmMMIHIIIHHHH$IIH$HIImII$$II$$$$$$$$III(HMI((((((($((H($((($$$($$$$($((HHHHHHH((($$$HHLLH$D d@dDiD $li mMIIM%*$IihmmmmhD$ $HH$HhHhllHHHhlhHH$D @ȨȨȨ̬D @Ȩh $$$$$$$H$$$$$$qmH$IHHH($((H((($$$$$$$$$$$$$$$$H(HHHHHHHH($$$$HHHMH$hhd@h i$Hl $qmIIm)* $H$mH$$$ iHHHHhHHH$$$HhmhHhHH dȨ̨Ȉh `ȨD $$$M(($$MIHH$$(((($$$$((($$$$($$$$$$$$$HHHHHHHHH($($$$$HHMH(mH@ Hmmm DhD$mmIMm)*) m$$DmhHD$$$ $HmH$m $$DHH$ HHhHHHHHHH DȨ̬ȬD @Ȩd $$$$$$$$$$$HHHHHHmlHHHHHHHHHHH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(H$$$HHHHHHHHHIHHH$$HHHHHHmMHHHHHHHHHH(IIHIHHIIIMMMMMMHHHHHHHHHHHhHiiIIIIH$$$$$$$HmIHH$(HH$$$$$(H$$$$H$($$$$$$$(HHHHHHHHHH($$($$HHHH(qm DmH$hhhD$ $$ mmImmI))))$mmmmmhHH$$$ $$HmmHIH $HD HHhhHlHHHHh$ @ddȨȨd`d̨D `Ȩh HhhlmmmmmhmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmllmmlmmmllllmmlHmmmmmmmmhmmmllllHHHHlHHHhhHHHhHHH$$ImIHH$(HH$$H(($(($$$$$$$$$$$$$$$((HH(HHHHHH$$H$HHIHHHq d DmmH$D $H$ rI*)I$mmhI $HHmm$ $$HDDhhHHHhhhhHHD @d̨Ȩ@ `Ȭ @Ȩ $hllllhhhlllllllllllllllmmllmmlm$$$$D$HllllllHlllhlhhllhhHHH$$$HmmIIH$HHH$$(($$H($$$$$$$$$$$$$$(($(H(HHHHH($$$$(HHMHHHIDhh hm $D lD HrmmmI$$$ HmmmmH$$$ DH$ $DHH$DhhhlDDDD dȨ @`Ȩ @Ȩ hllllllhhhhllhhhhlhHlhH$DHhllllllllllmllllllllmmmH$ $hllhllllhhHHlhHHhH (m$$(MmIIHH(HH($$$$$$($$$$$$$$$$H($HH(HHHHHH($$$(HHHHH$hmDD@@@Di$$miH HhlH$$HmmHHH$$$ $HmڱmH$HD$$$$$$hHhlhhHHD `Ȩ @@Ȩd @ȨȨ llllllhhhlhhllhlllhllHHmmmlllllllhllmmllmlllmmH$$$$$$ HlllHhhllhHHHHHhD MqI$(ImMIH((HH($$$$$($$$$$$$$$$$$HH$((H(HHHHH($$$$HHHMH$lhDDDHmDHm$ $mI$$$$$$DimHH$$$$$HH$$DDH$$HHhH$ @̨@Ȩ ȨD @ȤȨ$lDllhhllllhHD$$$DHlH$$HHhlhhlmhHmllllhHHDDHHHlllllmHHmmImllhHHHHH$$$$ImmmrI$(MIHHHHHH($$$$$H($$$$$$$$$$H$HH$$$(HH$HHH$$$HH(HmH$mmmmmH۶I$$$ $$$ImlHl$$ $DD$$$$$HHhhhD$$ $ @̬dd@`Ȉ @`Ȩ@ `ȤȨH$lllllhhHhlllHhllhHhllhDH$$$ HllDHHhllhHDHHlllllllllHHHH$HlHlmHHHlHllhl$$$$$$mmmmmqI($IHHHHHH$$$$$$$$($$$$$$$$$$$$H$$((H($$$HHHH(HHHHMH$HmmH$$ $$HHHmmmֶlmH$HH$HHH$$D$$$$$H @hd`ȨD @Ȩh @Ȩd Hllllllllllllllmlllllllh$H$$$DllmllllllllllllllmHhhHllhHllllhHHHlhH$HHHH$H$$$(mMMII)I$IIHHHH($$$$$$$$H(($$$$$H$($$$$$$$(HH$$HHHIH$HHHmH$HmH$$$ $HmHH$$$HD DHHHI$H$ HH$$H$$$$hH @hd`̨```Ȩd@ @Ȩh @`Ȩd HhlllllllllllllhhlllllhllhhlllllllllllllhlmmllllllllllmlmmllllllllhHHhlllhlHHhhHhmm$$I()I))IIHHHHHH($$$$($$($$$($$$$$($$$$$($HHHHHHHI($$HIHHH$HimHD$$$ $$ImmH$$ D$Dhhhhhlhhh$D$$H$$$$$$$$$HD$mh @dͨ```̨d@@@`Ȩ@@Ȩh @dȨȨhDDHhhlllllllhhhhllllhhhHHhhhllHHhHHhDDD$D$$$$D$ D$HHHHHHHHHHhhHHHHHHHHHH$HHHHHHHDHDHHH$$HHDHD$DHHHHHH$$$$$$$$$$$ $ $$$I)III))(HHHHH$$HH($($((($$$$$$$(($$$$HH($HHHHHHH($$MHHH$$HH$$ $$IHmh $ $I $$$ $DDhllllhhDH$$$$$$$$$$$$iH$ `ȨdDdȨdDD `ȨD Ȩd @Ȩh ImMII($M)$HHHHH((HHHHH((($$$$($$$$$$$$$(H$$HHHHHHHH$$$$(H$$$$$DHmh$ $ $DhhhlhhlllllllhhhmmII$$$HH$ @@ȬȨD@@@ȨȨdD `̨h dȨD$$)Imm)MMMM($(HHHHHHHHHHH((($$H$($$$$$$($$H(HH$(HHHHHHH$$IMI$HImhHDD$$ DHHHmhllhHhHmm$$H$$$$ hH$ @@Ȩ```̭ͭ@@@ȨȄd@@Ȭd @ȨDII)MI)$MI$mmM)$$HHHHHHH(HHH(($(HH$H$$$$$$$($HHHH$(HHHHHHH$$H$$$mmhhD$$ $$DHhhhhlhhhlHmI$$$$$I$h$ @`Ȩ``````̬ͬd@`ȨȄd@@Ȩ @Ȩ Im)$)MMMM)MI))MM)$HHHHHH($HHHH($$HH$HHHH$$($$ HIHH$HHHHHHHH$I$HmmmhHH$$$$$HhlhhllhlhlllhmI$ HiI$ D$ @`ȤȨhd`` @````d``ͨ@ȨȤd@ Ȩd @Ȩd rrrrrrqM$$MmmM)M))M$M)M)(IM)$HMHHHHH$$H(H$(H($(HHHHHD$$H$HHHHH(HHHHH$($$$$$$$$ $$ $D$ HHhlձlllhmI$ $I $ @`Ȁ``Ȩd@@@@@@dͨ@ȨȨd@dȨh dȨdDqmrqmrrqrI$qrrmMM)MrM)IMmMm%HHHHHHHHH$H$H$HH$HHHHHHHH(H$HHHHH(HHHHH($$$$$$$H$$$DHHhDDHllllHlI$$$ @`Ȥ`@`̬`ȨȨ@@`Ȩ dȨdDIMmmqmMmMmmmqqrqMMIMMI)MmIImM)IIrmI)$$)rr%(mrrm$I)rmM)MMmM$M$(IIHHHHHHH$H$$$$$HHHHHH$(HHHHHHHHHHHH$$$$$D$$ DH$$hh hhhhhHDHlmm$ @@``@@@@`Ȩd`ȨȨ@d`Ȥ```d dȨd $HmmqqqmmmmmII$$$$$))$(II$(($$$mmmmmmrrr%)Mmrrrrm)))$)mrrM$MMM)))$(IIHHHHHHH$$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHH$$$$$$D$$ DHhDhlhHDhhmH $H @ȄDD @@h̬@`Ȩ@d`Ȩ`@@@d dȨd@ $HMH$$$$$$$rr%$$IImqrrrrrrrmrrrqrqqrmrqrrrrrrrrrrmMmmmmrqrrrrrmmMII$MMmMrrrrMMmm$MrrrMMMMM$HHIHHHHHH(H$H$$HI$HHHH$($(HmHH($H$DH$H$$$$H$$$$$ $DDHHHhhlHHHH $ $$ @ddDdd@Ȉ@dȨd`Ȩ`D dȨd $$$$$$mr%)IrrrrMrrmqrmmmMrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrII)$MmmMrrrM))rmm))mrrmM$IrM$)$HHHHIHIH(H$$$mmmH(HHH$H$$$$HH($$$$HHH$$$$$$ $$HhlllڵֶHHmHH$ $$$$$ `d`@@@@`Ȩ@Ȩd`ȨȨ@ dȨdD$$HlmmiH$mr%mrrrrrrrMMrrrrrmqMIIMMrrImqqrrrmrMmrrqrrrrrrMMIIMMMMmrrM)MMM)))MrMMM))m))$HHIHHIIHHH$$HH$$$($H($$$HHHH$$$$$$$$$$ $$HhmڵֵmmmmD$ @@@@`d @`Ȉ@Ȩd`Ȩ@ dȨd Dm$$m)r%MMMMmMMMM)IIMMMMI))$MrI$$rmMMMMmmrmMMMqmmMM)))MMmMmrrrmIMMM)$))rrrm)$)IIMI)(M)$$HHHHHHHH($$LH$H$$(($$$$H$H(($$$$$$$DDHhlֶֶm$$$ $$ @D@`Ȩ@Ȩ```ȨD dȨd $lllhllllhm m)r)$)MrrrmrrrMrrrrrqrMrrrrrrrrrMrrrrrrrrrmM))I)MMMMmrmrrMrMM))$IqrrrMM$MMMMmmmMr)$HHIHHHH$$$$HH$$I$($$$$$$$$$HImhյյڶ$$ $$ dhhD H @h@@`ȨȨdd`Ȩd dȨd m$H $lmmH$mMn%)IrrrrrrrrrMmmrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrMrrM)MMmrmmrmrrrrrrrrM)rrrrrM))$ImrrMqrrrm$$HHHHH(($$$H$H$$$$$$$$$Hmֵֵֵmmmm$ $DdD$$Dd d@ @ȨȈd`Ȩd dD HH$$HHյq$$mMn%$$)mmqrrMMMMrrqrrrrMMrrmMrrqMMMIr)rM)MMrmrmmrrrrrrrrr(mrrrrrqm)$Imrrrrrrrrr$$$($$$$$$($HH$HHHHHHH$HlmֶֶmmmH$$ dhdD DDdD Dd @ddD @@Ȩd`Ȩd @d H$$mmmHD $lqm$$IMMm%rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)R-))MrrrmmmrrrrrrrrM)mrrrrrrM()Mrrrrrrrrrr$$$$$II$HIHIIIII$HHMMMMIHHHյֶڵڶl$ $$$$mH$$$ DdD D DD@@ dd `̬`Ȩd @`D Hh$ $ H$(IMMM%$)Mrrmrrrrrrrrrrrrr)QM))MrrrmrrrrrrrrrMMMrrrrrrM))MrrrrrrrMMqr)$$$$mmmIIIIMIImMIIMmMMHHHlյֶl$$ $HHmm$$$$mmmmmmmm$$ hh@@ @@@`d`ddD @DD @dȨdȨd @`ȨD $mHD$$h hm$H$H$$($mr)r%I($Mmqqrrrrrrrr)rM))MrrrrmmrrrrrrrrrrrrrqmM)$)mrrrrrrMMMrqr)$$$$$HHIIIImMmmmMmmmmmmHmIImmmmHHllձյֶֶֶֶmml$$HHhmmmD HmmmmmmHHH$$$ Ȩdd@@` Ȩd @@DD$ @Ȩ`dȨD@dȄd H$Hm$hd $$l$Hm($Hr)r)$$$$(MqrrrrrqIrr)MrrrrrrmrrrrrrrrrrrmrrrI)MrrrrrrrrMMrrrr(HHImmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmMMHMMHHHhlֶֶֶhD$$HHlmH $HmlmD D @d@@d @ȨȨd`d@@ddD @`dȄD Ȅd mH mH$ h H $mmHHH$$r)r%$$H$$$)MrrrrmMrrMMrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqMrrrrr$HIIMmmmmMMmmmmmmmmmmmmmmmmMHmHHLHhlֵmlhhHHHHlmH$$ $mH$HIqM$$hh hd@d @ȨdddD ``ȄddȨd ȨD $$$$$ $m I@@ mHqL$mHI$m%$$$$))MMmrrMrr)-MrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrMMrrrrmHMMMHHIHmIIImmmmmMmImmmmHmmmHIH($DDmֶֶhH $HHhmյH$ $$DmI$HmIqm($m$ DdhD d`̨d @``ȨȨdhD @Ȉd`Ȩ @$$$DimHHI$ D hHmlHm)I$$I)mqrrrrrMrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrMMMrqMMrrrrrr$(HMHHIHIHIHHHHHHHHiH$D$$($ յֶlH$$$$HmmֵڱhD $HHHmm$mm @dhD d`d D``ȨdD$ @`Ȩd`ȨȨ @d@$ $$ hH H hhh hH$(M)Hmmrrrrr)IIrr MMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm$rqMMrrmqqr$$$$IHHH$$$$$$$H$$$I$$$$$ $ֶ֑lhhD$$HHhmյllHlڱhhHHmH$mm$ۖ)m dhD$ @ͨ@@```ȨdDD$ @`Ȩd`ȨȨ @d $DD $$mH hHhHmm$hHM%HH$$)Mmr)$$)rr)MMrrrrrrrrrrrrrrrIMrMm)MMMMMMr$$I$$$$($$$$$H$I$$I$$$$$$hֶH$$Hmlllձlhڵ$hlmmMm$)mImH$d̨hD @dͨ`Ȩ`dd`ȤȨdDD @`Ȩh`Ȩ `d m$iDmD h$h$HH$mm)r)$$$rr)MMrrrrrrrrrmrrrr$rM$MmMMMM)Mm$m$$$$ $ H$$H$HmhHmmmֶֶmDllmmmֱֵյhHDڶHIm$ےqIr d̈D dȨ@Ȩd@`Ȩ@@@ddddhD @ddȨ``Ȩ d@D $i hDim$ mmlrrI$$rM)rrrrrrrrrrrr)$H())MII))m$$$$H$$$$$$$$$mHHH$Hmmֶ HֵlD$lڵmHh$mHH$H$mqIr( `ȨD @ȭH@ȨD @`ȨȨD @DDd@dD @dȨ``Ȩd @hh@ $lm D$hHhHDHDHrr)$$Im$vM)rrrrrrrrrrrrrrrMq$(I(mI))))I$I$H $HHmm$$HIH$$L$$mHHH$HHֶֶDյH$$ڵHHH$mH (MmImI(qMm `̨D @ȭD@Ȩ @Ȥd @dh@@@dhd @@Ȩ``ddD hh@ mDhihi m D mlrr%$$Hvr)rrrrrrrrrrrr)Im$$mmMI)MM))$IHH H$$I$lmmI$$HH$$$M$HHHmi$HHֶmhֶյhlHD$ڱDlmmDm$h$$qqm$MmId̨D ̨D@Ȩ `Ȩd $$ @`dhD @`Ȭ``@ @@@ Dd $hmDhmm$m HHmmi$$m$Dm)r%($$MI$r)rrrrrrrrrmm)$m $$$$I$$$$IHH$$$$MmH$$$HmHHmmH$I$HmlDֵlh h hh$$hֱ$lmDHH$M$mۖmrM $@Ȩ@ @Ȭi @Ȩd @ @ddddh @̨@@dd@@@ D H $$hmmm$l$MIr)(($$H$rrMrrrrrrrrrrM)Him $MM$M))$$$ DHHI$$$$$IMmH$$$m$mHi$I$$$$DHlHm hֱl$ lD h hhH $mڶ$lm$mH(M$$ۺHMM$$ ddȨD @̬i @@@`Ȩd @d ````dd$ @̨@ dhD D m m$ $$ hm$m$M$)$))$$$$($rMMrrrrrrrrrmmM$)DhH$D$$mMrM)$$H H$(I$$HImmMmIH$M$HHH$m $I$$$H$ֵh $DhlhhhHlH DڵhmDmHrI($$۶$$$ںMM$$I @@dD @̨ @@@`̨D @@`@ @@@@@@DDD @dȨd `̨Ȩd@ DddD@ IHH $ Hm$m$Hm)$$$$IIIH$rM)rrrrrrrrrrrrMrI hH$$$$$M$$$$$(m$$l$m$H$$$lֶ$ $hHDDlDi$HڵmmH$qmMI$$MMߺںںMߖM$mM @`D @Ȩ @Ȭh $DD @D @@`Ȩd @Ȩhd Ȩhd $$m I$iD i$M$mDmI$$$$(IImI$rMMrrrrrrrrrrMM)$$$DHH$rmm$$$$H$mm$$$H$mHI$$$H$ڶm Dh DmH $$lHhhD ڶD$mqq)((m(mߺr$$II @` d̈ ̨hD@@@@dddd@ @`Ȩ@@ȨddD @@@ȤȨdddddD mH IH$ DI $$mHI%$$$HMMMmMMI(Mr(rrrrrrrrrr)IH$$iMrM$$Hm$I H$$lH$I$$$($ֵm hhH$$$$H$HlH ڵDlh IqqrM(()I($Im$۶)H(m @`D h̬ dȨdȨd$ @`Ȩd`ȨddD$ @Ȩ`@`dD $H$mHD $m $mI%$($$HMMMmMMmmm$MrrrrrrrMrrrr)I HH)mm$$$H$$H$I$H$ImH$I$$$$$$(HHڶ$ Dhh$H$$h lmHDֵDhmH qqqMMIMMI(($ۺr$$m Dd`dȨ@ `ȨȨD @@dȨ`Ȥd@@ DD @`Ȩ@@`ddD mH mhh mH$mI%$$HHHMmmMMmqqqM()QrrrrrrrrMmrrrrI)I H$DH Mq$$ iD $D$IM$ l$ImH$I)$$$$I(Hֶi D$mH$ lh DmhHڶDmh$qqqqqMMrqqq)$(($D@ddd `Ȩd@ ȨȤd`d@DddD `Ȩd@`dD$ D$ iD$DH$mIr)$(HMMMMMMMqqqqmM$)rMrrrrrrrrMrrrrrrrI DHmm$ $$Im$H$ i$$ H$m$m D m$HI$mM$$$I)$$$$$)IH$ֶ D DHH$$ Hh$lDֶhl$ںqrM$MMmIMHmqڍ @Ȩ̬@`Ȩd @ȄȨ``@@D@d @ddddD H$D hh m$ $m$II(HmmHMmmmmmmmmqmI($-M)MrrMmrrrrrrrM)Mm iH$ $$$H$ HH HHHM$ D hHI$mHH$$$$$$$IIMImֶH h$$$$$h lֶhl$mںqM$MmM)IH$ @̬Ȩ`̨d`ȨhD $@ȄȨd@D@@D @`@@@DD m$$$ Dhmh$m)$$MmmmmmmmmmmmMMmmmMI$MMqMrrMmmrrrrrrr$)I I $H$)II$$$HHDH$$$IMH $DDlm$mHHHH$$II$I))MIIHֶ dm$$$H ֵhlmD$Mںqm)MM$$$$$$HL֑@````Ȩ`ȤȤȨd@ ȈȨdddDdddh @@@dddD@ $m$HD$ h l$mI$(MmmmMmmmmmmmmmmmmmII))MMMrrrrrmrrrrrrrq)$)$$$$HiH$)$$$$$H$H$$H$$$$$DHHHH(m$$ $ hDHm$HmHmm$)II)$$)))IMIM$ֶ$ DlH$$D lֵhH$$rrmImqrqmM$$$$$$Hmڶd̨d``̨`ȨȨ`ȨD$ `Ȉ`Ȩdd@@ddhD `dd@ iDhHiDD$ DHm$mInJ$$((HHLmMmmqqqmmmmmmlMmmmMII($MMqrrrMrrrrmrrrrIM$$HimH$$$$$H$H$$$H$$$$$$DHHHHHHH$m$$ $ hDhmHHHmm($)II)))I))IMIMIֶ( $HDllH$$ ֱHh$IںrrMImqqqmMIImmmmںڶdȤ``̨`ȄȨD@Ȩ DȈ`Ȩdd@@dd@ @d qq$DHD@DDD Hhim$InJH$((HMmMmmmqqmmmmmmlMmmmMII$)MmrrrMrrrrrrrrrMM)$$II)$$$$$HHH$$IDDHH$$ $HHHhHlHHHHM$H$$ DD hhDh$HmmH$$(IImMMI)))))IIֶm$ hHhlmH$$m m ֱhmH$$rq)Imqqqqm$$$(mqmHmmֈȨ`@`쨀Ȩ$`ȨhDD @̨`Ȥdd@DddȈD @iH I$D D DiHm In)(($(HHLmLmmmmmLmHHmMH$)M(rrrmrrrrMIrrr))mM$)))M))$$$MMmMHH$$$$HHHHHHHHHhHHhhlHD$$HhhmH$$$ $D$ hDHHHlH($$)IIIIMM))M)IIֶH hmH$$I$H ֵmm$$mvr(IqI$(mqqM(IMmMMm(H$$$mqڕՈ̭d``ȤȨd`` Ȩd$ Ȩ@Ȅd`@dD@DdȨ hmi$$H$ DD DiHmIrJH$HH(((((($$$M)$rrrrrrMrrrrM)$r))MMMMrI$IMmrmI)$Hm$$$HHhhllHHHHhhH$ $DH$$DH$I$$ DD hDhllHlHmH$$)IIIMMMI)M))Mmֶ mH$HH$ $rM(qM$)MMMMMqqqqmH$I(mm̬`̄`Ȥd@`d ȨhD dȨDȨD@@@@@DȨD @DiD m$ $H$ DhHmIn)$$Hm$MMqrrrrrrrrrrrmm))MM$m)Mmrmqrmm)$mHHH$H $$DDD$D$ DDHhHD DD DDDHlh$l$H$%I)III))III)I)mIֺ$ Dm$$$hHձ$mڶqqmqM)MmqrmqmMMHIqmmqmڵd̨̄ͬ̄dȨdD @Ȩd@`ȈdD@@ DddȨD Dd@ Di iD$i$$$ Dh Di$$$HmMI$$Hm$Mr(rrrrrrrrrrrrrrrrrrM))IrMMMMmrrmMMHm$IH$ DD dhDHHlH D DDhHlHHHHH))MMII)%))I))))mmM$ hDH HHhmhڵHmںM(IqrqmI(IqmqM$$qmqqڶ֍`̭dͨȨȨhD@Ȉ`@`ȈdD @dȨ@ DddhhhDmHI$ Dh $m$HMrI$$$$DH(IqMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmMmmrrmMM$m$I$$ $DDDDD$ hhDDD DHDhllll$lI$%IM))))))))MmmI hh H $hmmlֵDm$ں($(qqmm($$Iqqڵ@̈́@@̨ȨȨD @Ȩ`@`ȄdD @dȤȨh hhDiD HlD h H$M(MI$(qrMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqmqMMMMmMMm((IH$ Dh$ DH hDllll$Hl$$)))))I)%))mmmm$ DHM $ $Hڵmhh$$ڶqmMqqqIMMqLHh̨dd @`@`ȨȨȨD$ @Ȩd@`ȈdD @`ȤȨhD @@@hD H$hi H$hm$II$$qrrrrrrrrrrrrrrrrrvrrrrmMrM$$I))$HH$HHD $$HHl$ m$ DhlllHHHm$%$$))%)($)$%)$I(mq$$m$$ $Dڶm$mh$H$$$ںqqH($$$$ڵڵd@@ @ `Ȩ```ȨD @`@@Ȩdd @@Ȩdh$ D Dh $$$ hm $i m$$rM$(qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqMI))MI $mH$$ DD$ $DDh mD$hllhHHmH$$$)))%)$$)$)$M$MmD H$$H$ iHHֵDhm$$m$$mںqqmmqIֶD$ @Ȩ``ȨȨ `d@@Ȩdd D@Ȩd dh H$ lH$Hm$$nI$)qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqM)II Hm$$$hDDDD $DDD$DHhH $HhlHHHmH$$$%)))$$$$$I$I$Mmm HH$$$H$HDֵ$m$Hm$$ڶq$(qqmmI$$D$ D `ȨȨd`Ȩ`dh `d@@Ȩdd @@dȨhD D$ H$ $h $$mIrM$IqqrrrrrqrrrrrrrrrmqqqqM($))) mD$ hddDdHD$$ dhhhh $lHlHHlH$mlDM)%%$$I$I$(mֶ lllmH$H$$$$hֱHlHHmm$$ږMHHmmiHmmHHڶ֍ $D@`Ȅ`@Ȩdd`dd dD@Ȩd @ @ @ȨhH DhH m$$m$MrI$Irqrrrrrrrr)MrrrqMMMMmqqM($M))I$$$ DidDiH$ DDhlH hhlDHlHmDHIm$$$%MI$$$$m$Im$ hllHH$$mm$$$ H$$ Hllֶm$Hm$m۶qMmqlmH$$ mID$$$$$l۶H$ $DD@Ȩ```Ȩ`ddd$ ``ȨD@ D @ȨȨddH hHi mh$ $m)nI$Mrrrrrrrrrrm)mrMMrrMMMMMqqM$$mmI$$H$ hhDhDD $Dhh HmlhlhDHlhDmHI$$M$$$)m$$mH DmH$$H$ $HH$$hڱlm$Hm۶mM$$$$HlmDDHmH imHh۶m$ Dh @@@``@@`dd`Ȩd`dddddD `@ȨdD@D$@Ȩd@D i$$$$$$I$)Mrrrrrrrrrr))rrrMMI)IqmM$$HmqM$(m$$$HIH $$ DHihh$lHlDHhHmqI$$$)$)$M$m hmiH m$$ hmHmH$Hqm$m$$$$Dim mHlI D @@@@@@@`dȨ`Ȩddd`dD `@@@Ȩdd@DD@Ȩd@ D$m$$$IIMrrrrrrrrm)rrMM)ImmMH$Hm($IM$ Hi$$$$ $ HlllDlmmM$$)I$$ DmH$$$$hڵDHhmqH$H(MږMmmm((HmmHim$$ DiiHDDD$$im$l$$ @DDD@@ddȨȤdD@dd `d @@Ȩdd@@D@ȨD HDD$mIHmJ$MMrrrrrrqM)I)rrmmmMMqmH($$$H($mH$$$$$$$$$$llhmI$$$)$$$$)Imi $DlhDHH$$$$ֶHHDhm(HHm$qڶںڑHlmlhlmiHDHm$ ȨȨdddD$ `d Ȩ@D D@Ȩh $$ $H$nJ$$mrrrrrrrrqMMmM($rrrrrrqrmmHHllm$$MMMHlhHHH$$$$$$$HllhhllH$$)$$$I mֶ$ lhllhlD$$HmֱmHDhLHHmm$ںڶmHDՑlhllmhhѱq( @ȨddD d dȨ@D $DȨh D$$$$$$I$IJ$mmrrrrrrrrMMmqqqMrrrrrqmrqlllllm($$HHHHHH$H$$$HhlllhhlhD$$)$$I$mD DhHhH$$mֱhHmHHHq$ںږڶmH$ $$ @ѭڒ$$$$I$@ȨdDD $ d @Ȩd@D dȨd $$IIMrqrqrrrrrM)MqrrmM)MMMrmmmrmlHlllm$$$HlHHimm$$$$$HlllDHllHDH$$$$$$$$MI$Hmm$D$$l֑lHmHHmm$ںڶqmڍmmmmmhhHhhhhhhhѱ֑HHL߶$$$$Ii@Ȩdd@ @dD @Ȩd D @dȨD)I))rrrrrM)I)qqrmMMmqmmmqmrqlHlHHmI)$HHHHhhimHHHH$$HHllHllh$$$$$$$$I)$$$$$)))$$$$mHD hH$Hlhq$lmHڶmmmHhmѱL$$$$m$$ $mdȨ`d @dD @ȨD@D @ȨhD $I )nI$Mrrr$)))MqqrM$MmrrrrHHmL$mmM$ $DHHhhlllHHHHlmlmHH$$$$$$$$)$I)))$$$)$mֶi hh$Hmmhڵq$lH޶HHD$$D$$D DhiѱD$$$$mڶȤd@D ddD@ @ȨhD@ @ȨdDD$H$Inn)qrM$)I)qqrrI(MrrrHHmlHM$$ $lHLHmmHmm$$$$$$)))))$$$$$$$$$$I$hֶ Hlڵm$mHHڑMڑHHimHHHh D @D $$$$$ $$ȨdDD @dD$ @ȬhD @Ȩ@D $$$$H$In$)rrrr()))MmrrMMrqrrrHHmlLM$$$$$$$$$$$$I)$$$$))))))%$$)$$$%I$$)I$$D$ ֵHlH$ڑqMMHmںֲխhD HmH$$(mq$$$ HmȨdD ddD @Ȩd D @ȨdD$$ IIMMrrr$q)))mrrrrrr)mHlm$m$$$$$$$$$$)$))$)$))%%%%%%%%$$$%$$$$$$$Hֱi hڱmHڶںmڶֶmh $l$$$DHHqmI($$(mmm$$$HHڵȨd@@ dd`@h$@Ȭh ȨdD nI$))rrrrrrrrrrrmqM$$HlmmHH$$$$$$$$$$$$))$$IIII$))))%%%%%%%$$$$$$$$$ DձڵHmڶںmֱmm HmH$HMqm$I$$mI$dȨ@@@ @D$@Ȭh D@`ȬDDM)$$rrrrrrrrrrrmIHlmqHHI$$$$ID Dlڱ$ڶڶmm$ HM$mqI$$mhd̨d@ $ `@ $@D @dȨ@dD m%$$MrrrrrrrrrM)HlmmHHM$$$$$m@ڶ$۶ڶڶmڶm$$mHM($($$(H$D֍D̨ `@ ` mmmmD @@@hD$$In%$$m$qqqqqIHlmm$$))$$H DhmHm$ڒmlڶmH $MHM(HqqMMIIIIHmm Ȩd $ dd@@D `DDi D $$$$$$$$$)HIIIH$$$$$$$$$$$$$$(Imm(Hllm$HI))$$$$imH dlڵHHmڒmm$$lڶim$ ڶmHmqm$$Mqm$iڑmH $D`Ȩh @d@ @@D @dhڵ$D(mmMMIMIMMMMmmmmmmmMMMMMIMMMMMMmmMMmmMM))))$MI$($$$Hllm$H$$$$$$$I))))$$$$$$$I)II$)))III))IIIIII)II)IIIIM)$$)$$($$iH DhֵDHMqIH(m((H$HmڶiI IںڶmHmq((MMHiږH$$ @@Ȩdd @d@@@ @@ d ڵmI$DmMmMI)$$)$($$$Hllm$$$$$$$$$$$$$)))$)))$$%%$IIII))))))))II$)I))$$$$$$$)$))II)I$$))$$$$$$$$)))$$)$$IHmD dHI)$$$($mm$mڶIH$ںںqqMHq(lI($$ @`Ȩd @d $$@ mD޵MmI$ $II$llm$$H$$$II$$$$$)$$$))%$$$$$)$$$$$)$$$$$$))))%%%$$$($I($$$Mm $hlֵlHqII($mH$Hm޺ڶ(mڶMMMmq$hѱm$mںMm( @Ȩd @dddhD H $mڵqqqIII(($hmmH$H$$$$$)$$$$%%$$$$))$$$($$$$$$$$%$$$)I)$$$$(HHDhֵDHm(mMIHm$$$(mm$HmںޑںmqIHMqѱHmڑ( @`Ȅ@@`dddDD $ $ڹqI$$mlH$H$$%$$$%$$$$$$$$$$)MmI)$$$$$)$$$$$$$$$Hm$ֵmHHے$mH$$$$$$$HmںںqqM$$ Dѱm$$H$ @dȨd`ddd@D $ڵlq($HllHH$$$$)$$$))$$$)))$$$$$$mmmmIIIIII)$$$$$$Hm$$lձֵDDhrHMqm$$HmHHںڶmqqqq)$mDѭmH$$$ @`Ȩd@Ȩd@dD@ Hڶqm(mI HmmHH$$$I)$$$I))$$$I))III$$$$$$$$I($Mmmm)MmMII$)$$$$$$$($$$$$(mmm hյڵDDlmm$$$$$m(ڒ$I($ڑq$HmںںH(qm$$$(iѭѱi$ @@dȤȨdD@@ $ڶlqLHm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$mlHH$$$$$$$$$$$$mM)$Hq$DձڱDLmۺm($$($$$$mmmMmں$$$mںM($I$HH i$iѭhэm$ @`ȨȨdDD D $qHm$($$$$$$($$$$$$$$$$$$$$HDH$$$$$$$IMmmmmmmHHHH($$$$$$$$$$$$$D$lHHH$$$$$ ձձ֑lmllH۶M((mI$q$Imڶ$$$$mmڶqIH$HHDI DhhH @ͤȨȨd@D $HHHmmH$($HlmmH$$$$ $H$ ֶhmlhlll$ۺ)mۺ$$m$m$$$$HMqmiIH$$$ hh DD @dȨd@D $ m޺H$$H$H$$HlH$$$$$($$HHIIHIiiHIIImHHHIMImmmlmlmmmmmImmmIHHHI$$$$H$$HHHHHHHHHHD$$$HImIihlmm DյڵHHmll$ߺqmmߒM(HI$ $q$$$qmIHmqqDm $D H$ h dȨ`d $ڕmH$$$$$MIMIHIHH(qI$$$$$$$$$$(H$I$)I$$$()($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)I$$$$$$$HmlH$$$$$$$(($($$$$IMII$H$$$$$$$$$$$$$H$$HHHHHHHHHHHHHHHmmmmImImIIHHHHmmmmHmIHHllHlllmmIHHHHIihHHHh$DֵhmlHߖM$($MMMMqۺM$ ڶ$Hq$Imm$mMM($(HH$$Dhi h hDȨd@dD @ $ڑm$$($IImmmqqmmqqmm$$$I$$(mM(mmmMMmmrrmmMmmqmmmmmrrrqrrM))Mmrm()IIMMrrmrrqMIIMIIIII)))MMmMMmmmmm HH($H$ h֑lmlߖqIMIIM$Mqq$qmmIں$mqM D @Ȩdd@dD D $ڶqH$$$mmmqqqqqqrrrqrmqmrIm$rrrrrrmrrqqrmmmmmrrrrrrrrmrrrrqrrqqrmrrrrrMMrrmMmqqrmmrMmmrrrrrrrmqmmmMmmmmmMMmmmmMmmlH(HֶI Hlֱl(ۺrH(qqIHH$$m$$I$$$$Dhlli $ $ $mH $hdȨddd@d d HڶmH$$$$Iqrrrqrrrrrrqqrrrrqqrrrrrrrr(IIrrrrrrqrrrrrrrrqqrrrrqqqmrrrrrrrrrrqqmqqqqmrrrrrrMMIMmmrmmmmmrmrrrrrrrrrqrrmmmmrmMMMMMmMIHmm($$$$IIIIMmqmmmmmmMmmmmrmmmmMmMIImmMmmmmmmmmmmmmmmMMImmmmmmqm$lhhֱhllHqrMMMI$$Imq$۶H($$HIMq$$$hh DDm $$$$mhh D DD`Ȩd@ D H mڑ$$$I$MmrrrrrrqrrrmmmrrrrrrrrrrrMMrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrqrrrqnn)r$MMmmrqqMqqqrrrrrrrrrrrrrrrqrMMMMMMMIM$HHL$$$)I))IIIIIIIMMMMmMMMMmmmmmmmMmmmmmmrmmrrmrrrrrrrrrrrrrqnnrrrqrrqmmmmmmmmmmmMMmmmmMmmmmmmmmmmm$DhֵHlhh$ߖےm$$$(Hmmm޺mmM$$$mm$$$HHDhhDDDhh$HlmmmHHHH$$ $ ֱi$$ h@ȨddDD D$ڶH$$$(rqqmmmqqqmqrrrrrmrrrmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmMrqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrrrrrrrrrrrrrrqnn)(MmqqrrrMmqmrrrrrrrrrqqqqmrm)MM))ImmH$$$$IIIIIIIIMMMMMMmmmmmmmmMmmmmmmrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrqmqmmmmmmmmMmmmmmmqmmmH$ֱHlDH)Iqq$$($MHmMۺM$$$$$$HhmDDhHD D$D$D$$H$$$D$ DI$$IdȨdD@D $$m$$$mmmrMIIIrrmqMMrrMMmmmmMmmMMMrrrrrmmmrrrqrrrrmmMMqrrqrrrrMI)MIMMmmqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqrm)rmmqqqrrmmrmrrrrrqqqqqqmM)$m($H$IIII$IIIIMMMmmmnmmmnmmnnmnnmmmnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrmmrqmqmmmMmmmqmqqqqmmmm hձh$lmI(IMq(mqqm$$$$Mm$H$ $im$$HHh d $$֭Ȩdd@ @ $HڶH$$$)))$$$($(MMI))$)mqqqrrrrIIMrrqqmM$$IMIMI$$$$$$($$($)))))$mm$$$IIIMIIMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmnrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnmmmmmmmmqqqqmqqrrrrqm DֵhhDۺM$$$$mqۺ($$$qHmmI(ڶۻ$m$Dhhhm $ DhhhD$$$hȨd@ $H($$()I$)(I$$)m)q$MIIMIMIMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrMmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrnnnmmmmmmmmqqmmrrmMmmmmm$ $ֵl$ۻ$$$m$(۶I$$ImIMڶ$mmH ѱi @D hDmi$ iHdȨdD mH$$$(I$$m$$H$$MMMMMMMMMMMMMmmmmmmMMMMmmmmmmmmmm$))I))$$$$$)ImImII$DDHI $ֵDۺm۶qI$$MM(۶mmH$$$(Hں$IHmhm$DiD@ hmhmi$Hߖ@ȨdD $qH$$$$I$MHMmI$$$$$$$$$$$HII($($($($$$$$((H(($($($($$$Mmm$$$$$$HImMMMMIMMMMMMMMmmmmmMMMmMmmmmmmmmm$$H$$$HHDDH֍ $ֵDߺqmm$Mmqڶ߶mM$$$$$($$I$ $ Dmhhhh HHm$mDHm@Ȩd@ $ DDHڑH$H$$I$Hmqqq$$$Mmmm$((mMMMMMMMMMMMMMMmmmMMMMMMmmmmmmmmrmHHmqI$$$$HDmlֶ$ HѬֱlhlhDqM((۶mm$Im$$$$%mqm$$ mDDD$I $mlHH$ۍhȨD D $MI$$H$mH$$H$$$H$HH$$$$HH$IHHH($MmM$mMMMIIIMMMMMMMMMMMmMMMMmmmnmmmmmrmIMqںmmHilֵm $ֱHֵhhI$I($$ۖq$$$MۖmII$MmmmmI$$HHqqmIHI)$H$ mh$$HD Ȩh@ D@@DmHmںM$$$$($$$L$$$$($$H($$$H$HHHHHHHHH(HHH$H((H($$$$$$IMM$r$$nmmMMIMMMMMMMMMMmmMMMmMmmmmmmmmmr$ڻH$Dhhl dձD)I(mڑH $m۶ Hm$$$$$qIHqMMIIII$ $DD $ h ih Ȩh$ D Dڶ$$$II$$$$$$$((($$H$$$(($$H$HHHHHHHHHHmHH$H$($$$$$$($$))MM$Hm$$mmmMMMMMMMMMMMmMmMMMMmMMmmmmmmmmrڻ(I$h$$H Dֵ$hDM($$$$$MMhD $$$$$MےI$$$$$$$MqM$M)(I$$ hѱm$ ѭh $DDm@d̨h@@ D$$$HH$HHHںI$$$$$H($m$$$$$($$H$H(HHHHHHHHMHHH($$$(H$$$$$(())rqrmIqM(H$$$$$$$(Imrm($$mmmMMMMMMMMMMMMMmMMMMmMMmmMmmmmmr)(qqqL)r hHH Dյhh$H߻ےqI$$$$(H$$$ڶڶH$Mqq$)I)I)I%D hhh $ imڱD@̨DD@ $mI$HHmmLڶ$I($$(HڑlmIm$$$$$$($$$$$$$HH(($H(HH(($$$$$$$$$$$$$)rMIںIMmmMMm$$$II$IIImmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnrnmrmmIں$Lmqmqq(v(r H$Hm $յ$MIiM(($ mmqmmڶm(MmMMMI)m$$$iDD mmMhͨdDD $$mm$($I$$HڕlLmI$$$HHH$$$$D $$$HH((($$$HmIMqIHmںmںqIqmMIqmI)$$$IImqr$Mmm$mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmnrmmmmMIr$(MqMqqq(mrrHDHhH$Hh$ DյHm߶$$m(Imڌֱh$H(m$$Hڶmqqm$MMMMIn$$ D M֍hhD$$H$mڑ$($I$$$HlHm$$HH$$$$$$$ $$$$HH()$$H$rMrr)Dں(ںMImmMqMMm$$MMmqqqmqqq)qr(mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMnMmmMmHqqmqqq(qMMqqqqrr$$$DImHh ֵm$$$II$$HHImll(HߒMMIںI$(MMMMMMMMIm$ Dѱm mdhhhdDD H$m)($)$$$HlHm$$H$($($$III$$$$$$$HHHHII$$HrMrq$IںHںM)qMmqMMMMqqrrmmrrrqmMHMMMMMMMMMMMMMMMmnMmmMMMMMMMMmMMmrm$ںmI(MI(IqM(qmqqMqq$hH imHm ֱiI߶mH$mmH$hhhmH۶$$I$$qqqmmMMIMmI$$$$ѱhhi h ihD $$mߺH($))$$$HHH$$H$$$$($$H$$ImI$$$$$((miHںڶMںmM(MqmMIںm$qrrIq(MMMMMMMMMMMMMMMMmM)MMMMMMMMMmMMqrMqں(($$qm(IrHM$$IHM$$mqqMqrm$Hh$$HH$Hm$Dձhhlm ۶۶IMI($HDh$(lqmI$ۖH$$MrqmmMMMII @DhѱhhhDmiii Dmmmmm m$$$)(D$Ll$$($H$$$$H$HH$m($$$$$$$$HHLH$$$)(miHںLںqmImMMIںMrrmIvqMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmrMmڶH(($mm$mr(MMImH$$Mrm$$$$$ $Hmh$ۺm۶M($$$$hhH$$$Mڶۺ۶ڶI$qqqmMrqrM$$Imhh $DhѭhmHmm hD$H$$))$$$$$HHIHHH$Hh$$H$$$$$$$HHH$HHI$(HHHH$$I))r(miHںHںHM$MM$ںIMvqmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMmrIIڶ($$$mqImqqmr(qI$$ $qrm$$DH$$mhlmhHH۶mmۺےH$DhhlmHH$$$($$qڶ$rMMMMmrrr$ImhmHD$ D$DDѱmhmH mD $DQLm$$))))))$$$$$$HmHIMHH$HDmm$HH($(HHLHHHH$HH$H$$$$H$()rr$miHںMں(M(MIHںqqrrmrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrrI(ںmMqmM($q$$$(mm$Hqrm$H$H$hHHhֵm$۶$H(($mmmMI֌hDHD$mqM($(MqH(MI۶HMrMm))IMM)rm$$$HH$hm$$DH$ $DmlmHm$i m $ $ۖIH$ޑ()())$$$$$mHmMMH$$$$HmH$$$$$(HHHHH$H$$$$$$($H$rMM(mIIںںMڶm$MMMںmr(MrrqmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMrMHږ$($$$$IIIII$((m$I$qI$ $$$mHH$$lHDmMM$$HqںlձD $m$ڶq$$$(((m(Mm(MqmMmrqMMM)$$$$$ mm$$$mHH$$ $m߶q$ڕ()(($$HHImHHHLH($H$$$$$$$HH((HHHHHH($$$$$$$IrMM)MImںHںq$MQMںrrrMqrrrmmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMIIHںڶHHHHH$($$$$H(mlmIMm)$H$$mmHHH$HےIIH$$H((M۶$llH$H$$H$۶߶L$$$mIMIqmMqMMM$$h$ihmmhmHHHHm$$(q$ڑH$M$)(($$$MHHIHH$$($$$$$$HHHHHHHH$$$($$$$($r)MM)ImmںHںq(mMM$ںMmqqrqr)qrr$mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnnmMI)IHںږHmHH($I((Mm mIM$mHHHHHLmۺII($$HHD$I$$(mۺ߶I$rqmqq-rr$$$ DHhDhDdhHHH$H$mI$$Irںmm$$m$()((((HIH$$IHH$$$$$$$$$$$$$H$M)MM)ImmںHڶq(mqM$(ںڑ$qqqr(qrmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmrrM$$$)M$ڶ$q$$(Mm h$$)DD$HmmlH$ $$Hmmm mMMM)MۺߺIM$$DD HIߺMmH(M$ۺIqqMD h DD D$IH(IMq(IڵmHmm$$m$$$)$($$mlhmmlH $$H$r)MM$MrIںںHںq(M)$MںqMmMm((ߺIqMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmږMHIHHqqqq(rIq( Dm $$H$D$$ DHH$$H$$$HmmMmHmmږM)((IqۖI$ $h$$m$MmMߺ($HHmMIqMm$D$D$ $$Dhm$$$$mڑmmqq($HH$$$$())($llllmmmmmmLLmmmmI$$$$HM)mM$Mrmmںں(ںmr(mHںںm((H߶ImMMMMMmmMMMMMMMmmMMMMM)$IMmM$$)$q($$rMHMmI$IDI(H$$ $$$ Hl$$HmmMMmmmۺ$($Iqߑ$$M$Hm(q($H$H$((HHq$HDDHhimmmm$$H޺HDIm$II$$$$))($lllmhHDDHm$$$$$$$I$M)qm$mږMںrMqrqmM(mqqm(HIHMq$($IImMIMMM$mMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMIqmMm$$q$HHHHmMMMmrMHMImmm$mI$$$$$$ HlDH$$mm$$$$$HMH$(ImmۻۖqMqM$mMIMqImmIHmq۶ڶmqImH$HmmmmH$$ںH$$$HmHMm)$$$$()$$Hllll $DqI($HHmmI$Iq)rm$mںMMMqqqQqMqqMrL$M($(I$$$mMMMMMMMMMMMMMMMMmmIqIqM$߶HqqqqqIII(qI()lm mH $$H$mmm mm$H$$$$$$$HmImmm۶$$M$$Hڶ$m$(M(qmmں$$$$HHmi$$ږmmImH$$)II())$llhձձ$ll$Dmm$$($(Imm$$I)rM)qںIM$$(qq(M(MHH($Iq$qmqmmmmmmmqMI($(IMqmm($$mMMMMMMMMMMMMmmmmMI$rrHqHH(($$ں$$qmm(qI$M(mmlm$$HhHD$ DHHhHmmmm $$$$HHHHm($D$$m$mM$$$I(ImmںmmHlLmqmߺM$$(Iqmmmں$$$$H$$$$$$DDmmhDD$$H$$qMHII$(I($))$$)($$$$Hhlll$llhlH$$($HH$r)MMMrںMM((rr($$$($MqHq(q(qMqqqIIMMMIMMMm$$nMMMMMMMMMMmmmmMM%m$$MmmmrqHII$Imim$$hlHhhhhhHHHhllllh$$H$$$I$q$$mmmq$IIڑڶmIqIqۺۖmI$$$$mImںm$$HH$$$ $mڶqmMI$I)(()))(HmH$HH$$$HHlllHhlllllllhlHhllllllm$llllh($$HH$$I))MMrں)QvMMMIm)mqqqIMmq(r)qqq$$$($$$l$m$$$($rMMMMMMMMMmmmmMMI$m$$$mqm$mM$I$mrM(mMImqlh$$HllDDhhllm$$DHh$$$H$mq$$Mml$HH۶mMߺ۶qں$HH$$ $$ $l$$IImmH$I)))($))$$hLqm$$HH$$$$$$$$$ $$$$$H$m$$$HH$$H$r)mmں)-(MMMM$qۺۺmH(rMqMqqH$(HqqqqqqnMMMMMMMnmmmmnM$$$IMIIm$(Hmmm$HMIMqq(mHlh$ HhD lHlm$hmm$ $Hqmmm$$$ $$mqmۖqںq$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$Iږm$$$mm$())$MM())($mlm($$$$HHlH$HH$H$lHlHH$HHH$HHHHHH$($$$$$$$$I)IrMqںI(qMHmI(HHHIMrM$m((I$$mm$$M(mrr$(IImnMMMmMmMnmmrrM($$I$Hmmmڶm$IH(IHMqqIqqH(MqmhHhlD $hlhhlHD$ lmM$HH$mm$$$$$$$$H$$$HmۖqmII$I(ں$(HmHHHHH$$$$$$$$mڕںڶ$HH$(I)IIIIM)IMMI$$Lmm$$H$HHlL$$H$H$LHLHL$HHHHHHHHHH$H($$$$$$I)Mrrں(($qqqqI$IquMmmmqqںMrrM$mMMqqqlmmq$$qrMMMMMmMmmmrM$mq$$$$($$mmq$ږHMI(((q($ll$$$HHlh$HHD $DD$ Hlm$$HH$mm$$$$$DDH$HMmqq$ںm(MMmm$$$HHllH$$$((($$$$m((MMMMMIMMM)(IMMM)$$LlL$$m$HHHlH$H$m$mLHHLH(HHHHHLHHH$HH$($$$$$I$IMrrں$Mm((IrM(mMmM(H(IMq(qnmMMMMmmmmrM$mrq$$(I$m($$LmqqڑpڶMqmqۺqI(m$mmmqm($llIhmm$HllHHDHmhmhHhHl$$$$Hmm$$$$ $$Im$Mm$mIm$$HHHll$$hh$$$(())II($$(H$$)MMMMMMMMMMM)(MIMIMM$$mlqH$$$m$HHHLH$H$L$mHHHH($HHHHMHHH$(HH$(($$$($mIMMMںq$$$MMmm$$Mqv$$MIqvq(mI($MqqI($((mmmMMMMMmm%mrm$$m$$($$q$ImI(MI$q($$H$$$$Dh$H $ DlmlmlH $$$$mm$$$$$$$$Imm$(mmmHHHHllm$I$$(())III(M))(MMMMMIMMMM)))IIM))HImqHH($H$HHHmH$$$HHHHHHLHHHHLHHHHH((H($$$$$$($$mrM(qqڶI$$$mMmq$MMM($IqMIIMm(mqrIqqmmmMMMMMM)Mrq$$mHm$I$$m(HIIMmqMmImmMI$$I$H$$$lDH$DH $$$$$$$mm$$$$$(Mqߑ$$DHlllH$$$$$$()I)IIII$$$($$$$$I(I)MIMMM)$MM))MM))IMMM)$mm(H$H$HHHLH$$$HHHHHHHHHHHHHHHHHH(HH($$$$($$mrM)qqںڶ($qqMMMMqmMH$$HmM(MMMmMM(m(mmmMMMMm$m$$$((ImqmqmIq(M$$HHmmHmH H$mmm$$$mm$$Hm$( $HmllHH$$$$$$)IIIIII$$$HH(H$$$()MMM)MMMMIM)))$mHm$HHHHHLM($$HHHHHHHHH((HH$HHHHHHH((($$$mMM$qqںڶ$(M(H$$(IqmM$qMMIqqqڶm$mqqqqmmMMMMnI$IMqm$mq$IMIIq$M$IIqm($$$M$Hm$$Hmm$H$mlmm$m$$$$$$$$$$$$$(HHH$$$$$$$$)IIII)))$$$$$)MMM)II)))IIIMMMMM)MMMIڕmDHHHLHMH($$H$HHHHHMHH$(H$H((HHH(($H$$$$nrMmmںq$rrmM)mںqmrM$qqmI)qmmqmmlH$mmmMrmI)Mmq((mmMM$$$$$$(qqۑ$(mqImMMM$$$$MIImHmH$$m$$H$($l$H$$$HH$$H$$$$$$$$$$$$HH$$$$$$)IIIIII)$$$$$$mH(MMMMMMMI)MMMMMM)MMrMI$HHHmmHH(H$DHHHHHHHHH(($HHH$HHHHHHH($$$$nIM)Mmںږqq(I)MMMIMMIHMmqqMH((mrm$qrqrM$$$mqqmm(mmmMmI)Mmq$(($$(II$$(qqںں$$$$$mIMmI$$HmH$mm$D$$$$H$$ $$I$($HHHMH$$$$$(IIImMII$$$$$$$($$mHH$IMMqMMMM)M)MMMMMMMMMIqHHHHmmHH(H$DHHHHHHHHHH$$$HH$(HHHHHHH($$$$$ m)qIHںqmMI$$$(((($$$IMmqmvM$mIMMMHI$mmMm)$MMmq$mI(I$(Hںq$IMI$II$mM$$m$$$$$$$$$$$$$$$I($HmHHHH$$($$)IImmMI($$$($$mHI$MMMmMMMMM)MMMIMM)MMMMImm($mlmmHLHI$$$(HHHHHHHHH$$$$$$(HHHHHH($$$$$$H$HH($$ mIMMiںڶmqI$mMqrrrmImqmqvmq)(()qm$$$$(($mmmMm)MqqMImqI$$m)Mں$$ II(M$I$$m$$$HHH$$H$$$$$$$$$HHHHmLlm($$$(IIMMMI($H$$mHH$MMMMmMMMM)MMM)MM)MMMmIqm$HHlmmHm$I$$HHHHHHHHHHH$$$HHHHHHHH$$$$$$(($HH($$ mMM$MiڒMM$(rqqqq(qrrmqIHq(IIMmMmmq$mmm$Imq(mI$m$IqM)$$$$$ i$$$$$(I$$HHH$$$$Im$Im$IHlHHHHlH$$$IIMMMI)$$H($HHH$$)IMMMM)MM)Mm)MMMMMMI(pm$$mmmmLmHH$HHHHHHH(HHHHHmmH$HH$HHHHH$$$$$HH$$$$M)rMimmIMMmM)(mqq$$$$rrM$mmq(qqMmmM((IImqmHM$mq$$(qqMmmI$$I$$$I$$$$$$IH$$$H$$mmmI$$$HlHHHHmIH$$()IIMI)$$H$$(H$$I)))$)MMM)M)$M)MMMMIqmmH(mHHHHL(H$$$$$HHHHHHHHmmH$$HHHHHH($$$$$$H($ M)rMmm((I(()((((qqqrMIM((((mqqqI(qmmmII$(IMmIm$(rM$m$$$qqqmmmM(mM($$$$HmH$$H$ $$$$$$$$ HLHHHHmmH$)IIMI)$$(m$$H$$$$$))II)MMMMMM)MM)rMMMMMMqmIHmmmmLm$($$$$$$$$$$HH((($$$$$$$HH$M)qmqmIqMIIIqq(MMMMH$Mrq$qqmMM($(qmmqmmMM))IIqI($MqmM($$mMmmmqm($$$$$imIII$$$$$M$Hm$$ $$$$$$$mHLHHH$lmH()IIMI($$Hl$HL$$$IIIIIMMMMMM)MM)rMMMMMMmڶmIHmmmMMHHH$$H$$HHHH($$HlLHHHM$$$$$$$$$$$H$Mrqiںq$IMMqqm$$$(HmqqrvqIqqq$HqIMnmMIMI$(mm(m$$$HHHIHmmmmmmIMM$$IHH$$$$ hmH$HmHHmHmmmH)))))($$HHL$$H()$mMMM)$MMMMMMMMMMMM)m$IHHImmMMMHM$$$(HHH(($(HmmMHI$HHHH($$$$$$$$$ r)rqmںr($(qqHH((rrrMq((MMqm$$$qmmmmMqmmqM$qm$$(IImmhhhHmmlmImmmmIIHH$ H$(HmHmmmH$()I()($(H(L$$($$$$($$)MMMM)MM))MMMMMI)$)m$I$HmmmMmMHM$(H(HHH($$HHllLHHH$$HHH($$$I$ %MmmۺrqqMrqqmrr$(($$((ImqrrM$MqqM)qqlm(MLmmmmrmmm(Mڑmڶ$$IIImmmmmmmmmmmlm$$$$$IMmmMI$$$$lHHmmmmmlHllD$m$mm$Im$H ЬhH$$HHHM$(I))$$$HHHHH$$HHmmmmHH$$(MMMMM)$)IM)MMMMMM))m$L$HmmmMMmMM$$$$HHHH($$$HlH$$$HHHH($$( Mںr($)ImMMqqqqqqrrMMm(qq(Hll$Hrmmm($$$mM$mmڶ$$$$$HmmMHDmmllmmm$I$IIMmmmmmI$$$$$$$DhlllllllhDHH $$l$I$@ЬаmHHH$$)I)($$ HH$HLHHHHHH$()MM))M)$)IMmIIMMMMM)$)m$$qL$HmmmLMmMm$$$(HHH($$$$$lH$(H(HH(H($$$ DnqiںrM(I(IMMM($mrrM(Mm($MMMMIڵm$$lmmmqږ$(I$m(IM(ںHHHHlmlHI$IM$I$$$$mIIII$MmM$$$ DDH DHlmHm$$HmH$$$DЬаlH$$$((( $$$$$HH$$)IMMMMMMMI)MM))IMmMMI)$m L$HmmMLHmMm$$$(HHH$(($$HHH(HH(HH$H(($$ M)rIIrrMIIIqmqr($$((MqQQMq((((I($M((($qllH$Hqmmmmmq$II$$(II$(Hm((mm$HHmhmH$$MMMmIH$$$$$HHHHаH(($$$$$HmHH$$))mMMMMM)$IMMM))MmMMM))M HHmmHHHmMM$$$(HHH$$$$$$$$$IH(((HH((((H$$ r%$IIqqMM($$$qMqmMIMQMMq(Mq(qMqmmm$HqnMMmmm$$IM(IMIIq$HH$$HHmm$IM$mmHImmmH$mmII$$DDDЬmD$Hmh immml$$HmLHH$$))IMMMMM)$MMMM))MmMMMI)I m$mlLHHMHM$$$HH$((($$$H(HHH((HHH$(HHH$($@N(MMq(())MMqqm-MHIIH$(MMMMMqM$$$IMqImql$$MmrmMmmmmmmIIImm$ImmM$m$$Imm Hm$$IMH$$IImH$$mm$$$$$$ DdЬHHhllh lllHHHHH(HI$))II)MMM)$MMMMM)MmMMMMIH m$$mlLHHLHM$(((HH$$$$$$HHHHm((HHHHHHHH$H$$($ JHMMm)M)q$$qqqqM((q($($MIIIMMMM$qq)(($Hh$(mmMMmMI$$(IIqIHmmqm$I$m((IMqL$(ں$$mh$$mlmlmmmmmmmIID$Iqr($$$mIImmI$$$$$H$$$$$$$ Ddյmmmmmmmhh $HHHHHHHH$II)MMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMI$I$$$$H$H(mlHLmHHHHHH((($H$(HHHHHHH($HHHHHHHHH$($$$$$HM(HH$ )qqqMqqqq(II$$($(qrmM$$MMQQMM$$mI((IqrmqqMqqqllhHH$mmMM))$$$HmmmmmqqmMImq((qI$HmlmmmlmmmH$mmmmH$$ Irm$($$HImmH$$$$$ Hhhlhh H(HHHHH(($IM)MMmMmmMMMMMMM))MMMMMMIIH$HHHmHHHHHHH((LH$H(((HH(HHH((HHHHHH(HHH$(H$$$$$$$D))Mrqr$$$mmqr($$$(Mmmqrqq)(qqqqqM((M$$$lllhHHHH$mmMM$$HIIHHmmmmmmmmqqqqMmqqq(Hںںq $HmmmmmmhlhH$lmmHH$$IrM$)DmmmIH$$$$$H$ $llmlmmqmlhlll$$$HHHHLmHIMIMMMmMMMMMMmMM)IMMMMMI$H $$H$$$HlmHHHmmHH(m(HHHHHHHHHHHHLmHHHHH$$HH$(H$$$$DJIIڑrqMHm$ImMqIIqqqmqMqrrqM$(qmMqqMqmmlhhhhH$mMMMIMMmmmmmmmmllllllmmmqqqqqqqM(M$$ں$HhHHH$$ mMM$%$$immmI$$$$H$$HlmmqmmmmmmmH$HHmHlllllllllllllllhhm$$HHHLmLIIMMMMmqMMMMMMMMM)IMMMMMM)$HHD$$H$HHHHlHHHmHHHM(HHH$LmmHHHHLHHH($((($$H$(($$H$$@NM)(ڑqqq$(qqqqIqqqqm(q((MMMMq(((($mHHHHqlllllH$$mMMMIHmmmmmmHmmml(((((mmmMHMں$$ $$HHlHH$$HmmHH$$qqqqII$$H$$$HHllHHlHmmmmmmHlHmlllllHlHHH$$$$$$DDHHHHHlhHH$HHLLLHI)IMMmMMMMMMMMMMIIMMMMMMI$$HhlhH$$$ $HHmmHHHHHmMHm$$($HHHHHH$((H($$($$$$HH$H$$$D%r)(qqqmM$$$$($Mq($$((rqqrM$(qM(IqrM$$HqmMqqqqHMmmLllll$$mMMmmHlmmmmHmmM(qqmMqmں$$HlllmmmHmm$mqqmmm$$$$$$$$$$HHlHHHlHllmmmllllmmmmmmmmmlllllllHHHLHHH$lHH$$HLHm$$$(M$IIMmMMMMMMMMMMMMMMMMMIHDHhllmmH$$$$$$$($($$($$(HH$$($$$$$H$HH$H$$i)MMmqmqmII($MIMmqqmrqM)qrM(MqqllHD$nMIMMMHmmmmmmmmqqqںI DmmH(mmmmH$HmmmqmmHIIH$$$($$$$$$$HHllHHLHlHlllHlHHlmmmmlllllmmmlmlmlllllHLll$$$HH$(HmmlH$$IMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMIHhhH$ $($I$$$$H($H$$ iMMMmqM($mqqqqqHrrMMMM)($HI$$$HHMHH$llHHmmMMMmMhmmlhmmmmmmlmlmm۶qII()ۺڶmں$ImqmmmMI$$$Hmm$qqmmI$$$$$ $$$$$H(lHHHHHlHHHHHHHHhlmmllmmlllllmmmmmmllllllH$HmHHHHmmmqllHIIMMmMMMMMMMMMM)IMMMMMMIlllllmmmmmmlmmqMmmmqqqqMMH($($($($$ DMMIqqmMM(mq(mqM$I(qrrq(MqqllHlmMMMmMMmmmm$$hlllllllHmqI$$MqM(ں$HmmH$HqH$$Hmmmm$mmmmLmID$$$$$$I$(H$HHHHmlHHHHHHHHHlHHLlmllllllLllllmllllLLLH(($HHHH($$HmM(IMMMMM$IMMMMMMM)MMMImMI( DhlqmlmmmHH$H$$$ iMMqq$mII(qqqqM(MMM۶MI(I((IMMHMmmMMMMMMmmmml$$mllllmmHl)$$M(qۺr$HmmH$ $$$hHm$mqM$$$ $H$mDmI$$$)I)I(H$MH$$H$($$$$HHHHHHH(HHHLLLlllllHHllmmlmllLlm$$HHLHH$$$$)IMMMMMIMmMMMMM)MMMMmMII$$DDll$$ll($H$$$$ m)IqmMMMMMmqq(($$$qqMMH$(MMMI$$MMHڶlHmMMMmMMmmmml$HlllmmmmmqMmMqqڶں$M$$ HHlLmq($$m$lmIHH$$I$(HmmI$HHHHHHHH$$HHHHHHLHHLLmmmlLHmmHHHHHHHHHHHHHHHH$HHI)IMMMMIMMMMMMM)IMMMmmII$HHյllm$ll$$$H($$$ iI((mq$mMmMmM(Mmm)(q$$$qqq(MqMM(mMI$MHm$$HLmMMMMMMMMmmmml$llmmmmmmmqqqmMںq$i lm$HD$Im$ $HDHllm$$$Mm$HH$$$$$$$$$$$$$HHHmmmMHHHmmmmmmmmmmmmlllHHHmH$HH($$I))MMM)MMMMMMMM))IMMMmMMM$ ڑ$$HHlllhlllllllH$H$$$ iIMIqڑ(((qqqmMqHMMqq$q$((MMqq($I($H$$mmmHHqmMMMMMMMMMimmlHlmH$HI((((qm(ںMI i$Hmmqm($$$$$ $Im$$$HmֵmI$$$$qq$$HHllHHHlHHmmllHHmlmmmmqmmmmmmmmqmmmmmmlmH(mLHHH($$II)))MMMMmIMM)MMMMMMMMMIH$$ڵlm$H$$$HHHhllHHHlHHHHllllllllllllHHHHlH$$HHHHHHH$$$mHmMq$qM$(HqIqI$IqڶMI((($$$($mmmMMMMMMMMMmimmH(mqm$$mmr((r DֶLHmm($ںmI($$$ $(MmIm $hm$$mm$$LHlllHHHlllmmlmmmmmmqmmqmmmmmmqmmmmmmmmm$$$mLMHHIH$$mMMMIMM)MMIMMMMMMMMM)H$ڵlH$$HHHHHHHHH$$$$$HllHHHHlmllmmmmmmLH$(mlHH$HH$$$$qmh(((MMqmqMqI$($qM(MqqqqqMMHmmMMMMMMMMMImmmmHHmm$$ںqI$Mq((M$M mHmmmqںںmMH$H(mIIHmmmMM$(HHHllllllllmmmmmmmmmmmmmmqqqqqqmmmmmmlmHL(lLmMHHH($MIMMMMMMMMIIMMMMMMMMMMMM)H$mڶlm$I$$$HHHHH$H$$$$mH$HlmmHLmmlmlmmmlLHHI$mH$H$$$$$MhںIںmqmMMMMMMMMMMmmmmllmmmHmmqM(IMq$(IMm DֶHHMm$ںڶm((mmIq$$Hmm$$Hm$$$$mmrI($HmlHHllmlmmmmmmmmmmmmmqqmmmlmmmmlLHlLLLHHHHImIIMMMMMMI$)MMMMMM)MMMMM)HHڵlm$M$$$$HHH$H$HHHm$HHmLmHHHmmmmmmHHHH$$ ($ $$qqHHںں(Mںں$MMMMMMMMMMMmmmmmmmmm$ں($$$IrqMڑq(mImlm$mںmmmHH$$HHI$$$$$$$ImmMmII((HMLLHH(H$HHLmmmmmmmmmmMmqqqqqqmmmmmmmmmmmmLH$HlLHHH($)MMMMMMMMMMMMIIMMM))MMMMMII)$HmHIH$$$$$$$$$$HHH$$m$HHHHHH$$$(HHHHIHHmImIiqۺqrrI$Mں(IMMMMMMMMMMmImlmmmmmmIqqqMۺmmڶqqml$$D lںںIqqqI$ڶHmmqI$$)IMMmmMMMMMMMIHH($($H$(HHHLMMMMH(((HMMMmMmMmMMmmmmmmmMH$HLHHH($HIIIIIIIIIM))))IMMMMMMMMMMMMMMI)$$mHmH$$ $$$$$$$$HHl$$$HHHHHHHHMMMMmMIHHHHHHH$$$$$IrmM$ںqqM(($MmmI)(rmIMMMMMMMMMMMMmmmmmmmںںM(rqm(Mq$$$qqq($mhqںںqqqqI$$ڶmIMmq۶I$H$$$$$)IMmmmMmMIMMMMMH$(((IM($$(HHMM($$$HmmmmMmmMMMMmIMMHHIMMMIIIIMMMMIMMmMMMMMMMMMMMMMMM))(Hqq$$$$$$$$$$$HHHHHHHHHHHHHHHLLHHHHIH(H(($D$$(IIHmImqںqqMI(IMMrqqMMM$(mIMIMMmmmIIMMmmmmmmmںM(MmM۶m$$MMHH$Hmm $HIqںںqqMImHmںںH$(MmqqqHH$$))$$)$I)%)MmmmMIMMMMmI$III($(($(II($$HIMMMMMHHMMMMqmmMMIIMMMMMIIMmMMMmMIMMMMMMMMMMIIIII$HH$$$$H$$$$DHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHMH((($H$$$$$)qM)IM$$$$(((MrrIMI$$(MMMmmIM))MMM(I($IHmMmMqqMIIIqqmmmmmHMMmH$HIMMMmMMMMMmMmmmqqںmm$mIqqmqmqmm$IqMH$$$$ڶqںںmqI(HmںmMIMqqڶ$HH$I$$$Im$MmmmMM))MMI))$MMM(MMI()(IIMI$HIIMMMI($$M($M)MM)$IImMmmM)$(IIMMMMMMMM))IIMIIMq$$$$$$$$$DD$H$$$HHHHHHHHHHLHHHHHHHHHH$$$$$$$$)mmMMM))MMMmmII((((I($$$$$$)MMIIIImMmmmMMMMIMMMMMM)$$$I)($HMI$$DHH$$$$H$H(HlmmHlmmںrrmMqMMۖqMMmqMI$ImIHmm$$$ڑmںڶmH(((HHqںںںںqqڹ$$H$I$$$$%)$MmMIIIImmmnNM)NMMM$)))MmM)rMI)$$MMI$IIMMIMMI$IIIMMMI)MM)))I)()MIMMMMMMMMMM))))MMMMMmmI(((H(q($$$$$$$DD$H$$$HHHHHH((((H(HHHHHHH($$$$$$($$)MIMMMMMMMMMMrMmqqqMMMMmmMMMMMmMmMMMMMMMMI)((())MMMMMMI%$)MMMIMM)$$II$(($$)mqqq$$ $$mmHmqmmmmMI(qm(MqqmI(mmIHHHH$ڶqqںںMMM$$mںںږHII$$$$I$$I))))MmmMmMMMmmmmmmMmmmm)$IMmmM)mmM))MM$$(IImmMM)MMM())M)MMMMIIMIIIMM))MIMMIII$MmMMMMMMMM)IIII)IMMMMMI)))MMMmqmqI$$$$H$$($($$$$$$$$$$$$$$$$$HmH$$$$$$$$$($M$$IMIIIIIMMMMIMrM))))mmMMMMMMMMM)MMmmMMMI)$))MMIIIMMMMMM)%$)MMMMMI)$$IIMMIMIII$II)$ImqI$iHhmmmmmmmmIHHmmhmqmmIڶq(ImqMI(Irmlm$hmm$(ڶqڶm(ںmHIm(HqmںMMڶ($H$MMMMMmmMMmmmmmmmmmMmrmMMqmmmmI)ImqqMIImMqmmmmmmMIMIIIIIIMMMM)$)I)I))I)))MMMIIIIIII)IIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMmmmmmMMm(MqqqMMMMMMmqqmmM()MMMmMmqMI(IMM)II$)MMMmqmMMII(IIMmMMMIMMMMMMMmmM$$MMMMmmMMMMMMMMMMmMmMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMI))))MMMM$II($$IIMMMMII))II$$($$$$$$ $$$hmmmmqmqqMHqqM$Hmmmmڑmںڶ$$HmmqmmmmqmI($I$(qmmںۺ$I$$ $hhmHDHD$$$$ $$$$$$$$I$(()IIII$$$IIII$$((HMMMIII)$$$$IMMM(((I)MMMIMMMIMIIIIIMI))$MMMMIIMMmMMMmrmrrmrmrmmmmMMmmmMqMM)MMMMMmMMMMmmmmM$MMImmMmmmmmmmmrqqmmmmmmmmMMMMmMMmmMMMMMMMMMMMMMMmmMMMmMmmMMMMMMMMMMMM)MIMMMMMMMMIIIMMMII)M)))(IMMMMI)II)I)($$$)$ mmDHmmqrrr)$mlHqںH($(((H(($$mqM$HHq$ںI(mII$HhlllllhmmmmmmmllmmmmmmmmmHHHHHH$$$$$$$$$$$)$$)IIMMIIIMMMrqmmmmMmMMMMMMMqMMMMMMMMMMIMI$$M$I))))IMMMmmMMqmmmmmmmmmmmmqmmMmmMMMmmmMMMMMMMMMMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMM)MMMMMMMMMMIIMMII(MM)()))MMMM))$))))II)$$)HHHhhHhhHllhHHhlmHDmmmmmMmqmMI$$mֱlmIںںm$$$$H(((m$m(Hںߒm$HHH$ $$$$ $$$$H$HDD$DhmmmmlmmlllmllhhhlhhHHllhHllllhHHHlhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH($$$$$$((I$$$$$$)IMIMmmmmmmmmmmmMMqmmMmMMmMMMI)IMMMMMI$)MMMMMIIIIMIIIMMMMMMMMMIMMI)IIIIMMIIIII$$$III)()MMMI))))I)))II$$ HllllhllllHhllllm$HmmmmI($IMMmmmqMMmqmm($mH$$ںmqI($$Hڶ(qHHH $ D $DD$DDDhHhhhhhhhhhhhllѰmmmmmmmmHHHMHHIH$(($(()$$$($$))MMMMMMIM))))))))IIMMMMMMII$II)$$)))))))())))))$ HHHHhlllllllllllm$$mmmm$mֱmm$mIqںIMmmHqqqq((mH$HHے$lmI$ $DDD $$$$$$ $$ $$$D$$$HHDDHHHHhhhhhhlhmmmmmmmHmmmHH$$$$$$$HHHmmmmmHIm$HHHmIH$H($$HHHH($$$$$$$$$$$$$($$$$$DHlm$mm$$Im$(qmqںߖM$$$$$HH((qqqmH$qmHHmH$$Mqۺ(I$lH$hmHhmmmmmmmHhhHHHH$$HH$ $$ $$$ $$ $ $$ $ $ $DHH$DD$DD$$D$DhhllmmmmmHmhhlmmmmmmmmImImIHHHID$$$$$ $$$$$$$H$$hmmmmm$mmmږ(qںqMHH((qMMM$$MM((mm($$$$Mߖ$($$H$lmhmlHHHHD $ $$$ $$ $ $ $ $HHH$$HHDDHH$HHHHDHlHmmmmmmmllmmmHmllmHlHHllliiHHHHHHH$$$mmH$$mmmmD$IHmmmH(mmmں$Mmmmqq$MmHHH$qںmMMHq$H($mhHDD HlhlllmmmmmLLlllmllmmmmlmmllmmmHHHHHHHLHHLl$$$$$$$$$$$$($$$$$$$$$HH$$($HH$HHHhllhmHhlhllIHHm$ HmmmmH$m$HMqڶqm$$$$$$$$$H($$qm$$mH$MmH$Mںے((I$$ $HHHhHHhHDDD$$D$ llHlllmmmlmmmmmllhHHH$$$$$$HD$$$$$$$$ $$ $$ $$$$D$$$$H$HHHHHHHHHHDDHDHHhhHlmi$lm$hmmmHHi$mH(mmqںmqHHH$H((mqq$mM$mM(qۺ$qm(H$$I$$HHHH$HIIIMIIIIMMmmmmiIIilmmlllmmlllmlmmlllLlllllllHhhhlllllHDDllHDHhHHhhhhhhllllmmmmmmmmmmIH$$($$(I$$$$$$$$$$$$$$HlmHH$$$$$$ $$$ $m$$hmmH$ H$$m֑$qMqں$$(MImqMHqH(mm$$qqI$$IH$)$$$$$$I)I)$$$$MMIMIIMIIIIIMIhHmmmmmmIIHImmMMmmmmImm$H$HHmmmmHH$$$$$$$$$$HHHHHHHH$HHHHHH$HH$$ $ $ $$ DDDDDDHHDHHHHDDHlhllllmmmmmmmmmmmqqmmmmlmmmlllllHHDDHH$ HmH$mmmmm $I$D$HMڶHHH$$$$Hmmm$$HHHHHۺIq$I$$$$$)$$$$))))%)$$$(IIIII)IIIII))IIIIIMII)IIII))I))IIMMIM$$$$$%$$$$$$$)$$$$$)))IIHHIM$$$$$$$$$$$$H$$$HHHHHH((HHHHlllllmlHHHmmqllH$mmm$$hmmmH$$D$$mںmqIHIHqHmmLHHںڑ$(mۻII)IH$$$$$$$$$$$$$IIIIII))))))))I))III$(III))))MI)I))I)IMM)$$$$$)$$)$$$$$$$$$$$$(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$HHHHHHllmmmllllmmmllmi$$Immm$$hmmH$I$mHHqڶmImmI)HHmHHHmںے$ڒ$m$$$$$$$%$$$$$$$$$()IIII)))))))I)I)(III))))IMIIMII)M%$)II)IMIIII$$%IIIIIMMM)(((()$$$$$$$$($$$$I$$Hm$$$ $$$$$$$$mmmmmm$$lmmm$$m $ںmm($(HHH$$(mM)$L$$Hڶqm$$HMI$IH$$$)$$$%%)$$)(IIIIII))))%)))))()$$$I)))I)I)II)III)IMIIIIIIMMMMMMMII)I)I)))()$$$$$$$$$$($$$$I$$$$$HmmmmH$$lmmm(HHHiHqqںmHHHHMIIImrlHmڕH$HmڶI۶$$I$$(($$$)$%%)I$$$))I)III))$%)I%)))($))))II))IIIIIIIMIIIIIIIIIIIII)))))I)))))))$$($$())II$)$MH$$HMmM$$$ImmmmmmH$Hmmm$Im$$qqںqMqq)H$mH$HHq(HII$)$I)))I)$)$$$$$II))))))))II$$))$)))))$$))I)IIIIIII))III)I))))))))))))))$$$))())))III$$$$mm$(q$$)$$ Immmmqm$$mmmqIImm$HںM$$$$$$$HHMHmrMmq$m$MmmHHMۺHqI($$$)))$)$$)%$$))I))$%)))II$$)I$$$$))$))$$$))IIIIII)I)))))))))))$$$$$$$$()))))))($I$H$(((($D$mmmmm$$m$m(m$I$)%$Hmmmm$$mmmmmm$$I$m$ںmH$$$$MH(qq$$m$$Imm(Mmmmۖ($H$$I$$$)))$)%)))))))))))))$%%$)$$III$$$$$)))))))()($III))))))))))$$))))))))))HHqmmmmqmmmMIIIIImmmmHIHH$($$$$$$$$$m$$$Hm$$IML(mHMI%)%$$lmmmmHHmmmII$mmm$mںڶmmںq(mMm$$H($$mۺMmڑ$$I$$%%$$%)%%$)))I)))I)II)$$$I))$I)$$%$$$$$)I)I)()$$$)))))))))$))%%))))$$$mqm$$$$$$$$$$HH$$HMHHHH(((((HHIHHHIMmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHMHHHHHHHmmmmmmmmmmmm$$$$MmI$(mH$HmHq$$$$$mmmm$ hmmmmHHmHmڶHHmmmmIII(($HmH$HqڶqM$ۺMHI(I($$)$$$$)%%$)))$$)$%I)$$$IMI)II$))%$)II))))($$$$$$$$$$$$$$$$mqmL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I((HHHHmmmm$H$m$MMMqqmM$($$$$$$$$$$$mmmmH mmmmm$m$$lmmH$qںmmqmmMqIH$HmqmH$$H$mںۺ$IIII$)%$$%%$$$$$)))$$$$)III)))I$))IMMMI))))$$$$$$$))))$$$$$$$$$mqmqqL$ $m$$HI$MMqMqqqMMqmI)II$$$$$$$mmmm$$hmIHhlllmH$mmںmq$$$$I$$$$HHhHH$$$LHm((qq$I$)$$)$$))%$$$$))$II)I)II$))IIIMMMMMI)$$$$$$$$$ mmmqmH$HHHHmmHq$IqqmqqqmI($$$$lmmi$$mmHhlhhlmmH(mںqm(i$Dhm$$$mmHHHmImHmI$$$I$)I%%$$$$)MI))IM%)))IIMMMMII%)II))$$$$Hmmqm(HHHH$m$$M$(IHmMMMqqrmIIIMmMI($$$$$$$$Hhmmm$mmmmm$Hmlllmlmmmm$mںH$$(HIH$$$HllH$mI$$q$$I$$$$)$$II$$ )MMM)))))$$$(MmmMM)I$$))$Dmmmmm$H$m((MqMq(qrrqmmI$$)$$DhmmmmH mmhHHm DmmHllllllm$HmںqII((IIIHHIDllhmHH$$mںImIII)$)$$%$)I$$$ IMMIMII)$$HmmmMI)$$$$mmmmmM$qqI$$$$$((H(Mqr((rmm$$)%$$Hmmmmm$$mmmmmmHmmmlllllhlH$mںںII$mqqqm$Hmmhmm$M$$ڶۖ($$)I))$$$$ I$Hmm)IMMI)$(MmMMI)$$$$)$HmmmmmqMM$$Hmmmmm$$HmqqqqmmmmmmIHH$$$HH$HHH$H$$$$qMIIqqMmqmMII$I$mqm$$$$$mmmmm$ HHHHHmlmhmllllhHH$Lڶ$($$$$$HmHmmHHm$HMmm)$))$$$$$$q)II)$$$$$(HI)$$$I))))))))$%$$H$HmmllmmqmmHHmqmmmmmmmqqmm$$mM$$HMqm$$HmmmmmmHHH$lmmmlllllhHH$HqںqqrI$$hm$H$Hںڒ$$$$$$hm$$q))II)$mHI$I)$$$)$))))))$$$$$$mmhmqmmmmm$$qIںIIH($$HMmM$$$$mMmmmmm$$HHlmmmlllllhhhHHںqrrI($$$mlHmmLHڶm$HۺHI)$$$$$m$$mm$)I)%$$qI$I)))$$)))))($))$IHmlmHmmmHmH$$mmmqqmmqqqmImmH$(($$$$$$$$$$%$$$IImmmmmH HhlmmllmlllhlllmںqrrI$$$$$m$mmmLmmږ$()$$$)$$ lH$$HH)I($$$mH$$I())$$))))))$)($$HH$mHmm$qHmH$$$$HHHHHHlmmmmmmmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmMHMmmmmmmmmmmmmmmMLMmmmIMqںںmqmqmqqmmMmqmqqmmmqmIMmmmmMImqMmMH%%)))I$$(Immmmm$ $hmlllllllhhhlmlmqrr$$$HmڶHqMH$)$)$$$$$$$$$$$$)IH(H$mlHI$(($$))))$$HHHHlmmm$$$$$$$HHHHHHHHHH($$$HH$$$HHHDHHHHhlHHHHHH$$mH((($$$$mں(qqqqqqqqqqqqqmqmqqqmmmqqmqmmH(HH$%$))))III$$HHHllmm$ Dllmlllllllllllmm$IH$ںں(ںqqq$I$%))$$$$ $$H$hm)IIHHH$H$HI$$)$$I$$$$$HmHHmH$Hm$$HHHHHHlHHHHHHH$$$$$ Dh$$$$$H$$$ImںHHH$H((HmmMqmmmmmmqqqmmqqmqmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHHHHHmqqqmHHHI$$)))I)III$$$$DlmmmH$$DllllllllllllllmmH$mmmmmmMMMMM($mHHںںHm($)I$$)%$$$$$$m $ll$$IHlH$$$h$$))$$$IHH$H$Im$$$HHHHlllHLLLlH$$$mm$$$$Dhhhh$$mںڶH$$m$(M)$$((MqmII()mqMHHmmmHH$(HHmmmmmmlmmmmmllHHLllllHH$$$$$HHlmmmmHH$$$$$))IIIII$$$$$HmlmhH$$mmllllllllllllllllmm$$$H$$$$$H$$$$$(mmmmHmlHH$mںںںڶڒ$$$$$$$$$$)$$)))$ m$hl(IHlH$lm M))))))$$$$$HqH$HI$HHHHHHHH$$HmH hhhh$HںH$m$$$Imm((ImmMH(MIIM$(Im(mmmmLLHHMqqq($(HHHHHHHHHHHH$(H$HHH$$$$$HmmmHH$$$)))$$$hllmmHDHlhllllmlllllllllllllllhH$HHHmmmmmmmmmmmmmmmLmlhHHDD$$$$HںںImm($$$$$$$$$$$%%$$ m$$ m(Hhm$Dl M))))$$)$$$$$$$$$$IHImmm$$HmhDD $IH$$H$$Mm(IMmmMMI(MqqmI$$$$$HmmmmmmMLMqqqmH(HHHHHHHHHHH$HHHHHIH$$mmmHH$$$$))))$))$$$hmmmH$ $lmmlllllllllllllllllhhmlmmmmmmmmmlmmmlmmHHhh$mHllmH$ $$(HmڶmH$$$$$$%))$$mH$$hlH$hH($$$$hh Dl Im$$$)))))$$)$$($mIDImmm$mmI$$HHHmqqmmmmmmm$mqH$$$MM$(ImmmM(HMmmqM$Mqqmqqm$HmmlH$$$$MqmMI$qqH$$$($$HHH$$$HHmM$HI$HmmmH$)))%$)))$)))%$$$DhlmmH HmmmmllllllllllllllllllmlmmmmmmllllmlDHmHhhmmHHH($HmmںIIM$$$$$$$$$$$))$$$H$$lmhqmIHHhlHHH$$Lmm$)))))$()$$$($HHm$mIqqM(($MMmmmmmmhmqq$$Hmm$$IMqMI(MqmMqmMqq$Hm($mm(mmMqmr($$(HHH($(HHlLHH$HmmmH$$%)$)))))))))($$DhmlD$hmmmllllllllHlllmmmmmlmmhHHDmmHhmmmmmHmHHHHHmںn$$$$%)$$$$$$$$))I$llDll$$ llH$$m$HmmHlH HmqqmmI$))$)$)))$$$$$$H$HHHm$($$$mqmH$$$Hmmmmmmmi$ hi mqmm$$H$mIImI$MqqM$$MIqqqMmmm($q$mm$$(Hqm($$$$HHHLLHHHHHHHH$HmmmH$$$$)))I)))))($$HmHHllllllllllllllhhlmmllhHmlHmmhHHmmmhmmmlLH($Hڻ$$%$$%)%$$$$$$$$$$$ mlllmmMmHHIMHl$IMMLqqLmM)))$)))$($IH$mm$$MIMmmm$$$HI$ dDmqMmm$HIm$HIM$$$Hm($MqM($Hqqq$MmmMMmm$mIMmqq((($(HHHmmHHHHHH$ImqmI$$))))$$$)I))$((HHlmmmllllHDDHDDDHDHHDDDD$$Hhllmmmmmmmmlllhlh$HmhmHHH$HHhHHHHM$$$($$mں$($$$$$$$$$%)))))))))%$$$$mmlhhHlHH$D$mm$HH$$m$MmMMH$$II(HH($))))))$$HH$HHmmm$(q($($$ImmmmmM$$$$$miih $mmmmmHmmmmm$$$$IMI(ImI$Immm($$q$$Mmrq$$II($MmIqq($$$HHlHHHHH(H$$$mmmqM$$$%IIII)$$I))((HHhlmlllhHHHHHHHHDDHDDHhhhhHHhD$D$$$$D$$$HHHhlllhHlHHHHmH$$HDHHHIHH$HH($$$m($$$$$$$I)III)I)M))))))$$IMHHHDHmH $$$H(lD HmIrM$$Hmm$MmIMM$$$))IIIIIII)I))I))$$)$))$H$$$$$$($Hm$(M($$$$$$$$$(Imqq$(Ih$$qmmmHmmmmmmm$$$$mmM($(IMI$$HmmI$$$(I(qM(IIMqmqqq($$$HHHHHHHHHH$HmqmmI$%)IIII))(((HHhlllmhD$$$$ $$ $$$$$HHHHmmIH$$$$HHHHH$ $$i$$HHH$$HHH$mmMHHH$$$$mr$$$$$$$$$$IMMmMMMIIMMII)))))I$(IHHHHmHHM $ imHmDlmMMMMMM)I)IMIMMIII))II))))$$$)(mMHH($($$HHmm$$$mIm($$$$$$$$$$$$($$($HiI$$mMHmmmmmmmmmmI$$$$$Im$$II$$IIII$$$$$$HqMmm$$mMmImmm$$$$$HHmHHHHHH$$$mmmMH$$$$%))))(((($$HlllmmmHD $$ $ $HHHHI$$$HDHD$$ $Hm$$H$$$$$$$$$$HHM(HH$$$$$$$$$$)IMMMMMMMMMIIII)))I$$$$Hmmmmmmm$mm$hm$Mqm$MMmmnMMMMIMMMM)IMMMMII)))$$HmHHHHH($$H$mmm$(mI$$($$$$$$$$H$$mmImD$I($mmmmHlmmmmmmmHmmmI$(I(($mmH$mmH$$$MIm$MMI$$Mmmqq$$$$(HMMHHHH$mqmmH$-45''ilispazisottorighe[, SmartDraw.10SMARTDRW dX 0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh&F l BUUUUUU? ArialTimes New Roman@@ 0u0u: Black & White Times New Roman) ">`B, ~` ~` @&F, )\(?b/?_,Œ??GiPu@ r vA CONSERVAZIONECd@@GX,,XXX,XXXX,XXX,0``@I e ,X.e0``@45-- V '-- 8 ''"@">x H f f @(#&F Uw )\(?b/?_,Œ??HgQs@ r vADIFFUSIONE DELLA CONOSCENZACd@@GX,,XXX,XXXX,XXX,0``@I e ,X.e0``@45-- V '-- 8 ''"@">2 P nP n@$&FZ 9q= ףp??6i?0b/? @ r 0ADAL JUST IN CASEB Cd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> y  @d<$&F \ i6??`,Œ_?`,Œ_?@ r 0AAL JUST IN TIMEB Cd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@"> @ " 333333?X,$ &FF ] 333333?zG?333333?,},"@">(* FHh hRT\ \P! $ &F UUUUUU?K~?:m?K~?@ $r 0A$FUNZIONI PRINCIPALI DELLA BIBLIOTECABCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">`J^~~h@`~h@`@( "@">V Jt hft hf SJ( X"@ @@ METAFILEPICT/Vh/=3 e @ .H~e0``@45- !@ H~-&SDPC1u:~?a?@ . ,X.5-- V '-- 8 ''&SDPC2'# 0Times New Romand-u0 2 u0 CONSERVAZIONETZTBNTNNH*ZTN &SDPC1]tE?S{?@ (. ,X.5-- V '-- 8 ''&SDPC2' - 2 DIFFUSIONET*HHNB*ZTNnp2 npDELLATNHHN2 CONOSCENZATZTZBTNTHN &SDPC1a7`?UUUUUU?6@ . --$|+P+1|+- - - %|+P+1|+- --$PP+- - - %PP+- --$|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'x $Times New Roman-u 2 u DAL JUST IN<<6*600$6Z 2 ZCASE<<00 Z&SDPC1YvV?a?:B@ .&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H-- - D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & - - &SDPC2': - 2 AL JUST IN<6*600$6- 2 -TIME0$H0 \ -- $" K " K K !K " --&$" . W W W W . . " K " K K "K " ' &SDPC1,I?Θ39?@ . 6b -- $1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- -- $+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - -- $8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial.-"System- . -!1- &SDPC2'- - hh HF' ZHTimes New Roman- 2 FUNZIONIlxxf<x<!2 !PRINCIPALI DELLAlx<xx<lxr<*xrrrx?22 ?2 BIBLIOTECAx<xr<lrxx -`~h@'-- -ht f'--'xArial0-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'Dr(C &CD [/ SmartDraw.10SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh- ArialTimes New Roman@& @ 0u0u: Black & White Times New Roman) ">:h X,J X,J @s3 d$ #&F0 ףp= ?j6i? ףp= ?贁N?GaG}@ r B<AI SERVIZI DI BIBLIOTECA BCd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">R$ p p @z$#&FA#i6??`,Œ_?`,Œ_?@ r B<Aservizi interniCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@">   @z$&F i6??`,Œ_?`,Œ_?@ r B<Aservizi utenzaCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@"> ,   l66$#&F @ r B<A C@@"@">Vj (t rt r@z$#&FEp '|i6??`,Œ_?`,Œ_?@ r B<Aservizi interniCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@">Dzbb@z$&F3i6??`,Œ_?`,Œ_?@ r B<Aservizi utenzaCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@">j * * ti66$#&F* @ r B<AIter del libro: politica degli acquisti, ordini, catalogazione, accessionamento, inventariazione, collocazione Tutela e conservazione Gestione periodici Servizi all'utenza: quick reference, orientamento prestito, fotocopie, document delivery, informazioni bibliograficheC@@"@ @@ METAFILEPICTDaDM, 6 e V2.,be0``@45- !V2,b-&SDPC1AP7?8o+&?rV 27. .| 5- - d| '-- F ''&SDPC2'[I QHTimes New Roman-t *2 I SERVIZI DI BIBLIOTECA<*`r~x<f<*~<*x<xr<lr~x4!d!$!t!4!d!$! &SDPC1??3V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' jBTimes New Roman- 2 serviziBBBN*B*2 interni*T0BBT* A&SDPC1??cV2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H--- D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & -- &SDPC2' 9 - 2 serviziBBBN*B*!2 !utenzaT0BTBH  --  'N: - >!> &SDPC1??V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H- - -D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & - -&SDPC2' - 2 serviziBBBN*B*2 interni*T0BBT* p E &SDPC1??V2.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H- --D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' - 2 serviziBBBN*B*!2 !utenzaT0BTBH 3 -- * 'x - O2 0Iter del libro: politica degli acquisti, ordini,<0BB$TB*$**TBH0$TH**0*BH$TBN**$HBTT*B0*$$HBT*T*$>O2 >0catalogazione, accessionamento, inventariazione,BH0H*HNHB*HTB$$HBBBBB*HTH~BT0H$$*TNBT0HB*HB*HTB$2 collocazioneBH**HBHB*HTB(2 Tutela e conservazione`T0B*H$B$BHTBBBNHB*HTBH"2 HGestione periodicirBB0*HTB$TBB*HT*B*!!R$2 RServizi all'utenza:TBBN*B*$H***T0BTBH032 quick reference, orientamentoTT*BT$BB0BBBTBB$$HB*BT0H~BT0HB2 'prestito, fotocopie, document delivery,TBBB0*0H$$0H0HBHT*B$$THBT~BT0$TB**NBBH$\02 \informazioni bibliografiche*T0HB~HB*HT*$T*T**HNBH0*BTB * 'xArial+- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.{ 'is probably because {B SmartDraw.10`$Q$SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhhd@@"@">TR rp tr ArialTimes New Roman@& @ 0u0u2 urie Black & White Times New Roman)6 "><ZdZd@ #&FTR UUUUUU?? ףp= ?:m:?V4GNffS\,K3X,77,X;X,I e ff.e0``@45--B'--&''"@">.Z L < L < @Ȉ ( $&F UUUUUU?? ףp= ?:m:?|DGNffS\,K3X,77,X;X,I e ff.e0``@45--B'--&''"@">7 Uc Uc @( S\$#&F , UUUUUU?? ףp= ?:m:?,E@ r /A FUNZIONI DEL SERVIZIO ALL'UTENZABCd@@GNffS\,K3X,77,X;X,I e ff.e0``@45--B'--&''"@">N< dlZk FlZk F@( ,$#&F ףp= ?j6i? ףp= ?贁N?EJEP@ r /A livello altoBCd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">N 0l l @j=( $#&F;v ףp= ?j6i? ףp= ?贁N?OXO_@ r /A livello medioCd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">NbH l* ll* l@( $#&F ףp= ?j6i? ףp= ?贁N??J?P@ r /A livello baseB Cd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">,&JJ@$#&F* ףp= ?j6i? ףp= ?贁N??J?P@ r /A livello altoB Cd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">,&JJ@$#&FDf ףp= ?j6i? ףp= ?贁N??J?P@ r /A livello medioB Cd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">,&(J J @$#&F ףp= ?j6i? ףp= ?贁N??J?P@ r /A livello baseB Cd@@GN',?XX@XC*X,XX*@I e .| e0``@45-- d| '-- F ''"@">> p $#&F `@ r tABiblioteche piccole: il bancone del prestito coincide con il servizio al pubblico - assistenza generale, istruzioni all'uso della biblioteca ed agli strumenti - assistenza nella ricerca bibliografica - localizzazione dei documentiC@@"@">|( x Z. $#&F `@ vr tAvBiblioteche di media grandezza: pi servizi differenziati con personale adibito allo scopo - presenza di adeguata segnaletica, opuscoli, guide - assistenza in ricerche bibliografiche specifiche Biblioteche di grandi dimensioni: il personale altamente specializzato nei diversi settori - ricerche bibliografiche effettuate con pi strumenti: repertori e cataloghi cartacei, postazioni CD-Rom con repertori elettronici, collegamenti a basi di dati in rete, collegamenti ad OPAC, Internet e cos via - compilazione di bibliografie su argomenti particolari o su personaggi storici - corsi di orientamento all'uso delle risorseC@@"@ @@ METAFILEPICT`OY`OkB n.ZJe0``@45- !nZJ-&SDPC13<?3<?n . ff.5--B'--&''&SDPC2'&SDPC1)Z8?)Z8?`Vn . ff.5--B'--&''&SDPC2'&SDPC1Xfq_?Xfq_?n. ff.5--B'--&''&SDPC2'Sg {6Times New Roman-YP 2 YP FUNZIONI DELT``T6f`6$`ZZ2 SERVIZIOHZZZ6T6f2 ALL'UTENZAZZZ$`ZZ`TZ &SDPC1-?Q+Q?pn. .| 5- - d| '- - F ''&SDPC2'D7 {6Times New Roman- 2 livello alto$$6<$$<$B$$< &SDPC1?[œ ?nGq. .| 5- - d| '- - F ''&SDPC2'- 0Times New Roman0(- 2 livello medio$$60$$6`0<$6 ;&SDPC1^^?Q+Q?n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'= *Times New Roman)- 2 livello base*0066*0 &SDPC1^^?Q+Q?Sn. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ -, 2 , livello alto*0060 &SDPC1^^?Q+Q?n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ -u 2 ulivello*002 medioN060 D&SDPC1^^?Q+Q? n. .| 5-- d| '-- F ''&SDPC2'_ - 2 livello base*0066*0 --!'P -` 2 `QBiblioteche piccole: il bancone del prestito coincide con il servizio al pubblicoN$<$$600<0<$006$0$$$<<B06B0<0$<*0*$606$B0$<006B$$*0*6$*$6<$<B<<$$06y2 L- assistenza generale, istruzioni all'uso della biblioteca ed agli strumenti$<**$*0B*<<0B0*<$0$**B*$6B$<$$B*6<0$$<<$<$$600<0<<<$$**B`0B$hC2 h(- assistenza nella ricerca bibliografica$<**$*0B*<B0$$<*$00*0<<$<$$6<*<$$0<42 - localizzazione dei documenti$$60<$$**<*$6B0<0$<60B`0B$ -- 'fP -` ~2 `OBiblioteche di media grandezza: pi servizi differenziati con personale adibitoN$<$$600<0<$`0<$<<*<B<0**<$<$B*0*6$*$<$$$0*0B*$<$06B<0**6B<$0<<$<$62 allo scopo<$$6*06<6hT2 h3- presenza di adeguata segnaletica, opuscoli, guide$<*0*0B*<<$<<0<B<<*0<B<$0$0<6<B*06$$<B$<0R2 2- assistenza in ricerche bibliografiche specifiche$<**$*0B*<$B*$00*0<0<$<$$6<*<$$0<0*<00$$$0<0p!py2 LBiblioteche di grandi dimensioni: il personale altamente specializzato neiN$<$$600<0<$<*<B<$<$`0B*$6B$$$$<0**6B<$00<$<`0B0*<00$<$$**<6B0$x2 xdiversi settori<$60**$*06*$2 W- ricerche bibliografiche effettuate con pi strumenti: repertori e cataloghi cartacei,$*$00*0<0<$<$$6<*<$$0<00$$0B<006B<$B**B`0B$$*0<0*6*$00<<$6<<$0<*<00$u2 I postazioni CD-Rom con repertori elettronici, collegamenti a basi di dati<6*<*$6B$NN$N6`06B*0<0*6*$0$0*6B$0$06$$0<<`0B$<<<*$<$<<$T2 3 in rete, collegamenti ad OPAC, Internet e cos via$B*0006$$0<<`0B$<<THNN*B0*B0006*6$<r2 G- compilazione di bibliografie su argomenti particolari o su personaggi$06`<$$<*$6B0<$<$<$$6<*<$$0*B<*<6`0B$<<*$06$<*$6*B<0**6B<<<$ 2 storici*6*$0$K2 -- corsi di orientamento all'uso delle risorse$06**$<$6*$0B<`0B6<$$B*6<0$$0*$*6**0 'xArial--.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'AB{9 SmartDraw.10SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhhN01CourierSe ArialTimes New Roman@@ 0u0u: \ Black & White Times New Roman) ">  @s5$&FB{ ` 7i6?{Gz?UUUUUU??da2@ "r JA"RICERCHE AD OBBIETTIVO INDIVIDUATOBCd@@GNv,; TPG,!X I _P& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v145&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --$"@">8jVLVL@s$$&FI77i6?{Gz?UUUUUU??SQm@ r JADIREZIONALI O DI ORIENTAMENTOBCd@@GNv,; TPG,!X I _P& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v145&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --$"@"> oK % Q- % Q- @s.$&F ( 7i6?{Gz?UUUUUU??tqc@ +r JA+DOMANDE A RISPOSTA PRONTA O QUICK REFERENCEBCd@@GNv,; TPG,!X I _P& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v145&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --$"@">H f f @s;$&F V7i6?{Gz?UUUUUU??TRo@ r JARICERCHE SPECIALISTICHEBCd@@GNv,; TPG,!X I _P& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v145&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --$"@">Zx6x666( $#&Fx6T@ r JA B C@@"@">lNN$#&FNT@ .r JA.LA CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI UTENTICd@@"@">   $#&F N@ r JAdomande sull'uso dei locali e sugli strumenti, sull'uso delle apparecchiature. Adeguato sistema informativo di base e di segnaleticaB C@@"@">k  - - ` n( !X$#&F - N@ r JADomande di tipo veloce, con risposte semplici del tipo: Quando nato Galileo? Dove posso trovare un Atlante? Uso di Dizionari o Repertori a riposta pronta con informazioni di tipo primarioB C@@"@"> t t66$#&F tN@ r JARichieste specifiche che richiedono fasi di ricerca multiple. Istruzioni all'uso di cataloghi e repertori con individuazione dell'opera se presente o richiesta in altre bibliotecheB C@@"@"> | |U66 $#&F | N@ r JARicerche bibliografiche complesse su repertori, cataloghi, cartacei e in rete. Produzione di bibliografie settoriali per tesi, lavori scientifici o ricerche finalizzateB C@@"@ @@ METAFILEPICTRRzh3 e .6e0``@45- !6-&SDPC1~ [?iiiiii?6.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --&SDPC2' 0Times New Roman-$ 2 $ RICERCHE ADT*TNTTTNNT"2 " OBBIETTIVOZNN*NNN*NZ, 2 , INDIVIDUATO*TT*N*TNNNZ { B&SDPC1իW?9J?".& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&---P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & --&SDPC2'A - 2 DIREZIONALI O DIT*TNH*ZTNH*ZT*42 4 ORIENTAMENTOZT*NTNNlNTNZ &SDPC1?M?,.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&--- P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & -- &SDPC2'O -fd "2 fdDOMANDE A RISPOSTATZlNTTNNT*BHZBNN2 PRONTA O QUICKHTZTNNZZN*TTn2 n REFERENCETNHNTNTTN ( &SDPC1p"?;⎸#?:.& & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP v5&-- - P$&yl_P@P@1$ $1@P@P_ly, & &TNPP & - - &SDPC2'. -& 2 &RICERCHET*TNTTTNA2 ASPECIALISTICHEBHNT*NH*BN*TTN V -- 6x' $Times New Roman- T ! ! ! 6x-- O'2 ZHTimes New Romanh-a 72 a LA CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDErx*xrx``<l<xxf<xr*xrrrr*xxxxr\~2 \~ DEGLI UTENTI*xrr<*xlrxl< --  ' $Times New Roman-N L2 N.domande sull'uso dei locali e sugli strumenti,**<***$****$*$*$***<$*62 sull'uso delle apparecchiature.****$$****$$$***$E2 )Adeguato sistema informativo di base e di6*$****$<***<******$$*n2 n segnaletica$***$$* -- - 'w -N Z2 N7Domande di tipo veloce, con risposte semplici del tipo:<*<***$****$*$$$****$$<*$*$**W2 5Quando nato Galileo? Dove posso trovare un Atlante?<*****$***<*$**<**$******$**6**$*Q2 1Uso di Dizionari o Repertori a riposta pronta con<**<****6$*$*********$**n32 ninformazioni di tipo primario**<*******<** - -- u ' -N T2 N3Richieste specifiche che richiedono fasi di ricerca6$*$$*$$$*$$*$$*$******$$$*W2 5multiple. Istruzioni all'uso di cataloghi e repertori<**$*******$*****$$*$*W2 5con individuazione dell'opera se presente o richiesta$**********$*$**$*$*$$*$*$*$*n%2 nin altre biblioteche**$***$$*$ -- } '<: -N ^2 N:Ricerche bibliografiche complesse su repertori, cataloghi,6$$$*$*****$*$$*<*$$*$*$*$*****c2 =cartacei e in rete. Produzione di bibliografie settoriali per$**$$$*$$6*****$******$$***$N2 /tesi, lavori scientifici o ricerche finalizzate$***$$*$*$$$*$***$ 'xArialSV-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. 'w Style 4е SETOOLTP.m: SmartDraw.10SMARTDRW dX;0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh{(87A6 ArialTimes New Roman@@ 0u0u: Black & White Times New Roman) ">^Z |4< R @l#&FAUUUUUU?K~?:m?K~?@ r ARichieste telefonicheBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">^<Z |Z< x @l#&FA UUUUUU?K~?:m?K~?@ r ARichieste epistolariBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">v r : T 6 @l#&FYs Y UUUUUU?K~?:m?K~?@ r ARichieste via faxBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@"> l r$N T@l#&FqUUUUUU?K~?:m?K~?@ r ARichieste via posta elettronicaBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">lxZtZtvZ$#&FZtx@ 'r A'RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI CANALICd@@"@"> p 66$#&F x@ r ARichieste semplici su orario, regolamento, norme sul prestito presenza di una certa opera, consistenza periodici Richieste specifiche su argomenti particolari, su personaggi storici Lavori su bibliografie Scambio di articoli di riviste, in ingresso ed in uscita. Scambio di corrispondenza veloce Capitoli di volumi monografici Istituzione di una casella di posta elettronica della biblioteca. Gestione delle richieste pi varie dalle semplici informazioni alle ricerche pi complesse con invio di file via e-mail o ftpBC@@"@ @@ METAFILEPICTMMMNG e lZ.e0``@45&SDPC1qHJ'g?PPPPPP? l0Z. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial--"System- . -!1-&SDPC2'--< 4|' {6Times New Roman--"b '2 "bRichieste telefonicheZ$<H$<6*<$*<$<*BH$<H< A&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?6 l0Z. 6b --$1+ 8+]1- - -%1+ 8+]1- - -%++- --$+ 1]1]8++ - - -%+ 1]1]8++ - - -%]18 - --$8++++ 8 8+- - -%8++++ 8 8+- Arial,-"System- . -!1- &SDPC2'-- < Z|' -" %2 "Richieste epistolariZ$<H$<6*<$<H$6*B$B6$ A&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?l0Z. 6b -- $1+ 8+]1- - -%1+ 8+]1-- -%++- -- $+ 1]1]8++ - - -%+ 1]1]8++ -- -%]18 - -- $8++++ 8 8+- - -%8++++ 8 8+- Arial,-"System- . -!1- &SDPC2'--T ' -" !2 "Richieste via faxZ$<H$<6*<$H$B$*BB s Y&SDPC1qHJ'g?PPPPPP?l0Z. 6b - -$1+ 8+]1- -- %1+ 8+]1--- %++- - -$+ 1]1]8++ - -- %+ 1]1]8++ --- %]18 - - -$8++++ 8 8+- -- %8++++ 8 8+- Arial,- "System- . - !1- &SDPC2'-- rl '7 - $2 Richieste via postaZ$<H$<6*<$H$B$HB6*Bmy2 my elettronica<$<**6BH$<B q--u['v ZHTimes New Roman,- B2 'RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI CANALIx<x<r`lr*lxxrx<rxl<*xx*x<xrx`<*xxxxr< -- 'r" -x 32 xRichieste semplici su orario,Z$<H$<6*<$6<lH$$<$$6H$B6B6$B$62 regolamento, norme sul prestito6<BB$Bl<H*B$$HB6l<$6H$$H6<6*$*B12 presenza di una certa opera,H6<6<H6B$H$$HHB$<<6*B$BH<6B$:'2 :consistenza periodici<BH6$6*<H6B$H<6$BH$<$!f!f!92 !Richieste specifiche su argomentiZ$<H$<6*<$6H<<$*$<H<$6H$B6BBl<H*$(:2 ("particolari, su personaggi storiciHB6*$<B$B6$$$6H$H<66BHBBB$$6*B6$<$(2 Lavori su bibliografieZBHB6$$6H$H$H$$BB6B*$<T!T!!!:2 "Scambio di articoli di riviste, inH<BlH$B$H$$B6*$<B$$$H$$6$H$6*<$$$HB (2 B ingresso ed in uscita.$HB6<66B$<H$$H$H6<$*B$ 72 Scambio di corrispondenza veloceH<BlH$B$H$$<B66$6HBHH<H6B$H<$B<<n 42 n Capitoli di volumi monografici`BH$*B$$$H$$HB$Hl$$lBHBB6B*$<$ ! ! 0 !0 ! \ <2 \ #Istituzione di una casella di posta66*$*H6$BH<$H$$HHB$<B6<$$B$H$$HB6*B 32 elettronica della biblioteca.<$<**6BH$<B$H<$$B$H$H$$B*<<B$:2 "Gestione delle richieste pi varief<6*$BH<$H<$$<$6$<H$<6*<$H$H$HB6$<72 dalle semplici informazioni alleHB$$<$6<lH$$<$$$H*B6lB6$BH$$B$$<<2 #ricerche pi complesse con invio di6$<<6<H<$H$H$<BlH$<66<$<BH$$HH$B$H$J'2 Jfile via e-mail o ftp*$$<$H$B$<*lB$$$B$**H 'xArial,-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.- 'awing Library cannot be modified because it has l[ SmartDraw.10YYSMARTDRW dX@0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh#P@#`?` ArialTimes New Roman@2 @ (.0u0u:(P New Style 2 Times New Roman). ''$$%%""##$$!!## !!  &&%%!!""&&''">D "b @ X#&Fx UUUUUU?K~?:m?K~?@ &r iA&SERVIZIO DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICABCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@"><ZZ@V( 0$#&Fl6i?O贁N?:m:?O贁N? *@ 7r A7servizio di informazione orientamento e quick referenceBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">@V$#&F6i?O贁N?:m:?O贁N?(@ r AServizio fotocopiaturaBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> b* &hD* &hD@>$#&F` Y6i?O贁N?:m:?O贁N?*@ r AConsultazione Lettura in sedeBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> P> 2> 2@>$#&F 6i?O贁N?:m:?O贁N?(@ r AServizio distribuzione volumiBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">T Xr :r :@Vd$#&Fp 6i?O贁N?:m:?O贁N? @ r AServizio di PRESTITOBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> :Vj X8L X8L@V$#&F # 6i?O贁N?:m:?O贁N?(@ r ADocument DeliveryBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> V 8 8@V$#&F #6i?O贁N?:m:?O贁N?(@ r ADocument SupplyBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> n n @$#&FT~ ^6i?O贁N?:m:?O贁N?Z@ r APrestito LocaleBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> { { @lz $#&F 6i?O贁N?:m:?O贁N?[ @ r APrestito EsternoBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">$JE Bh' zBh' z@ $#&F} F6i?O贁N?:m:?O贁N?#q @ r AInterLibrary Loan Prestito ILLBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">$'B B @@ $#&F@(86i?O贁N?:m:?O贁N?(F3 @ 4r A4Altri Servizi: Microfilm Video Documenti Sonori FilmBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">@x"x"@$ $#&FX6i?O贁N?:m:?O贁N? @ r Aservizi vari concorsi leggiBCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> 14'|4'|orH $#&F4'|x@ 8r iA8L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZABC@@"@"> V6 t t @or$&F ] q= ףp??6i?0b/?f@ r iAStrumenti TradizionaliC@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> " yt = @ [V = @ [V @or( $&F -' q= ףp??6i?0b/?f@ r iACD-Rom stand-alone o su torriC@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> 3 d, Q Fh, Q Fh@n( 0 $&F 9q= ףp??6i?0b/?f@ #r iA#CD-Rom in Rete Ateneo Basi di datiC@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">= A,>[ _ [ _ @4P$&Fq= ףp??6i?0b/?V@ r iARicerche in InternetC@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">"4U( K( "@">, J ! J ! @ S( K( "@"> _ <A <A @ bTp( R( X"@"> _ Z A < A <i( T( R"@"> : ` X B X B B( X,( "@"> % *  *  @t( X( "@"> T 6 m 6 m'd( X( ?"@"> k d M d Mx( XX( ?"@"> "@-0( X( 0"@"> h J J @:( X( 0"@"> } _ _,[( XX( "@">d tVV @rt%R( ,X( P "@">|33@ ( 0R( 0"@">wi> @( 0R( 0"@">wmm ' ( 0R( 0"@"> I ' g ' g @,!( X?( ?"@"> m 2 q2 q@"( !!#$( "@"> &/DD #( 0R( 0"@">   0$( T( m"@">nJ3,3,@X %( R( "@">~ n 6H * * @}&( XX$&FF q= ףp??6i?0b/?O@ r ^AOPAC CataloghiC@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">  '( &&( X"@ @@ METAFILEPICTjchGjcff #0e S|.'e0``@45- !S|'-&SDPC1voRC?bͿV?S|O . 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-&SDPC2'-- b'A (ZTimes New Roman - 2 SERVIZIO DIxTT6T2 INFORMAZIONETT2 BIBLIOGRAFICATTT x&SDPC1f@ o4?`)PW ?S|. -- $1++P|1+- - - %1++P|1+- -- $|11+||- - - %|11+||- -- $1+1+1- - - %1+1+1- &SDPC2'n 0Times New Roman~ - c 2 c servizio di*0*6$*$6<$Z2 Z informazione$B$6*`<*$6B0k62 k6orientamento e6*$0B<`0B60-2 -quick reference<B$0<*0$0*0B00 l&SDPC1,c2?O??S|V. -- $1++P|1+- - -%1++P|1+- -- $|11+||- - -%|11+||- -- $1+1+1- - -%1+1+1- &SDPC2'q' - 2 ServizioB0*6$*$6_K2 _K fotocopiatura$6606<$<B*< &SDPC1R?<>?S|>. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - * 2 * ConsultazioneN6B*B$<*$6B0n2 nLettura in sedeH0B*<$B*0<0 ` &SDPC1R?O??S|>. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' ( - 2 ServizioB0*6$*$6I2 I distribuzione<$**$<B*$6B02 volumi66$B`$ &SDPC1,c2?DD?Sd|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'W - 2 Servizio diB0*6$*$6<$*m2 *mPRESTITOHNNBH*HT p&SDPC1,c2?O??6S|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - 2 DocumentN60B`0B_2 _DeliveryN0$$60*0 &SDPC1,c2?O??S|V. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'q - 2 DocumentN60B`0B_2 _SupplyBB<<$0 &SDPC1>?|8 ?ES|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' - a 2 aPrestitoH*0*$62 LocaleH60<$0 T&SDPC1W?X"?PiS|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'q+ - b 2 bPrestitoH*0*$62 EsternoN*0*B6 &SDPC1-0?ay?pS|. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2' -  !2 InterLibrary Loan*B0*H$<*<*0H6<B 2 Prestito ILLH*0*$6*HH }&SDPC1;;?4i?5S|. -- $1++P|1+--- %1++P|1+- -- $|11+||--- %|11+||- -- $1+1+1--- %1+1+1- &SDPC2' - a 2 aAltri Servizi:N$*$B0*6$*$$ 2 Microfilmf$0*6$$$`ir2 irVideoN$<06I2 IDocumenti SonoriN60B`0B$B6B6*$q 2 qFilmN$$` (@&SDPC1;C?DD?Sd|. -- $1++P|1+-!-!-"%1++P|1+-" -- $|11+||-!-!-"%|11+||-" -- $1+1+1-!-!-"%1+1+1-" &SDPC2' - cG 2 cG servizi vari*0*6$*$6<*$2 concorsi06B06**$k2 kleggi$0<<$ X--}'4' - 12 L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI<TT6T6xTT02 ALL'UTENZA66666666666666666< '4&SDPC1a~W0?1?yS|. - -#$|+P+1|+-$-$-%%|+P+1|+-% - -#$PP+-$-$-%%PP+-% - -#$|PP+|+|-$-$-%%|PP+|+|-%#&SDPC2'1 *Times New Roman`-# 2 Strumenti6*6N062 Tradizionali<*66*066  &SDPC1 #?1v ?S|. - -&$|+P+1|+-'-'-(%|+P+1|+-( - -&$PP+-'-'-(%PP+-( - -&$|PP+|+|-'-'-(%|PP+|+|-(&&SDPC2'B -#Z 2 ZCD-RomBH$B0N2 stand-alone*666$6060J2 J o su torri0*60**  &SDPC1wb?\Ӫ?S|. - -&$|+P+1|+-)-)-*%|+P+1|+-* - -&$PP+-)-)-*%PP+-* - -&$|PP+|+|-)-)-*%|PP+|+|-*&&SDPC2'1 -#[ 2 [ CD-Rom inBH$B0N62 Rete AteneoB00B0600K2 K Basi di datiB6*666  &SDPC1H?X^?rS|. - -&$|+P+1|+-+-+-,%|+P+1|+-, - -&$PP+-+-+-,%PP+-, - -&$|PP+|+|-+-+-,%|PP+|+|-,&&SDPC2'3 -#x 2 xRicercheB00*0602 in Internet6$60*60  - '--& - J ! '--& - <A '--& - <A '--& - X B '--& - * '--& - m6 '--& - Md '--& - '--& - J '--& - _ '--& - V'--& - 3'--& - '--& - m'--& - ' g '--& - q2 '--& - }CD'--& -  '--& - ,3'--& &SDPC1c^?WH+?9S||. - --$|+P+1|+-.-.-/%|+P+1|+-/ - --$PP+-.-.-/%PP+-/ - --$|PP+|+|-.-.-/%|PP+|+|-/-&SDPC2' -#j 2 jOPACH<BB2 CataloghiB66066 F -  '--& 'xArial*- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.z '[r SmartDraw.10>>SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh}w<pCPn\\ CPDr ArialTimes New Roman@& @@ 0u0u: Black & White Times New Roman)   ">/ M M PL$#&F UUUUUU?K~?:m?K~?GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">v >  @$#&Fc q= ףp??6i?0b/?g@ r .|AMappe topograficheCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">  @T$#&F , n q= ףp??6i?0b/?f@ r .|AGuide all'uso della bibliotecaCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">n , J J@f$#&Fmq= ףp??6i?0b/?N@ r .|A SegnaleticaCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> &((@L$#@&FDq= ףp??6i?0b/?p@ r .|AOrarioCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> FK (- (- @,$&F q= ףp??6i?0b/?I@ r .|ACorsi di istruzioneCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">l @x$#&Fn~q= ףp??6i?0b/?V@ r .|A RegolamentoCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">T r r 66$#&Fr Z@ 7r .|A7SERVIZIO DI INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E QUICK REFERENCEC@@"@"> F n ( n (@ ^>$#&F aUUUUUU?K~?:m?K~?@ r .|A GLI STRUMENTICd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">T$'rB rB @XYP $&FZ6i?O贁N?:m:?O贁N?\ @ r .|APostazioni OPACCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">/ QM 3M 3@P $&F}6i?O贁N?:m:?O贁N?w @ $r .|A$Collegamenti basi di dati su CD-RomCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@"> D R & 4 & 4@P $&F J 6i?O贁N?:m:?O贁N?x @ #r .|A#Collegamenti basi di dati in rete Cd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">` 0~ "{~ "{@P $&F 6i?O贁N?:m:?O贁N?i @ r .|AConnessioni InternetCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">q5SS@P $&F0{y6i?O贁N?:m:?O贁N?u @ r .|AApparato di consultazioneCd@@GNO90P PX?TK0RR R?mI S  --$1++P|1+---%1++P|1+- --$|11+||---%|11+||- --$1+1+1---%1+1+1-)N "@">) .G(G(@( X( P "@"> Ei('K('K@DQ( X( P "@">! ,? ( ? ( :( ,X( P "@">8 m $V (O V (O ( X( "@">P VDn (8&n (8&.( XX( "@">] ? ? *( ,"@">T ^ r | r | n7( "@">  2 2 ( "@">Rv p{ p{ ( "@">8ppnH( XX"@"> ( XX"@">T i r K r K @( X"@ @@ METAFILEPICTGѱ(3G/N& #e x.e0``@45- !x-&SDPC1@ľLExL. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial(-"System- . -!1-&SDPC2'-- M'&SDPC1?Hֹd?#x. --$|+P+1|+- - - %|+P+1|+- --$PP+- - - %PP+- --$|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'} *Times New Roman-| 2 |MappeZ66602 topografiche0606*6$060 c &SDPC1h?1v ?x. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2' -Z 2 Z Guide all'usoH66066*02 della606Jf2 Jf biblioteca660006 , &SDPC1IS?f+}?xn. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'P -4 2 4 Segnaletica60666006 m&SDPC14Gˆ8(?fG-B?DxL. @-- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' - 2 OrarioH*6*0 D&SDPC1[4?Kpz?x:. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'= -]s 2 ]sCorsi diB0**6I2 I istruzione**6*060 &SDPC1;zel?ij?oxx. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' - 2 RegolamentoB0606N060 ~n-- r' -Z +2 ZSERVIZIO DI INFORMAZIONE6BBB$<$HH$$HBHBZB<$HHB%2 ORIENTAMENTO E QUICKHB$BH<BZBH<HBHH$BBJ2 J REFERENCEBBBBBBHBB r&SDPC1R9R9?'D?x>^. 6b -- $1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- -- $+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - -- $8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1- &SDPC2'--)o 'O& -w 2 w GLI STRUMENTIH<$6<BHZBH<$ &SDPC13 2 ?%^?x. -- $1++P|1+---%1++P|1+- -- $|11+||---%|11+||- -- $1+1+1---%1+1+1- &SDPC2'Jd -h 2 h Postazioni<0*6*06[ 2 [OPACH<BB &SDPC1Yl&  @s+&#&Fk2 UUUUUU?K~?:m?K~?@ r ASERVIZIO DI PRESTITOBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">F$ #&F,m!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?UU@ r Aprestito localeBCd@@"@"> ~ r F$ #&FT1!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?UU@ r Aprestito esternoBCd@@"@"> A& #2 F$ #&F j ~!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?XX@ r APrestito inter bibliotecarioBCd@@"@"> {B $ X,#&F @ r Adimensione bibliotecaB Cd@@"@"> =B [$ y{X,#&F c@ r Atipo materialeB Cd@@"@"> <^ @ &"X,#&F > @ r Autenza quantit/tipoB Cd@@"@">  8 8 @g( X( ,"@">   E( X,( ,"@"> &  > ( X( "@">1OO@9E ( X( X"@">q@4 ( ,X( ,"@"> ] ? ? buZ ( X( "@">J h < ar?b #&Fl | z ????@ r AFasi funzionali e gestionaliBCd@@"@">TR rp tr rp tr @$#&F t@ ?贁N?%X? t@?PaP;GNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@">T "r tr t@$#&F{ t@ ?贁N?%X? t@?PaP;GNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@">Tvrtrt@$#&F Ct@ ?贁N?%X? t@?PaP;GNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@">v \6 4 > 4 > 66$#&F4 > f@ r AQuali libri sono in PrestitoBC@@"@"> 24 66$#&F f@ ,r A,Quali libri ha in Prestito il singolo utenteBC@@"@">4466$#&F4 f@ "r A"Quanti libri sono fuori a PrestitoBC@@"@">: X r X r @$#&FV t@ ?贁N?%X? t@?RjRAGNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@"> $   @$#&Flc t@ ?贁N?%X? t@?PaP;GNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@">^$ | ~| ~@$#&Fl+t@ ?贁N?%X? t@?PaP;GNF6,=sPO,}Tv q=I`  6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-"@"> ^ | | gs66$#&F | f@ /r A/Chi ha a prestito il volume che si sta cercandoBC@@"@">x  66$#&F f@ 2r A2 Solleciti, Rinnovi prestiti scaduti PrenotazioniBC@@"@"> : X X66$#&F X f@ Mr AMPossibilit di ottenere statistiche Frequenze/Richieste su Utenza e su VolumiBC@@"@">DDb&#&F6~@ r AREGOLAMENTO normativaBCd@@"@">@)'( X,( ,"@">> \ \ @$#&FH q= ףp??6i?0b/?@ r ACircuiti Document DeliveryBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> U) 7 7 /[( XX( "@">b  > ar?b#&Fn |????@ r AMateriale escluso dal PrestitoBCd@@"@"><!ZxX,&F=>w!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?VV@ r AMateriale antico e di pregioCd@@"@"> *HX, &F #!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?_/_/@ r AOpereCd@@"@"> 0 X,!&F !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?aa@ "r A"Repertori, Enciclopedie, DizionariCd@@"@"> "X,"&Fq!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?GG@ r ADispense dei corsiCd@@"@"> pE ' X,#&F %!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?aa@ r ATesi senza espresso consensoCd@@"@"> l { ]X,$&F !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?HH@ r ALibri di testo ed eserciziariCd@@"@"> ^ (@ F"X,%&Fk x!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?BB@ r A MiscellaneeCd@@"@">V888VX,&&FC2!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?__@ !r A!Periodici: fascicoli non rilegatiCd@@"@"> k M v/X,'&F _!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?c1c1@ r ACD-RomCd@@"@">< Z x<d X,(&FQ !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?``@ 1r A1Materiale vietato per espresso desiderio donatoreCd@@"@ @@ METAFILEPICTGh0GIgv %De f.e0``@45- !f-&SDPC1X8?QJ?mf. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial -"System- . -!1-&SDPC2'-- '? {6Times New Roman--a> %2 a>SERVIZIO DI PRESTITOHZZZ6T6f$`6$TZZHZ6Zf k- - 'J 0Times New Roman0(- 2 prestito<060$$<2 locale<6<6 - - ~ ' - 2 prestito<060$$<2 esterno60$60<< 1T- -#& '! - 2 Prestito interH060$$<<$602 bibliotecario<<<$66<0< --$ '1" $Times New RomanBN-W6 2 W6 dimensione*H*0$*0*Z2 Z biblioteca****$* --$[ 'o" - 2 tipo materiale**H**$** --@ ' -T 2 Tutenza0*0$*2 quantit/tipo*0*0*** > - 8 '-- - '-- - '-- -O'-- -'-- - ? '----  h'J - 12 Fasi funzionali e gestionaliH<0$<<0<<<6<60$<<< l &SDPC1yCސ7?Θ39?^pf. 6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?{pf. 6F --$ x~xxgA11Axx---% x~xxgA11Axx-&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?pf. 6F --$ x~xxgA11Axx--- % x~xxgA11Axx- &SDPC2'-- ? 4'l - f 12 fQuali libri sono in PrestitoZ<<<00<<<<H060$$< 4-- ' - f 32 fQuali libri ha in Prestito ilZ<<<0<<<H060$$<2 singolo utente0<<<<<$6<$6 --4'H - f -2 fQuanti libri sono fuori aZ<<<$<00<<<$<<0<2 PrestitoH060$$< 4&SDPC1|??8f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-"-"-#% x~xxgA11Axx-#!&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-$-$-%% x~xxgA11Axx-%!&SDPC2'&SDPC1yCސ7?Θ39?f. 6F --!$ x~xxgA11Axx-&-&-'% x~xxgA11Axx-'!&SDPC2'-- | 'R - f :2 f"Chi ha a prestito il volume che siT<<<<<060$$<6<<Z66<602 sta cercando0$<6606<<<< | -- '"j - f =2 f$ Solleciti, Rinnovi prestiti scadutiB<66$T<<<6<060$$06<<<$2 PrenotazioniH06<<$<0<< --X 'R - f <2 f#Possibilit di ottenere statisticheH<00<$<<<$$6<6060$<$0$6<6$2 Frequenze/RichiesteH06<<6<06T6<60$6n'2 nsu Utenza e su Volumi0<N$6<0<60<N<<Z X --!&b'h *Times New Roman-( 2 REGOLAMENTOHBTNBB`BH<N2 normativa660T0$$00 6 -)'--)&SDPC1?ƧL;k?of. -)-*$|+P+1|+-+-+-,%|+P+1|+-, -)-*$PP+-+-+-,%PP+-, -)-*$|PP+|+|-+-+-,%|PP+|+|-,*&SDPC2'] -( 2 CircuitiH$006$$$`2 `DocumentH606T06$2 DeliveryH0$$0000 H) -) 7'--)-)-* '2 - 42 Materiale escluso dal Prestitol<$60<6606<0<<<H060$$< n---.Z' *Times New RomanN-/ 2 Materiale anticoZ60*6066002 e di pregio066*060 >=-0-1*'A *Times New RomanN-2\. 2 \.OpereH60*0 -3-4 'WP -/[ 2 [ Repertori,B060*0*~2 ~ Enciclopedie,B60006060K2 K DizionariH*066* -5-6'M -/Z 2 Z Dispense deiH*606*0602 corsi00** -7-8' 'P -/[G 2 [GTesi<0*f2 fsenza espresso*06*60*6*0**0K2 Kconsenso006*06*0 % -9-:{ 'o -/\ 2 \Libri di testo<6*60*02 ed eserciziari060*0*0*6* -;-<@( '` -/ 2 MiscellaneeZ*006600 k -=->88'3 -/ %2 Periodici: fascicoli<0*060$$6*0002 non rilegati606*066 -?-@M '} -/a 2 aCD-RomBH$B0N _ -A-B Z'L -/Z/ !2 Z/Materiale vietatoZ60*60*0602 per espresso60*0*6*0**0J"2 Jdesiderio donatore60*60*060660*0 Q'xArial3+-C.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.|' SmartDraw.10` P SMARTDRW dXb0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhhL(|7 1@qB@a ArialTimes New Roman@@ 0u0u: B & W: Offset Shadow Times New Roman) "> X " sX,&FX!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?n7n7@ r ACNDSTBCd@@"@">J~hHt<0uX,&FYa!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?\/\/@ r AETCBCd@@"@"> T  &Fy u7!2þ?!2þ?!2þ?!2þ?kOkO@ r ACNRSBCd@@"@">H f tdr hXR&F" !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?VV@ r AUMIBCd@@"@"> [a 2 %+ > X,&F !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?n7n7@ r AEBSCOBCd@@"@"> t h v&F !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?@ r AOCLCBCd@@"@"> ^ >( J dXT&F< !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?||@ r ABLDSCBCd@@"@">vD J dX,&F ( !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?\.\.@ r ACARLBCd@@"@">< Z Kf & ?X,&F !2þ?!2þ?!2þ?!2þ?RR@ r ACentri SpecializzatiBCd@@"@">bpp66 $#&Fp x@ r A BC@@"@">.L xL x66 $#&FL x x@ 3r A3I CENTRI PER IL DOCUMENT DELIVERY E DOCUMENT SUPPLYCd@@"@ @@ METAFILEPICTA AD$ f!e H.2e0``@45- !H2-- -: '- -" 'x {6Times New Roman- 2 CNDST```HZ - -`'- - Hh' -{2 2 {2ETCZZ` Y- - 6 '- -  ' -0 2 0CNRS``ZH uy - - |* ~'- -dt f't - 2 UMI`x6 "- -C = J'- -+ % 2'< - 2 EBSCOZZH`f - - '- - t 'L! -[ 2 [OCLCf`Z` - -@ V'- -( >'"D -8 2 8BLDSCZZ`H` - -,& '- - ' -z 2 zCARL`ZZZ ( - -c2 r '- -K Z 'p - 2 Centri`<H*6$ 2 SpecializzatiHH<<$B$$66B*$  --q' -x !!:!: --y L'R -x 92 x!I CENTRI PER IL DOCUMENT DELIVERY6$`Z`ZZ6$TZZ$6Z$`f``xZ`Z$`ZZ6ZZZZI!2 IE DOCUMENT SUPPLYZ$`f``xZ`Z$H`TTZZ L'xArial- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.`'fied because it has P SmartDraw.10))SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhhevjwk.ltsp ArialTimes New Roman@@ 0u0u: N Black & White Times New Roman) ">l< : Z Z @*n $#&Fi6??`,Œ_?`,Œ_?=Ob@ 0r ~A0servizio di informazione e ricerca bibliograficaBCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@">: lX Nfd BZ 333333?z#&F| HV 333333?zG?333333?88@ r ~A Direttrice 1Cd@@"@">: XX |:X |:e66$#&FX |:`@ $r ~A$Dati conosciuti: Autore e/o Titolo C@@"@">: =X X @ee<$#&F jZ}UUUUUU?K~?:m?K~?@ \r ~A\1. Cataloghi: carta,online 2. Analisi posseduto 3. Richiesta documento 4. Lettura o prestitoC@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">" ?@ !@ !@ee<$#&F l BUUUUUU?K~?:m?K~?@ \r ~A\1. Cataloghi: carta,online 2. Analisi posseduto 3. Richiesta documento 4. Lettura o prestitoC@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">j b   $#&F `@ r ~ADati conosciuti: ArgomentoC@@"@">R v, p f | Z 333333?z&F n 333333?zG?333333?88@ r ~A Direttrice 2Cd@@"@">j  @or$#&F o q= ףp??6i?0b/?f@ r iACD-Rom stand-alone o su torriB C@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> T! 6 6@n$#&Fjq= ףp??6i?0b/?f@ #r iA#CD-Rom in Rete Ateneo Basi di datiB C@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">T C r% r% @4P $#&F(q= ףp??6i?0b/?V@ r iARicerche in InternetB C@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> Tt 6V 6V @} $#&Fd - q= ףp??6i?0b/?O@ r ^AOPAC CataloghiB C@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">= 2d &[ F &[ F @4P $#&F q= ףp??6i?0b/?^@ r iARisorse tradizionaliB C@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@ @@ METAFILEPICTI&IKB( ]e i.Ze0``@45- !iZ-&SDPC1)ㄍ?RQ?v in .&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2'QD 8TTimes New Roman-< 2 < servizio diNZZf6T6f0l6y2 yinformazione e6lBfZ`T6flZ0Z2 ricercaZ6ZZZZ`2 bibliografical6l66ffZ`B6Z` --$X $$Me-X -X $--&$X $d 0d "*"*Q8**0d 0X $$Nf.X .X $' 0Times New Roman-g 2 g Direttrice 1N$*0*$00< H| --;}X 'R -` :2 `"Dati conosciuti: Autore e/o TitoloN<$06B6*0$B$$NB6*006H$6$6!h!h X &SDPC1A?Fse4? Wi. 6b - - $1+ 8+]1- - - %1+ 8+]1- - - %++-  - - $+ 1]1]8++ - - - %+ 1]1]8++ - - - %]18 -  - - $8++++ 8 8+- - - %8++++ 8 8+-  ArialF- "System- . - !1-  &SDPC2'-- X ' -` .2 `1. Cataloghi: carta,online<N<<$6<<$$0<*<6B$$B0%2 2. Analisi posseduto<NB<$$*$<6**0<B6h(2 h3. Richiesta documento<N$0<$0*<<60B`0B6'2 4. Lettura o prestito<H0B*<6<*0*$6 j &SDPC1A?Fse4?Wi. 6b - - $1+ 8+]1- -- %1+ 8+]1--- %++- - - $+ 1]1]8++ - -- %+ 1]1]8++ --- %]18 - - - $8++++ 8 8+- -- %8++++ 8 8+- ArialF- "System- . - !1- &SDPC2'--" @ ' -` .2 `1. Cataloghi: carta,online<N<<$6<<$$0<*<6B$$B0%2 2. Analisi posseduto<NB<$$*$<6**0<B6h(2 h3. Richiesta documento<N$0<$0*<<60B`0B6'2 4. Lettura o prestito<H0B*<6<*0*$6 l -- 'x -` .2 `Dati conosciuti: ArgomentoN<$06B6*0$B$$N*<6`0B6 - - $p 66eP 6 6 p p --&$p | | B B PQ BB| p 66fQ 6 6 p p ' l -g 2 g Direttrice 2N$*0*$00< &SDPC1 #?1v ?ui. - - $|+P+1|+---%|+P+1|+- - - $PP+---%PP+- - - $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'u *Times New Roman- Z 2 ZCD-RomBH$B0N2 stand-alone*666$6060J2 J o su torri0*60**  &SDPC1wb?\Ӫ?\i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2' - [ 2 [ CD-Rom inBH$B0N62 Rete AteneoB00B0600K2 K Basi di datiB6*666 j &SDPC1H?X^? ,i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'v - x 2 xRicercheB00*0602 in Internet6$60*60 ( &SDPC1c^?WH+?Yi|. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2' - j 2 jOPACH<BB2 CataloghiB66066 d &SDPC1m:m?Pu)?i. - -$|+P+1|+---%|+P+1|+- - -$PP+---%PP+- - -$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'/ - 2 RisorseB*0**02 tradizionali*66*066  'xArial_U- .!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.> '9 SmartDraw.10` B SMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhh 6*JC` ArialTimes New Roman@@ 0u0u: Black & White Times New Roman) ">^,"@"@@s$#&FPw6i?:m?6i?K~?m@ r AAUTOREBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@"> , @$$#&Fw 6i?:m?6i?K~?m@ r ATITOLOBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">4 ,R vR v@$$#&F wH6i?:m?6i?K~?m@ r ASOGGETTOBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">(d"FFb"FFb@$$#&FP16i?:m?6i?K~?m@ r ACLASSEBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@"> X v v@$$#&F a6i?:m?6i?K~?m@ r A DIZIONARIOBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">: X X @&4$#&F Z6i?:m?6i?K~?r@ r A TOPOGRAFICOBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">dn "4FP "4FP @$$#&FP 6i?:m?6i?K~?m@ r A PERIODICIBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">Rj p p @>$&F| |6i?:m?6i?K~?((2@ r ACATALOGO SBN COLLETTIVO OPACBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@"> n 4 P 4 P @$$#&F 6i?:m?6i?K~?m@ r ASPECIALIBCd@@GN6!,8=3HXXPLRX,XRMI  6 --$ 1+1---% 1+1--- %++- 1@qB@aB`"@">: X z d n 333333?@ #&F| Z 333333?zG?333333?CC @ r Aaltri opac ItalianiBCd@@"@">: X ~d r 333333?@ #&F| #Z333333?zG?333333?CC @ r Aaltri opac EsteriBCd@@"@"> ` \(~ >(~ >\66 $#&F(~ > f@ r A I CATALOGHICd@@"@ @@ METAFILEPICT7=P(7=@3 e Hv.~"e0``@45- !Hv~"-&SDPC1ˍ-7?@Ε$?Hv. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' 0Times New Roman-o 2 oAUTORENNNZTN wP&SDPC1e#6?@Ε$?Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' - 2 TITOLON*NZHZ w&SDPC1e#6?@Ε$?THv$. 6 --$ 1+1- - - % 1+1- - - %++- &SDPC2' - 2 SOGGETTOBZZZNNNZ w &SDPC1e#6?@Ε$?{Hv$. 6 --$ 1+1- - - % 1+1- - - %++- &SDPC2'5 - 2 CLASSETHNBBN P&SDPC1e#6?@Ε$?g,Hv$. 6 --$ 1+1- - -% 1+1-- - %++-&SDPC2' - 2 DIZIONARIOT*H*ZTNT*Z &SDPC1%?(Ni^?H4v&. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2' -+ 2 + TOPOGRAFICONZHZZTNH*TZ &SDPC1e#6?@Ε$?=Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'G -/ 2 / PERIODICIHNT*ZT*T* P&SDPC1 ?1?/%H>v. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'P -! 2 ! CATALOGO SBNTNNNHZZZBNT2 COLLETTIVOTZHHNNN*NZ) 2 )OPACZHNT | &SDPC1e#6?@Ε$?=Hv$. 6 --$ 1+1---% 1+1--- %++-&SDPC2'G -Y 2 YSPECIALIBHNT*NH* --$X  y 6 X 6 X --&$X d d + + f  d X  z 7 X 7 X ' -L $2 Laltri opac Italiani<$0<<<6*$<<< | --$X  }:X :X --&$X d d //j d X  ~;X ;X ' -g !2 galtri opac Esteri<$0<<<6N0$60 #| --? ~(' ZHTimes New Roman- 2 I CATALOGHI<*xxlxr< ~('xArial-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw.] ',, SmartDraw.10W|WSMARTDRW dX0u0u`e]Fz.]Fz. Canon BJ-200ex,BJ200EX,LPT1:Canon BJ-200ex dD$ 4dhhT Z ArialTimes New Roman@6 @@ 0u0u: New Style 4 Times New Roman) ">* H H @b$#&FR# i6??`,Œ_?`,Œ_?f@ 5r |A5I SERVIZI OFFERTI DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOBCd@@GN\X,\;X,;?,X7\,I SD&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP @ 145&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --"@"> ((@n$#&FD^q= ףp??6i?0b/? !@ /r |A/Servizi tradizionali presenti nelle bibliotecheBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> . . @~$#&F q= ףp??6i?0b/? @ &r |A&Unica base catalografica SBN di AteneoBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">P n n @<( ;$#&FD w{Sq= ףp??6i?0b/?@ r |AOPAC DUO S.B.A.BCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> 2 P l P l@$#&Fh C $q= ףp??6i?0b/?01@ `r |A`SISTEMA ERL (Electronic Reference Library) di Ateneo Basi di Dati Elettroniche in rete di AteneoBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> x >Z >Z @lf$#@&F z q= ףp??6i?0b/?%@ *r |A*Postazioni stand-alone basi dati su Cd-RomBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">J h h @q$#&Fo iq= ףp??6i?0b/?6&(@ 6r |A6Collegamenti Internet Ricerca e Selezione InformazioniBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">  @$#&Frq= ףp??6i?0b/?"@ 2r |A2CD-Rom su sistema a torri multiplatter reti localiBCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@"> 8T|6 V6^6 V6^ $#&F6 V6^ f@ Er |AESERVIZI A VALORE AGGIUNTO prodotto accresciuto, supera le aspettativeC@@"@">.,@X0 $#&F%UUUUUU?K~?:m?K~?11-1 @ r |A PeriodiciBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">J>h\ah\a@X0 $#&FUUUUUU?K~?:m?K~??>:> @ r |A MonografieBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@"> JoR hQ4 hQ4@@X0 $#&F0UUUUUU?K~?:m?K~?JJDJ @ r |ALibrary HoldingBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">  @X0 $#&F/ %&UUUUUU?K~?:m?K~?OOIO @ r |A Link ai full text degli articoliBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">z H f f@X0 $#&FVUUUUUU?K~?:m?K~?XXQX@ r |ADocument Delivery da ERLBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">< Z Z @ X0$#&F1; mUUUUUU?K~?:m?K~?kkbk@ 0r |A0Ricerca Selezione e Ridistribuzione InformazioniBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">0 N N @X0$#&FHJ \UUUUUU?K~?:m?K~?jjaj@ -r |A-Predisposizione pagine Web delle BibliotecheBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">_AA@X0$#&F `hUUUUUU?K~?:m?K~?JJDJ@ r |AServizio e-journalBCd@@GNb6,XXX,XXXX,XXX,I  6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial-"System- . -!1-X99"@">LNjljl66$#&Fjlf@ r |A BC@@"@"> h J J\$#&F Jf@ 5r |A5SERVIZI POTENZIALI Si anticipa il bisogno dell'utenzaC@@"@">nX::66$#&F:f@ :r |A:SERVIZIO SPERATO aggiunge qualit al servizio tradizionaleC@@"@">F ( ( @P$&Fvz q= ףp??6i?0b/?b@ r |A Altri OPAC BCd@@GN 0 9TsX?XXXX0RX6?I S  --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-)N "@">D~6bb66$#&Fbf@ )r |A)SERVIZI DI BASE prodotto di tipo genericoC@@"@ @@ METAFILEPICTIOI@c+ '2e rd.l>e0``@45- !rdl>-&SDPC1E>S?Z5Z5?.2rbd.&@F & &$TNPPMicrosoft PowerPoint & TNPPf & &TNPP@ 5&@H---D$ j-? `]P@]@a -66Sa`@#P@#`?`Sj & &TNPP & --&SDPC2' 0Times New Roman-! 2 ! I SERVIZI*BNTN*H*e2 e OFFERTI DALZHHNTN*TNH)2 )SISTEMAB*BNNlN2 BIBLIOTECARION*NH*ZNNTNT*Z12 1 DI ATENEOT*NNNTNZ R&SDPC1Hx?5EMQS?srdn. --$|+P+1|+---%|+P+1|+- --$PP+---%PP+- --$|PP+|+|---%|PP+|+|-&SDPC2'z 0Times New Roman-i 2 iServiziB6060y2 y tradizionali$0<<0<<<qI2 qIpresenti nelle<0606<$<662 biblioteche<<<$66<6 D&SDPC1[?u?#rd. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2'z -f> 2 f> Unica baseN<6<<<062 catalografica6<$<<<0<$6<n2 nSBN diBNT<2 AteneoN$6<6< &SDPC1] *?Fse4?rd<. -- $|+P+1|+- - - %|+P+1|+- -- $PP+- - - %PP+- -- $|PP+|+|- - - %|PP+|+|- &SDPC2' -{ 2 {OPACZHNT 2 DUOTNZ2 S.B.A.BNN wD &SDPC1Fץ?*5='?q^rzd. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2' -z 2 z SISTEMA ERLB*BNNlNNTHJ'2 J(Electronic Reference$N66$0<<6T6$606<662 Library)H<0<06$y2 y di Ateneo<N$6<6<-2 Basi di Dati ElettronicheN<0<T<$N6$$0<<6<6!2 in rete di Ateneo<06$6<N$6<6< C h &SDPC1 . ?#a>?&rfdl. @-- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'N -3 2 3 PostazioniH<0$<0<<2 stand-alone0$<<<$<<<62 basi dati su<<0<<$0< `2 `Cd-RomT<$T<Z &SDPC1c~.C?Do-?IrdE. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'*J -f 2 f CollegamentiT<6<<Z6<$2 Internet*<$60<6$n2 n Ricerca eT6606<62 SelezioneB660<<6v2 v Informazioni*<$<0Z<0<< &SDPC16 ?<>?prd. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- -- $|PP+|+|---%|PP+|+|- &SDPC2'H -xM 2 xM CD-Rom suTT$T<Z0< 2 sistema a torri00$6Z<<$<00P2 P multiplatterZ<$<<$$602 reti locali06$<6< r-- _7V6 ' -f -2 fSERVIZI A VALORE AGGIUNTOBNTN*H*NNNHZTNNZZ*NTNZH2 +prodotto accresciuto, supera le aspettative<0<<<$$<<660606<$<0<<60<6<0<6$$<$66 V6 &SDPC1DDDDDD?55?r2dX. 6b --$1+ 8+]1---%1+ 8+]1---%++- --$+ 1]1]8++ ---%+ 1]1]8++ ---%]18 - --$8++++ 8 8+---%8++++ 8 8+- Arial^-"System- . -!1-&SDPC2'-- ' -v 2 v PeriodiciH60<<6 %&SDPC1?GAU?wD?//rd. 6b --$1+ 8+]1-'-'-%1+ 8+]1-(-'-%++-( --$+ 1]1]8++ -'-'-%+ 1]1]8++ -(-'-%]18 -( --$8++++ 8 8+-'-'-%8++++ 8 8+-( Arial^-"System-) . -!1-)&SDPC2'-- Z'# -h( $2 h(Ricerca Selezione eT6606<B660<<662 RidistribuzioneT<0$0<<0<<6p2 p Informazioni*<$<0Z<0<< 1&SDPC1HW?>cp>?rd. 6b --$1+ 8+]1-*-*-%1+ 8+]1-+-*-%++-+ --$+ 1]1]8++ -*-*-%+ 1]1]8++ -+-*-%]18 -+ --$8++++ 8 8+-*-*-%8++++ 8 8+-+ Arial^-"System-, . -!1-,&SDPC2'-- N'0 -f 2 fPredisposizioneH06<0<<00<<6]2 ]pagine Web delle<<<<6r6<<66n2 n BibliotecheN<<$66<6 H&SDPC1y?YB?drd. 6b --$1+ 8+]1-----%1+ 8+]1-.---%++-. --$+ 1]1]8++ -----%+ 1]1]8++ -.---%]18 -. --$8++++ 8 8+-----%8++++ 8 8+-. Arial^-"System-/ . -!1-/&SDPC2'-- B' -f 2 fServizioB6060<2 e-journal6$$<<0<< ` -- lj' -f lj-- K ' -f "2 fSERVIZI POTENZIALIBNTN*H*HZNNTH*NH*:2 "Si anticipa il bisogno dell'utenzaB<<$6<<<0<<<<<6<$6<0< -- ;'Rt -f 2 fSERVIZIO SPERATOBNTN*H*ZBHNTNNZ$2 aggiunge qualit al<<<<<<6<<<$<<n'2 nservizio tradizionale06060<$0<<0<<<6 &SDPC1Kh/?' {?rdR. --$|+P+1|+-0-0-1%|+P+1|+-1 --$PP+-0-0-1%PP+-1 --$|PP+|+|-0-0-1%|PP+|+|-1&SDPC2' -W 2 WAltriN$0$ 2 $OPACZHNT v-- b'd -f 2 fSERVIZI DI BASEBNTN*H*T*NNBN-2 prodotto di tipo generico<0<<<$$<<$<<<6<606< b'xArialW-.!-Printed with an UNLICENSED COPY of SmartDraw. ' &SDPC1c~.C?Do-?IrdE. -- $|+P+1|+---%|+P+1|+- -- $PP+---%PP+- ,-./5mo'()+UVWY}t @? @0 @ Ե @X 8 @g $& BHq +?@ACmnopqrŻyoL! @ @` @ @ @ o @ $( @hz H)+B 135mo% %p&+'+(+)+%%%%T%<%%F RM|e !PRb3{w H `_ +B 4Times New Roman Symbol&Arial MS SerifIKMxz|356ace!LNR:::::::::::::Canon BJ-200exLPT1:BJ200EXCanon BJ-200ex dD$ 4dhhSVY "Ǝ' Universita Universita